نمونه سوالات حقوق بین الملل خصوصی ۲

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق بین الملل خصوصی ۲ با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات حقوق بین الملل خصوصی ۲ :

۱) مسئله تعارض قوانین در چه مرحله ای می شود؟

۱) در مرحله اعمال و اجرای حق ☑

۲) صرفاً در مرحله ایجاد حق از طریق قرار داد

۳) صرفاً در مرحله ایجاد حق

۴) صرفاً د رمرحله ایجاد حق از طریق اعمال حقوقی

۲)  کدام یک از موارد ذیل از عوامل پیدایش تعارض قوانین می باشد؟

۱) وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها

۲) اغماق قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی

۳) توسعه روابط و مبادلات بینالمللی

۴) همه موارد ☑

۳)  آیا«وجود تقلب و «جنبه فرعی و علی البدل بودن اجرای قاعده» به ترتیب از شرایط اعمال قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون می باشد؟

۱) بله – بله ☑

۲) خیر – خیر

۳) بله – خیر

۴)خیر- بله

۴) قانون برون مرزی کدام است

۱) قوانین راجع به مالیات ها

۲) قوانین مربط به اموال غیر منقول

۳) قوانین مربوط به اموال غیر منقول

۴) قوانین مربوط به احول شخصیه ☑

۵) قاعده مندرج در ماده ۷ «قانون مدنی» ایران که مقرر می دارد« اتباع خارجی مقیم در خاک ایران از حیث مسئال مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین ار حیث حقوق ارثیه در حدو معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود» چه قاعده ای است؟

۱) قاعده حل تعارض ☑

۲) قاعده مادی

۳) قاعده اساسی

۴) قاعده اخلاقی و غیر اخلاقی

۶) قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون …………

۱) صورت گیری از قاعده نظم عمومی است

۲) قاعده مستقلی است ☑

۳) قاعده مستقلی نیست

۴) هیچ اعتبار حقوقی ندارد

۷) منظور از«قوانین برون مرزی» کدام است

۱) قوانین که در خارج از قلمرو کشوری که برای آن وضع گردیده اند می شوند ☑

۲) قانونی که سرزمین یک کشور نسبت به تمام افرادی که در آن کشور سکونت دارند و همچنین نسبت به تمام اموال در آن کشور اجرا می شوند

۳) قوانین عینی

۴) قوانین ذاتی

۸) هر چه مخالف نظم عمومی در روابط بین المللی ایران است که مخالف نظم عمومی در روابط داخلی ایران ……………….. و هرچه مخالف نظم عمومی در روابط داخلی است الزاماً مخالف نظم عمومی در روابط بین المللی…………………

۱) هست – نیست ☑

۲)  نیست – هست

۳)   هست – هست

۴) نیست- نیست

۹) در علم تعارض قوانین «تشخیص قانونی که از بین قوانین متعارض باید بر موضوع معینی حکومت کند» را چه می نامند؟

۱) صلاحیت سبه قضایی

۲) صلاحیت قضایی

۳) تعارض دادگاهها

۴) صلاحیت قانونگذار ☑

۱۰) منظور از اصلاح «Lcx Domili» چیست؟

۱) قانون محل و وقوع جرم

۲) قانون محل وقوع شیء

۳) قانون مقر دادگاه

۴) قانون اقامتگاه ☑

۱۱) حق انتفاع تابع کدام قانون است؟

۱) قانون دولت متبوع صاحب حق اتفاع

۲) قانون محلی که مال مورد انتفاع در آنجا واقع شده است ☑

۳) قانون متبوع مالک مال

۴) قانون اقامتگاه مالک

۱۲) در مورد پیروان «رولش یا جزمی» کدام گزینه صحیح است؟

۱) ملاحظات سیاسی رامقدم بر ملاحظات حقوقی می دانند ☑

۲) ملاحظات حقوقی را مقدم بر ملاحظات سیاسی می دانند

۳) عقیده دارند حقوق بین المللی خصوصی دارای ماهیت حقوقی و غیر سیاسی است

۴) برای حل تعارض وصف ذاتاً حقوق و غیر سیاسی بودن حقو.ق بین الملل خصوصی را تنها اصل مسلّم می دانند

۱۳) در کدام یک از موضوعات زیر به کارگیری روش حقوقی یا انتخاب انسب به عنوان روش حل تعارض مناسب است

۱) تابعیت

۲) مسائل مربوط به قرار داداها  ☑

۳) صلاحیت دادگاهها

۴) تابعیت و صلاحیت دادگاهها

۱۴) …………… عبارت از تعیین نوع امر حقوقی است که یک قاعده حقوق بین الملل خصوصی باید نسبت به ان اجرا گردد:

۱) تعارض دادگاه ها

۲)  توصیف ☑

۳) قواعد حل تعارض

۴) احوال شخصیه

۱۵) وجوده اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها کدام است؟

۱) شباهت در زمینه منابع

۲) شباهت از لحاظ روش استدلال و مطلالعه و موضوعات

۳) شباهت از لحاظ ساختمان

۴) همه موارد فوق ☑

۱۶) قضیه فوگو زمینه تاریخی کدام مسأله است؟

۱) توصیف

۲) احاله ☑

۳) تعارض های متحرک

۴) تأثیر بین المللی حق

۱۷) مهم ترین استثنای وارده بر صلاحیت قانون مقر دادگاه کدام است؟

۱) توصیف های اصلی

۲) توصیف های فرعی ☑

۳) تعارض های متحرک

۴) اصل صلاحیت مقر دادگاه استثناء ندارد

۱۸) در صورت وجود تعارض مثبت بین دو سیستم حقوقی ایران و کشور خارجی وظیفه قاضی ایرانی چیست؟

۱) احلاه مورد اختلاف به قانون کشور خارجی

۲) اعمال مقررات حقوقی بین الملل عموی

۳) اعلام عدم صلاحیت و عدم رسیدگی به پرونده

۴) همیشه باید قانون دولت متبوع خود را به موقع اجرا بگذرد ☑

۱۹) اگر حقی مطابق قانون کشور محل تشکیل آن ساقط گردد:

۱) در خارج آن کشور نیز ساقط شده محسوب می گردد ☑

۲) در خارج آن کشور ساقط شده محسوب می گدد

۳) در خارج آن کشور به طور دائم باقی خواهد ماند

۴) در خارج آن کشور به مدت دو سال  باقی خواهد بود

۲۰) کدام گزینه در مورد نظم عمومی د رحقوق بین الملل خصوصی درست است

۱) دایره شمول ثابتب دارد

۲) در مرحله ایجاد حق و مرحله اثر گذاری حق شدت وضعف پیدا می کند ☑

۳) امروز نظم عمومی مطابق نظر اکثریت قریب به اتفاق عملی حقوق و قوانین کشورها بیشتر به صورت اصل ظاهر می شود تا استثنا

۴)بر حسب زمان و مکان متغیر نیست

۲۱) کدام گزینه صحیح است؟

۱) احاله درجه اول احال ای است که قانون خارجی به قانون کشور ثالثی می کند که قضیه در انجا مطرح است

۲) احاله درجه دوم احاله ای است که همه کشورها آن را پذیرفته اند و هیچ کشوری آن را رد نکرده است

۳) احاله درجه اول احاله ای است که قانون خارجی به قانون کشوری می کند که قضیه در انجا مطرح است ☑

۴)احاله درجه دوم احاله ای است که قانون خارجی به قانون کشوری می کند که قضیه در انجا مطرح است

۲۲) در صورتی که اجرای حق ایجاد شده برای سازمان های حقوقی کشور ما غیر قابل تحمل باشد در چنین فرضی:

۱) حق مزبور تمام یا قسمتی از آثار خود را از دست خواهد داد ☑

۲) حق مزبور تمام یا قسمتی از آثار خود را از دست نخواهد داد

۳) حق مزبور به حق عینی تبدیل می شود

۴) حق مزبور با تقاضای ذی حق در ایران اجرا می شود وآثار خود را به هیچ وجه درایران از دستنمی دهد

۲۳) مهم ترین انتقاد وارد بر احاله در کدام گزینه آمده است؟

۱) فقط علت وجود مسئله احاله

۲) فقط ایراد دور و تسلسل

۳) فقط ایرادراکت بین المللی

۴) علت وجود مسئله احاله – ایراد دور و تسلسل یا ایراد معروف به راکت بین المللی ☑

۲۴) هر گاه در رابطه بین دوسیستم حل تعارض هر سیستم برای حل قضیه به سیستم دیگری ارجاع دهد، با چه حالتی از تعارض مواجه هستیم؟

۱) حالت اتفاق نظر

۲) حالت هماهنگی

۳) تعارض منفی ☑

۴) تعارض مثبت

۲۵) در حقوق ایران در ماده« ۹۷۳ قانون مدنی» چه نوع احاله ای مورد قبول قرار گرفته است؟

۱) احاله درجه اول ☑

۲) احاله درجه دوم

۳) هم احاله درجه اول و احاله درجه دوم

۴) در حقوق ایران احاله به هیچ وجه مورد قبول قرار نگرفته است

۲۶) بر اساس ماده ۹۶۵ قانون مدنی در ایران قیمومیت و روابط بین قیم و مولی علیه تابع چه قانونی است؟

۱) قانون دولت متبوع قیم

۲) قانون اقامتگاه قیم

۳) قانون دولت متبوع مولی علیه ☑

۴) قانون اقامتگاه مولی علیه

۲۷) اموال غیر منقول واقع در ایران از حیث تصرف مالکیت و سایر حقوق بر اساس ماده ۹۶۶ قانون مدنی تابع چه قانونی می باشند؟

۱) قانون ایران ☑

۲) قانون ملکی مالک حتی اگر خارجی باشد

۳) قانونا قامتگاه مالک حتی اگر خارجاز ایران باشد

۴) قانون محل وقوع معامله مربوط به مال غیر منقول حتی اگر محل وقوعمعامله خارج از کشور باشد

۲۸) نکاح ایرانیان در خارجه از لحاظ شرایط ماهوی نکاح تابع چه قانونی است؟

۱) قانون کشور خارجی محل اقامت

۲) قانون ایران ☑

۳) قانون محل وقوع عقد ازدواج

۴) قانون محل تنظیم قباله نکاح

۲۹) استثنائات قاعده اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه در کدام گزینه اشاره شده است؟

۱) اشخاص بدون تابعیت

۲) احاله

۳)  نسب

۴)  همه موارد فوق ☑

۳۰) مقصود از اشخاص«آپاترید» چست

۱) اشخاص بدون تابعیت ☑

۲) اشخاص نژاد پرست

۳) اشخاص فاقد اقامتگاه

۴) اشخاص فاقد پدر مادر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *