رایگان سوالات دبیری مطالعات اجتماعی ۱۴۰۳ (آزمون استخدامی)

فهرست مطالب

نمونه سوالات دبیری مطالعات اجتماعی با جواب (تخصصی)

آشنایی با نمونه سوالات دبیری مطالعات اجتماعی با جواب، برای خیلی از متقاضیان شرکت در این آزمون مسئله ای پر اهمیت به حساب می آید. وزارت آموزش و پرورش، همواره آزمون های مختلفی را برای بررسی صلاحیت معلمان و مدرسان خود راه اندازی می کند. هر کدام از این آزمون ها، در یک شاخه خاص برگزار شده و می توانند آینده شغلی داوطلبان را به صورت مستقیم تحت تاثیر خود قرار دهند. قبول شدن در یکی از این رشته ها، فعالیت دشواری به حساب می آید. متقاضیان باید با آمادگی کامل در این آزمون ها شرکت نمایند تا بازدهی مطلوبی را نیز دریافت کنند.

۲ منبع نمونه سوالات دبیری مطالعات اجتماعی با جواب

چند مورد از مهمترین سوالات استخدامی دبیر مطالعات اجتماعی با جواب:

۱-مطالعه جامعه شناسی سازمانها چه کمکی به روسای سازمانها و مدیران می کند؟
(۱آشنایی با ساختار و کارکرد سازمانها
(۲برنامه ریزی جهت تغییرات در ساختار و وظایف سازمان ☑️
(۳گردآوری اطلاعات و انباشت دانش سازمانی
(۴افزایش در ساخت و پویایی سازمانها

۲-در کدام یک از سطوح مطالعه سازمانها، اغلب به توصیف روابط متقابل بین عوامل روان شناختی و نقش های کاری پرداخته می شود؟
(۱فرد ☑️
(۲گروه های کوچک محیط کار
(۳گروه های بزرگ موجود در اجتماع
(۴سازمان رسمی

منابع آزمون دبیر مطالعات اجتماعی

۳-کدام جامعه شناس با توجه به نوع تنظیم داخلی، جوامع را به دو دسته جنگجو و صنعتی تقسیم می کند؟
(۱اگوست کنت
(۲هربرت اسپنسر ☑️
(۳ماکس وبر
(۴امیل دورکیم

۴-امیل دورکیم در کدام یک از آثار خود معتقد اســـت که، واقعیتهای اجتماعی نســـبت به فرد جنبه ی خارجی داشته و با گذشت زمان پایدار می مانند؟
(۱تقسیم کار در جامعه
(۲خودکشی
(۳فلسفه اثباتی
(۴قواعد روشن جامعه شناختی ☑️

۵-کدام یک از جامعه شناسان کلاسیک، نخستین بار به مطالعه منظم بوروکراسی پرداخته است؟
(۱کارل مارکس
(۲ریمون آرون
(۳ماکس وبر ☑️
(۴سن سیمون

۶-فردی که از کودکی وارد کارگاه می شــود تا ضــمن کار، صــنعت یا حرفه یی را بیاموزد جزو کدام ســلســله مراتب سازمانی در کارگاه تولیدی صنفی قرار می گیرد؟
(۱استادکار
(۲شاگرد ☑️
(۳کارگر ماهر
(۴کارفرما

نمونه سوالات تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی pdf

۷-کدام محدودیت زیر پیرامون نظریه های سـازمان، بیانگر این نکته اسـت که »نظریه ها با تغییر سـازمانها از نظر اندازه، پیچیدگی یا کارکردها غیرقابل استفاده می شوند«؟
(۱تاکید بر ابعاد متفاوت سازمانها
(۲بسیاری از نظریه ها برای مطالعه جنبه های ایستای سازمان طرح شده اند ☑️
(۳فراگیر نبودن و کاربرد محدود نظریه های سازمان
(۴بسیاری از نظریه ها از نظریه های دیگر گرفته شده است

۸-به نظر وبر چه چیزی اداره را به صورت کانون اصلی سازمان امروزین در آورده است؟
(۱وجود یک نظام بایگانی منظم ☑️
(۲جدایی محل کار و محل سکونت
(۳وجود یک نظام انضباط و نظارت
(۴انحصاری نبودن مقامات سازمانی

۹-در اصول چهارگانه موئی و رایلی کدامیک مهمترین اصل سازمان به شمار رفته و همه ای اصول دیگر از آن ناشی می شوند؟
(۱اصل صف و ستاد
(۲اصل تقسیم وظایف
(۳اصل سلسله مراتب
(۴اصل هماهنگی ☑️

۱۰-تمایز میان ساخت رسمی و غیررسمی سازمان به دنبال کدام تحقیقات به‌وجود آمد؟
(۱ارگانیسم اجتماعی فایول
(۲میو و همکاران در کارخانه هالوژن ☑️
(۳وحدت فرماندهی سایمون
(۴رایلی در شرکت جنرال موتورز

۱۱-سنجش کارایی در سازمان با در نظر گرفتن کدام مورد محقق می گردد؟
(۱قوانین و مقررات
(۲شخصیت ها
(۳اثربخشی
(۴تغییرات در سرمایه ☑️

دانلود رایگان نمونه سوالات دبیر مطالعات اجتماعی آموزش و پرورش

۱۲-هدف سازمانهای خصوصی چیست و وسایل عمده رسیدن به آن هدف کدام است؟
(۱تولید – مبادله
(۲مبادله – تولید
(۳سود – کنترل
(۴سود – مبادله ☑️

۱۳-روابط میان سازمانها در جوامع تا اندازه یی به وسیله کدام گزینه زیر تنظیم می شود؟
(۱دولت ☑️
(۲احزاب
(۳ملت
(۴شرکت های خصوصی

۱۴-در کدام یک از سازمانها، استقلال، مشارکت و اختلاف عقیده آشکارا تشویق می شود؟
(۱سازمان های مدرن
(۲سازمان های فرامدرن ☑️
(۳سازمان های صنعتی
(۴سازمان های خدماتی

۱۵-کدام گزینه از وجوه مشترک فرهنگ سازمانی وجوه سازمانی است؟
(۱دارا بودن ثبات نسبی
(۲کوتاه مدت و قابل کنترل
(۳تغییرات سریع
(۴ناملموس بودن و ساختار انتزاعی ☑️

۱۶-کدام گزینه از شرایطی است که در استفاده از قدرت در سازمان تاثیر دارد؟
(۱اخلاق و قدرت
(۲مشروعیت قدرت در سازمان
(۳کمیابی منابعع و حساسیت ☑️
(۴نحوه توزیع قدرت

دانلود کتاب استخدامی دبیر مطالعات اجتماعی

۱۷-کدام گزینه از محورهای اساسی مطالعه در مورد سازمان ها می باشد؟
(۱ارتباط و تاثیر متقابل سازمان و کنش گران محیطی ☑️
(۲نتیجه کار و تخصص گرایی در سازمان
(۳بررسی سطح تجزیه و تحلیل در سازمان ها
(۴بررسی الگوهای دستیابی به اهداف در سازمان ها

۱۸-آگاهی عموم مردم از فعالیت های سازمان به کدامیک از مسئولیت های سازمان دارد؟
(۱مسئولیت های اداری
(۲مسئولیت های اقتصادی
(۳مسئولیت های اجتماعی ☑️
(۴مسئولیت های تجاری

۱۹-کدام گزینه در خصوص ترتیب تطابق ارزشی جامعه و سازمان صحیح است؟
(۱ساختار سازمان ارزش های سازمان و جامعه، کارکرد سازمان
(۲ارزش های جامعه، ارزش ها و اهداف سازمان، کارکرد سازمان، ساختار سازمان ☑️
(۳ساختار سازمان، کارکرد سازمان، ارزش های سازمان و جامعه
(۴کارکرد سازمان، ارزش های جامعه و سازمان، ساختار سازمان

۲۰-در کدام حوزه از جامعه شناسی، فراگرد تفکر و زمینه های فکری انسان ها مطالعه می شود؟
(۱جامعه شناسی علم ☑️
(۲جامعه شناسی فرهنگ
(۳جامعه شناسی صنعتی
(۴جامعه شناسی آموزش و پرورش

۲۱-کدام گزینه در برگیرنده سطح تجزیه و تحلیل در جامعه شناسی سازمانها می باشد؟
(۱سطح فردی
(۲سطح گروهی
(۳سطح سازمانی
(۴سطح فراسازمانی ☑️

نمونه سوالات تخصصی دبیری مطالعات اجتماعی با پاسخنامه

۲۲-کدام گزینه در زمینه رابطه بین سازمان با جامعه صحیح است؟
(۱رابطه بین سازمان با جامعه مثل رابطه فرد با محیط است ☑️
(۲مثل رابطه محیط با فرد است
(۳روابط بین جامعه با سازمان مثل رابطه سازمان با واحدهای تابعه آن است
(۴مثل رابطه فرد با سازمان است

۲۳-کدام گزینه بیانگر ســاختارها و فعالیت های تنظیمی، هنجاری و شــناختی اســت که در رفتار اجتماعی نوعی ثبات، معنی و مفهوم ایجاد می کند؟
(۱نهاد ☑️
(۲سازمان
(۳سیستم
(۴خانواده

۲۴-نامرئی ترین عنصر سازمان چیست؟
(۱عرف سازمان
(۲فرهنگ سازمان ☑️
(۳ساختار سازمان
(۴کارکرد سازمان

۲۵-کدام رویکرد در جستجوی بهینه کردن عملکرد سازمان است؟
(۱علم مدیریت ☑️
(۲مدیریت علمی
(۳رویکرد سیستمی
(۴رویکرد اقتضایی

۲۶-کدام گزینه از مشخصه های سازمانهای جدید می باشد؟
(۱ایجاد بر اساس آداب و رسوم
(۲ایجاد سازمانها بر اساس عادتهای اجتماعی و تعاملات اجتماعی
(۳ایجاد آگاهانه برای کسب هدفهای مشخص ☑️
(۴ایجاد شبکه های اجتماعی در سازمان رسمی

دانلود کتاب تست تخصصی آموزگار ابتدایی با جواب

۲۷-کدام گزینه از جنبه های اصلی سازمان اجتماعی است؟
(۱اعتقادات و گرایش های مشترک ☑️
(۲سیاستها و روشهای اجرائی درون سازمانها
(۳تعهدات و مسئولیت های افراد
(۴هماهنگی با اهداف جامعه

۲۸-کدام گزینه ارکان سازمان را بیان می نماید؟
(۱جامعه پذیری – اهداف – ساختار – مدیریت
(۲فناوری – افراد – ساختار – اهداف ☑️
(۳سلسله مراتب – هماهنگی – پاداش خدمت – فناوری
(۴تصمیم گیری عقلائی – سلسله مراتب و سازمان دهی – جامعه پذیری

۲۹-کدام یک از سازمان های زیر انعکاس دهنده تلاش های خود خواسته افراد و خرده گروهها برای کنترل شرایط است؟
(۱سازمان غیر رسمی ☑️
(۲سازمان های بدون کارکرد
(۳سازمان عقلایی
(۴سازمان رسمی

۳۰-کدام یک از گزینه های زیر بیانگر شایستگی عمده مدیران ارشد است؟
(۱اینرسی سازمان
(۲انعطاف پذیری
(۳ایجاد سازمان جدید
(۴قابلیت تطبیق ☑️

نمونه سوالات استخدامی دبیری مطالعات اجتماعی با جواب

با دریافت نمونه سوالات دبیری مطالعات اجتماعی با جواب، متقاضیان خیلی راحت تر با سبک سوالات و نحوه پاسخگویی به آنها آشنا خواهند شد. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، اکثر کسانی که در آزمون سال های قبل موفق بوده اند، با منابع دبیری مطالعات اجتماعی آشنایی کامل داشته و نمونه سوالات را نیز مورد بررسی قرار داده اند.

سوالات دو قسمت اصلی یعنی عمومی و تخصصی دارند. آشنایی با هر کدام روند قبولی متقاضیان را تحت تاثیر خود قرار می دهد. امروز ما قصد داریم تا نمونه سوالات دبیری مطالعات اجتماعی با جواب را مورد بررسی قرار دهیم. پس با ما همراه شوید.

نمونه سوالات دبیری مطالعات اجتماعی با جواب چه دسته بندی هایی دارند؟

بیایید تا کارمان را با بررسی مهم ترین دسته بندی های نمونه سوالات دبیری مطالعات اجتماعی با جواب شروع کنیم. به صورت کلی، سوالاتی که در هنگام آزمون مطالعات اجتماعی مطرح می شوند، چندین دسته بندی مختلف خواهند داشت. متقاضیان باید با همه این دسته بندی ها به صورت کامل آشنایی پیدا کنند تا در این زمینه با مشکلی مواجه نشوند.

نمونه سوالات دبیری مطالعات اجتماعی با جواب در حوزه عمومی، اولین دسته بندی به حساب می آید که متقاضیان باید آن را مد نظر خود قرار دهند. این دسته بندی به سوالات عمومی اشاره دارد که دبیران مطالعات اجتماعی باید با آنها آشنایی داشته باشند.

مجموعه سوالات تاریخ، فرهنگ و تمدن، مجموعه سوالات تعلیم و تربیت اسلامی، مجموعه سوالات اندیشه های اسلامی یا معارف، مجموعه سوالات توانایی های عمومی و ذهنی و مجموعه سوالات دانش سیاسی و اجتماعی یا حقوق اساسی از جمله مواردی به حساب می آیند که در این دسته بندی قرار می گیرند.

نمونه سوالات دبیری مطالعات اجتماعی با جواب در حوزه اختصاصی، دومین دسته بندی به حساب می آید که متقاضیان باید به صورت دقیق آن را مورد بررسی قرار دهند. بررسی سوالات تخصصی نه تنها روند استخدام، بلکه نمره نهایی متقاضیان را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

درس اسناد و قوانین بالا دستی یکی از همین دسته بندی های تخصصی به حساب می آید. مواردی همچون سیاست های کلی  ایجاد تحول در آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و آیین نامه اجرایی مدارس در این درس قرار می گیرند. درس روش ها و فنون های تدریس دومین درسی به حساب می آید که در این دسته بندی قرار دارد. روش ها و فنون تدریسی و راهنمای معلم کلاسهای چند پایه از جمله مواردی به حساب می  آیند که متقاضیان باید به آنها توجه کنند.

ضرورت آشنایی با نمونه سوالات دبیری مطالعات اجتماعی با جواب

شاید برای شما هم سوال پیش بیاید که اصلا چرا آشنایی با نمونه سوالات دبیری مطالعات اجتماعی با جواب مسئله ای مهم و پر اهمیت به حساب می آید؟ در پاسخ به این سوال، باید بگوییم که نمونه سوالات دبیری مطالعات اجتماعی می توانند روند آزمون را به صورت مستقیم تحت تاثیر خود قرار دهند. افرادی که به دنبال فعالیت در حوزه دبیری و مشغول به کار شدن در آموزش و پرورش هستند، حتما باید متغیر های گسترده ای را مد نظرشان قرار دهند. هر کدام از این متغیر ها، روند انجام استخدام را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

شاید مطالعه منابع دبیری مطالعات اجتماعی برای خیلی از متقاضیان بازدهی مطلوبی را به همراه داشته باشد. اما آشنایی با نمونه سوالات سال های قبلی یا بررسی نمونه سوالات طرح شده توسط افراد متخصص و خبره می تواند شانس استخدامی افراد را تا حد قابل توجهی افزایش دهد. به خاطر داشته باشید که روند بررسی نمونه سوالات دبیری مطالعات اجتماعی با جواب خیلی وقت گیر نیست. پس از مطالعه منابع درج شده، متقاضیان می توانند چند روز وقت خود را صرف بررسی نمونه سوالات بکنند و در نهایت از این آزمون بازدهی مطلوبی را نیز کسب نمایند.

البته، لازم به ذکر است که در اکثر مواقع آشنایی با نمونه سوالات دبیری مطالعات اجتماعی با جواب به متقاضیانی که وقت کافی برای مطالعه منابع درسی را در اختیار نداشته اند، کمک می کند تا نمره مطلوبی را کسب کنند. مسئله مهمی که شما در این زمینه باید به آن توجه کنید، بررسی بهترین نمونه سوالات همراه با جواب است.

مهم ترین منابع دبیری مطالعات اجتماعی کدام اند؟

نمونه سوالات دبیری مطالعات اجتماعی با جواب بر اساس منابع منتشر شده توسط آموزش و پرورش طراحی می شوند. به خاطر داشته باشید که منابع دبیری مطالعات اجتماعی معمولا ثابت بوده و در طی بازه های زمانی مختلف، تغییر پیدا نمی کنند. در لیست زیر شما می توانید چند مورد از این منابع را مشاهده نمایید.

 • تاریخ و فرهنگ و تمدن
 • تعلیم و تربیت اسلامی
 • معارف و اندیشه اسلامی
 • دانش اجتماعی و حقوق اساسی
 • توانایی های ذهنی و عمومی
 • روانشناسی تربیتی
 • سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی
 • روش ها و فنون مهم تدریس
 • اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش
 • آب و هواشناسی
 • ژئومورفولوژی
 • تاریخ ایران معاصر
 • جغرافیای شهری و روستایی
 • تاریخ ایران پیش از اسلام
 • تاریخ جهان
 • روش آموزش مطالعات اجتماعی

 

کلام آخر

همانطور که در این صفحه مشاهده کردید، نمونه سوالات دبیری مطالعات اجتماعی با جواب ابزاری کاربردی به حساب می آید. با استفاده از این ابزار متقاضیان می توانند نمره مطلوبی را از این آزمون کسب کنند. فقط برای دریافت بیشترین بازدهی ممکن متقاضیان باید بهترین انواع این منبع را مورد استفاده قرار دهند.

برای خرید نمونه سوالات دبیری مطالعات اجتماعی با جواب شما می توانید هم اکنون خدمات مجموعه ما را مورد استفاده قرار دهید. نمونه سوالات عرضه شده در فروشگاه ما همگی قیمتی مناسب داشته و همواره در حال به روز رسانی هستند. پس برای کسب بیشترین بازدهی شما می توانید هم اکنون خدمات این مجموعه را به کار گیرید.

سوال اول: چه مهارت‌ها و تخصص‌هایی برای استخدام در دبیر مطالعات اجتماعی لازم است؟

پاسخ: مهارت‌ها و تخصص‌های مورد نیاز برای استخدام در دبیر مطالعات اجتماعی عبارتند از:

 1. دانش تخصصی در زمینه‌های مطالعات اجتماعی و علوم انسانی
 2. توانایی تدریس و انتقال مفاهیم پیچیده به دانش‌آموزان
 3. مهارت‌های ارتباطی بالا و توانایی برقراری ارتباط مؤثر با دانش‌آموزان، والدین و همکاران

سوال دوم: چگونه می‌توان در دبیر مطالعات اجتماعی شغلی پیدا کرد؟

پاسخ: برای یافتن شغل در دبیر مطالعات اجتماعی، می‌توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

 1. آگهی‌های استخدامی در رسانه‌های مختلف را مشاهده و به آن‌ها پاسخ دهید
 2. با مراکز آموزشی و مدارس تماس بگیرید و رزومه‌تان را ارسال کنید
 3. شبکه‌سازی با متخصصان و افرادی که در حوزه تحصیلی شما فعالیت می‌کنند

سوال سوم: آیا برای تدریس در دبیر مطالعات اجتماعی نیاز به مدرک تحصیلی خاصی است؟

پاسخ: بله، برای تدریس در دبیر مطالعات اجتماعی، عموماً نیاز به حداقل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط با مطالعات اجتماعی و علوم انسانی دارید. برخی مدارس ممکن است از تدریس‌کاران خواسته‌اند که دارای مدرک دکتری باشند تا اطلاعات به‌روز و تخصصی‌تری را به دانش‌آموزان ارائه دهند.

سوال چهارم: چه وظایفی بر عهده دبیر مطالعات اجتماعی است؟

پاسخ: وظایف دبیر مطالعات اجتماعی شامل موارد زیر می‌شود:

 1. برنامه‌ریزی و تدریس دروس مطالعات اجتماعی بر اساس سرفصل‌های آموزشی تعیین‌شده
 2. ارزیابی پیشرفت دانش‌آموزان و تهیه گزارش‌های تحصیلی
 3. برگزاری جلسات و کارگاه‌ها برای انتقال مطالب تخصصی به دانش‌آموزان

سوال پنجم: چگونه می‌توان در تدریس مطالات اجتماعی برای دانش‌آموزان مبتدی مؤثر بود؟

پاسخ: برای تدریس مطالب اجتماعی به دانش‌آموزان مبتدی، می‌توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:

 1. استفاده از مثال‌ها و تصاویر برای توضیح مفاهیم پیچیده
 2. استفاده از بازی‌ها و فعالیت‌های تعاملی برای جذب توجه و فراگیری بهتر
 3. ارتباط مستمر با والدین و خانه‌ها به منظور حمایت از فرآیند یادگیری دانش‌آموزان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *