دانلود رایگان پرسشنامه بازاریابی تعاملی (پکیج کامل)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان بازاریابی تعاملی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه بازاریابی تعاملی (ادرکن و همکاران)

دانلود رایگان پرسشنامه سبک رهبری تعاملی

 

__________________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه نقش بازاریابی تعاملی:

 

پرسشنامه بازاریابی تعاملی متشکل از ۴۰ سوال برگرفته (متغیرهای تبلیغات آنلاین وب سایت،پیام های بازاریابی،مصاحبه توسط ویدئو کنفرانس و پست الکترونیک) از مقاله بارویس و فارلی در سال ۲۰۰۵ می باشد.

ردیف
سوالات خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
۱ نمایش شعار ها و تصاویر تبلیغاتی بانک موجب اعتماد بیشتر مشتریان آن می شود.
۲ نمایش شعار ها و تصاویر تبلیغاتی بانک موجب تعهد بیشتر مشتریان آن می شود.
۳ نمایش شعار ها و تصاویر تبلیغاتی بانک موجب بهبود کیفیت خدمات آن می شود.
۴ نمایش شعار ها و تصاویر تبلیغاتی بانک موجب بهبود ارزش درک شده مشتریان آن می شود.
۵ بهینه سازی وب سایت بانک موجب اعتماد بیشتر مشتریان آن می شود.
۶ ایجاد کدهای امنیتی جهت حساب های مشتریان بانک موجب اعتماد بیشتر مشتریان آن می شود.
۷ بهینه سازی وب سایت بانک موجب تعهد بیشتر مشتریان آن می شود.
۸ ایجاد کدهای امنیتی بیشتر،جهت حساب های مشتریان بانک موجب تعهد بیشتر مشتریان آن می شود.
۹ بهینه سازی وب سایت بانک تأثیری بر کیفیت خدمات ارائه شده آن ندارد.
۱۰ ایجاد کدهای امنیتی بیشتر، جهت حساب های بانکی  مشتریان بانک تأثیری بر کیفیت خدمات آن ندارد.
۱۱ بهینه سازی وب سایت بانک بر ارزش درک شده مشتریان موثر است.
۱۲ ایجاد کد های امنیتی بیشتر، جهت حساب های بانکی، بانک بر ارزش درک شده توسط مشتریان موثر است.
۱۳ پیامک های مناسبتی ارسالی برای مشتری توسط بانک باعث افزایش تعهد مشتریان می شود.
۱۴ خدمات گردش حساب و مانده حسابی که بانک به صورت پیامک برای مشتریان ارسال می کند تأثیری در افزایش تعهد مشتریان بانک ندارد.
۱۵ پیامک های مناسبتی ارسالی به مشتریان بانک باعث افزایش اعتماد مشتریان بانک می شود.
۱۶ خدمات گردش حساب و مانده حسابی ارسالی برای مشتریان باعث افزایش اعتماد مشتریان بانک می شود.
۱۷ پیامک های مناسبتی ارسالی به مشتریان بانک باعث افزایش خدمات ارائه شده به مشتریان آن می شود.
۱۸ خدمات گردش حساب و مانده حسابی ارسالی برای مشتریان بانک باعث افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان آن می شود.
۱۹ پیامک های مناسبتی ارسالی به مشتریان بانک باعث افزایش ارزش درک شده توسط مشتریان آن می شود.
۲۰ خدمات گردش حساب و مانده حساب که بانک به صورت پیامک برای مشتریان ارسال می کند باعث افزایش ارزش درک شده توسط مشتریان می شود.
۲۱ برقراری ارتباط زنده صوتی و تصویری بین بانک و مشتریان بر اعتماد مشتریان آن موثر است.
۲۲ برگزاری ویدئو کنفرانس برای مشتریان و استفاده از اشخاص و صاحبنظران معروف در زمینه بانکداری، بازاریابی و غیره در افزایش اعتماد مشتریان بانک موثر است.
۲۳ برقراری ارتباط صوتی و تصویری برای مشتریان بر تعهد مشتریان بانک موثر است.
۲۴ برگزاری ویدئو کنفرانس برای مشتریان و استفاده از اشخاص و صاحبنظران معروف در زمینه بانکداری، بازاریابی و غیره در افزایش تعهد آنان موثر است.
۲۵ برقراری ارتباط زنده صوتی و تصویری برای مشتریان و استفاده از اشخاص و صاحبنظران معروف در زمینه بانکداری، بازاریابی و غیره  بر کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان موثر است.
۲۶ برگزاری ویدئو کنفرانس برای مشتریان و استفاده از اشخاص و صاحبنظران معروف در زمینه بانکداری، بازاریابی و غیره در افزایش خدمات ارائه شده به مشتریان موثر است.
۲۷ برقراری ارتباط زنده صوتی و تصویری و استفاده از اشخاص و صاحبنظران معروف در زمینه بانکداری، بازاریابی و غیره بر ارزش درک شده توسط مشتریان موثر است.
۲۸ برگزاری ویدئو کنفرانس برای مشتریان و استفاده از اشخاص و صاحبنظران معروف در زمینه بانکداری، بازاریابی و غیره بر ارزش درک شده توسط مشتریان موثر است.
۲۹ نظر سنجی، نام نگاری های بیشتر، از طریق پست الکترونیک باعث افزایش اعتماد مشتریان بانک می شود.
۳۰ ارائه مداوم اخبار بانک ملی  و اطلاعات مورد نیاز مشتریان به پست الکترونیکی آنها باعث افزایش اعتماد مشتریان بانک نمی شود.
۳۱ نظر سنجی، نامه نگاری های بیشتر، از طریق پست الکترونیک باعث افزایش تعهد مشتریان نمی شود.
۳۲ ارائه مداوم اخبار بانک و اطلاعات های بیشتر، از طریق پست الکترونیک  باعث افزایش تعهد مشتریان می شود.
۳۳نظرسنجی، نامه نگاری های های بیشتر، از طریق پست الکترونیک باعث افزایش کیفیت خدمات ارئه شده به مشتریان می شود.
۳۴ ارائه مداوم اخبار بانک و اطلاعات بیشتر، از طریق پست الکترونیک باعث افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان می شود.
۳۵ نظر سنجی، نامه نگاری های های بیشتر، از طریق پست الکترونیک باعث افزایش ارزش درک شده توسط مشتریان می شود.
۳۶ ارائه مداوم اخبار بانک و اطاعات مورد نیاز از طریق پست الکترونیک باعث افزایش ارزش درک شده به مشتریان می شود.
۳۷ افزایش اعتماد مشتریان بانک باعث وفاداری آنها می شود.
۳۸ افزایش تعهد مشتریان بانک باعث وفاداری آنها می شود.
۳۹ افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان بانک باعث وفاداری آنها می شود.
۴۰ افزایش ارزش درک شده توسط مشتریان بانک باعث وفاداری آنها می شود.

ترکیب سوالات پرسشنامه

متغیرهای مورد بررسی شماره سوالات منبع تعداد سوالات
تبلیغات آنلاین ۱، ۲، ۳، ۴ (بارویس و فارلی، ۲۰۰۵) ۴
وب سایت ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ (بارویس و فارلی، ۲۰۰۵) ۸
پیام های بازاریابی ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ (بارویس و فارلی، ۲۰۰۵) ۸
مصاحبه توسط ویدئو کنفرانس ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸ (بارویس و فارلی، ۲۰۰۵) ۸
پست الکترونیک ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶ (بارویس و فارلی، ۲۰۰۵) ۸
وفاداری ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰ (بارویس و فارلی، ۲۰۰۵) ۴
جمع سوالات ۴۰

شیوه نمره گذاری

نمره گذاری پرسشنامه نقش بازاریابی تعاملی در افزایش وفاداری مشتریان بر اساس یک مقیاس ۵ درجه ای انجام می گیرد؛ که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است: بسیار زیاد: ۵، زیاد: ۴، متوسط: ۳، کم: ۲، خیلی کم۱، بنابراین بیشترین امتیاز این پرسشنامه ۲۰۰ و کمترین امتیاز آن ۴۰ می باشد.

نمره گذاری سوال ۹، ۱۰، ۱۴، ۳۰، ۳۱ به صورت معکوس می باشد.

روایی و پایایی

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری در واقع بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه  بگیرد و نه خصیصه دیگری را. در پژوهش حاضر تمامی سوالات بر اساس مبانی نظری و با توجه به فرضیات تحقیق طرح شده است. پس از طراحی سؤالات، پرسشنامه در اختیار افراد متخصص و کارشناسان در این زمینه و هم چنین اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت و نظر آنان در خصوص روایی پرسشنامه اعمال گردید و در نهایت پرسشنامه تهیه شده از نظر آنان دارای روائی مثبت بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه از روایی محتوایی لازم برخوردار است.به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار Spss 19 بهره برده شده است. بدین منظور یک نمونه اولیه شامل ۴۰  پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده های به دست آمده از این پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار آماری SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای کل سوالات عدد ۹۵۷/۰ درصد بدست آمد. این عدد نشان دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار می باشد. همچنین برای هر کدام از متغیرها نیز میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده که در جدول زیر نشان داده شده است:

میزان آلفای کرونباخ بدست آمده برای هر یک از متغیر ها پرسشنامه

شاخص ها ضریب آلفای کرونباخ شماره سوالات تعداد سوالات
تبلیغات آنلاین ۰٫۷۶۰ ۱، ۲، ۳، ۴ ۴
وب سایت ۰٫۸۲۹ ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ ۸
پیام های بازاریابی ۰٫۸۶۲ ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ ۸
مصاحبه توسط ویدئو کنفرانس ۰٫۹۳۶ ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸ ۸
پست الکترونیک ۰٫۷۷۷ ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶ ۸
وفاداری ۰٫۸۵۰ ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰ ۴
مجموع ۹۵۷/۰ ۴۰

منابع: (بارویس و فارلی، ۲۰۰۵)

Patrick Barwise and John U. Farley (2005) THE STATE OF INTERACTIVE MARKETING IN SEVEN COUNTRIES: INTERACTIVE MARKETING COMES OF AGE JOURNAL OF INTERACTIVE MARKETING VOLUME 19 / NUMBER 3 / SUMMER 2005 Published online in Wiley InterScience DOI: 10.1002/dir.20044

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه بازاریابی تعاملی (پکیج کامل)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *