نمونه سوالات ادبیات دفاع مقدس محمدرضا سنگری pdf 1403

۱۲,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

شناسه محصول: Adamooad دسته:

توضیحات

چند مورد از مهمترین نمونه سوالات ادبیات دفاع مقدس سنگری:

کدام ادبیات متعلق به جامعه مظلوم و مهاجم است؟
الف) ادبیات مقاومت
ب) ادبیات پایداری
ج) ادبیات جنگ
د) ادبیات دفاع مقدس

جواب: گزینه ب. الزاما همه این ادبیات مخلوق خود جامعه مظلوم و مهاجم نیست. رجوع شود به ص ۱۶ کتاب

 

فرهنگ و ادبیات مهاجم و فرهنگ ادبیات مدافع در کدام ادبیات متصور است؟
الف) ادبیات مقاومت
ب) ادبیات دفاع مقدس
ج) ادبیات جنگ
د) ادبیات پایداری

جواب: گزینه ب. مقصود ادبیات دفاع مقدس می باشد. رجوع شود به ص ۱۷ کتاب 

 

کدام یک از دلایل وجه نامگذاری دفاع مقدس می باشد؟
الف) دفاع متا مبتنی بر باورها و اعتقادات و ارزش های دینی به ویژه شیعی بود
ب) انگیزه اصلی رزمندگان دین و باورهای دینی و پذیرش رهبری دینی بوده است
ج) دفاع جزئی از انقلاب اسلامی نه پدیده ای عارضی بود بلکه ماهیت انقلاب اسلامی بودن نظام حاکم سبب جنگ شده بود
د) همه موارد

جواب: گزینه د. همه موارد پاسخ صحیح می باشتد. رجوع شود به ص ۱۸ کتاب 

 

کدام یک باعث ایجاد ادبیات پایداری در دور پهلوی نمی باشد؟
الف) ورود گسترد اندیشه های روشنفکری غربی و تفکرات مارکسیستی
ب) اختناق حاکم در دور پهلوی
ج) افزایش فعالیت باورمندان و روشنفکران مذهبی
د) حکومت های بیگانه و غاصب
 

جواب: گزینه د. حکومت های بیگانه و غاصب. رجوع شود به ص ۲۳ کتاب 

 

کدام یک از شاخصه ها و ویژگی های محتوایی دور اول دفاع مقدس نمی باشد؟
الف) بهره‌گیری از نمادهای دینی آیات روایات
ب) ستایش و تکریم شهیدان وجانبازان
ج) نگرانی ازدست رفتن میراث وارزش های جبهه ها
د) طرح اسوه ها و الگوهای تاریخ اسلام
 

جواب: گزینه ج. شاخصه های و ویژگی های محتوایی دوره اول دفاع مقدس: تشویق تحریض و برانگیختن جامعه به دفاع، مقاومت، صبوری و مبارزه همه ستتویه و تمام عیار با تجاوز و تجاوزگر. ستایش مجاهدان جبهته و حامیان پشت جبهه. دعوت به وحدت، یکپارچگی و پرهیز از تفرقه و گسستگی. ستایش و تکریم شهیدان و جانبازان. بهره‌گیری از نمادهای دینی، آیات و روایات. تخطئه و تحقیر اشرافیت بی تفاوتی و دنیازدگی. طرح اسوه ها و الگوهای تاریخ اسلام. بهره‌گیری از اساطیر و چهره های حماستی شاهنامه و ایران باستان. پیوند دین، مردم و ایران.
ستایش امام خمینی و پیروی از وی. امید به آینده و پیروزی. توصیف فضای معنوی جبهه ها. توصیف عناصر رزم و جبهه. رجوع شود به ص ۲۶ و ۲۷ کتاب
 

 

کدام یک از شاخصه ها و ویژگی های آثار ادبی دور دوم دفاع مقدس نمی باشد؟
الف) توصیف عناصر رزم و جبهه
ب) غفلت و بی تفاوتی آفرینندگان حماسه ها
ج) تخطئه
د) نگاه حسرت بار و وداع غمگنانه با جبهه و مجاهدان جبهه

جواب: گزینه الف. آثار ادبی دوره دوم دفاع مقدس .۱نگرانی از دست رفتن میراث و ارزش های جبه ها. ۲غفلت و بی تفاوتی آفریندگان حماسته ها. .۳مظلومیت شهیدان و رزمندگان و ارزش ها .۴نگاه حسرت بار و وداع غمگینانه با جبهه و مجهدان جبهه .۵تخطئه (طرح ضعف ها و نارسایی). رجوع شود به ص ۳۱ و ۳۲ کتاب 

 

کدام گزینه از ساحت ها و گونه های ادبی دفاع مقدس می باشد؟
الف) سروده های دفاع مقدس
ب) خاطره نگاشته
رجزها و شعرها
ج) داستان های بلند و کوتاه
تابلو نوشته ها دیوار نوشته ها
د) همه موارد
 

جواب: گزینه د. رجوع شود به ص ۳۳ و ۳۴ کتاب 

 

کدام مورد در خصوص زندگی نامه داستانی غلط می باشد؟
الف) این گونه ادبی میان سروده و داستان است.
ب) در بستر یا ظرف داستان عرضه می شود
ج) به زندگی نامه داستانی داستان مستند می گویند

د) تلفیق زندگی نامه (واقعی) با داستان و عناصر داستانی است 

جواب: گزینه الف. این گونه ادبی میان خاطره و داستان است. رجوع شود به ص ۳۴ کتاب 

 

از نمودهای زیبا و بدیع هشت سال دفاع مقدس که هنوز سال و زنده در جامعه جریان دارد و گواه ذوق و ضمیر زیباگرای جبهه و از جلوه های ادبیات دفاع مقدس به شمار می روند کدام یک می باشد؟
الف) تابلو نوشته ها
ب) گزارش ها
ج) پیشانی بندها
د) یادداشت های روزانه
 

جواب: گزینه ج. از نمودهای زیبا و بدیع هشت سال دفاع مقدس که هنوز هم سال و زنده در جامعه جریان دارد پیشانی بندهایی است که گواه ذوق و ضمیر زیباگرای جبهه و از جلوه های ادبیات دفاع مقدس به شمار می روند. رجوع شود به ص ۳۶ کتاب 

 

کتاب های پژوهشی به پیشنهاد چه نهاد یا نهادهایی به چاپ می رسد؟
الف) بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
ب) دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری
ج) بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و نشر شاهد بنیاد شهید
د) همه موارد
 

جواب: گزینه د. همه موارد جزو پیشنهاد دهنده ها می باشند. رجوع شود به ص ۴۲ کتاب 

 

کدام یک در سال های پس از پایان جنگ تحمیلی اوج و رونق گرفت؟
الف) کتاب شناسی
ب) فهرست مقالات

ج) خاطره نویسی
د) ادبیات داستانی

جواب: گزینه ج. نوع ادبی خاطره در سال های پایانی جنگ تحمیلی اوج و رونق گرفت. رجوع شود به ص ۴۵ کتاب 

 

در مجموع پژوهش های دفاع مقدس موضوعی که بیش از دیگر موضوعات بررسی و تحلیل و نقد را برانگیخته ………….. دفاع مقدس می باشد؟
الف) شعر
ب) داستان
ج) خاطره نویسی
د) زندگی نامه
 

جواب: گزینه الف. در مجموع پژوهش های دفاع مقدس موضوعی که بیش از دیگر موضوعات بررسی و تحلیل و نقد را برانگیخته شعر دفاع مقدس می باشد. رجوع شود به ص ۴۷ کتاب 

 

کدام یک از ویژگی های مشترک ادبیات دفاع مقدس با ادبیات پایداری جهان نمی باشد؟
الف) بهره‌گیری از نمادها و رمز
ب) توصیف و ستایش جان باختگان و شهیدان
ج) بهره‌گیری از اسطوره ها، نمادها و عناصر شناخته شده
د) توصیف جنایت ها و بیداد دشمن
 

جواب: گزینه ج. وجوه مشترک ادبیات دفاع مقدس با ادبیات پایداری جهان: بهره‌گیری از نماد و رمز – توصیف و ستایش جان باختگان و شهیدان توصیف جنایت ها و بیداد دشمن ترسیم چهره رنج کشیده و مظلوم مردم – دعوت به مبارزه و پایداری – ستایش سرزمین و وطن طرح افتخارات گذشته تحقیر دشمن تکریم خود – القای امید به آینده و پیروزی موعود. رجوع شود به ص ۵۴ کتاب 

 

رسم رجز خوانی …………..
الف) تحقیر دشمن
ب) تکریم خود برای ایجاد نوعی هراس در دشمن
ج) نوعی جنگ روانی پیش از جنگ و نبرد تنی
د) همه موارد
 

جواب: گزینه د. رستم رجزخوانی، تحقیر دشتمن و تکریم خود برای ایجاد نوعی هراس در دشمن بود. در حقیقت نوعی جنگ روانی پیش از جنگ و نبرد تنی. رجوع شود به ص ۶۹ کتاب 

 

در کدام یک شاعر و نویسنده از پس ابرهای تیر یاس و سرخوردگی که گاه آسمان چشم و قلب مردم ستمدیده را فرا می گیرد به روشنایی افق فردا و پیروزی نزدیک چشم می دوزد؟
الف) ستایش آزادی و آزادگی
ب) خوش بین به جنگ

ج) تحقیر دشمن تکریم خود
د) ستایش سرزمین و وطن

جواب: گزینه ب. خوش بین به جنگ یا القای امید به آینده و پیروزی موعود. رجوع شود به ص ۷۲ کتاب 

 

در سالهای پس از پایان جنگ موضوع فراموشی ……………………….. محور بسیاری از داستان ها و نوشته ها قرار می گرفت.
الف) ارزشها و بی دردی و غفلت
ب) حساسیت قومی و مذهبی
ج) دغدغه های اقتصادی
د) فرمانده های جنگ
 

جواب: گزینه د. مقصود فراموشی ارزشها و بی دردی و غفلت می باشد. رجوع شود به ص ۷۷ کتاب 

 

کدام یک از نمونه داستان هایی است که موضوع آن فراموشی ارزش ها و بی دردی و غفلت محور آنها نمی باشد؟
الف) آنان که رفتند از رحیم مخدومی
ب) دنیا را نگه دارید تا پیاده شویم از حمیدرضا سهیلی
ج) دا از سیده اعظم حسینی
د) خانه تکانی از محمدرضا ترکی
 

جواب: گزینه ج. رجوع شود به ص ۷۷ کتاب 

 

دگردیسی برخی رزمندگان غفلت جامعه ریاکاری و فرصت طلبی ها و سواستفاده از نام ها و نشان ها نمونه هایی از نوعی …………….. است؟
الف) اعتراض جهانی
ب) اعتراض درونی
ج) خاطره گویی ها و یادهای سال های دفاع مقدس
د) بی تفاوتی جهانی
 

جواب: گزینه ب. اعتراض ها به دو دسته اعتراض های چهانی و برخی اعتراض های درونی است که متوجه بی تفاوتی های درون جامعه است. اعتراض نوع دوم را نیز به چند دسته می توان تقسیم کرد: اعتراض به دگردیسی برخی رزمندگان، غفلت جامعه، ریاکاری ها و فرصت طلبی ها و سو استفاده از نام ها و نشان ها. رجوع شود به ص ۷۸ کتاب 

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات ادبیات دفاع مقدس محمدرضا سنگری pdf 1403”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *