نمونه سوالات اصول و مبانی بیمه و تامین اجتماعی

دانلود رایگان نمونه سوالات اصول ومبانی بیمه و تامین اجتماعی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات اصول ومبانی بیمه و تامین اجتماعی :

۱) استراتژی ابتدا چه نوع واژه ای بود؟

۲) معمولی

۳) نظامی ☑

۴) سازمانی

 عملیاتی

۲) به عقیده کدام دانشمند استراتژی هر چقدر بین اهداف وفعالیت های فکری سازمان سازگاری بیشتر وجود داشته باشد نرخ رشد و توسعه بزرگتر و منظم نر خواهد بود؟

۱) آنسوف ☑

۲) کنت اندرو

۳) آلفرد

۴) مایکل پرتو

۳) « استزاتژی عبارت است از انتطباق منابع و استعدادهای سازمان با مخاطرت و فرصت های که فضای برونی سازمان ایجاد می کند » تعریف کدام از دانشمندان می باشد؟ 

۱) ریچاردسون و نامپسون

۲) جانسون و شولس

۳) چندلر

۴) آنسوف ومک دانل ☑

۴) به عقیده کدام دانشمند هر استراتژی یک نو آوری است؟

۱) کوئین

۲) چندلر

۳) مینتز برگ ☑

۴) آنسوف

۵) کدام یک از موارد مفهوم کلیدی استراتژی از نظر آمسترانگ نمی باشد؟

۱) مزیت رقابتی

۲) هدف های کوتاه مدت ☑

۳) قابلت های متامایز

۴) هماهنگی استرااژی

۶) کدام یک از موارد زیر « از جمله معیار تصمیم گیری «بارنی» درباره اینکه آیا می توان یک منبع راشایستگی یا قابلیت متمایز دانست یا نه» نمی باشد؟

۱) قابل تبیین بودن ☑

۲) قابل جایگزین بودن

۳) قابل تقلید نبودن

۴) خلق ارزش برای مشتری

۷) استراتژی را در ساده ترین شکل خود چگونه می توان تعریف کرد؟

۱) مقاصد سازمان ☑

۲) مزیت رقابتی

۳) خلق ارزش برای مشتری

۴) هدف های کوتاه مدت

۸) « جریان تصمیم ها و فعالیت های که منجر به ایجاد یک یا چند استراتژی موثر برای نیل به اهداف می شود» چه می گویند؟

۱) قابلیت استراتژی

۲) مدیریت استراتژیک ☑

۳) استراتژیک

۴) قصد استراتژیک

۹) کدام مورد شامل سه بخش اصلی تدوین اجرا وارزیابی استراتژی می باشد؟

۱) مدیریت استراتژیک ☑

۲) توسعه استراتژیک

۳) قابلیت استراتژیک

۴) قصد استراتژیک

۱۰) « فر آینده برنامه های بلند مدت برای مدیریت کار آمدی که فرصت ها موقیعت ها تقاضاها تهدیدها و تنگنای محیطی را در چارچوب نقاط قوت و ضعف سازمان مد نظر قرار می دهد » تعریف کدام مورد می باشد؟

۱) قصد استراتژیک

۲) توان استراتژیک

۳) مدیریت استراتژیک

۴) تدوین استراتژیک ☑

۱۱) به عقید «دیوید» تدوین استراتژیک یعنی چی؟

۱) تهیه چاچوب

۲) اجرا و ارزیابی تصمیمات

۳) ایجاد تغییر ☑

۴) ارزیابی بر فرصت ها و تهدیدهای خارجی

۱۲) اکثر سازمان ها برای افزایش اعتبار بقاء رشد بلند مدت و کاهش ریسک عملیات خود اقدام به چه کاری می کنند؟

۱) تدوین برنامه استراتژیک ☑

۲) تعیین اهداف بلند مدت وکوتاه مدت

۳) کنترل استراتژیک

۴) آموزش مدیریت استراتژیک

۱۳) جزو فرآیند برنامه ریزی راهبردی مدل چارلزهیل وگارث جونز نمی باشد

۱) اجرای استراتژی

۲) تجزیه و تحلیل محیط رقابتی خارجی سازمان

۳) تجزیه و تحلیل محیط داخلی سازمان

۴) تجزیه و تحلیل امایش سازمان  ☑

۱۴) کدام مورد عبارت است از قالبی از اهداف سیاست ها برنامه ها فعالیت ها تصمیمات تخصیص های منابع که مشخص می کنند سازمان چیست چه کاری انجام می دهد و چرا آن را انجام می دهد؟

۱) توافق اولیه ☑

۲) مدل استراتژیک

۳) مدیریت استراتژیک

۴) استراتژیک

۱۵) در کدام مدل استراتژی بحث ارزیابی نقاط قوت و ضعف و ارزیابی فرصت ها و تهدیدات محیطی مطرح است؟

۱) مدل سازمان بهره وری

۲) مدل هیل و جونز

۳) مدل برایسون

۴) مدل مبیتزبرگ ☑

۱۶) فرددیوید فرآیند برنامه ریزی استراتژیک را چگونه معرفی می کند؟

۱) پویا ومستمر ☑

۲) به طور متوالی

۳) فرموله کردن و پیاده سازی

۴) تخت تاثیر متقابل درونی و بیرونی

۱۷) در کدام مرحله استراتژی مدیران با توسعه اهداف استراتژیک سنجه ها نشانگاه ها ابتکارها و بودجه ها که خطوط راهنما در تخصیص فعالیت ها و منابع سازمانی است را اجرا می کنند؟

۱)همسویی سازمان با استراتژیک

۲) طرح ریزی عملیات

۳) طرح ریزی استراتژیک ☑

۴) توسعه استراتژیک

۱۸) جزو مراحل برنامه ریزی استراتژیک و عملیات سازمان تامین اجتماعی نمی بابشد

۱) توسعه استراتژیک

۲) طرح استراتژیک

۳) ارزیابی و تغیییر

۴) آمایش ☑

۱۹) بیانه ای که علت وجودی سازمان را شرح می دهد؟

۱) بیانیه ماموریت ☑

۲) بیانیه ارزش ها

۳) بیانیه چشم انداز

۴) بیانیه مدیران

۲۰) نگاه استراتژیک از شاخه های رهبری و راهبری کار آمد است و استراتژیک حاصل از نگاه ملزم به کدام قابلیت است؟

۱) پیگیری – ارمانی

۲) محسوس – نامحسوس

۳) برنامه ریزی – جاری سازی ☑

۴) اصلی – فرعی

۲۱) تدوین استراتژیک اصولا چه نوع فرایندی است؟

۱) عملیاتی

۲) ذهنی  ☑

۳) تخصیصی

۴) ترکیبی

۲۲) از مهم ترین عوامل تعیین کننده موفقیت در پیاده سازی استراتژیک کدام عامل می باشد؟

۱) بهره وری

۲) تامین منابع مالی

۳) منابع انسانی ☑

۴) انگیزش و بسیج سازمان

۲۳) باید به نحوی تنظیم شود که نتایج کوتاه مدت و نتایج بلند مدت به طور توام مورد پیگیری قرار می گیرد.

۱) پیاده سازی استراتژی ☑

۲) برنامه ریزی استراتژی

۳) دستیابی به اهداف استراتژی

۴) هدفگذاری استراتژی

۲۴) کدام مورد از جمله چالش مدیران برنامه ریزان و سیاستگذاران سازمان ها در فرایند اجرای استراتژی نمی باشد؟

۱) برنامه ریزی به زیر دستان و اجرا به مدیران واگذار می شود ☑

۲) برنامه ریزی به مدیران و اجرا به «زیر دستان» واگذار می شود

۳) مدیران برنامه ریزی تعلیم دیده اند نه برای اجرا

۴) وابستگی متقابلی بین برنامه ریزی و اجرا وجود دارد

۲۵) به عقیده نورتون و کاپلان موانع اساسی در پیاده سازی استراتژیک می باشد؟

۱) تعهد مدیریت

۲) انتقال استراتژی

۳) همسویی کارکنان

۴) عدم تخصیص منابع ☑

۲۶) دشوارترین مشکلاتی که برنامه ریزی استراتژیک با آن ها مواجه است؟

۱) مشکل ساختاری

۲) مشکل فراگرد

۳) مشکل نهادی ☑

۴) مشکل انسانی

۲۷) فعالیت که باعث تطبیق عملیات انجام شده با اهداف برنامه می شود چه فعالیتی هستند؟

۱) نظارت و کنترل ☑

۲) اجرا

۳) برنامه ریزی

۴) آموزش

۲۸) از جمله استاندارد بین المللی PMBOK نمی باشد؟

۱) مدیریت یکپارچگی پروژه

۲) مدیریت محدوده پروژه

۳) مدیریت برنامه ریزی پروژه ☑

۴) مدیرت منابع انسانی پروژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *