دانلود رایگان پرسشنامه موانع تجارت الکترونیک

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه موانع تجارت الکترونیک :

 

هدف: بررسی موانع تجارت الکترونیک (موانع فنی و سخت افزاری، مشکلات مالی و نرم افزاری، مشکلات گمرکی، بازرگانی و مالیاتی، مشکلات قانونی، حقوقی و گمرکی، مشکل اینترنت، مشکلات انسانی، آموزشی، فرهنگی، و مشکلات و موانع مربوط به زیرساختار اطلاعاتی)

نحوه تکمیل: پاسخ دهنده گرامی، هر یک از عبارات زیر را خوانده و با توجه به نقطه نظر خود، یکی از گزینه ها را انتخاب نمائید. توجه داشته باشید که هر عبارت به عنوان یکی از موانع تجارت الکترونیک در نظر گرفته شده است و بر این اساس میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر مانع در گزینه ها علامت بزنید.

ردیف عبارات بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد
۱ تعداد ناکافی کامپیوترهای متصل به اینترنت
۲ وجود تکنولوژی با کیفیت پایین
۳ کمبود کامپیوترهای ارزان و در دسترس و تجهیزات در زمینه تجارت الکترونیک
۴ دشواری در به روز کردن مداوم سیستم ها و نرم افزارهای مربوط به تجارت الکترونیک
۵ سرمایه گذاری ناکافی در زمینه بکارگیری تجارت الکترونیک
۶ دسترسی نامناسب و ناکافی به ابزارهای مخابراتی در زمینه توسعه تجارت الکترونیک
۷ هزینه بالای خرید و نصب نرم افزار و سخت افزارهای لازم
۸ هزینه بالای آموزش نرم افزار به کارکنان
۹ هزینه بالای اینترنت و اشتراک آن
۱۰ هزینه بالای نت مداوم
۱۱ هزینه بالای راه اندازی EC (تجارت الکترونیک) توسط شرکت ها و اشخاص
۱۲ هزینه بالای منابع لازم برای استقرار و توسعه تجارت الکترونیک
۱۳ دگرگونی نامناسب در روش گمرکی کشور
۱۴ دگرگونی نامناسب در تجارت خارجی کشور
۱۵ دگرگونی نامناسب درساختار بازرگانی کشور
۱۶ عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
۱۷ رقابت آزاد ناکافی و عدم وجود فرصت های برابر کافی در بخش هایی از اقتصاد
۱۸ دولتی بودن بخش عظیمی از اقتصاد کشور و ریسک ناپذیری بخش خصوصی برای ورود به عرصه تجارت الکترونیکی
۱۹ وجود نامناسب راهبردها و سیاست های کلان اقتصاد نوین در ایران و تاکید زیاد بر راهبردهای سنتی توسعه اقتصادی
۲۰ قوانین و مقررات نامناسب مربوط به امضاهای دیجیتال
۲۱ خلأ قانونی اینترنت
۲۲ قانون نامناسب کپی رایت و امنیت و رمزنگاری
۲۳ نگرانی های امنیتی
۲۴ خطر افشای اسرار و اطلاعات شخصی و حمایت ناکافی از داده های شخصی
۲۵ خطر از دست رفتن اطلاعات و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و سرور مرکزی
۲۶ کمبود زیرساخت های حقوقی لازم برای اقتصاد الکترونیکی
۲۷ عدم وضع قوانین و مقررات جدید در زمینه اجرای صحیح تجارت الکترونیکی
۲۸ نداشتن دسترسی ساده، آسان و ارزان به اینترنت در ایران
۲۹ سرعت پایین اینترنت در ایران
۳۰ کیفیت پایین اینترنت در ایران
۳۱ انحصار بلامنازع شرکت مخابرات ایران به اینترنت و ناکافی بودن بخش خصوصی
۳۲ استقرار نامناسب اقتصاد الکترونیکی نظیر مالیات و اعتبار الکترونیکی
۳۳ کمبود کارت های اعتباری پرداخت اینترنتی داخلی و بین المللی کافی و در دسترس
۳۴ عدم رشد متوازن خدمات اینترنتی بانک های کشور
۳۵ ناکافی بودن مؤسسات مالی و اعتباری جهت انتقال الکترونیکی پول
۳۶ ناکافی بودن بانکداری الکترونیکی و استانداردهای پرداخت برای برقراری هماهنگی میان بانک ها و موسسات مالی جهت انتقال الکترونیکی وجوه
۳۷ اعتماد و اعتماد سازی ناکافی در جامعه ایران
۳۸ نبود بخش آموزشی، کافی نبودن آموزش همگانی در زمینه تجارت الکترونیک با استفاده از رسانه های ارتباطی و ایجاد زمینه های کم آموزشی فناوری اطلاعات
۳۹ مهارت های انسانی ناکافی مورد نیاز و نامناسب بودن زیرساخت های سرمایه انسانی از قبیل مهارت و…
۴۰ فرهنگ سازی نامناسب در دولت و مردم
۴۱ پیچیده بودن درک سیستم های EC (تجارت الکترونیک)
۴۲ کاهش تماس رودر رو
۴۳ تغییر عادات و رفتارهای کاری معمول و فعلی
۴۴ کاهش استقلال و آزادی عمل در EC (تجارت الکترونیک)
۴۵ احساس نیاز کم به EC (تجارت الکترونیک)
۴۶ مشکلات کشور در تولید دانش
۴۷ ارتقای ناکافی دانش کاربران و استفاده کنندگان تجارت الکترونیکی
۴۸ وجود فناوری اطلاعات با کیفیت پائین در ایران
۴۹ مشکل زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی و زیرساخت های اصلی EC (تجارت الکترونیک)
۵۰ دشواری هماهنگ کردن سیستم های اطلاعاتی
۵۱ عدم ایجاد بانک اطلاعات ملی
۵۲ استفاده ناکافی از استانداردهای دارای سرعت و ایمنی بالا در تبادل الکترونیکی داده ها

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای ۵۲ سوال بوده و هدف آن بررسی موانع تجارت الکترونیک (موانع فنی و سخت افزاری، مشکلات مالی و نرم افزاری، مشکلات گمرکی، بازرگانی و مالیاتی، مشکلات قانونی، حقوقی و گمرکی، مشکل اینترنت، مشکلات انسانی، آموزشی، فرهنگی، و مشکلات و موانع مربوط به زیرساختار اطلاعاتی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

پرسشنامه فوق دارای هفت بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد سوالات مربوطه
موانع فنی و سخت افزاری ۶-۱
مشکلات مالی و نرم افزاری ۱۲-۷
مشکلات گمرکی، بازرگانی و مالیاتی ۱۹-۱۳
مشکلات قانونی، حقوقی و گمرکی ۲۷-۲۰
مشکل اینترنت ۳۶-۲۸
مشکلات انسانی، آموزشی، فرهنگی ۴۷-۳۷
مشکلات و موانع مربوط به زیرساختار اطلاعاتی ۵۲-۴۸

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. نمرات بالاتر در هر معیار بیانگر تاثیرگذار تر بودن آن مانع بر سر راه تجارت الکترونیک خواهد بود و برعکس. همچنین می توان با مرتب کردن امتیازات تک تک ابعاد، موانع تجارت الکترونیک را از بعدی که بیشترین امتیاز را اخذ نموده تا بعدی که کمترین امتیاز را دریافت نموده است، اولویت بندی نمود.

روایی و پایایی

در پژوهش جعفرنژاد و همکاران (۱۳۸۸) جهت بررسی روایی این پرسشنامه از تعیین روایی محتوا استفاده شد و پرسشنامه طراحی شده در اختیار نه نفر از خبرگان موضوع قرار گرفت. بر اساس نظر آنها پرسشنامه مذکور توان شناخت و کسب داده های لازم را دارد و روایی ابزار این تحقیق تأیید شد. خبرگان تحقیق نیز متخصصان با سابقه بالا و دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری وزارتخانه بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران)، شرکت ملی فرش ایران و اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف ایران هستند. برای تعیین “پایایی” تحقیق، پرسشنامه طراحی شده در یک نمونه مقدماتی یازده تایی مورد آزمون قرار گرفت. با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی ابزار تحقیق معادل ۷۲۳۶ % محاسبه گردید که در سطح بالایی می باشد. در نتیجه، می توان ادعا کرد که ابزار مذکور از پایایی لازم برخوردار است.

منابع:

جعفرنژاد، احمد، سجادی پناه، علی، صفوی میر محله، سید رحیم، اجلی قشلاجوقی، مهدی، (۱۳۸۸)، بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در زمینه توسعه صادرات فرش دستباف ایران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۵۲، پاییز ۱۳۸۸. ۳۴-۱٫

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه موانع تجارت الکترونیک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *