دانلود رایگان پرسشنامه افکار ناکارآمد دی الکساندرو و بورتون + ۶ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه افکار ناکارآمد دی الکساندرو و بورتون:

پرسشنامه افکار ناکارآمد یا نگرش های ناکارآمد توسط دی الکساندرو و بورتون (۲۰۰۶) طراحی و اعتباریابی شده است

این پرسشنامه شامل ۲۲ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، این پرسشنامه توسط تقی پور(۱۳۹۱) اعتباریابی شده است.

 

سوالات:
۱ مردم در صورتی من را دوست خواهند داشت که من همیشه خوب باشم.
۲ در صورتی خوشحالم که همه ی افراد آشنا، دوستم داشته باشند.
۳ همیشه افرادی که دیدگاه روشن و شفافی دارند از کسانی که اینگونه نیستند، مهم تر هستند.
۴ برایم مهم است که دیگران چه نظری راجع به من دارند.
۵ افراد خوش تیپ، شادتر از آدم های دیگر هستند.
۶ افراد جوان باید در همه ی موارد، جزء بهترین ها باشند.
۷ وقتی انسان به چیزی که می خواهد نمی رسد، باید غمگین شود.
۸ اگر حرف احمقانه ای بزنم، یعنی این که انسان نادانی هستم.
۹ هرگاه مرتکب اشتباه می شوم، اتفاقات بدی رخ می دهد.
۱۰ باید از بچه های دیگر، مهم تر باشم.
۱۱ اگر کسی من را دوست نداشته باشد، یعنی این که هیچ کس من را دوست ندارد.
۱۲ اگر یک بار با شکست مواجه شوم، همیشه شکست خواهم خورد.
۱۳ اگر با دیگران مخالفت کنم، آنها از من متنفر می شوند.
۱۴ اگر احساس کنم نمی توانم کاری را به خوبی انجام دهم، نباید آن کار را اصلا شروع کنم.
۱۵ اگر اشتباه کنم، باید از خودم عصبانی بشوم.
۱۶ کارهای دیگران برایم مهم تر از کارهای خودم است.
۱۷ اگر به کمک دیگران نیاز پیدا کنم، یعنی من آدم ناتوانی هستم.
۱۸ فقط زمانی که دیگران تحسین ام کنند، خوب هستم.
۱۹ باید تلاش کنم در هر چیزی خوب باشم.
۲۰ مجبورم از بچه های دیگر بخواهم که دوستم داشته باشند.
۲۱ من باید همیشه قادر باشم همه ی مشکلاتم را خودم حل کنم.
۲۲ من باید حداقل در یک مورد بهترین باشم تا دیگران دوستم داشته باشند.

این باورها که در اثر تجربه نسبت به خود و جهان کسب می‌شوند، فرد را آماده می‌سازند تا موقعیت‌‌های خاص را بیش از حد منفی و ناکارآمد تعبیر کنند.

از نظر بک‌ نگرش‌های ناکارآمد معیارهایی انعطاف‌ناپذیر و کمال گرایانه هستند که فرد از آن برای قضاوت‌ درباره‌ی خود و دیگران استفاده می‌کند.

از آنجا که این نگرش‌ها انعطاف‌ناپذیر، افراطی و مقاوم‌ در مقابل تغییراند، ناکارآمد یا نابارور قلمداد می‌شوند (ادیب، 1393) در واقع نگرش‌های ناکارآمد که بنیادهای آشفته‌کننده‌ی افراد را تشکیل می‌دهند، دو ویژگی‌ اساسی دارند (الیس2001)؛ اولاً آن­ها در درون خود توقعات خشک، جزیی و قدرتمندی دارند که‌ معمولا در قالب کلماتی چون باید، حتما، الزاما و ضرورتاً بیان می‌شوند، ثانیاً موجب انتساب‌های‌ بسیار نامعقول و تعمیم مفرط و فاجعه‌آمیز می‌شوند (لطفی کاشانی 1387).

تعاریف عملیات

افکار ناکارآمد: در این پژوهش افکار ناکارآمد نمره ای است که فرد در مقیاس افکار ناکارآمد کودکان به دست می آورد.

منابع:

 1. ادیب، کلثوم(1393)، بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد در افراد دچار سوء مصرف مواد مخدر شهر ايلام، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.
 2. تقی پور، مریم(1391)، پیش بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز.
 3. سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازي، الهه (1387) روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري.
 4. طهرانی زاده، مریم، رسول زاده، کاظم و آزاد، پرویز(1384). بررسی مقایسه ای نگرش های ناکارآمد در دختران فراری و عادی. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 5، شماره 19،
 5. لطفی کاشانی، فرخ (1387). تأثیر مشاوره‌ی گروهی مبتنی بر رویکرد رفتاری – شناختی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد. مجله اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی. شماره8. صص67 تا 78.
 6.  
 7. Elis, A. (2001). Overcoming destructive beliefs, feelings, & behaviors. Amherst, NY: Prometheus Books.

شیوه نمره گذاری

طيف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينه‌اي ليكرت مي‌باشد (شامل: کاملاً موافقم تا کاملا مخالفم) در جدول زیر نشان داده شده است.

مقياس درجه‌بندي سوالهاي پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقياس پنج درجه‌اي ليكرت

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­ های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
22 – 66 – 110
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 22 تا 44 باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 44 تا 88 باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
 • در صورتی که نمرات بالای 88 باشد، میزان متغیر  بسیار بالا می باشد.

پايايي پرسشنامه‌:

براي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است.

اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمودن‌هايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند بكار مي‌رود.

در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند.

 سرمد و همكاران (1387) معتقدندكه «براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زير مجموعه سوالات پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس كل را محاسبه نمود.

سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد» (ص 169).

ضريب پايايي پرسشنامه‌هاي از طريق فرمول زير به وسيله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضريب آلفاي کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

2Sj=  واريانس سوالات آزمون

2s= واريانس کل آزمونپ

در پژوهش تقی پور(1391) آلفای کرونباخ مقیاس نگرش های ناکارآمد 87/0، اعتبار بازآزمایی آن پس از سه هفته 80/0 و شاخص همسانی درونی آن 24/0 گزارش شده است.

روايي پرسشنامه‌:

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است.

براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

در پژوهش تقی پور(1391) ، جهت اطمینان بیشتر، برای تعیین روایی پرسشنامه ، از روایی صوری و محتوایی استفاده گردید.

بدین صورت که پس از تهیه پرسشنامه، به نظرخواهی از اساتید راهنما و مشاور پرداخته شد و پس از حذف و اضافه های لازم و انجام تحلیل عاملی، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.

تعاریف نظری:

افکار(نگرش های) ناکارآمد: مطابق با نظریه بک (بک،1976،به نقل از طهرانی زاده،1384) نگرش های ناکارآمد معیارهای انعطاف ناپذیر و کمال گرایانه هستند که فرد از آنها برای قضاوت درباره خود و دیگران استفاده می کند.

این فرض ها یا طرحواره ها در ساماندهی ادراک، کنترل و ارزیابی رفتار مورد استفاده قرار می گیرند و از آنجایی که این نگرش ها، انعطاف ناپذیر، افراطی و مقاوم در برابر تغییر هستند، بنابراین ناکارآمد یا نابارورند.

نگرش‌های ناکارآمد، نگرش‌ها و باورهایی هستند که فرد را مستعد افسردگی و یا به ‌طور کلی‌ آشفتگی روانی می‌کند.

این باورها که در اثر تجربه نسبت به خود و جهان کسب می‌شوند، فرد را آماده می‌سازند تا موقعیت‌‌های خاص را بیش از حد منفی و ناکارآمد تعبیر کنند.

از نظر بک‌ نگرش‌های ناکارآمد معیارهایی انعطاف‌ناپذیر و کمال گرایانه هستند که فرد از آن برای قضاوت‌ درباره‌ی خود و دیگران استفاده می‌کند.

از آنجا که این نگرش‌ها انعطاف‌ناپذیر، افراطی و مقاوم‌ در مقابل تغییراند، ناکارآمد یا نابارور قلمداد می‌شوند (ادیب، 1393) در واقع نگرش‌های ناکارآمد که بنیادهای آشفته‌کننده‌ی افراد را تشکیل می‌دهند، دو ویژگی‌ اساسی دارند (الیس2001)؛ اولاً آن­ها در درون خود توقعات خشک، جزیی و قدرتمندی دارند که‌ معمولا در قالب کلماتی چون باید، حتما، الزاما و ضرورتاً بیان می‌شوند، ثانیاً موجب انتساب‌های‌ بسیار نامعقول و تعمیم مفرط و فاجعه‌آمیز می‌شوند (لطفی کاشانی 1387).

تعاریف عملیات

افکار ناکارآمد: در این پژوهش افکار ناکارآمد نمره ای است که فرد در مقیاس افکار ناکارآمد کودکان به دست می آورد.

منابع:

 1. ادیب، کلثوم(1393)، بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد در افراد دچار سوء مصرف مواد مخدر شهر ايلام، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.
 2. تقی پور، مریم(1391)، پیش بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز.
 3. سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازي، الهه (1387) روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري.
 4. طهرانی زاده، مریم، رسول زاده، کاظم و آزاد، پرویز(1384). بررسی مقایسه ای نگرش های ناکارآمد در دختران فراری و عادی. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 5، شماره 19،
 5. لطفی کاشانی، فرخ (1387). تأثیر مشاوره‌ی گروهی مبتنی بر رویکرد رفتاری – شناختی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد. مجله اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی. شماره8. صص67 تا 78.
 6.  
 7. Elis, A. (2001). Overcoming destructive beliefs, feelings, & behaviors. Amherst, NY: Prometheus Books.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه افکار ناکارآمد دی الکساندرو و بورتون + ۶ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *