نمونه سوالات داوری بین المللی (استخدامی)

دانلود رایگان نمونه سوالات داوری بین المللی با جواب (استخدامی)

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات داوری بین المللی :

۱ ) کدام یک از ویژگی های داوری می بااشد؟

۱) اتکای آن به قرار دادی است که طرفین اختلاف به موجب  آن به داورها اختیار می دهند که به اختلاف آنها رسیدگی کنند

۲) داورها از طریق صدور رأی اختلاف را حل و فصل می کنند ضرورتی ندارد که توافق طرفین را جلب کنند

۳) رأی صادره از سوی داوران باید مستند به اصول و مبانی حقوقی صادر شود

۴) همه موارد ☑

۲ )ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی ایران داوری را چگونه تعریف کرده است؟

۱)حل و فصل اختلافات طرفین بر اسای رعایت قانون توسط قضاتی که خود انتخاب کرده اند

۲) رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی ☑

۳) فصل خصومت توسط غیر قاضی و با رعایت تشریفات رسیدگی دعاوی

۴) فرایند که موجب آن اختلاف طرفین نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود از طریق قضاوت یک یا چند قاضی دادگستری بدون رعایت تشریفات دادرسی مدنی حل می شود

۳ ) ملاک بین المللی بودن داوری از نظر قانون داوری تجاری بین المللی ایران چیست؟

۱) واقع شدن محل تجاری طرفیت در دو کشور متفاوت در زمان انعقاد موافقتنامه داوری

۲) واقع شدن مقر داوری در کشور دیگر در صورت وقوع محل تجاری طرفین در کشور واحد

۳)توافق صریح طرفین به ارتباط موافقتنامه  داوری به بیش از یک کشور

۴) تبعه نبودن یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری بموجب قوانین ایران ☑

۴ )«مقررات داوری آنسیترال» توسط کدام گزینه تهیه شده است؟

۱) یو ان دی پی

۲) کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ☑

۳) یونسکو

۴) اتاق بازرگانی بین المللی

۵ ) در حقوق ایران داوری داخلی و داوری بین المللی به ترتیب چه قوانینی می باشند؟

۱) قانون آیین دادرسی مدنی – قانون آیین دادرسی مدنی

۲) قانون آیین دادرسی مدنی – قانون داوری تجاری بین المللی ☑

۳) قانون آیین ددادرسی مدنی – قانون آیین دادرسی مدنی

۴) قانون تجاری بین المللی – قانون داوری تجاری بین المللی

۶ )داوری با توجه به قصد طرفین مبنی بر استفاده یا عدم استفاده از خدمات و تسهیلات و امکانات یک سازمان مؤسسه داوری، به کدام دسته تقسیم می شود؟

۱)داوری اجباری و اختیارری

۲) داوری تجاری و غیر تجاری(مدنی)

۳) داوری موردی و سازمانی ☑

۴) داوری قضایی و غیر قضایی

۷ ) ویژگی اساسی داوری در چیست؟

۱) موردی بودن

۲) تجاری بودن

۳) اختیاری بودن ☑

۴) بین المللی بودن

۸ ) قانون داوری تجاری بین المللی ایران کدام نوع داوری را تحت پوشش قرار داده است؟

۱)داوری دعاوی تجاری و مدنی

۲) فقط داوری دعاوی تجاری ☑

۳) داوری دعاوی بین افراد خصوصی تاجر و غیر تاجر

۴) داوری دعاوی قرار دادها و الزامات خارج از قرار دادها

۹ ) در کدام یک از قوانین ذیل اختیاری بودن داوری مورد تأکید قرار گرفته است؟

۱) فقط قانونی مدنی

۲) فقط قانون تجارت

۳) فقط قانون جزا

۴) (بخش داوری) قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ☑

۱۰ ) به ترتیب پاسخ دهید: ائلاً قانون نقطه عطفی در تاریخ قانونگذاری ایران راجع به داوری است؟ ثانیاً قانون مزبور عمدتاً

از چه قانونی اقتباس شده است؟

۱)قانون آیین دادرسی مدنی – قانون نمونه داوری آنیسترال

۲) قانون مدنی – قانون مدنی فرانسه

۳) قانون آیین دادرسی مدنی – قانون تجارت فرانسه

۴) قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶ – قانون نمونه داوری آنیسترال ☑

۱۱ )کدام دادگاه در سطح بین المللی به اختلافات تجاری بین لمللی رسیدگی می کند؟

۱) دیوان دایمی بین المللی دادگستری

۲) دیوان کیفری بین المللی

۳) دیوان بین المللی حقوق دریاها

۴) دادگاهی وجود ندارد☑

۱۲ ) مهم ترین مانع در شناسایی و اجرای آرای دادگاه های خارجی در ایران چیست؟

۱) قاون اساسی

۲) دکترین

۳) تأمین شرط معامله متقابل ☑

۴) سلیقه شخصی قضاوت در اجرای آرای دادگاه خاجی

۱۳ ) مهم ترین مشخصه کدام روش جایگزین حل اختلافات مساعدت وساطت شخص یا اشخاص ثالث درانجام مذاکرات بین طرفین اختلاف است و شخص ثالث تنها مجاز استبکوشد طرفین اختلاف به یک راه حل دوستانه نایل شوند و نمی تواند خود رأساً اختلاف را فیصله دهد؟

۱)سازش و میانجیگری ☑

۲) قضایی

۳) داوری

۴) کارشناسی

۱۴ )در قانون داوری تجاری بین المللی ایران تعداد داوران چند نفر در نظر گرفته شده است؟

۱) سه نفر

۲) پنج نفر

۳) هفت نفر

۴) تصریحی وجود ندارد ولی در صورت عدم توافق طرفین سه نفر ☑

۱۵ )«دیوان داوری وایپو»در مورد چه اختلافی صلاحیت دارد؟

۱) فقط تجاری

۲) فقط غیر داوری

۳) صرفاً مالکیت فکری

۴) دارای صلاحیت عام است و می تواند یه کلیه اختلافات ارجاعی رسیدگی کند ☑

۱۶ ) مرکز سازش داوری واپیو کدام یک از خدمات زیر را برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ارائه می کند؟

۱) صرفاً کارشناسی

۲) دو نوع خدماات : کارشناس سازش

۳) سه نوع خدمات: کارشناسی، سازش داوری

۴) چهار نوع خدمات سازش داوری سریع داوری ☑

۱۷ )مرکز اصلی « سازمان حقوق مشورتی آسیایی – افریقایی» در کدام کشور است و چند عضو دارد؟

۱) مصر و ۷۹ عضو

۲) لاگوس و ۳۹ عضو

۳) (دهلی نو) پایتخت هندو ۴۷ عضو ☑

۴) کولالامپور ۵۸ عضو

۱۸ ) به ترتیب پاسخ دهید: ایا طبق اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران اختلافات و مطوحه در مرکز داوری اتاق ایرانی باید ماهیت بازرگانی داشته باشد و آیا لازم است که اصاب دعوا عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن باشند؟

۱) بله – بله ☑

۲) خیر – خیر

۳)خیر – بله

۴) بله – خیر ☑

۱۹ )اترکان مرکز داوری اتاق ایران کدام اند؟

۱)هیئت مدیره دبیر کل و داوران ☑

۲) شوراء کمیسیون داوری و دبیرخانه

۳) شورای اجرای قانون رئیس معاونان و دبیرخانه

۴) رئیس دبیر کلء کمیسیون داوری و داوران

۲۰ ) درمرکز داوری اتاق ایران  انتخاب اعضای هیأت مدیره و دبیرکل به عنوان داور از سوی کدام گزینه ممنوع است؟

۱) مرکز ☑

۲) هر یک از طرفین اختلاف

۳) مرکز و طرفیت اختلاف

۴) ممنوع نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *