دانلود رایگان سوالات استخدامی علوم آزمایشگاهی

دانلود رایگان سوالات استخدامی علوم آزمایشگاهی ۱۴۰۳ pdf

فهرست مطالب

نمونه سوالات استخدامی علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت با پاسخنامه تستی و تشریحی (سوالات دوره های گذشته) منابع جدید تخصصی و عمومی

سوالات تخصصی استخدامی کارشناس علوم آزمایشگاهی:

 • مجموعه سوالات تستی بیوشیمی با جواب تشریحی
 • مجموعه سوالات تستی بیوشیمی با جواب
 • مجموعه سوالات تستی قارچ و انگل شناسی با جواب تشریحی
 • مجموعه سوالات تستی ویروس شناسی و باکتری شناسی با جواب تشریحی
 • مجموعه سوالات تستی ایمونولوژی با جواب تشریحی
 • مجموعه سوالات تستی ایمونولوژی با جواب
 • مجموعه سوالات تستی خون و بانک خون با جواب تشریحی

جزوات عمومی استخدامی کارشناس علوم آزمایشگاهی

 • جزوه کامل اطلاعات عمومی
 • جزوه کامل هوش و استعداد
 • جزوه کامل فوق کامل دانش کامپیوتر
 • جزوه کامل ریاضی و آمار
 • جزوه کامل زبان انگلیسی
 • جزوه کامل ادبیات فارسی

سوالات عمومی کارشناس علوم آزمایشگاهی جواب تشریحی:

 • مجموعه سوالات ادبیات فارسی همراه پاسخنامه تشریحی
 • مجموعه سوالات آمار همراه پاسخنامه تشریحی
 • مجموعه سوالات معارف همراه پاسخنامه تشریحی
 • مجموعه سوالات ریاضی همراه پاسخنامه تشریحی
 • مجموعه سوالات زبان انگلیسی همراه پاسخنامه تشریحی

سوالات عمومی تستی کارشناس علوم آزمایشگاهی:

 • مجموعه سوالات تستی دانش کامپیوتر با جواب
 • مجموعه سوالات تستی هوش و استعداد تحصیلی با جواب
 • مجموعه سوالات تستی معارف اسلامی با جواب
 • مجموعه سوالات تستی عقیدتی و سیاسی با جواب
 • مجموعه سوالات تستی ادبیات فارسی با جواب
 • مجموعه سوالات تستی ریاضی با جواب
 • مجموعه سوالات تستی زبان انگلیسی با جواب

(فقط با ۲۹۹۰۰ تومان تمام این مجموعه را دانلود کنید)

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

چند مورد از مهمترین سوالات استخدامی علوم آزمایشگاهی:

✦ بیماری Wool-Sorter به دنبال ورود کدامیک در دستگاه تنفس به وجود می آید؟
۱-اسپور باسیل شاربن
۲-اسپور و باکتری شاربن
۳-باکتری و ایجاد تاول بدخیم
۴-پنومونی ناشی از باسیل شاربن
پاسخ: گزینه ۱

✦ کدامیک از خواص زیر درباره باسیل کخ درست است؟
۱- گرم مثبت هوازی و دارای خاصیت اسید فاست
۲- گرم مثبت هوازی و بدون خاصیت اسید فاست
۳- گرم منفی بی هوازی و دارای خاصیت اسید فاست
۴- گرم منفی هوازی و دارای خاصیت اسید فاست
پاسخ: گزینه ۱

✦ میزبان اصلی بروسلاملی تنسیس در نزد حیوانات اهلی کدام است؟
۱- پرندگان
۲-خوک
۳-گاو
۴- گوسفند و بز
پاسخ: گزینه ۴

سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی علوم آزمایشگاهی

✦ نام باسیل پیوسیانیک مترادف کدام یک از باکتریهای زیر است؟
۱- استافیلوکوکوس طلایی
۲-سودوموناس آئروژینوزا
۳- سالمونلا کلراسویس
۴-هلیکوباکترپیلوری
پاسخ: گزینه ۲

✦ باسیل گرم منفی اکسیداز مثبت واجد پیگمان که یکی از عوامل عفونت های بیمارستانی است کدام یک از باکتریهای زیر میباشد؟
۱- پروتئوس میرابیلیس
۲-پرسینیا آنتروکولیتیکا
۳- سودوموناس آئروژینوزا
۴-کلی باسیل
پاسخ: گزینه ۳

✦ تست جلدی فری Feri test جهت تشخیص کدام عفونت باکتریایی میباشد؟
۱- دیفتری
۲-سل
۳-مخملک
۴- لنفوگرانولوم و نروم
پاسخ: گزینه ۴

✦ ترتیب صحیح رنگ آمیزی به روش گرم (Gram) کدام است؟
۱- الکل سافرانین – ویوله لوگل
۲-سافرانین-لوگل-الکل-ویوله
۳- ویوله لوگل – الکل – سافرانین
۴-لوگل-ویوله-الکل-سافرانین
پاسخ: گزینه ۳

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت علوم آزمایشگاهی

✦ مکانیسم اثر Detergents کدام است؟
۱- تغییر ماهیت پروتئینها
۲- جلوگیری از سنتز پروتئین ها
۳-حل کردن چربی
۴-شکستن دیواره سلولی

پاسخ: گزینه ۳

✦ فاکتور اصلی و بیماری زای کورینه باکتریوم دیفتریه کدام است؟
۱- اگزو توکسین
۲- ان استیل نور آمینیک لیاز
۳-فاکتور k
4-کورینه مایکولیک اسید
پاسخ: گزینه ۱

✦ عامل کولیت با غشای کاذب (PMC) کدامیک از کلستریدیومها است؟
۱-کلستریدیوم تتانی
۲- کلستریدیوم ولشای
۳- کلستریدیوم دیفیسیل
۴-کلستریدیوم سوردلی
پاسخ: گزینه ۳

✦ اسپور در باسیلوس آنتراسیس چه شکل است و در کجای باکتری قرار دارد؟
۱- بیضی، انتها
۲- بیضی مرکز
۳-گرد، انتها
۴-گرد، مرکز
پاسخ: گزینه ۲

✦ میکروب سل دارای کدامیک از خواص زیر میباشد؟
۱-هوازی، مقاوم به اسید و الکل
۲- هوازی حساس به اسید و مقاوم به الکل
۳-بی هوازی، مقاوم به اسید و الکل
۴- بی هوازی مقاوم به اسید و حساس به الکل
پاسخ: گزینه ۱

✦ سالمونلای مخصوص پرندگان کدام است؟
۱-دابلین
۲-کلراسوئیس
۳-گالینارم
۴-تیفی موریوم
پاسخ: گزینه ۳

سوالات تخصصی آزمون استخدامی علوم آزمایشگاهی

✦ کدامیک از پروسلاها اغلب عامل تب مالت در ایران است؟
۱- آبورتوس
۲-سوئیس
۳-کانیس
۴- ملی تنسیس
پاسخ: گزینه ۴

✦ PPD عبارت است از:
۱- پروتئین خالص شده میکروب سل انسانی
۲- پروتئین خالص شده میکروب سل گاوی
۳- میکروب سل انسانی زنده ضعیف شده
۴- میکروب سل گاوی زنده ضعیف شده
پاسخ: گزینه ۱

✦ عامل بیماری تیفوس اپیدمیک در انسان کدام است؟
۱-بورلیا رکورانتیس
۲- رکتزیا پرووازاکی
۳- لپتوسپیرا ایکتر و هموراژیه
۴-یرسینیا پستیس
پاسخ: گزینه ۲

✦ آنتی ژن H مربوط به کدامیک از اجزاء زیر در باکتری است؟
۱- میکروفیبریل
۲- فیمبریه
۳-تارلرزان
۴-پیلی
پاسخ: گزینه ۳

✦ علت مقاومت اسپرباکتریها به حرارت چیست؟
۱- تراکم بیش از حد دیواره سلولی
۲- خاصتی انکسار نور
۳- کمی آب و وجود ملح دی پیکولینات کلسیم
۴- وجود پروتئینهای شبیه کراتین
پاسخ: گزینه ۳

✦ مناسب ترین روش استریل نمودن مایعاتی که در حرارت اتوکلاو از بین میروند کدام است؟
۱-استفاده از فوریا اون
۲- استفاده از بخار اشباع تحت فشار
۳- پاستوریزاسیون بدو روش کند و تند
۴-تندالیزاسیون (حرارت نوبه ای)
پاسخ: گزینه ۴

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی علوم آزمایشگاهی

✦ آزمایش Cold Enrichment جهت جداسازی کدام یک از باکتری های زیر قابل استفاده است؟
۱- اریزو پیلوتریکس روزیوپاسیه
۲-گادنلا واژینالیس
۳-لیستریامونوسیتوژنز
۴- لاکتوباسیلوس دئودر لاین
پاسخ: گزینه ۳

✦ عامل اصلی شانکروئید شانکر (نرم محسوب میگردد؟
۱-نایسر یا گونوره آ
۲-هموفیلوس آنفلونزه
۳-ترپونما پالیدوم
۴- کالیما توباکتر گرانولوماتیس
پاسخ: گزینه ۴

✦ ویروس EBV اپشتین بار ویروس عامل کدام یک از بیماریهای زیر است؟
۱-اوریون
۲- لنفوم بورکیت
۳-هپاتیت
۴- منونوکلئوز

پاسخ: گزینه ۲

✦ شایع ترین عفونت باکتریایی در مبتلایان به سندرم نقص ایمنی اکتسابی (ایدز) کدام است؟
۱- مایکروباکتریوم آویوم اینتر اسلولار
۲-لیستر یامونوسیتوژنز
۳- کورینه باکتریوم دیفتریه
۴-استافیلوکوک طلایی
پاسخ: گزینه ۱

✦اجسام گلوبی (Globi) به توده های کروی شکل داخل سلولی از باکتریهای زیر اتلاق می گردد؟
۱- باسیل سل
۲-باسیل جذام
۳-با سیل شاربن
۴- باسیل سیاه سرفه
پاسخ: گزینه ۲

✦ آزمایش اپتوکین (optochin) به طور عمده جهت افتراق پنوموکوک از این استرپتوکوک کاربرد دارد؟

۱- استرپتوکوک آلفا همولیتیک گروه ویریدانس
۲- استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه B
3- استرپتوکوک غیر همولیتیک گروه های مختلف
۴- استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه A
پاسخ: گزینه ۱

✦ به ماده ای که توسط باکتریها و یا قارچها سنتز شده و سبب مهار رشد و یا تخریب سایر میکروبها میشود چه می گویند؟
۱-آنتی بیوتیک
۲- داروی ضد عفونی کننده
۳- داروی سنتتیک
۴-مهارکننده رقابتی
پاسخ: گزینه ۱

دانلود سوالات آزمون استخدامی علوم آزمایشگاهی

✦از کدام رنگ در روش رنگ آمیزی منفی (negative staining) استفاده میشود؟
۱- آکریدین اورانج
۲-کریستال ویوله
۳- مرکب هندی
۴-سافرانین
پاسخ: گزینه ۳

✦همه جملات زیر در مورد پروکاریوتها صحیح اند بجز
۱- غشای سیتوپلاسمی آنها حاوی زنجیر انتقال الکترون است.
۲- کروموزوم آنها خطی میباشد.
۳- دیواره سلولی آنها حاوی پیتیدو گلیکان است
۴- هسته آنها فاقد غشاء میباشد.
پاسخ: گزینه ۲

✦ برای مشاهده کلنی تیپهای گراویس اینتر مدیوس و میتیس در کورینه باکتریوم دیفتریه از کدام محیط کشت استفاده میشود؟
۱-ژلوز ساده
۲-تلوریت پتاسیم
۳- سیستئین تریپتیکاز آگار
۴-سرم منعقده لفلر
پاسخ: گزینه ۲

 
✦ از آب پپتونه قلیایی با ۸-pH جهت جداسازی کدام باکتری زیر از مدفوع استفاده میشود؟
۱-ویبریو کلره
۲-شیگلا دیسانتریه
۳-سالمونلا آنتریدیس
۴- پرسینیا انتروکولیتیکا
پاسخ: گزینه ۱

✦ تمام آزمایشهای زیر سبب تمایز انواع جنس استافیلوکوک از یکدیگر میگردد بجز:
۱-کواگولاز
۲- پیگمانتاسیون
۳- تخمیر مانیتول
۴-کاتالا
پاسخ: گزینه ۴

سوالات آزمون استخدامی رشته علوم آزمایشگاهی

✦ عامل بیماری تب طوطی اور نیتوز کدام یک از انواع کلامیدیا میباشد؟
۱- کلامیدیا تراکوماتیس
۲-کلامیدیا پسیتاسی
۳- کلامیدیا پنومونیه
۴-کلامیدیا پکوروم
پاسخ: گزینه ۲

✦ مبنای اولیه در جداسازی سلول پروکاریوت از سلول اوکاریوت کدام است؟
۱- غشاء سلولی
۲-غشا هسته
۳-ریبوزوم ها
۴- ترکیبات سیتوپلاسمی
پاسخ: گزینه ۲

✦ کدام گفته زیر در مورد مورفولوژی باسیل کزاز صادق است؟
۱- گرم منفی ویرگولی شکل و غیر متحرک است
۲- اسید فاست اسپردار و کپسول دار است
۳- گرم مثبت اسپردار ولی اسپر آنها انتهایی است.
۴-گرم منفی گرزی شکل و متحرک است
پاسخ: گزینه ۳

✦ توصیه شده است از خون گوسفند برای تهیه ژل خون دار برای تشخیص استرپتوکوک ها استفاده شود علت آن چیست؟
۱- ایجاد همولیز بهتر و کامل در این خون
۲-جلوگیری از رشد باکتری های مزاحم
۳- در دسترس نبودن فراوان این خون
۴- وجود فاکتورهای متعدد رشد در این خون
پاسخ: گزینه ۲

✦ شرایط لازم و مناسب برای استریل نمودن وسایل در اتوکلاو کدام است؟
۱- ۱۲۱ درجه حرارت ۱۵ پوند فشار و ۱۵ دقیقه زمان
۲- ۱۵۱ درجه حرارت ۱۵ پوند فشار و ۱۰ دقیقه زمان
۳- ۱۰۵ درجه حرارت ۱۰ پوند فشار و ۱۵ دقیقه زمان
۴- ۱۲۵ درجه حرارت ۱۰ پوند فشار و ۱۰ دقیقه زمان
پاسخ: گزینه ۱

✦ گلوتاتیون کدام است؟
۱-پلی پپتید
۲-تری پپتید
۳-دی پپتید
۴-هگزاپپتید
پاسخ: گزینه ۲

دانلود رایگان سوالات استخدامی علوم آزمایشگاهی

✦ در ادارا نرمال با ph اسیدی کدام یک از کریستالهای زیر دیده می شود؟
۱-آمونیم پیروات
۲-اکسالات کلسیم
۳-تریپل فسفات
۴-فسفات آمرف
پاسخ: گزینه ۲

✦ به تشکیل کربوهیدرات از اسید آمینه کدام مورد اطلاق می گردد؟
۱-گلوکونئوژنز
۲-گلیکوژنولیز
۳-گلیکولیز
۴-گلیکوژنز
پاسخ: گزینه ۱

✦ کدام یک از ترکیبات زیر واسطه سیکل کربس نمی باشد؟
۱-اکسالاستات
۲-سوکسینات
۳-کتوسیترات
۴-مالات
پاسخ: گزینه ۳

✦ کدام اسید آمینه ضروری بوده و بدن قادر به سنتیز آن نمی باشد؟
۱-آرژینین
۲-تیروزین
۳-پرولین
۴-والین
پاسخ: گزینه ۴

✦ کدام هورمون در جذب آب در لوله های کلیوی بیشتر موثر است؟
۱-انسولین
۲-کورتیزول
۳-گلوکاگون
۴-وازوپرسین
پاسخ: گزینه ۴

نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم آزمایشگاهی

✦ کدام آنزیم در چرخه کربس نیست؟
۱-سوکسینات تیوکیناز
۲-مالات دهیدروژناز
۳-فیومراز
۴-هگزوکیناز
پاسخ: گزینه ۴

✦ کدام هورمون از غده فوق کلیوی ترشح می شود؟
۱-آدرنالین
۲-انسولین
۳-تیروکسین
۴-هورمون رشد
پاسخ: گزینه ۱

✦ در اندازه گیری آلکالن فسفاتاز، در حضور کدام بافر زیر فعالیت آنزیم کمتر است؟
۱-آمینومتیل پروپانل
۲-بی کربنات – کربنات
۳-تریس هیدروکسی آمینومتان
۴-دی اتانول آمین
پاسخ: گزینه ۲

✦ افزودن بی کربنات به ادرار و دور نگه داشتن آن از نور برای پایداری کدام ترکیب است؟
۱-اوروبیلینوژن
۲-بیلیروبین
۳-پرفیرین
۴-وانیل ماندلیک اسید
پاسخ: گزینه ۳

✦ غلظت گلوکز در خون وریدی با شریانی چه تفاوتی دارد؟
۱-تفاوتی ندارد
۲-در شریانی بیشتر است
۳-بستگی به هماتوکریت بیمار دارد
۴-در خون شریانی قابل اندازه گیری نیست
پاسخ: گزینه ۲

✦ کدام یک از علایم دیابت بی مزه است؟
۱-هیپرناترمی با افزایش اسمولالیتی ادرار
۲-هیپوناترمی با کاهش اسمولالیتی ادرار
۳-هیپرناترمی با کاهش اسمولالیتی ادرار
۴-هیپوناترمی با افزایش اسمولالیتی ادرار
پاسخ: گزینه ۳

✦ کدام یک از روش ها برای اندازه گیری اسید استواستات کاربرد دارد؟
۱-کلرورفریک
۲-نیتروزنفتل
۳-نیتروپروساید
۴-دی نیتروفنیل هیدرازین
پاسخ: گزینه ۳

✦ همه عبارت زیر در مورد اسید اسکوربیک صحیح می باشند به جز:
۱-دهنده اکی والان های احیا کننده می باشد
۲-در واکنش بندیکت مثبت کاذب ایجاد می کند
۳-دهیدرواسکوربیک اسید فرم ایحا شده آن می باشد
۴-در اندازه گیری قند ادرار به کمک نوار کاهش کاذب ایجاد میکند
پاسخ: گزینه ۳

سوالات استخدامی علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت

✦ همه عبارات زیر در مورد آلکاپتونوری صحیح می باشند بجز:
۱-با دفع زیاد آلکاپتون همراه است
۲-در اثر کمبود آنزیم اسید هموژانتزیک اکسید از حاصل می شود
۳-در اثر کمبود آنزیم پاراهیدروکسی فنیل پیروات اکسید از حاصل می شود
۴-با تغییر رنگ ادرار همراه است
پاسخ: گزینه ۳

✦ کدام حالت باعث کاهش کاذب نتیجه آزمایش می شود؟
۱-لیپمیک بودن نمونه در اندازه گیری سدیم به روش فلیم فتومتری
۲-لیمپیک بودن نمونه در اندازه گیری گلوکز به روش اسپکتروفتومتری
۳-همولیز بودن نمونه در اندازه گیری پتاسیم به روش فلیم فتومتری
۴-موارد ۱ و ۲
پاسخ: گزینه ۱

✦ مقادیر زیاد هموگلوبین در ادرار باعث ایجاد کدام حالت می شود؟
۱-تشکیل سیلندر ادراری هموگلوبین
۲-چروکیده شدن گلبول قرمز
۳-مشاهده گلبوب قرمز زیر میکرسکوپ
۴-مثبت شدن پروتئین با نوار
پاسخ: گزینه ۴

✦ کدام آنزیم در بررسی عملکرد کبد کاربرد ندارد؟
۱-آمیلاز
۲-آلاتین ترانسفراز
۳-آسپارتات ترانسفراز
۴-گاماگلوتامیل ترانسفراز
پاسخ: گزینه ۲

✦ همه موارد زیر در کلستاز دیده می شوند بجز:
۱-افزایش گاماجی تی سرم
۲-افزایش الکالن فسفاتاز در سرم
۳-افزایش بیلی روبین مستقیم خون و ادرار
۴-افزایش اوروبیلینوژن ادرار
پاسخ: گزینه ۴

✦ همه گزینه ها برای تشخیص قارچ در آزمایش میکروسکوپی ادرار کمک کننده است بجز:
۱-بیرنگ بودن
۲-مشاهده میسلیوم
۳-وجود جوانه
۴-تحرک آنها
پاسخ: گزینه ۴

✦ تست جذب د-گزیلوز را چگونه انجام می دهند؟
۱-محلول استریل د-گزیلوز را داخل وریدی به بیمار تزریق میکنند
۲-مقداری د-گزیلوز خوراکی به بیمار میدهند گزیلوز خون و ادرار را اندازه می گیرند
۳-میزان قندهای احیا کننده را در ادرار اندازه می گیرند
۴-یک درصد د-گزیلوز جلدی به بیمار تزریق می کنند و راکسیون تولید شده را گزارش می کنند
پاسخ: گزینه ۲

✦ برای تشخیص ادرار بودن نمونه از کدام آزمایش زیر استفاده می کنند؟
۱-بوی ادرار
۲-رنگ نمونه
۳-وزن مخصوص نمونه
۴-غلظت اوره و کراتینین نمونه
پاسخ: گزینه ۴

✦ اریتروسیتها در ادرار در کدام مورد مضرس دیده می شوند؟
۱-ادرار افراد مسن
۲-ایزوتونیک
۳-ادرار هیپرتونیک
۴-ادرار هیپوتونیک
پاسخ: گزینه ۳

✦ کدام اسید آمینه زیر در سنتز اوره دخالت ندارد؟
۱-آرژینین
۲-آسپارتات
۳-سیترولین
۴-هیستیدین
پاسخ: گزینه ۴

سوالات تخصصی علوم آزمایشگاهی استخدامی

✦ کدام اسید آمینه منشا تولید تیروکسین است؟
۱-تره اونین
۲-تریپتوفان
۳-فنیل آلاتین
۴-متیونین
پاسخ: گزینه ۳

✦ اکسیداسیون کدام ماده بیشترین کالری را در هر گرم تولید میکند؟
۱-پروتئین حیوانی
۲-پروتئین گیاهی
۳-چربی
۴-کربوهیدرات
پاسخ: گزینه ۳

✦ فنیل متونوری در اثر فقدات کدام مورد دیده می شود؟
۱-اسید هموژنتزیک اکسیداز
۲-تیروزیناز
۳-فنیل آلاتین
۴-فنیل آلاتین هیدروکسیلاز
پاسخ: گزینه ۴

مجموعه سوالات استخدامی علوم ازمایشگاهی

✦ اگر نمونه خون مدت یک ساعت در روی میز آزمایشگاه بماند کدام مورد بیشتر کاهش می یابد؟
۱-اسید فسفاتاز
۲-آلکالن فسفاتاز
۳-گلوکز
۴-پتاسیم
پاسخ: گزینه ۱

✦ در متابولیسم گلوکز از راه پنتوز فسفات تیامین پیروفسفات برای فعالیت کدام آنزیم ضروری است؟
۱-ایزومراز
۲-ترانس کتولاز
۳-اپی مراز
۴-گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز
پاسخ: گزینه ۲

✦ اسمولالیتی یعنی چه؟
۱-غلظت ذرات حل شده در یک لیتر محلول
۲-وزن ذرات حل شده در یک کیلوگرم حلال
۳-وزن ذرات حل شده در یک لیتر حلال
۴-از زنجیره های کاپاولاندا تشکیل شده است
پاسخ: گزینه ۴

✦ کمبود واقعی یا عملکردی ویتامین k در کدام حالت زیر مشاهده نمی شود؟
۱-عدم مصرف گوشت قرمز
۲-عدم مصرف سبزیجات
۳-درمان باکومارین
۴-درمان طولانی مدت با آنتی بیوتیک های وسیع الطیف
پاسخ: گزینه ۱

✦ استاندارد داخلی در فلیم فتومتر به چه منظور استفاده می شود؟
۱-جلوگیری از رسوب نمونه در لوله های دستگاه
۲-حذف عوامل مزاحم و بالا بردن دقت
۳-شدت بخشیدن به شدت شعله
۴-ایجاد امکان اندازه گیری لیتیم
پاسخ: گزینه ۲

نمونه سوالات استخدامی علوم آزمایشگاهی
نمونه سوالات استخدامی علوم آزمایشگاهی
سوالات استخدامی علوم آزمایشگاهی جهاد دانشگاهی
سوالات استخدامی علوم آزمایشگاهی جهاد دانشگاهی
نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی علوم آزمایشگاهی
نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی علوم آزمایشگاهی

سوالات استخدامی علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت با پاسخنامه تستی و تشریحی

این محصول شامل مجموعه سوالات استخدامی علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت در قالب سوالات تستی و تشریحی است. این سوالات بر اساس آخرین آزمون استخدامی وزارت بهداشت تهیه شده و شامل طیف گسترده‌ای از مباحث علوم آزمایشگاهی از جمله بیوشیمی، میکروبیولوژی، انگل‌شناسی، هماتولوژی، ایمونولوژی، بافت‌شناسی، آسیب‌شناسی، فارماکولوژی، و سایر مباحث مرتبط است.

سوالات تستی این مجموعه به صورت چهارگزینه‌ای طراحی شده و پاسخنامه تشریحی هر سوال به صورت کامل و جامع ارائه شده است. این پاسخنامه‌ها شامل توضیحات کامل و دقیق پاسخ صحیح و همچنین توضیحات مختصر و مفید در مورد پاسخ‌های غلط است.

این محصول برای داوطلبان آزمون استخدامی علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت یک منبع بسیار مفید و کاربردی است. با استفاده از این محصول داوطلبان می‌توانند با نحوه سوالات آزمون آشنا شده و آمادگی لازم را برای شرکت در آزمون کسب کنند.

ویژگی‌های سوالات استخدامی علوم آزمایشگاهی:

 • شامل سوالات تستی و تشریحی
 • تهیه شده بر اساس آخرین آزمون استخدامی وزارت بهداشت
 • شامل طیف گسترده‌ای از مباحث علوم آزمایشگاهی
 • پاسخنامه تشریحی کامل و جامع برای هر سوال
 • منبع بسیار مفید و کاربردی برای داوطلبان آزمون استخدامی علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت

نحوه استفاده از سوالات استخدامی علوم آزمایشگاهی:

برای استفاده از این محصول ابتدا سوالات تستی را حل کنید. پس از حل هر سوال پاسخ خود را با پاسخنامه تشریحی مقایسه کنید. اگر پاسخ شما صحیح بود، پاسخنامه را مطالعه کنید تا با مباحث مربوطه بیشتر آشنا شوید. اگر پاسخ شما غلط بود، پاسخنامه را به دقت مطالعه کنید تا اشتباه خود را متوجه شوید.

با تکرار این فرآیند می‌توانید آمادگی خود را برای شرکت در آزمون افزایش دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *