دانلود رایگان پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر (۱۹۹۶)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر (۱۹۹۶) :

 

لطفاً با علامت زدن هر کدام از گزینه ها میزان موافقت خود را با گویه مربوطه بیان فرمایید.

۱ سازمانم از دستاوردهای (موفقیتهای) من در شغلم قدردانی میکند.تعهد مبادله ای
۲ سازمانم تمام تلاش بر این است که کارکنان با عملکرد خوب را به رسمیت بشناسد.
۳ در سطح وسیعی تلاشهایم در شغل توسط سازمان نادیده گرفته می شود (R).
۴ من حس قویی از تعلق و وابستگی به این سازمان دارم.تعهد پیوستگی
۵ من احساس میکنم سازمان بخشی از خانواده ام می باشد.
۶ برای این سازمان و افرادش اهمیتی ندارد که چه اتفاقی برای من می افتد (R).
۷ من افتخار میکنم به اینکه به مردم بگویم در این سازمان کار میکنم.تعهد همانندسازی
۸ اینکه این سازمان مظهر چیست یا از چه چیزی حمایت میکند، برای من مهم است.
۹ من برای سازمانی ناکارآمد کار میکنم که قادر به انجام مأموریت خود نمی باشد (R).

معرفی ابزار

ابعاد پرسشنامه:

تعهد مبادله ای شامل گویه های ۱ تا ۳، تعهد پیوستگی شامل گویه های ۴ تا ۶ و تعهد همانندسازی شده شامل گویه های ۷ تا ۹ می باشد                                                                                                        

امتیازات:

کاملا مخالفم=۱، مخالفم=۲، نظری ندارم=۳، موافقم=۴، کاملا موافقم=۵ و برای سوالاتی که با R مشخص شده امتیاز به صورت معکوس محاسبه می شود: کاملا مخالفم=۵، مخالفم=۴، نظری ندارم=۳، موافقم=۲، کاملا موافقم=۱

تعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه‌گیری

این پرسشنامه در پژوهش سلطانزاده(۱۳۹۱) اعتبار یابی شده است.

برآورد پایایی پرسشنامه‌ها

برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود. در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران (۱۳۸۷) معتقدندکه «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد» (ص ۱۶۹).

ضریب پایایی پرسشنامه‌های از طریق فرمول زیر به وسیله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

= ضریب آلفای کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

۲Sj=  واریانس سوالات آزمون

۲s= واریانس کل آزمون

پایایی: ضرایب پایایی برای هر یک از زیرمقیاس‌های پرسشنامه تعهد سازمانی نشان داده شده است.

ضرایب پایایی زیرمقیاس‌های پرسشنامه تعهد سازمانی

مولفه های تعهد سازمانی ضریب پایایی
تعهد همانندسازی شده ۷۹۹/۰
تعهد همبستگی ۸۰۱/۰
تعهد مبادله ای ۸۷۴/۰
کل ۹۳/۰

برآورد روایی پرسشنامه‌ها

روایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌گیری چیزی را که ادعا می‌کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه‌ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. روایی صوری و محتوایی هر یک از پرسشنامه‌های پژوهش به تفکیک در زیر ارائه می‌شود:

روایی: پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی روایی محتوایی داشته است ولی جهت هماهنگ کردن سوالات با کارکنان و دانشگاه اصلاحات مختصری در آن صورت گرفت. لذا روایی محتوایی و صوری آن با نظر متخصصان و استادان علوم تربیتی و مدیریت مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه تعهد سازمانی (همانند سازی شده، پیوستگی و مبادله ای) را بدست آورد که در آن ۷۴% در صد واریانس سوالات استخراج شده بود. آزمون ۹۰۱%=KMO و بارتلت  (۰۰۱/۰P<) نشان داد که حجم نمونه کافی است و این عوامل در جامعه آماری وجود دارد. نتایج بارهای عاملی بالاتر از ۳% با چرخش متعامد، سه بعد مورد نطر را بدست آورد.

تعاریف نظری

تعهدسازمانی: تعهد سازمانی نوعی نگرش است که میزان علاقه و دلبستگی و وفاداری کارکنان نسبت به سازمان وتمایل آنان به ماندن در سازمان را نشان می دهد (سلطانزاده، ۱۳۹۱، ص ۱۱).

تعهد همانند سازی شده: همنوایی و همسویی با اهداف و ماموریت های که برای تمام اعضای سازمان مورد قبول است را شامل می شود(سلطانزاده، ۱۳۹۱، ص ۱۱).

تعهد پیوستگی: همنوایی و همسویی افراد را با همدیگر به مسابه عضویی از یک گروه که هدف مشترکی را دنبال می کنند را شامل می شود(سلطانزاده، ۱۳۹۱، ص ۱۱).

تعهد مبادله ای: واکنش ها و میزان رضایت کارکنان در برایر حقوق، مزایا، حمایت ها و تشویق های سازمان را شامل می شود (سلطانزاده، ۱۳۹۱، ص ۱۱).

تعاریف عملیاتی

پرسشنامه تعهد سازمانی: شامل مولفه تعهد همانند سازی شده، تعهد پیوستگی و تعهد مبادله ای است. و با پرسشنامه استاندارد که شامل ۹ سوال است، اندازه‌گیری می‌شود.

تعهد همانند سازی شده: میزان تعهد همانند سازی شده بر اساس سوال‌های ۱ تا ۳ پرسشنامه تعهد سازمانی سنجیده می‌شود.

تعهد پیوستگی: میزان تعهد پیوستگی بر اساس سوال‌های ۴ تا ۶ پرسشنامه تعهد سازمانی سنجیده می‌شود.

تعهد مبادله ای: میزان تعهد مبادله ای بر اساس سوال‌های ۷ تا ۹ پرسشنامه تعهد سازمانی سنجیده می‌شود.

منابع:

سرمد، ز.؛ بازرگان، ع. و حجازی، ا. (۱۳۸۷) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری.

سلطانزاده، وحید(۱۳۹۱)، رابطه بین مولفه‌های تکیه گاه های شغلی و جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه.

Balfour, D. L., & Wechsler, B. (1996). Organizational commitment: Antecedents and outcomes in public organizations. Public Productivity & Management Review 19(3):256-277.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر (۱۹۹۶)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *