دانلود رایگان پرسشنامه انعطاف پذیری منابع انسانی (پکیج کامل)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

 

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان انعطاف پذیری منابع انسانی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه ی انعطاف پذیری منابع انسانی – شامل ۱۱ سؤال

 

دانلود رایگان پرسشنامه انعطاف پذیری منابع انسانی – مدل فرو

__________________________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه استاندارد انعطاف پذیری منابع انسانی :

 

پرسشنامه استاندارد انعطاف پذیری منابع انسانی توسط مردای در سال ۹۶ ساخته شد و پرسشنامه۹ سوال در ۳ بعد(مهارت های کارکنان، انعطاف پذیری رفتاری،  انعطاف پذیری فعالیت های منابع انسانی) و با استفاده از طیف لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده۷۹۶/۰ باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

انعطاف پذیری منابع انسانی: 

میزان بهره مندی منابع انسانی سازمان ها از مهارت ها و الگوهای رفتاری لازم برای اتخاذ بهترین تصمیمات در محیط رقابتی و هم چنین بهره گیری سازمان ها از مناسبترین کارکردهای مدیریت منابع انسانی برای مدیریت بهینه این منابع گفته می شود(رایت و انسل، ۱۹۸۸) .

انعطاف پذیری رفتاری

بیانگر میزان بهره مندی کارکنان از مجموعه گسترده ای از الگوهای رفتاری است؛ به گون ه ای که به آنان امکان سازگاری با الزامات خاص موقعیتی را می دهد. اگر کارکنان بتوانند به جای پیروی از روندهای استاندارد، الگوهای رفتاری متعددی را به طور مقتضی در موقعیت مختلف به کار برند، سازمان آسان تر با موقعیت های متغیر سازگار می شود و به آنها واکنش نشان می دهد و در نتیجه، سبب افزایش رقابت پذیری می شود( رایت و اسنل، ۱۹۹۸)  اگر کارمند اقدام خاصی را که در موقعیت های کاری مکرر به کار برده است، در موقعیت جدید انتخاب کند، رفتار غیرمنعطفی دارد . در مقابل، اگر کارکنان ترتیب جدیدی از اقدامات را برای فعالیت های روزمره ی ا وضعیت جدید جست وجو کنند، رفتارشان انعطاف پذیرتر خواهد بود.( (بلتران مارتین و همکاران، ۲۰۰۸)

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

میزان  انعطاف پذیری منابع انسانی با استفاده از گویه های ۱ تا۹ در پرسشنامه استاندارد  انعطاف پذیری منابع انسانی با پاسخدهی افراد سنجیده می شود.

.مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه منابع سوالات

مهارت های کارکنان مردای(۱۳۹۶) ۳-۱

انعطاف پذیری رفتاری مردای(۱۳۹۶) ۶-۴

انعطاف پذیری فعالیت های منابع انسانی مردای(۱۳۹۶) ۹-۷

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

سوالات:

ردیف عوامل خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم

مهارت های کارکنان

۱شرکت ما می تواند کارکنان را زمانی که نیاز باشد جا به جا کند

۲کارکنان ما می توانند مهارت های جدید در زمان کم را فرا گیرند

۳ما کارکنان با دامنه وسیع از مهارت ها را استخدام می کنیم

انعطاف پذیری رفتاری

۴عادت انعطاف پذیری کارکنان ما باعث شدع تا بتواینم با تغییرات بازار خود را وفق دهیم.

۵بیشتر کارکنان ما  می توانند خود را با نیازمندی های پویای کار تطبیق دهند.

۶کارکنان ما می توااند با نیازمندی های پویای کسب و کار در زمان کم خود را تطبیق دهند.

انعطاف پذیری فعالیت های منابع انسانی

۷٫انعطاف پذیری در فعالیت های منابع انسانی به ما کمک کرده تا خود را با تغییرات محطی تطبیق دهیم.

۸شرکت ما سیستم فعالیت منابع انسانی را طوری تنظیم کرده تا با شرایط رقابتی سازگار باشد.

۹تغییردر فعالیت های منابع انسانی مار ا قادر می سازد تا در محیط رقابتی باقی بمانیم.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده هاچگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیممرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنیدمثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده استتعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمرهحد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات

۹ ۲۷ ۳۶

  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۹تا ۲۷ باشد، میزان انعطاف پذیری منابع انسانی در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۲۷ تا ۳۶اشد، میزان انعطاف پذیری منابع انسانی در این جامعه در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای۳۶ باشد، میزان انعطاف پذیری منابع انسانی در این جامعه بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش مردای(۱۳۹۶) بین خرده مقیاس های پرسشنامه انعطاف پذیری منابع انسانی بر نوآوری سازمانی همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه استاندارد انعطاف پذیری منابع انسانی ۷۹۶/. می باشد.

متغیرها تعداد سوال ها سطح قابل قبول ضریب آلفای کرونباخ

مهارت های کارکنان ۳ ۷/۰ ۸۶/۰

انعطاف پذیری رفتاری ۳ ۷/۰ ۷۶/۰

انعطاف پذیری فعالیت های منابع انسانی ۳ ۷/۰ ۸۰/۰

پرسشنامه استاندارد تاثیر رسانه های اجتماعی  بر خرید ۹ ۷/۰ ۷۹۶/۰

منابع:

مرادی،سید محمد(۱۳۹۶) بررسی تاثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر نوآوری سازمانی با نفش میانجی فرهنگ تطبیق پذیری (مطالعه موردی: شرکت توزیع برق شهرستان مشهد ،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت بازاریابی ، دانشگاه آزاد نیشابور

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه انعطاف پذیری منابع انسانی (پکیج کامل)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *