نمونه سوالات جرائی، متون فقه ۴ فقه جزایی

دانلود رایگان نمونه سوالات جرائی، متون فقه ۴ فقه جزایی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات جرائی، متون فقه ۴ فقه جزایی :

۱ )کدام یک از موارد زیر از قیود زنا نمی باشد؟

۱) عمل باید توسط مرد بالغ باشد

۲) انجام تفخیذ☑

۳) آن زن در عقد زانی نبوده

۴) فرو کردن باید در فرج باشد

۲ )کدام مورد در حد نصاب شهودی که به زنا شهادت می دهند می باشد؟

۱) سه شاهد مرد

۲) دو شاهد مرد و دو شاهد زن

۳) یک شاهد مرد و چهار شاهد زن

۴) دو شاهد مرد و چهار شاهد زن ☑

۳ ) آیا گذشت زمان از رنای مورد شهادت با صحت شهادت خدشه وارد می آورد یا نمی آورد؟ وحد زنا شهادت شهود با

 تصدیق و یا تکذیب شهود توسط زانی ساقط می شود یا نمی شود؟

۱) نمی آورد – نمیشود ☑

۲) می آورد – نمی شود

۳) می آورد – می شود

۴) نمی آورد –می شود

۴ )حد زنا برای مرد محصنی که با زنی بالغ و عاقل زنا کند چیست؟

۱) القتل

۲) الجلد خاصۀ

۳) الرجم ☑

۴) الجلد و جز الرأس و التغریب

۵ ) هر جا که زنا بینه ثابت شود و شهود اقدام به رجم کنند مشاهده آن توسط گروهی چه حکمی دارد؟

۱)واجب است ☑

۲) حرام است

۳) مکروه است

۴) مستحب است

۶ )حد مرد بالغ محصنی که با دختر بچه یا زنی دیوانه زنا کرده کدام مورد می باشد?

۱) الضغث

۲) الجلد و عقوبۀ رائدۀ

۳)الرجم

۴) الجلد خاصۀ ☑

۷ ) جلد تراشیدن سر و تبعید حد کدام یک می باشد؟

۱) زنا مرد محصنی با زنی بالغ و عاقل

۲) مرد زنا کار غیر محصنی اگر چه ازدواج نکرده باشد ☑

۳) زنی که پسر بچه ای با ور زنا نموده است

۴) مرد بالغ محصنی که با دختر بچه زنا کرده است

۸ ) ضغث حد کدامیک می باشد?

۱) مریضی که تاب تازیانه های پی در پی ندارد ☑

۲) زن زاینه

۳) مردی که ازدواج کرده ولی دخول نکرده است

۴) مرد دیوانه بالغی که با زنی زنا کند

۹ ) حد زنا کاری در مکان معتبر که زنا کند چیست؟

۱) ضغث

۲) الجلد و جز الرأس و التغریب

۳) الجلد خاصۀ

۴)الجلد و عقوبۀ زائدۀ ☑

۱۰ ) در لوط اگر دخول نباشد حد آنها کدام است؟

۱) خراب کردن دیوار بر سر آنها

۲) انداختن وی از مکانی مرتفع

۳) یکصد ضزبه تازیانه ☑

۴) تعزیر و تأدیب میگردند

۱۱ )با توجه به روایات امام کاظم (ع) بر مرتکبین هر گناه کبیره بعد از چند باری شدن در حد کشته می شوند؟

۱) دو بار  ☑

۲) سه بار

۳) چهار بار

۴) یک بار

۱۲) در تعریف کدام یک به هم رساندن مرتکبین فساد قوادی با دوبار اقرار شخصی دارای اهلیت و مختار یا شهادت دو شاهد مرد عادل ثابت می شود؟

  1. السحق
  2. القذف
  3. تتمه
  4. القیادۀ ☑

۱۳ ) هر گاه قذف شونده دارای احصان باشد به سبب قذف شدن او حکم حد کدام است

۱) حرام

۲) واجب ☑

۳) مسحب

۴) مکروه

۱۴ )در حین جوشیدن آب انگور چه مقدار از آن بخار شود حلال و پاک می باشد؟

۱) ۲\۱

۲) ۴\۳

۳) ۳\۲ ☑

۴) ۳\۱

۱۵ )شخصی که چند بار مسکر بنوشد ولی حد نخورده باشد چه حکمی دارد?

۱) تنها یک حد برای او جاری می شود ☑

۲) برای هر بار نوشیدن یک حد جاری می شود

۳) یک حد داده می شود و توبه داده می شود

۴) دوبار جاری می شود و در نوبت سوم کشته می شود

۱۶ )حکم کدام قطع است؟

۱) المحاربه

۲) السرقۀ ☑

۳)الشرب

۴) اللرتداد

۱۷ ) حکم کلاهبرداری که با نوشتنه های دروغین به حیله و نیرنگ اموال مردم را تصاحب میکند چیست؟

۱) تبعید

۲) دار آویختن

۳) قطع دست راست و پای چپ

۴) بنا به نظر حاکم تعزیر می شود ☑

۱۸ ) این سخن از کیست و دلالت بر کدام مورد دارد؟ (من بدل دینه فاقتلوۀ

۱)حضرت علی(ع( ارتداد

۲) پیامبر اکرم(ص) ارتداد ☑

۳) امام جعفر صادق(ع) محاربه

۴) امام صادق (ع) ارتداد

۱۹)کدام یک از موارد زیر قتل عمد محسوب نمی شود?

۱) شخص را آنقدر بزنند که با توجه به بیماری و کوچکی اندام آن را ندارد و کشته شود

۲) شخص را کتر از حد آن بزنند بدون قصد کشتن و موجب بیماری او شود و بمیرد

۳)شخص خودش را ازمکان بلندی بر روی کسی بیندازد یا کسی او راپرتاب نماید که غالبا کشنده است

۴) شخص را به درون چاهی بیندازد و شخصی پر کننده از وجود چاه اگاه نباشد ☑

۲۰ ) حکم پدر بخاطر قتل فرزندش کدام است؟

۱) تعزیر ☑

۲) قصاص

۳) حبس

۴) حبس و دیه

۲۱ ) کدام یک حکم زن مرتد می باشد؟

۱) برای همیشه حبس می شود  ☑

۲) اورا توبه میدهند

۳) کشته می شود

۴) تأدیب میشود

۲۲ ) این سخن پیامبر (ص) که میفرمایید: (لابقاد لابن من أبیه) در مورد کدام یک از شرایط قصاص می باشد؟

۱)التساوی فی الحریۀ

۲) التساوی فی الدین

۳) انتفاء الابوۀ ☑

۴) کمال العقل

۲۳ ) سخن (عمد الصبی و خطوۀ واحد) از کیست؟

۱) پیامبر اکرم(ص)

۲) امام صادق(ع)  ☑

۳) حضرت علی(ع)

۴) امام باقر(ع)

۲۴) چند بار اقرار کردن در مورد قتل کافی است؟

۱) سه بار

۲) دو بار

۳) یک بار ☑

۴) چهار بار

۲۵) سخن امام صادق (ع) که می فرمایید (ایما رجل قتله الحد و القصاص فلادیه له) دلالت بر کدام مورد را دارد؟

۱) با ابزار کند قصاص انجام نمی شود

۲) قصاص کند ضامن سرایت قصاص نیست ☑

۳) اجرت قصاص کننده از بیت المال است

۴) اگر ولی دم یک نفر باشد می توان بدون اذن حاکم مبادرت کند

۲۶) جراحت هاشمه کدام است؟

۱) جراحت وارده به استخوان ☑

۲) جراحت وارده به سر صورت

۳) جراحت وارده به چشم

۴) جراحت وارده به انگشتان

۲۷) اگر کسی مرتکب جنایتی بر عضو شود و مجنی علیه بمیرد و معلوم نباشد که مرگ در اثر جنایت بوده یا خیر حکم کدام است؟

۱) حبس

۲) قصاص نفس

۳) قصاص عضو ☑

۴) دیه

۲۸) هرگاه کسی را مجبور به قتل نماید حکم مباشر قتل کدام است

۱) حبس

۲) دیه

۳) نصف دیه

۴) قصاص ☑

۲۹)اقرار کدام یک در مورد قتل اثر دارد؟

۱) کودک

۲) دیوانه

۳) مکره

۴) سفیه ☑

۳۰) اماره ای که سبب به آن ظن به صدق مدعی در قتل که ادعا می کند پیدا می شود؟

۱) بینه

۲) لوث ☑

۳) قسامه

۴) اقرار

۳۱) هرگاه ولی دم صغیر بوده پدر یا جد داشته باشد ولی او می تواند استیفای قصاص نماید یا خیر؟ و وکالت دادن برای استیفای قصاص جایز است یا خیر؟

۱) نمی تواند جایز است ☑

۲) نمی تواند جایز نیست

۳) می تواند جایز است

۴) می تواند جایز نیست

۳۲)مراد از بینه کدام است؟

۱) دو مرد عادل ☑

۲)دو مرد عادل و دو زن

۳) یک مرد و یک زن

۴) دو مرد و سه زن

۳۳)کدام مورد از موارد دیه قتل عمد نمی باشد؟

۱) دویست گاو ماده

۲) دویست دست حله یمنی

۳) دویست شتر مسن ☑

۴) هزار گوسفند

۳۴) دیه کدام یک از موارد زیر کامل نمی باشد؟

۱) دو چشم

۲)هر یک از دو لب ☑

۳) بینی

۴) دو گوش

۳۵)دیه بریدن زبان شخص لال چقدر است؟

۱) ۳\۱دیه کامل ☑

۲) دیه کامل

۳) ۲\۱ دیه کامل

۴) ۳\۲ دیه کامل

۳۶) دیه دندان ها جلو چقدر است و دیه هر دندان چقدر است؟

۱) ۶۰۰ دینار . ۲۵دینار

۲)  600 دینار. ۵۰ دینار ☑

۳) ۴۰۰ دینار. ۲۵ دینار

۴) ۴۰۰ دینار. ۵۰ دینار

۳۷) هر گاه در حفظ چهار پای خود کوتاهی کند و آن حیوان بر حیوان دیگری جنایتی وارد آورد ضامن است یا خیر؟ و دفاع

انسانی در برابر چهار پای که  منجر به مرگ چهار پا شود ضمانتی وجود دارد

۱) ضامن است. وجود دارد

۲) ضامن نیست. وجود دارد

۳) ضامن نیست وجود ندارد

۴) ضامن است . وجود ندارد ☑

۳۸دیه نطفهای که در رحم مستقر است چقدر است؟

  1.  بیست دینار ☑
  2. ۲)     پنجاه دینار
  3. بیست پنج دینار
  4. چهارصد دینار

۳۹) دیه کدام یکصد دینار می باشد؟

۱) دیه جنین

۲) دیه بینایی

۳)دیه جنایت بر مرده ☑

۴) دیه شنوایی

۴۰) هر گاه دندان در اثر جنایت سیاه گردد، اما نیافتد دیه آن چقدر است؟

۱)دیه کامل

۲) ۳\۱ دیه کامل

۳)۵۰ دینار

۴) ۳\۲ دیه همان دندان☑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *