دانلود رایگان پرسشنامه استراتژی های بازاریابی گلشاهی (۱۳۹۴)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استراتژی های بازاریابی گلشاهی (۱۳۹۴):

 

ابعاد ردیف عنوان کاملا موافقم موافقم تا اندازه‌ای مخالفم کاملا مخالفم
بازاریابی یکسان۱شرکت محصولات و خدمات مشابه و یکسان برای بازارهای مختلف ارائه می دهد.
۲تفاوت نیازها و اطلاعات مشتریان در ارائه محصولات و خدمات شرکت اهمیت ندارد.
۳شرکت تمایل به ارائه محصولات و خدمات با قیمت و کیفیت مشابه برای تمام مشتریان دارد.
بازاریابی تفکیکی۴شرکت از طرح های بازاریابی متناسب با اوضاع فرهنگی و اجتماعی، جغرافیایی هر یک از مشتریان استفاده می‌شود.
۵در شرکت برای هر یک از بخش های بازار برنامه بازاریابی جداگانه ای وجود دارد.
۶سازمان برای هر نوع از مشتریان خود برنامه های پیشبرد فروش متناسب با نیاز های او طراحی کرده است.
بازاریابی تمرکزی  تمرکزی۷در شرکت محصولات و خدمات منحصر به فردی ارائه می شود.
۸شرکت درتلاش است با ارائه تعداد محدودی از محصولات، در تولید محصولات خاصی متخصص شود. 
۹شرکت بخشهای خاص و محدودی از بازار را هدف خود قرار می دهد. 
معرفی ابزارپرسشنامه استراتژی های بازاریابی: پرسشنامه استراتژی های بازاریابی توسط گلشاهی (۱۳۹۴) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۹ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه سه استراتژی یکسان، تفکیکی و تمرکزی را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط گلشاهی (۱۳۹۴) در طول فرایند تحقیق اعتباریابی شده است.
شیوه نمره گذاری
طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد (شامل: کاملاً موافقم تا کاملا مخالفم) در جدول زیر نشان داده شده است.

مقیاس درجه‌بندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

الف: تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
ب: تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده
تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید. چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم
مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید مثلا اگر شخصی سوال ۵ پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال ۵ عدد ۱ ( خیلی کم ) را بگذارید.
مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۵ است شما باید سوالات ۱ تا ۵ را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.
مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.
حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۹ ۲۷ ۴۵
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۹ تا ۱۸ باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۸ تا ۳۶ باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۳۶ باشد، میزان متغیر  بسیار خوب می باشد

تعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه‌گیری

برآورد پایایی پرسشنامه‌ها

برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود. در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران (۱۳۸۷) معتقدندکه «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد» (ص ۱۶۹).

ضریب پایایی پرسشنامه‌های از طریق فرمول زیر به وسیله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضریب آلفای کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

۲Sj=  واریانس سوالات آزمون

۲s= واریانس کل آزمون

مقادیر آلفای کرونباخ  پرسشنامه در پژوهش گلشاهی(۱۳۹۴)

ردیف متغیر میزان آلفا 
۱ استراتژی بازریابی یکسان ۸۳۲/۰
۲ استراتژی بازریابی تفکیکی ۸۷۲/۰
۳ استراتژی بازریابی متمرکز ۸۹۱/۰
۴ کل پرسشنامه ۹۲۱/۰

برآورد روایی پرسشنامه‌ها

روایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌گیری چیزی را که ادعا می‌کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه‌ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

در مطالعه گلشاهی(۱۳۹۴) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و مورد تایید قرار گرفت. 

تعاریف نظری

استراتژی بازاریابی: یک مجموعه یکپارچه از گزینش ها است در رابطه با اینکه در بلند مدت ما چگونه ایجاد ارزش کنیم و آن را مغتنم بشماریم(برتون و همکاران، ۲۰۰۹).

بازاریابی یکسان: در این استراتژی اگر سازمان یک نوع محصول یا خدمتی را به بازار عرضه کند و کوشش نماید با یک برنامه بازاریابی همه خریداران را جذب کند (روستا احمد، داور ونوس، ابراهیمی عبدالحمید، ۱۳۹۰).

بازاریابی تفکیکی  : در این استراتژی سازمان ممکن است در هر خرده بازار برای عرضه چند محصول از برنامه های بازاریابی مختلف استفاده نماید. با استفاده از این استراتژی، سازمان تصمیم می گیرد در چند خرده بازار، یا همه خرده بازارهای یک بازار فعالیت داشته باشد (روستا احمد، داور ونوس، ابراهیمی عبدالحمید، ۱۳۹۰).

بازاریابی تمرکزی: در این استراتژی تمام فعالیت خود را روی یک یا چند بخش از بازاری بزرگ و پرمنفعت متمرکز می نماید. بدین صورت که به جای تاکید بر سهم کوچکی از بازاری بزرگ، سهم بزرگی از بازاری کوچک را حوزه فعالیت خود قرارمی دهند. (روستا احمد، داور ونوس، ابراهیمی عبدالحمید، ۱۳۹۰).

تعاریف عملیاتی

استراتژی بازاریابی یکسان

 برای اندازه گیری این ویژگی مقیاس پنج فاصله ای لیکرت با ۳ عنصر برای ارزیابی استفاده خواهد شد.

۱- شرکت محصولات و خدمات مشابه و یکسان برای بازارهای مختلف ارائه می دهد.

۲- تفاوت نیازها و اطلاعات مشتریان در ارائه محصولات و خدمات شرکت اهمیت ندارد.

۳- شرکت تمایل به ارائه محصولات و خدمات با قیمت و کیفیت مشابه برای تمام مشتریان دارد.

استراتژی بازاریابی تفکیکی

 برای اندازه گیری این ویژگی مقیاس پنج فاصله ای لیکرت با ۳ عنصر برای ارزیابی استفاده خواهد شد.

۱- شرکت از طرح های بازاریابی متناسب با اوضاع فرهنگی و اجتماعی، جغرافیایی هر یک از مشتریان استفاده می‌شود.

۲- در شرکت برای هر یک از بخش های بازار برنامه بازاریابی جداگانه ای وجود دارد.

۳- سازمان برای هر نوع از مشتریان خود برنامه های پیشبرد فروش متناسب با نیاز های او طراحی کرده است.

استراتژی بازاریابی تمرکزی

 برای اندازه گیری این ویژگی مقیاس پنج فاصله ای لیکرت با ۳ عنصر برای ارزیابی استفاده خواهد شد.

۱- در شرکت محصولات و خدمات منحصر به فردی ارائه می شود.

۲- شرکت درتلاش است با ارائه تعداد محدودی از محصولات، در تولید محصولات خاصی متخصص شود. 

۳- شرکت بخشهای خاص و محدودی از بازار را هدف خود قرار می دهد. 

منابع:

  1. روستا احمد، داور ونوس ، ابراهیمی عبدالحمید، ۱۳۹۰، مدیریت بازاریابی .
  2. سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (۱۳۸۷) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری.
  3. گلشاهی حسینی، مهتاب(۱۳۹۴)، تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر انتخاب استراتژی بازاریابی در صنعت بیمه ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آژاد اسلامی واحد رشت.
  4. Berthon, R., Ewing, M. & L. Hah (2009), “Captivating Company Dimensions of Attractiveness in Employer Branding”, International Journal of Advertising, Vol. 24, No. 2, PP. 151-172.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه استراتژی های بازاریابی گلشاهی (۱۳۹۴)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *