نمونه سوالات حسابرسی داخلی بانکها

دانلود رایگان نمونه سوالات حسابرسی داخلی بانکها با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات حسابرسی داخلی بانکها :

۱) کدام مورد عبارت است از پیش خرید نقدی محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین؟

۱) مشارکت مدنی

۲) مشارکتی حقوقی

۳) معامله سلف ☑

۴) فروش اقساطی

۲)  در مواردی که در آمد یک قرار داد بر اساس مفاد آن تعیین نگردید و یا قابل اندازه گیری نیست در آمد چه موقع شناسایی می شود؟

۱) زمان تحقق ☑

۲) زمانت دریافت

۳) زمان افزایش ارزش

۴) زمان تعویق

۳) کدام مورد را میتوان نوعی سرمایه گذاری در دارایی های با ثبات و مطمئن تلقی کرد که تحت تاثیر اطلاعات افشا شده به بازار مالی نیست؟

۱) اوراق قرضه

۲) سپرده های بانکی  ☑

۳) سهام

۴) وام

۴) وظیفه اطمینان دهی از وجود نقدینگی کافی در اقتصاد به عهده کدام است؟

۱) شورای پول

۲) شورای اعتبار

۳) بانک مرکزی ☑

۴) وزارت دارایی

۵) بر پایه مبانی نظری بانکداری کدام مورد به مثابه ساز و کاری است که با اتکا بر ان از نمایندگان اقتصادی ناآگاه و کوچک حمایت حراست می شود؟

۱) نظارت عمومی

۲) نظارت فردی

۳) کنترل نظارتی

۴) شبکه حفاظتی ☑

۶) وجود مسئولیت محدود بانک ها در قبال سپرده ها سبب می شود تا تابع سود آنها از کدام نوع شود ؟

۱) پلاکنی

۲) محدب

۳) مقعر ☑

۴) خط مستقیم

۷) مکالنیزم راهبری سازمان بانک با استفاده از کدام سیستم می تواند ابزار پاسخگویی مناسب مدیران و کارکنان را فراهم سارد؟

۱) حسابرسی داخلی

۲) حسابرسی مستقل

۳) کنترل داخلی ☑

۴) ارزیابی متوان

۸) از اهداف واحد اقتصادی از دیدگاه داخلی می باشد؟

۱) اعتباری

۲) رعایتی ☑

۳) اجتماعی

۴) نظارتی

۹) فراینده تجزیه و تحلیل ریسک شامل کدامیک از مراحل زیر است؟

۱) برآورد میزان اهمیت ریسک ☑

۲) برآورد سطح محیط کنترلی

۳) ارزیابی فعالیت های کنترلی

۴) بررسی شاخص های عملکرد

۱۰) فرایندی تجزیه و تحلیل ریسک شامل کدامیک از مراحل زیر است؟

۱) حسابرسی

۲) سازماندهی

۳)  پیگیری

۴)  نظارت ☑

۱۱)  کدام عمل در خصوص حسابرسی بانک ها که از گستردگی حسابها و عملیات مختلف برخوردار می باشد حائز اهمیت بسیار بالا است؟

۱) ارزیابی ریسک

۲) تنظیم برنامه ☑

۳) برآورد ریسک

۴) اخذ تاییدیه

۱۲) منظور از کدام شرکت ها شخص حقوقی ای است که موسسه اعتباری یش از ۵۰ در صد سرمایه مندرج در اساسنامه آن را در مالکیت خود دارد؟

۱) شرکت اصلی

۲) شرکت مستقل

۳) شرکت تابعه ☑

۴) شرکت وابسته

۱۳) حصول اطمینان از صحت و کامل بودن صورتهای مالی و انطباق آن با استاندارهای حسابداری از وظایف کدام است؟

۱) حسابرس

۲) هیئت مدیره ☑

۳) حسابدار

۴) بازرس قانونی

۱۴) صورت جلسه کمیته حسابرسی بعد از تصویب کمیته مزبور باید به ترتیب توسط کدام مقام بررسی و تصویب گردد؟

۱) ریس کمیته – هیات مدیره ☑

۲) حسابرس – هیت مدیره

۳) مدیر مالی – ریس کمیته 

۴) حسابدار – مدیر مالی

۱۵) کدام شخص نظرات اطلاعات پشتیبانی و آموزشی واقع بینانه را برای کمیته حسابرسی فراهم می کند؟

۱) بازرس قانونی

۲)  هئیت مدیره

۳) حسابرسی داخلی ☑

۴) حسابرس مستقل

۱۶) ریسک زیان ناشی از فرایندها افرا د و سیستم های نامناسب و ناتوان یا ناشی از رویدادهای خارجی چه نامیده می شود؟

۱) ریسک اعتباری

۲) ریسک نقدینگی

۳) ریسک نکول

۴) ریسک عملیاتی  ☑

۱۷) کدام مورد از مهمترین ریسک های برون سازمانی می باشد؟

۱) ریسک سیاسی ☑

۲)  ریسک محصول

۳) ریسک نقدینگی

۴) ریسک اعتباری

۱۸) کدام گرو مسئول استقرار فرهنگی قدرتمند در زمینه کنترل داخلی هستند؟

۱) حسابرس داخل و مستقل

۲) هیئت مدیره و مدیریت ارشد ☑

۳) حسابداری و مدیر یت مالی

۴) کمیته حسابرسی

۱۹) کدام احتمال اشاره دارد که حسابرسان ممکن است نادانسته نظر خود را نسبت به صورتهای مالی حاوی تحریفی با اهمیت تعدیل ننمایند؟

۱) خطر نمونه گیری

۲) خطر ذاتی

۳) خطر حسابرسی ☑

۴) خطر کنترلی

۲۰) کدام احتمال به طور مستقیم با موثر بودن روش های رسیدگی حسابرسان مربوط است

۱) خطر نمونه گیری

۲) خطر ذاتی

۳) خطر کنترلی

۴) خطر عدم کشف ☑

۲۱) احتمال بروز زیان ناشی از قصور طرف مقابل از شرایط قرار داد استقراض چه نام دارد؟

۱) ریسک اعتباری ☑

۲) ریسک نقدینگی

۳) ریسک عملیاتی

۴) ریسک قانونی

۲۲) حاکمیت شرکتی در دیدگاه محدو به کدام رابطه می پردازد؟

۱) سهام داران و اعتبار دهندگان

۲) حسابرس و سهام داران

۳) شرکت سهام داران ☑

۴) حسابرس و اعتبار دهندگان

۲۳) کدام ساختار بانکها یک ویژگی عمومی مالکیتی در بسیار از اقتصادهای در حال توسعه است؟

۱) مکالکیتی مدیریتی

۲) مالکیت دولتی  ☑

۳) مالکیت نهادی

۴) سهام شناور ازاد

۲۴) برای حفظ منافع سهامداران و سایر ذینفعان باید بر نقش کدام شخص توجه بیشتری کرد؟

۱) حسابرس ☑

۲) حسابدار

۳) مدیریت

۴) بازرس

۲۵) کدام شاخص یاگروه نسبت به صحت منصفانه بودن حسابهای مالی واحد تجاری مسئولیت دارد؟

۱) مدیر مالی

۲) هیئت مدیره ☑

۳) کمیته حسابرسی

۴) حسابرس داخلی

۲۶) مهم ترین مرحله در فراینده تصمیم گیری کدام است؟

۱) تعریف مسئله ☑

۲) شناسایی راه حل ها

۳) گرد اوری اطلاعات

۴) تصمیم گیری

۲۷) تصمیم گیری نهایی معمولا به کدام انتخاب بستگی دارد؟

۱) متغیرها

۲) ارقام واطلاعات

۳) راه حل ها

۴) مدل تصمیم ☑

۲۸) تجهیز منابع در قانون عملیات بانکی بدون ربا به کدام گروه ها تقسیم می گردد؟

۱) سپرده های قرض الحسنه ( جاری و پس انداز) سپرده های سرمایه گذاری مدت دار کوتاه مدت و بلند مدت ☑

۲) سپرده های قرض الحسنه جاری – سپرده های قرض الحسنه پس انداز

۳) سپرده های سرمایه گذاری مدت دار کوتاه مدت سپرده های سرمایه گذاری بنلد مدت

۴) سپرده های قرض الحسنه جاری – سپرده های سرمایه گذاری مدت دار کوتاه مدت

۲۹) کدام مورد کاربرد مضاربه می باشد؟

۱) صادرات

۲) بازرگانی داخلی

۳)  واردات

۴) صادرات –  بازرگانی – واردات ☑

۳۰) کدام مورد به معنی مساقات می باشد؟

۱) معامله ای که بین صاحبان  درختان مثمرو که تربیت و ابیاری و نگهداری این درختان را به عهده میگیرد انجام میشود. ☑

۲) پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین

۳) عقد اجاره که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره وبه شرط عمل به شرایط مندرج در قرار داد مالک عین مستاجر گردد

۴) معامله جهت تامین عوامل تولید و نیازهای مالی کوتاه مدت در بخش کشاورزی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *