نمونه سوالات حقوق محیط زیست مجتبی انصاریان ۱۴۰۳

۱۴,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

جدیدترین و مهمترین نمونه سوالات حقوق محیط زیست مجتبی انصاریان با پاسخنامه قابل سرچ

چند مورد از مهمترین سوالات حقوق محیط زیست:

مهم ترین وجه اشتراک کدام نسل تاکید بر فرد انسانی یا صاحب حق بودن فرد است؟
الف) نسل اول و دوم ب) نسل دوم و سوم ج) نسل سوم د) نسل اول و دوم

گزینه د.  ص ۱۵ کتاب. مهم ترین وجه اشتراک دو نسل اول و دوم تاکید هر دو بر فرد انسانی یا به عبارت دیگر صاحب حق بودن است.

 

 

اولین معاهده بین المللی محیط زیست بین کدام کشورها بود؟
الف) آلمان
آمریکا ب) فرانسه کانادا
ج) کانادا
ایالت متحده آمریکا د) فرانسه آلمان

گزینه ج. ص ۱۸ کتاب. اولین معاهده محیط زیستی معاهده بین کانادا و ایالت متحده آمریکا درسال ۱۹۰۲ درباره دریاچه های بزرگ بود

 

 

محیط زیست شامل ……… در سند کنترل آلودگی آب اروپا می باشد.
الف) آب
هوا خاک

ب) خاک هوا – محیط های گوناگون نظیر محیط های استپی
ج) آب
هوا خاک – عوامل درونی و بیرونی مربوط به حیات هر موجود زنده
د) دنیای طبیعی و فرهنگی و اجتماعی همراه با فن آوری

گزینه ج. ص ۲۶ کتاب در سند کنترل آلودگی آب اروپا به تاریخ ۱۹۶۸ محیط زیست شامل آب هوا خاک و عوامل دورنی و بیرونی مربوط به هیات هر موجود زنده است

 

 

تفاوت علم محیط زیست با بوم شناسی در چیست؟
الف) ابعاد و نوع محیط ب) شکل بیرونی در استقرار حیات
ج) بوم شناسی به مطالعه روابط میان موجودات زنده در محیط زیست می پردازد ولی علم محیط زیست به بررسی پژوهش ها و مطالعات صورت گرفته بر محیط زیست که شامل محیط طبیعی اجتماعی و مصنوعی می باشد.
د) علم محیط زیست به مطالعه روابط میان موجودات زنده در محیط زیست می پردازد ولی بوم شناسی به بررسی پژوهش ها و مطالعات صورت گرفته بر محیط زیست که شامل محیط طبیعی اجتماعی و مصنوعی است
 

گزینه ج. ص ۳۰ کتاب. تفاوت علم محیط زیست و بوم شناسی

 

 

کدام یک از منابع فرعی است که در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری آمده؟
الف) عهدنامه بین المللی اعم از عام وخاص ب) تصمیم های قضایی بین المللی
ج) عرف بین المللی د) اصول کلی حقوق مورد شناسایی توسط متمدن
 

گزینه ج. ص ۳۵ کتاب. منابع اصلی بین المللی: عهدنامه های بین المللی اعم ازعام یا خاص. عرف بین المللی . اصول کلی حقوق موردشناسایی توسط ملل متمدن منابع فرعی: تصمیم های قضایی بین المللی دکترین می باشند

 

 

کدام مورد اساس حق حاکمیت دولت ها می باشد؟
الف) به رسمیت شناختن حاکمیت دولت ها بر استفاده از منابع طبیعی خود
ب) عدم ایراد آسیب و خسارت به سرزمین های تحت حاکمیت سایر دولت ها یا مناطقی مثل دریای آزاد که تحت حاکمیت دولت ها نمی باشد.
ج) یک وظیفه در حقوق عرفی توسعه یافته می باشد.
د) گزینه الف و ب
 

گزینه د. ص ۴۲ کتاب. اساس حق حاکمیت دولت ها دوپایه دارد: به رسمیت شناختن حاکمیت دولت ها براستفاده از منابع طبیعی خود، عدم ایراد آسیب و خسارت به سرزمین های تحت حاکمیت سایر دولت ها یا مناطقی مثل دریای آزاد که تحت حاکمیت دولت ها نمی باشند

 

 

کدام اصل در حقوق بین الملل به عنوان اصل جبران خسارت ناروا شناخته شده است؟
الف) اصل پیشگیری ب) اصل پرداخت توسط آلوده ساز
ج) اصل اطلاع رسانی د) جبران خسارت ناروا
 

گزینه ب. ص ۴۹ کتاب اصل پرداخت توسط آلوده ساز

 

 

اولین قضیه با اثر الزام آور که به طور مستقیم به طرح مسایل مرتبط با حقوق بین الملل محیط زیست پرداخت چه بود؟
الف) عهدنامه تنوع زیستی ب) عهدنامه حفاظت از گونه های مهاجر
ج) قضیه گابچیکو ناگیماروس د) اصل پرداخت توسط آلوده ساز
 

گزینه ج. ص ۵۸ کتاب. قضیه گابچیکوو ناگیماروس اولین قضیه الزام آور بود که به طورمستقیم به طرح مسایل مرتبط با حقوق محیط زیست پرداخت

 

 

عمده ترین منابع آلوده کننده دریاها:
الف) نفت و فرآورده های نفتی ب) مواد شیمیایی غیر ارگانیک
ج) مواد معلق مواد رادیواکتیو د) همه موارد
 

گزینه د. ص ۷۳ کتاب. عمده ترین منابع آلوده کننده دریاها نفت و فرآورده نفتی موادشیمیایی غیرارگانیک مواد معلق مواد رادیواکتیو فاضلابها می باشد

 

 

ذرات درشت گردوغبار وذرات ریز به چه صورتی احساس می شوند؟
الف) ذرات درشت به داخل بینی دهان حلق راه پیدا می کنند اما ذرات ریز به نواحی حساس و مجرای تنفسی و ریه
ب) ذرات ریز به داخل بینی دهان حلق راه پیدا می کنند اما ذرات درشت به نواحی حساس و مجرای تنفسی و ریه
ج) فقط در نواحی حساس و حلق احساس می شوند.
د) فقط به بینی دهان و ریه
 

گزینه الف. ص ۷۴ کتاب

 

 

بحران خاموش لقب کدام یک از عوامل زیرمی باشد؟
الف) تغییرات آب وهوایی ب) آلودگی زمین
ج) گرم شدن کره زمین د) آلودگی دریا
 

گزینه الف. ص ۷۹ کتاب. مجمع جهانی بشردوستانه آثار تغییرات آب و هوایی بر نوع بشر را بحران خاموش لقب داد

 

 

آثار تغییرات اقلیمی بر کدام مناطق جدی تر است؟
الف) نواحی مرزی ب) کشورهای کوچک جزیره ای در حال توسعه
ج) کشورهای بزرگ د) کشورهای توسعه نیافته
 

گزینه ب. رجوع شودبه ص ۸۱ کتاب. آثارتغییرات اقلیمی برکشورهای کوچک جزیره ای در حال توسعه به دلیل توانایی محدود آن ها در مواجهه با افزایش سطح دریاها وآسیب پذیرذاتی سکونت گاه های جزیره ای بسیار جدی ترازکشورهای بزرگ است

 

 

دربعد بین المللی مسئولیت بین المللی دولتها چه زمانی احراز می شود؟
الف) اقدامات تخلف آمیز ناشی از فعل باشد. ب) اقدامات تخلف آمیز ناشی از ترک فعل باشد
ج) اقدامات تخلف آمیز ناشی از فعل و ترک فعل باشد یا ترکیبی از هردو در تعارض د) همه موارد
 

گزینه د. ص ۸۹ کتاب. اقدامات تخلف آمیز شامل: فعل. ترک فعل. یا ترکیبی از هر دو درتعارض

 

 

ازمولفه های تحقق مسئولیت بین المللی کدام است؟
الف) جبران خسارت ب) اثبات رابطه سببیت
ج) ورود خسارت زیست محیطی د) احراز مسئولیت بین المللی توسط نهادهای قضایی بین المللی
 

گزینه ج. ص ۹۱ کتاب. ورود خسارت زیست محیطی از مولفه های تحقق مسئولیت بین المللی می باشد اما درحالت کلی نیازی به بروز خسارت برای احراز مسئولیت وجود ندارد

 

 

درکدام مورد بین آن و فعل زیان بار رابطه ی علیت محسوس وجود ندارد؟
الف) غیرمستقیم یا با واسطه ب) مستقیم یا بی واسطه
ج) غیرمستقیم و بی واسطه د) مستقیم و باواسطه
 

گزینه الف. ص ۹۱ کتاب. ضرر غیرمستقیم یا با واسطه زیانی است که بین آن و فعل زیان بار رابطه علیت محسوس وجود نداشته باشد

 

 

تفاوت نظریه مسئولیت بین المللی دولتها با نظریه مسئولیت ناشی از خطا چیست؟
الف) در نظریه خطا باید تعهدات بین المللی نقض شود تا جبران خسارت مطرح گردد و اما در نظریه مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده جبران خسارت یک تعهد اولیه برای اثبات آن لزومی به تحقق عمل متعارض با تعهدات بین المللی وجود ندارد بلکه ازپی هرعمل مجاز و منع نشده ای اگر خسارت وارد شود خسارت رسان مسئول می باشد.
ب) در نظریه خطا دولت موظف ب جبران خسارت می باشد اما مسئولیت بین المللی دولتها در اعمال مجاز و مشروع باید تعهدات بین المللی نقض شود تا خسارت مطرح گردد.
ج) رابطه میان مسئولیت بین المللی دولت و نظریه ناشی از خطا یک رابطه ی عموم وخصوص مطلق می باشد.
د) هیچ تفاوتی بین این دو نظریه وجود ندارد
 

گزینه الف. ص ۹۳ کتاب. تفاوت نظریه مسوولیت بین المللی دولتها در اعمال مجاز و مشروع با نظریه خطا

 

 

معمول ترین روش جبران خسارت چیست؟
الف) پرداخت غرامت ب) تعیین روش های جبران خسارت
ج) ایجاد صندوق مشترک ملی د) جلب رضایت زیان دیده
 

گزینه الف. ص ۹۶ کتاب. روش پرداخت غرامت معمول ترین روش جبران خسارت است

 

 

کدام مورد از روش های جبران خسارت می باشد؟
الف) اظهار تاسف و عذرخواهی رسمی به صورت شفاهی یا کتبی توسط مقام صالح یا رییس دولت
ب) ادای احترام نظامی به پرچم با اعزام نمایندگان ویژه ای برای پوزش
ج) ایجاد صندوق های مشترک ملی و بین المللی کمک های زیست محیطی
د) گزینه الف و ب
 

گزینه د. ص ۹۷ کتاب. ازروش های جبران خسارت اظهارتاسف و عذرخواهی رسمی به صورت کتبی یا شفاهی توسط مقام صالح یا رییس دولت. ادای احترام نظامی به پرچم با اعزام نمایندگان ویژه ای برای پوزش

 

 

کدام مورد از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست نمی باشد؟
الف) حفاظت از زیست بوم های طبیعی کشور
ب) پیشگیری و جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست
ج) تامین نیازهای انرژی باکیفیت مطلوب و تمام وقت برای انواع مصارف شهروندان
د) برخورد فعال با زمینه های بحرانی محیط زیست شامل آلودگی های بیش از ظرفیت قابل تحمل محیط
 

گزینه ج. ص ۱۰۲ و ۱۰۳ کتاب. وظایف سازمان حفاظت محیط زیست

 

 

کدام یک مکلف است از تاسیس کارگاه ها گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکان ها و مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طورکلی مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت یا سروصدا یا تولید دود یا عفونت یا تجمع حشرات و جانوران می نمایند جلوگیری کند؟
الف) شورای اسلامی شهر ب) مجلس شورای اسلامی
ج) شهرداری د) اداره کل محیط زیست
 

گزینه ج. ص ۱۰۸ کتاب. بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون اصلاح پاره ای ازمواد والحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ مقرر داشته است شهرداری مکلف است ازتاسیس کارخانه ها کارگاه ها گاراژهای عمومی و………..جلوگیری کند

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات حقوق محیط زیست مجتبی انصاریان ۱۴۰۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *