نمونه سوالات فیزیک مکانیک

دانلود رایگان نمونه سوالات فیزیک مکانیک با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات فیزیک مکانیک :

۱) کدامیک از واحدهای زیر واحد اصلی در دستگاه SI است؟

۱)  نیوتن

۲) پاسکال

۳) گرم

۴) شمع ☑

۲) ۷۰۰۰ میکرو ثانیه برابر چند میلی صانیه است؟

۱) ۱۰۰۰

۲) ۰۰۷/۰

۳) ۷ ☑

۴) ۷۰۰۰

۳) اتومبیلی با سرعتی ثابت در هر دقیقه سه بار میدانی به قطر ۴۰ متر را دور می زند شتاب شعاعی چرخش این اتومبیل تقریبا چند بر مجذور ثانیه است؟

۱) ۵۰

۲) ۴۰

۳) ۲۰ ☑

۴) ۱۰

۴) چگالی خطی یک تار نایلونی برابر ۴ گرم بر متر و تحت نیروی کشش ۱۶۰ نیوتنی قرار دارد سرعت انتشار موج در این تار چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۱۰۰

۲) ۲۰۰ ☑

۳) ۳۰۰

۴) ۴۰۰

۵) اگر نیروی پیشران کل موتورهای یک هواپیما به جرم ۳۰۰ تن برابر ۹۰۰۰۰۰ نیوتن باشد بیشترین شتاب ممکن است برای آن قبل از بلند شدن از زمین چند متر بر مجذور ثانیه است؟

۱) ۱۰۰۰

۲) ۳۰۰۰

۳) ۳ ☑

۴) ۱

۶) اگر جسمی را از روی سطح زمین به اندازه شعاع زمین از سطح زمین دور کنیم وزن آن ند برابر می شواد؟

۱) ۲ ☑

۲) ۴

۳) ۵/۰

۴) ۲۵/۰

۷) همواره بر آینده دو حرکت هماهنگ ساده با دامنه و بسامدهای مساوی:

۱) یک حرکت هماهنگ ساده با همان دامنه است

۲) یک حرکت هماهنگ مرکب با همان بسامد است

۳) یک حرکت هماهنگ ساده با همان بسامد است ☑

۴) یک حرکت هماهنگ مرکب با همان دامنه است

۸) گلوله ای با جرم ۲۰ گرم با سرعت ۱۰۰ متر بر ثانیه و به تنه درختی برخورد کرده و به اندازه ۵ سانتی متر در آن فرو می رود نیروی متوسط مقاومی که از طرف درخت بر گلوله وارد می شود برحسب نیوتن چقدر است؟

۱) ۵۰۰

۲) ۱۰۰۰

۳) ۱۵۰۰

۴) ۲۰۰۰ ☑

۹) جسمی از ارتفاع ۱۲ متری رها می شود در چه ارتفاعی انرژی مکانیکی دو برابر انرژی جنبشی آن می شود؟

۱) ۳

۲) ۶ ☑

۳) ۲

۴) ۹

۱۰) کدامم جمله در مورد نیروی پایستار صحیح است؟

۱) از تابع اسکالر انرژی پتانسیل مشتق می شود ☑

۲) از تابع اسکالر انرژی جنبشی مشتق می شود

۳) از تابع برداری اندازه حرکت مشتق می شود

۴) از تابع برداری میدان الکتریکی مشتق می شود

۱۱) کدام مباحث مربوط به فیزیک نوین می شود؟

۱) اپتیک

۲) الکترومغناطیس

۳) الکترودینامیک

۴) نسبیت ☑

۱۲) کدام کمیت برداری است؟

۱) انرژی

۲) توان

۳) وزن ☑

۴) دما

۱۳) تعداد ارقام با معنی ۷۰۲ کدام است؟

۱) ناشمخص ☑

۲) ۳

۳) ۴

۴) ۲

۱۴) در حرکت سقوط آزاد سرعت اولیه پرتابه را ۳ برابر میکنیم ارتفاع اوج چه تغییری می کند؟

۱) ۲۷ برابر

۲) ۳ برابر

۳) ۹ برابر ☑

۴) بدون تغییر

۱۵) ذره ای با سرعت اولیه ۴۰m/s و زاویه ۳۰ درجه نسبت به افق پرتاب می شود زمان رسیدن به نقطه اوج چند ثانیه است(sin30=0.5)

۱) ۴

۲) ۱۲

۳) ۶

۴) ۲ ☑

۱۶) قانون برهمکنش کدام است؟

۱) قانون اول نیوتن

۲) قانون دوم نیوتن

۳) قانون سوم نیوتن ☑

۴) قانون لختی

۱۷) یک بشکه ۱۵۰ نیوتنی را به بالای ساختمانی به ارتفاع ۲۰ متر در مدت یک دقیقه می بریم توان متوسط چند وات است؟

۱) ۷۰۰

۲) ۵۰۰

۳) ۱۵۰

۴) ۵۰ ☑

۱۸) زمان پرواز یک گلوله که از بام ساختمانی به ارتفاع ۱۶ متر و با سرعت ۲۱ متر بر ثانیه در جهت ۳۰ درجه بالاتر از افق پرتاب می شود چقدر است؟

۱) ۳/۱s ☑

۲) ۱/۳s

۳) ۴/۲s

۴) ۲/۵s

۱۹) باران با سرعت ۱۰ متر بر ثانیه در جهت قائم می بارد اتوبوسی با سرعت ۲۰ متر بر ثانیه در حرکت است قطره های باران با چه سرعتی به شیشه جلوی اتوبوس برخورد می کنند؟

۱) ۱۰m/s

۲) ۳۵m/s

۳) ۲۲m/s ☑

۴) ۴۰m/s

۲۰) شخصی یه جرم ۶۰ کیلوگرم روی یک سطح شیبدار که با افق زاویه ۲۰ درجه می سازد به طرف پایین می لغزد نیروی عکس العمل تکیه گاه برای شخص چقدر است؟

۱) ۲۰۰N

۲) ۲۷۵N

۳) ۳۵۰N

۴) ۵۵۰N ☑

۲۱) فردی به جرم ۷۵ کیلوگرم در یک آسانسور روی ترازو استاده است وقتی عقربه ی ترازو عدد ۹۰۰N را نشان می دهد یعنی آسانسور با شتاب

۱) ۲ متر بر مجذور ثانیه به پایین حرکت می کند

۲) ۲ متر بر مجذور ثانیه بع بالا حرکت میکند ☑

۳) ۱ متر بر مجذور ثانیه به پایین حرکت می کند

۴) ۱ متر مجذور ثانیه به بالا حرکت می کند

۲۲) اگر ارتفاع ماهواره ای از سطح زمین ۱۵۰ کیلومتر باشد دور تناوب آن چقدر است ؟(شعاع زمین ۶۴۰۰ کیلومتر است)

۱) ۰/۵h

۲) ۱h

۳) ۱/۵h ☑

۴) ۲h

۲۳) برای نیروهای ثابتی که با حرکت مخالفت می کنند یعنی نیروهای مقاوم مقدار کار:

۱) عددی منفی است ☑

۲) عددی مثبت است

۳) بستگی به شرایط مسئله دارد

۴) با کار کل مسائی است

۲۴) مقدار کار یک فنر با ضریب سختی ۴۰N/m که ابتدا ۵cm کشیده شده و سپس رها می شود در حالت تراکم ۳cm است چند میلی ژول است؟

۱) ۱۵

۲) ۲۷

۳) ۳۲ ☑

۴) ۴۸

۲۵) گلوله ای به جرم ۱۰ گرم با سرعت ۴۰۰m/s به تنه درختی برخورد می کند و درون تنه به اندازه ۲/۵cm فرو می رود و متوقف می شود نیروی متوسط حین این برخورد چند KN است؟

۱) ۳۲ ☑

۲) ۴۰

۳) ۴۸

۴) ۶۴

۲۶) کدام گزینه در مورد نیروهای پایستار صحیح نیست؟

۱) کار نیروی پایستار به مسیر بستگی ندارد

۲) F.dr برای نیروی پایستار یک دیفرانسیل کامل است

۳) کار نیروی پایستار ثابت است ☑

۴) فقط برای نیروی پایستار انرژی پتانسیل تعریف می کنیم

۲۷) در چه شرایطی برای دو موج در محیط پدیده ی زنش یا ضربان اتفاق می افتد؟

۱) اختلال طول موج ها کم باشد

۲) اختلال بسامدها کم باشد ☑

۳) عدد موج دو نوسان یکسان باشد

۴) سرعت موج ها یکسان باشد

۲۸) کدامیک از یکاها زیر اصلی است؟

۱) کار

۲) نیرو

۳) وزن

۴) جرم ☑

۲۹) اگر زاویه پرتابه ای را از صفر تا ۹۰ درجه افزایش دهیم چه تغییری در برد پرتابه ایجاد می شود؟

۱)  5/0

۲)  5/2 ☑

۳)  5/4

۴)  2/0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *