دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت بحران در سازمان ۶۰ سوالی + ۲ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

لیست پرسشنامه های مدیریت بحران: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت بحران در بیمارستان + ۳ مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت بحران (۱۸ سوالی)

قسمتی از پرسشنامه مدیریت بحران (۳۵ سوالی):

________________________________________

قسمتی از پرسشنامه بحران ستیزی سازمانها:

پرسشنامه بحران ستیزی سازمانها از ۶۰ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان بحران ستیزی سازمانها بکار می رود.

 

هدف: سنجش میزان بحران ستیزی سازمانها

سوالات:
۱ کارکنان سازمان بطور فعال و امیدوارانه کار نمی کنند.
۲ تفویض اختیار بعنوان فرهنگ غالب در سازمان حاکم می باشد.
۳ نگرانی و اضطراب کارکنان سازمان در حداقل ممکن می باشد.
۴ کارکنان در مقابل حوادث ناگهانی دچار سردرگمی نمی شوند.
۵ جو بدبینی در مورد آسیب پذیری سازمان حاکم است.
۶ در ادامه روال فعلی احساس خطر ناشی از تغییرات محیطی در سازمان نمایان است.
۷ در مواقع بحران سازمان دیگران را مقصر نمی داند.
۸ خطرات بحرانها در سازمان جدی گرفته شده و برای آن راه حل مناسبی اندیشیده می شود.
۹ این جو که گذشت زمان مشکلات سازمان را حل نمی کند در سازمان حاکم است.
۱۰ چون در سازمان بحرانها و مشکلات حاد، امری طبیعی تلقی می شود مقابله با آن غیر طبیعی است.
۱۱ سازمان نسبت به فرهنگ رقابت، خلاقیت و تلاش کارکنان، حساس است.
۱۲ استقامت کارکنان در زمان بحران تقویت و محکم تر می شود.
۱۳ برقراری ارتباط سطوح پائین با سطوح بالایی سازمان در زمان بحران به راحتی صورت می گیرد.
۱۴ در زمان بروز مشکلات حاد هماهنگی و انسجام بین واحدهای مختلف براحتی صورت می گیرد.
۱۵ اعضای سازمان در یک شبکه ارتباطی موثر و کارآمد با همدیگر ارتباط برقرار می کنند.
۱۶ برنامه های بلند مدت و پیش بینی آینده برای بحرانهای احتمالی توسط سازمان تدارک دیده شده است.
۱۷ هنگام بروز بحران در سازمان واحدهای درگیر به راحتی با هم هماهنگ می شوند و تا رفع بحران تلاش می کنند.
۱۸ در مواقع بحران تبادل اطلاعات در داخل سازمان براحتی صورت می گیرد.
۱۹ سازمان از زمینه های بروز بحران براحتی آگاه و عکس العمل مناسبی نشان می دهد.
۲۰ سازمان در مقابل بروز ناهنجاریها حساس و هوشیار است.
۲۱ معمولاً بحران ها، ناهنجاریها و اتفاقات غیر طبیعی در سازمان تکرار نمی شود.
۲۲ سازمان طوری است که پس از بوجود آمدن نارسایی و یا حادثه آثار آن را به سرعت مرمت می کند.
۲۳ پیشگیری از بروز مسائل و مشکلات سازمان به عنوان یک باور مشترک در آمده است.
۲۴ سازمان برای حل مسائل و مشکلات به اولویت بندی اهمیت زیادی می دهد.
۲۵ سازمان مسائل و مشکلات خود را با مشتریان و استفاده کنندگان از خدمات خود در میان می گذارد.
۲۶ سازمان در دفاع از خود در محیط بیرون موفق می باشد.
۲۷ کارکنان سازمان همواره با این فرض زندگی می کنند که پس از رفع یک مشکل، مشکل دیگر حادث خواهد شد.
۲۸ در موقع بروز بحران اعتماد به نفس کارکنان سازمان قوی تر شده و در نتیجه مشکل و بحران زورتر حل می شود.
۲۹ در هنگام انحراف سازمان از مسیر طبیعی خود کارکنان با آرامش وظایف خود را انجام می دهند و در جهت برگرداندن سازمان به وضع طبیعی فعالیت می کنند.
۳۰ برای کارکنان سازمان بینش مدیریت روشن و واضح می باشد.
۳۱ نقاط ضعف سازمان دائماً مورد شناسایی قرار گرفته و اصلاحات لازم در سازمان اعمال می شود.
۳۲ شعار مدیریت همه چیز را می داند، در سازمان ما منتفی و مردود است.
۳۳ سازمان به منظور تواناسازی کارکنان خود در برابر مشکلات بطور مستمر راهبردهای رقبا را شناسایی و گوشزد می نماید.
۳۴ کارکنان سازمان شناخت عمیق و همه جانبه ای از سازمان و امکانات بالقوه و بالفعل آن دارند.
۳۵ سازمان مسائل و مشکلاتی که جدید می باشد را به شیوه ابتکاری حل می نماید.
۳۶ بین سخن و عمل مدیران سازمان فاصله زیادی وجود ندارد.
۳۷ مشتریان در نوع تولید و خدمات از طریق نظر دادن دخالت دارند.
۳۸ سازمان از تجارب سازمانهای دیگر برای رفع بحران به مقدار زیادی کمک می گیرد.
۳۹ تجارب موفق یک واحد سازمانی سریعاً به واحدهای هم نسخ منتقل شده و مورد استفاده جدی قرار می گیرد.
۴۰ سازمان به اشتباهات کارکنان که منجر به بروز مشکل و بحران می شود برخورد جدی می کند.
۴۱ وقوع مسائل، مشکلات و بحرانها توسط کادر مدیریت عالی سازمانی بطور مرتب گوشزد و یادآوری می شود.
۴۲ در هنگام بروز وضعیت غیر عادی کارکنانی که در حال عادی به یکدیگر اعتماد ندارند دست در دست هم گذشته و هویت مشترکی را ایجاد می نمایند.
۴۳ معمولاً سازمان در مقابل مشکلات و بحرانها آسیب پذیر نمی باشد.
۴۴ در دستورالعمل های سازمانی به هنگام بروز مشکل تغییراتی داده می شود.
۴۵ این فرهنگ که در سازمان بحرانها و مشکلات جدی است غالب است.
۴۶ این فرهنگ که سازمان در مقابل همه بحران ها و مشکلات توان مقابله را دارد حاکم است.
۴۷ وقتی در گوشه ای از سازمان بحرانی بوجود آید کل سازمان تحت تأثیر آن قرار گرفته و در جهت رفع آن کمک می نمایند.
۴۸ هنگام بروز بحران و مشکل، سازمان از منابع جدید و یا مشاوران بیرونی بهره زیاد می گیرد.
۴۹ کارکنان سازمان در مواقع مواجهه با مشکلات حاد احساس می کنند که سازمان به آنها امیدواری می دهد.
۵۰ در شرایط بحرانی از قوه درک و توان ذهنی کارکنان برای تصمیم گیری کاسته نمی شود.
۵۱ سازمان در مقابل حوادث و مشکلات حاد غافلگیر نشده و توان خود را افزایش می دهد.
۵۲ به هنگام بحران تصمیم گیری انفرادی و اجرای آن کارساز نیست.
۵۳ به هنگام وقوع بحران بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط سازمان کمک زیادی به رفع بحران می نمایند.
۵۴ معمولاً حوادث و بحرانهای ناآشنا میزان اضطراب و نگرانی سازمان را افزایش نمی دهد.
۵۵ دلیل تراشی برای توجیه تصمیم گیریها و کارهای غلط توسط سازمان پذیرفته نمی شود.
۵۶ قبل از بروز بحران سازمان از شایعه سازی و شایعه پراکنی جلوگیری می کند.
۵۷ به هنگام بروز بحران خدمات رسانی سازمان عادی است.
۵۸ سازمان در شرایط بحرانی به راحتی قادر به سازگاری خود با اوضاع جدید می باشد.
۵۹ تصمیمات اتخاذ شده در شرایط اضطراری معمولاً با دلسوزی به مورد اجرا گذاشته می شود.
۶۰ درک درست اهمیت رفع بحران در سازمان موجب بسیج شدن تمام نیروی انسانی سازمان برای رفع آن می شود.

 

سازمانهای بحران پذیر و بحران ستیز:

سازمانها را از جهت بحران پذیری و بحران ستیزی می توان در یک پیوستار قرار داد. در یک سوی این طیف سازمانهای بحران پذیر که آسیب پذیری بالایی در مقابل بحران دارن قرار می گیرند و در سوی دیگر آن سازمانهای بحران ستیز که آماده مقابله با بحرانها می باشند واقع می شوند.

سازمانهای بحران پذیر آنهایی هستند که در برابر بحران حالت انفعال و تسلیم داشته و هیچگونه ساز و کاری برای مقابله با بحران و رویارویی فعال با آن را ندارند. در حالی که سازمانهای بحران ستیز اگر چه نمی توان گفت نسبت به بحران مصونیت کامل دارند ولی از تمام توان و ظرفیتهای خود برای احساس بروز بحران قبل از وقوع آن و مقابله موثر با آن بهره گرفته ولی می کوشند حتی المقدور از بروز بحرانها جلوگیری کرده و در صورت رخ دادن بحران آن را بطور درستی کنترل نمایند. براساس تحقیقات انجام شده و با استفاده از دیدگاه سوم در زمینه چگونگی بروز بحران چهار دسته از عوامل می توانند موجد بحران باشند.

در صورتی که سازمانی بتواند این عوامل را بگونه ای درست سازماندهی کرده و جهت بدهد بحران ستیز می شود و در غیر این صورت بحران پذیر بوده و در بحران از میان خواهد رفت. عوامل انسانی، فرهنگی، ساختاری و استراتژیهای سازمانی می توانند سازمانها را بحران پذیر یا بحران ستیز نمایند.

بدین ترتیب برای مدیران سازمانها جالب خواهد بود که بدانند چگونه این عوامل را جهت دهی و سازماندهی کنند تا سازمانشان بحران ستیز شده و در مقابل بحرانها ایمن و فعال باقی بماند (الوانی، 1376).

 

روش نمره گذاری

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه می باشد که برای گزینه های «اصلاً صدق نمی کند»، «تا اندازه زیادی صدق نمی کند»، «نمی دانم صدق می کند یا نه»، «تا اندازه ای صدق می کند» و «کاملاً صدق می کند» به ترتیب امتیازات 1، 2، 3، 4 و 5 در نظر گرفته می شود.

 

 

کسب این امتیاز نشان می دهد که سازمان از نظر بحران ستیزی دارای مشخصات زیر است:

 • حوادث را قبل از وقوع بطور کلی پیش بینی می نماید.
 • همیشه به بقای سازمان فکر می کند.
 • در اجزای سازمان تناسب معقول وجود دارد.
 • بین تحولات درونی و برونی سازمان تعادل منطقی و قوی وجود دارد.
 • قالب های کلی سازمان در زمان بحران حفظ می شود.
 • در شرایط بحرانی در روند کار سازمان هیچ اختلالی بوجود نمی آید.
 • دائماً سازمان از بابت زمینه های بحران بازنگری می شود.
 • روی گلوگاههای سازمان تسلط کامل وجود دارد.
 • برای آینده سازمان سناریونویسی می شود.
 • برای خنثی نمودن بحران با گروههای رقیب خود دائماً در تماس می باشد.
 • از مشاوران و نظرات متخصصان بیرون سازمان برای مهار بحران استفاده می کند.
 • دارای گروههای دائمی شناسایی عوامل خطرآفرین برای سازمان می باشد.
 • در زمان بحران اطلاعات سازمان به راحتی رد و بدل می شود.
 • سازمان در زمان بروز بحران غافلگیر نمی شود.
 • برای رفع بحران توسط نهادهای ذیربط سازمان سرویس دهی خوب و به موقع انجام می شود.
 • دارای واحدهای تحقیق و توسعه فعال می باشد.
 • همیشه آماده مقابله با بحران می باشد.
 • کارکنان آن در زمان بحران دچار نگرانی و اضطراب نمی شود.
 • خوش بینی و اداره کارکنان آن برای مقابله با بحران قوی است.
 • سازمان دارای فرهنگی متکی بر واقعیات و تغییر مداوم است.
 • ساختار سازمان انعطاف پذیر است.
 • سازمان دارای سیاستهای بلندمدت می باشد.
 • سازمان حوادث تکراری ندارد.
 • استقامت سازمان در برابر بحران خدشه ناپذیر است.
 • سازمان سیستم های هشدار دهنده بحران دارد و از آن خوب بهره می گیرد.
 •  

کسب این امتیاز نشان می دهد که سازمان از نظر بحران ستیزی دارای مشخصات زیر است:

 • حوادث را در ابتدای وقوع پیش بینی می نماید.
 • بقای سازمان برای کارکنان دارای اهمیت است.
 • در اجزای سازمان تا حدود زیادی تناسب وجود دارد.
 • سعی بر ایجاد تعادل بین تحولات درونی و برونی سازمان زیاد است.
 • قالب های کلی سازمان در زمان بحران تا حد زیادی حفظ می شود.
 • در زمان بحران در روند کار سازمان تاحدود کمی اختلال بوجود می آید.
 • زمینه های بروز بحران تا حد زیادی بازنگری می شود.
 • گلوگاههای سازمان شناخته شده است.
 • برای بخش زیادی از آینده سازمان سناریونویسی می شود.
 • سازمان برای خنثی نمودن بحرانها با گروههای رقیب خود در تماس است.
 • در اکثر بحرانها از مشاوران خارج سازمانی استفاده می کند.
 • به هنگام احساس خطر گروههای شناسایی عوامل خطرآفرین تشکیل می دهد.
 • در زمان بحران اطلاات سازمان رد و بدل می شود.
 • سازمان در زمان بروز بحران به مقدار کمی غافلگیر می شود.
 • برای رفع بحران واحدها به همدیگر خدمات ارائه می دهند.
 • دارای واحد تحقیق و توسعه می باشد.
 • در زمان بروز بحران آماده مقابله است.
 • دارای کارکنانی است که در زمان بحران کمتر دچار اضطراب می شوند.
 • در زمان بروز بحران برای مقابله با آن خوش بین است.
 • سازمان دارای فرهنگی متکی بر واقعیت و تغییر موردی است.
 • ساختار سازمان در زمان بحران تا حدود زیادی انعطاف پذیر است.
 • سازمان دارای سیاستهای میان مدت و گاه بلند مدت است.
 • سازمان کمتر حوادث تکراری دارد.
 • سازمان سیستم های هشداردهنده بحران دارد ولی کمتر از آن استفاده می نماید.
 • از قسمت اعظم حوادث تجربه آموزی می شود.

کسب این امتیاز نشان می دهد که سازمان از نظر بحران ستیزی دارای مشخصات زیر است:

 • با حوادث پس از وقوع مقابله می کند.
 • بقای سازمان برای همه دارای اهمیت نیست.
 • اجزای سازمان تناسب چندانی با هم ندارند.
 • به تحولات درونی سازمان توجه می کند و از تحولات بیرونی غافل است.
 • قالب های کلی سازمان در زمان بحران خدشه دار می شود.
 • در زمان بحران، در روند اکثر کارها اختلال بوجود می آید.
 • پس از وقوع بحران علل آن بررسی می شود.
 • گلوگاههای سازمان تاحدود کمی شناخته شده است.
 • برای بخش کمی از آینده سازمان سناریونویسی می شود.
 • در خنثی نمودن بحرانها با گروههای رقیب کمتر در تماس است.
 • در بحران از مشاوران خارج سازمانی به میزان کمی استفاده می کند.
 • در سازمان پس از بروز خطر گروههای مقابله با خطر تشکیل می شود.
 • در زمان بحران اطلاعات سازمان به سختی رد و بدل می شود.
 • سازمان در زمان بروز بحران به مقدار زیادی غافلگیر می شود.
 • به هنگام بحران واحدهای سازمان کمتر به همدیگر خدمات رسانی می کنند.
 • فعالیت های محدود تحقیقی برای بحران صورت می گیرد.
 • در زمان بروز بحران آمادگی چندانی برای مقابله با بحران وجود ندارد.
 • دارای کارکنانی است که در زمان بحران به مقدار زیادی دچار اضطراب و نگرانی می شوند.
 • در زمان بروز بحران جو بدبینی بر سازمان حاکم می شود.
 • سازمان دارای فرهنگی متکی به دیگران است.
 • ساختار سازمان در زمان بحران کمتر انعطاف دارد.
 • سازمان دارای سیاستهای کوتاه مدت و بعضاً میان مدت است.
 • در سازمان حوادث تکرار می شود.
 • سازمان دارای سیستم هشداردهنده بوده ولی از آن اصلاً استفاده نمی شود.
 • از حوادث به مقدار کمی عبرت گرفته می شود.

 

امتیاز زیر 60 سازمان به شدت مغلوب بحران است.

کسب این امتیاز نشان می دهد که سازمان از نظر بحران ستیزی دارای مشخصات زیر است:

 • با حوادث پس از وقوع هم مقابله نمی شود.
 • کارکنان آن به بقای سازمان بی توجه هستند.
 • اجزای سازمان کاملاً بی تناسب است.
 • از تحولات درون سازمانی غافل و به تحولات بیرونی نیز توجه نمی شود.
 • قالب های کلی سازمان در زمان بحران به هم می ریزد.
 • در زمان بحران کارها بطور کلی مختل می شود.
 • به علل بحران پس از وقوع توجهی نمی شود.
 • سازما از گلوگاههای خود غافل است.
 • هیچ سناریویی برای آینده سازمان نوشته نمی شود.
 • سازمان از گروه های رقیب که در بحران زایی سازمان نقش دارند غافل است.
 • برای رفع بحران از مشاوران خارجی اصلاً استفاده نمی کند.
 • سازمان فاقد گروههای مقابله با خطر می باشد.
 • در زمان بحران اطلاعات در سازمان قفل می شود.
 • سازمان در زمان بحران غافلگیر و دستپاچه می شود.
 • به هنگام بحران خدمات رسانی واحدها به همدیگر متوقف می شود.
 • هیچگونه فعالیت تحقیقی در راستای بحران ستیزی صورت نمی گیرد.
 • سازمان هیچ موقع آماده مقابله با بحران نمی باشد.
 • اضطراب و نگرانی به همراه بحران بر کارکنان غالب می شود.
 • به هنگام بروز بحران روزنه های امید برای حل آن وجود ندارد.
 • سازمان دارای فرهنگی متکی به قضا و قدر است.
 • ساختار سازمان بحران را تشدید می نماید.
 • سازمان فاقد سیاست های مدون و درازمدت است.
 • در سازمان حوادث یکسان دائماً تکرار می شود.
 • سازمان فاقد سیستم هشداردهنده بحران است.
 • هیچگونه تجربه آموزشی و عبرت گیری از حوادث در سازمان وجود ندارد.

 

منابع:

الوانی، سیدمهدی. (1376). سازمانهای بحران پذیر و بحران ستیز. مجله دانش مدیریت، زمستان 1375 و بهار 1376، شماره 35 و 36، صص 56-63.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت بحران در سازمان ۶۰ سوالی + ۲ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *