رایگان سوالات کلیات خدمات بهداشتی (استخدامی) PDF

۱۹,۹۰۰ تومان

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

چند مود از سوالات استخدامی کلیات خدمات بهداشتی:

۱٫در برنامه ریزی اولین ارزیابی که شامل بررسی ساختارها، منابع، مشکلات و نیازها می شود کدام است؟
۱)ارزیابی وضعیت موجود ☑️
۲)پایش
۳)ارزشیابی
۴)نظار

 

۲٫در مورد پرسنل صف وستاد کدامیک از موارد زیر نادرست است؟
۱)پرسنل صف کسانی هستند که مستقیما با اهداف سازمانی در ارتباط می باشند.
۲)فعالیتهای ستادی به طور غیر مستقیم در تامین اهداف سازمانی نقش دارند.
۳)آنچه خارج از وظایف صف باشد در چهارچوب وظایف ستاد هم قرار نمی گیرد. ☑️
۴)شروع فعالیتهای صف قبل از فعالیتهای ستادی است

 

۳٫مطالعه و بررسی کمیت، قیمت وارزش منابع محدودی که برای بهداشت و درمان اختصاص می یابند و نحوه ترکیب این منابع برای تولید خدماتی معین بطوریکه به بالاترین بهره دهی و کارائی برسند چه نام دارد؟
۱)تامین بودجه برای بهداشت
۲)بهداشت اختصاصی
۳)اقتصاد بهداشت ☑️
۴)منابع انسانی و بهداشت

 

نمونه سوالات استخدامی اصول و کلیات خدمات بهداشتی

۴٫کدامیک از موارد زیر را نمی توان در زمره مشکلات موجود در رابطه با نیروی انسانی بهداشت و درمان محسوب کرد؟
۱)شرح وظایف نامناسب
۲)گاها پایین بودن کیفیت آموزش
۳)وجود سیستم های ارزشیابی و رتبه بندی کارکنان☑️
۴)اختلاف قابل توجه حقوق و مزایا پرسنل

 

۵٫در نظام ارجاع، نظارت، پایش، آموزش حین خدمت واحدهای هر سطح و نیز تدارک اداری و مالی این واحدها بعهده کدام شخص یا ارگانی است؟
۱)وزارت بهداشت و درمان
۲)معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان
۳)رئیس بیمارستان شهرستان
۴)واحدی که در اولین سطح بالاتر از آن قرار دارد ☑️

 

۶٫ریشه کن کردن آبله، پیگیری بهداشت برای همه و بسیج علیه دخانیات و ایدز چه نوع مسئولیتی است؟
۱)مسئولیت جامعه
۲)مسئولیت دولت
۳)مسئولیت بین المللی ☑️
۴)مسئولیت فردی

 

نمونه سوالات اصول و کلیات خدمات بهداشتی

۷٫در طول نیم قرن گذشته ، برنامهریزی منابع انسانی در زمینه بهداشت به چه دلیل مورد توجه بوده است؟
۱)افزایش کمیت کارکنان بهداشتی
۲)افزایش کمیت کارکنان درمانی
۳)بهبود سطح آموزش کارکنان درمانی
۴)همه موارد ☑️

 

۸٫اینکه نشانگر بهداشت باید بتواند آنچه را باید اندازهگیری شود، بدرستی اندازه بگیرد، مربوط به کدام ویژگی است؟
۱)معتبر بودن
۲)موثق بودن ☑️
۳)با هدف بودن
۴)حساس بودن

 

۹٫برنامه ریزی بر حسب زمان به چه دستههایی تقسیم میشود؟
۱)اتفاقی، فصلی و ثابت
۲)کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ☑️
۳)بخشی و کلی
۴)عملیاتی و جامع

 

دانلود رایگان کتاب تست کلیات خدمات بهداشتی

۱۰٫کدام مورد صحیح میباشد؟
۱)بیمه گر عبارتست از شخص یا موسسه یا شرکتی که پرداخت خسارت در صورت وقوع حادثه را بر عهده میگیرد. ☑️
۲)بیمه گزار عبارتست از شخص یا موسسه یا شرکتی که پرداخت خسارت در صورت وقوع حادثه را بر عهده میگیرد.
۳)موضوع بیمه عبارتست از آنچه در قرارداد به عنوان هزینه بیمه قید میگردد.
۴)خسارت یا غرامت عبارتست از مبلغی که در قرارداد به عنوان حق بیمه قید میگردد

 

۱۱٫مجموعه استاندارد تجهیزات بیمارستانی شامل کدامیک از موارد زیر نمیباشد؟
۱)مشخصات فنی و استانداردهای لازم
۲)قیمت محصولات و شرکتهای تولید کننده و وارد کننده ☑️
۳)طبقه بندی اقلام براساس تخصص بخشها
۴)نام اقلام تجهیزات پزشکی بر اساس حروف الفبا

 

۱۲٫اولین سطح تخصص و کارشناسی خدمات مختلف بهداشتی مربوط به کدام واحد بهداشتی و درمانی میباشد؟
۱)مرکز بهداشت شهرستان ☑️
۲)خانه بهداشت روستایی
۳)مرکز بهداشتی درمانی شهری
۴)پایگاه بهداشت شهری

 

دانلود رایگان کتاب سوالات اصول و کلیات خدمات بهداشتی

۱۳٫کدام سازمان به صورت تخصصی در بخش بهداشت مادران و کودکان در کشورهای جهان فعالیت دارد؟
۱)یونسکو
۲)سازمان ملل
۳)سازمان بینالمللی آوارگان
۴)یونیسف ☑️

 

۱۴٫کدامیک از موارد زیر جز نشانگرهای وضعیت تغذیه کودکان محسوب نمیشود؟
۱)دفعات بیماری و یا غیبت از مدرسه ☑️
۲)اندازهگیری وزن، قد و دور بازو پیش از ورود به دبستان
۳)اندازهگیری قد و وزن در سن ورود به مدرسه
۴)کمبود وزن در هنگام تولد

 

۱۵٫میزان مهارتهای لازم ادراکی، فنی وانسانی به ترتیب در کئپدام ردههای مدیریت بیش از سایر رده هاست؟
۱)مدیریت عالی، مدیریت سرپرستی، مدیریت میانی
۲)مدیریت میانی، مدیریت سرپرستی، مدیریت عالی
۳)مدیریت عالی، مدیریت سرپرستی، همه ردههای مدیریتی ☑️
۴)مدیریت عالی، مدیریت میانی، همه ردههای مدیریتی

 

جزوه تست کلیات خدمات بهداشتی برای استخدام

۱۶٫کدام تعریف از مدیریت صحیح نمیباشد؟
۱)هنر انجام دادن کار به وسیلهی دیگران
۲)ایجاد محیطی مؤثر برای افراد در گروههای غیر رسمی ☑️
۳)فراگرد تبدیل اطلاعات به عمل
۴)هماهنگ سازی منابع انسانی و مادی در جهت تحقق اهداف

 

۱۷٫کدام گزینه در مورد تفاوت ارائهی خدمات در بخش بهداشت با سایر بخشها صحیح است؟
۱)بین مصرف کننده وتولید کننده، پزشک قراردارد. ☑️
۲)قسمت کمی از هزینهها در بخش بهداشت و درمان ، مربوط به نیروی انسانی است.
۳)در بخش بهداشت، مصرف کننده تمایل به بستری شدن در بیمارستان با مصرف دارو دارد.
۴)تولید کنندگان خدمات و کالاها همواره به دنبال سود هستند

 

۱۸٫کدام گزینه در مورد عناصر اصلی بیمه صحیح نیست؟
۱)خسارت مبلغی است که بیمه گر پس از وقوع حادثه مورد بیمه طبق قرارداد به بیمه گزار میپردازد.
۲)بیمه گزار شخص، مؤسسه یا شرکتیست که پرداخت خسارت را در صورت وقوع حادثهی مورد قرارداد بر عهده میگیرد. ☑️
۳)حق بیمه مبلغیست که بیمهگزار یک جا یا به صورت اقساطی با توجه به احتمال وقوع حادثه و ارزش شی مورد بیمه به بیمهگر می- پردازد.
۴)آن چه مورد بیمه قرار میگیرد موضوع بیمه نام دارد که گاه شخص یا اشخاص است، گاه کالا یا اشیا میباشد

 

جزوه سوالات کلیات خدمات بهداشتی pdf

19.سیاستهای کلان مرتبط با بخش بهداشت و درمان در برنامهی سوم توسعه شامل کدام گزینه میباشد؟
۱)ساخت خانهی بهداشت ، مراکز آزمایشگاه تشخیص طبی
۲)اولویت دادن به بخش خصوصی در احداث واحدهای بهداشتی
۳)توانمند نمودن افراد از طریق بهبود وضعیت اقتصادی و ارتقا فرهنگ تغذیه ☑️
۴)اصلاح ساختار و تقویت نظام وظیفه

 

۲۰٫زنجیره خدمت رسانی نظام ارجاع همهی امکانات را فراهم میکند به جز:
۱)امکان استفاده از کارکنان غیر پزشک را برای خدمات بهداشتی ساده فراهم میکند.
۲)واحدهای یک سطح میتوانند به ارائهی خدماتی که به عهدهی سطح پایینتر است بپردازند. ☑️
۳)خدمات را ارزان تمام میکند.
۴)امکان تداوم و استمرار خدمات بهداشتی را فراهم میکند

 

۲۱٫سه راهبرد اساسی در جهت ارتقای سلامت عبارتند از:
۱)حمایت سیاسی، توسعهی مهارتهای شخصی، تقویت فعالیتهای اجتماعی
۲)حمایت همه جانبه، قادرسازی، مداخله کردن ☑️
۳)حمایت سیاسی، اعتلای مسئولیت اجتماعی، گسترش مشارکت
۴)حمایت همه جانبه، توسعهی مهارتهای شخصی، گسترش مشارکت

 

۲۲٫کدام گزینه صحیح است؟
۱)حق بیمه مبلغی است که بیمه گزار یک جا یا به صورت اقساطی به بیمه گزار میپردازد.
۲)بیمه گزار شخص یا شرکتی است که پرداخت خسارت را برعهده میگیرد.
۳)بیمه گر پس وقوع حادثه مورد بیمه طبق قرارداد به بیمه گزار مبلغی میپردازد. ☑️
۴)متعهد را بیمه گزار و طرف تعهد را بیمه گر مینامند

 

دانلود سوالات اصول و کلیات خدمات بهداشتی استخدامی

۲۳٫سه راهبرد اساسی در جهت ارتقای سلامت عبارتند از:
۱)حمایت همه جانبه، توسعهی مهارتهای شخصی ، گسترش مشارکت
۲)حمایت سیاسی، اعتلای مسئولیتهای اجتماعی، گسترش مشارکت
۳)حمایت همه جانبه، قادرسازی، مداخله کردن ☑️
۴)حمایتسازی، توسعه مهارتهای شخصی ، تقویت فعالیتهای اجتماعی

 

۲۴٫کدام گزینه در مورد عناصر اصلی بیمه صحیح نیست؟
۱)خسارت مبلغی است که بیمه گرپیش از وقوع حادثه مورد بیمه طبق قرارداد به بیمهگر میپردازد.
۲)بیمه گذار شخص، مؤسسه یا شرکتی است که پرداخت خسارت را در صورت وقوع حادثه مورد قراداد به عهده میگیرد ☑️
۳)موضوع بیمه آن چیزی است که مورد بیمه قرار میگیرد.
۴)حق بیمه مبلغی است که بیمه گزار یک جا یا به صورت اقساطی با توجه به احتمال وقوع حادثه و ارزش فنی مورد بیمه به بیمه گر می پردازد

 

۲۵٫در تعریف سازمان جهانی بهداشت از بهداشت عمومی کدام مورد بیان شده است؟
۱)باز گرداندن سلامتی از دست رفته مردم
۲)علم وهنر پیشگیری از بیماریها و ارتقای سلامت و طولانی کردن زندگی ☑️
۳)علم سلامتی و همهی عوامل سهیم در ایجاد زندگی سالم
۴)اجرای سیاستها، برنامه ها و خدمات بهداشتی

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رایگان سوالات کلیات خدمات بهداشتی (استخدامی) PDF”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *