دانلود رایگان پرسشنامه تکیه گاه های شغلی بر اساس مدل شاین (۱۹۹۰)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد تکیه گاه های شغلی بر اساس مدل شاین (۱۹۹۰):

 

ردیف  

لطفاً میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر کدام از موارد زیر با علامت ضربدر مشخص کنید.

خیلی زیاد زیاد تا اندازه ای کم خیلی کم
۱ ترجیح می دهم درتخصص کاری خودبمانم تا اینکه در حوزه ی غیر غیرتخصصی ترفیع و ارتقاء بگیرم..
۲ تلاش و آرزویم این است که در سراسر عمر کاری ام در تخصص خود بمانم.
۳ زمانی حاضرم پست مدیریتی قبول کنم که در حوزه ی تخصصی ام باشد.
۴ همیشه تمایل دارم در فرایند سرپرستی و هدایت دیگران در تمام سطوح درگیر شوم.
۵ آرزو دارم در پروژه ها و یا بخش کاری ام مدیریت افراد و منابع مالی را در دست داشته باشم.
۶ همیشه به این مسئله فکر می کنم که آیا روزی به سطوح مدیریت عالی سازمان می رسم.
۷ کارفرمایی برای من مرجح است که امنیت کاری راازلحاظ تضمین کار، سودوبرنامه بازنشستگی فراهم کند.
۸ سازمانی را برای کار ترجیح می دهم که برای من ثبات همیشگی در کار را به ارمغان آورد.
۹ کاردریک منطقه جغرافیایی ثابت رانسبت به چرخش درمناطق شغلی مختلف همراه باترفیع وارتقاء ترجیح می دهم.
۱۰ اینکه درمحل جغرافیایی کنونی خودکارکنم نسبت به دریافت ارتقاء درشغل ومحلی دیگربرایم مهمتر است.
۱۱ آرزویم همیشه این بوده که کسب و کار متهورانه جدیدی را برای خودم راه اندازی کنم.
۱۲ همیشه به ایده هایی که به من امکان شروع و ایجاد مشاغل جدید را می دهند بسیار توجه می کنم.
۱۳ من همیشه خواهان راه اندازی کاری برای خودم هستم.
۱۴ استفاده از مهارتهای تخصصی و کاری کنونی ام زندگی را برایم مطلوب نموده است.
۱۵ آرزویم همیشه این بوده که بتوانم مهارتهاواستعدادهایم را درزمینه های مهم وسرنوشت ساز بکار بگیرم.
۱۶ خواهان شغلی هستم که از آن طریق بتوانم با تعهد و فداکاری دست به کارهای جدی و مهم بزنم.
۱۷ دوست دارم امور را به شیوه ی خودم و نه بر اساس محدودیتها و قواعد سازمانی انجام دهم.
۱۸ آرزو دارم شغلی داشته باشم که از محدودیتهای دست و پاگیر ادارات و سازمانها دور باشد.
۱۹ هیچ گاه دوست نداشتم که از طریق کار در یک سازمان یا از طریق کار دولتی محدود شوم.
۲۰ دوست دارم شغلی داشته باشم که بتوانم در کنار آن علایق غیر شغلی خودم را دنبال کنم.
۲۱ شغلی برای من ارزشمند است که به من اجازه دهد به شکلی زندگی کنم که دوست دارم.
۲۲ انتخاب و دنبال کردن سبک زندگی دلخواه از موفقیت های شغلی برای من بیشتر اهمیت دارد.
۲۳ دوست دارم با مسائل و مشکلاتی دست و پنجه نرم کنم که لاینحل به نظر می رسند.
۲۴ دوست دارم شغلم به گونه ای باشد که در آن با مسائل و مشکلات سخت روبرو شوم و آنها را حل کنم.
۲۵ زمانی احساس موفقیت می کنم که از طریق مشکلات سخت و دشوار و رقابت به چالش کشیده شوم.

 

معرفی ابزار

پرسشنامه استاندارد تکیه گاه های شغلی که بر پایه مدل ادگار شاین می‌باشد که از هشت تکیه گاه شایستگی فنی- کارکردی، شایستگی مدیریتی عمومی، امنیت- ثبات، خلاقیت کارآفرینی، استقلال- خودمختاری، خدمت و ازخودگذشتگی و ایثار، چالش محض و سبک زندگی تشکیل شده است. این پرسشنامه توسط دنزیگر و همکاران (۲۰۰۸) اعتباریابی شده است.  در ایران این پرسشنامه توسط سلطانزاده(۱۳۹۱) اعتباریابی شده است. پرسشنامه تکیه گاه های شغلی شامل ۲۵ سوال بسته- پاسخ می‌باشد و نحوه‌ی توزیع سوالات پرسشنامه در قالب هشت تکیه گاه در جدول ۳-۳ نشان داده شده است.

توزیع سوالات پرسشنامه تکیه گاه های شغلی به تفکیک هشت تکیه گاه

تکیه گاه های شغلی تعداد سوالها شماره سوالها
 شایستگی فنی- کارکردی ۳ ۱-۲-۳
شایستگی مدیریتی عمومی ۳ ۴-۵-۶
امنیت- ثبات ۳ ۷-۸-۹
خلاقیت کارآفرینی ۳ ۱۰-۱۱-۱۲
استقلال- خودمختاری ۴ ۱۳-۱۴-۱۵-۱۶
خدمت و ازخودگذشتگی و ایثار ۳ ۱۷-۱۸-۱۹
چالش محض ۳ ۲۰-۲۱-۲۲
سبک زندگی ۳ ۲۳-۲۴-۲۵

 

تعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه‌گیری

برآورد پایایی پرسشنامه‌ها

برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود. در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران (۱۳۸۷) معتقدندکه «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد» (ص ۱۶۹).

ضریب پایایی پرسشنامه‌های از طریق فرمول زیر به وسیله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضریب آلفای کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

۲Sj=  واریانس سوالات آزمون

۲s= واریانس کل آزمون

 

ضرایب پایایی کل پرسشنامه‌های تکیه های گاه های شغلی

پرسشنامه ضریب پایایی
تکیه گاه های شغلی ۸۹۴/۰
جامعه پذیری سازمانی ۹۲۱/۰
تعهد سازمانی ۸۸۱/۰

 

ضرایب پایایی برای هر یک از زیرمقیاس‌های پرسشنامه تکیه گاه های شغلی

ضرایب پایایی زیرمقیاس‌های پرسشنامه تکیه گاه های شغلی

تکیه گاه های شغلی ضریب پایایی
شایستگی فنی- کارکردی ۸۱۱/۰
شایستگی مدیریتی عمومی ۸۰۲/۰
خودمختاری- استقلال ۷۹۶/۰
امنیت- ثبات ۸۲۱/۰
خلاقیت کارآفرینی ۸۶۹/۰
خدمت و ازخودگذشتگی و ایثار ۷۹۱/۰
چالش محض ۸۲۹/۰
سبک زندگی ۷۷۸/۰

 

برآورد روایی پرسشنامه‌ها

روایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌گیری چیزی را که ادعا می‌کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه‌ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. روایی صوری و محتوایی هر یک از پرسشنامه‌های پژوهش به تفکیک در زیر ارائه می‌شود:

۱- پرسشنامه استاندارد تکیه گاه های شغلی روایی محتوایی داشته است ولی از آنجایی که جهت بومی ‌سازی کردن و هماهنگ کردن سوالات با کارکنان و دانشگاه اصلاحات مختصری در آن صورت گرفت و از ۳۹ سوال به ۲۵ سوال کاهش یافت و لذا روایی محتوایی و صوری آن با نظر متخصصان و استادان علوم تربیتی و مدیریت مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه تکیه گاه های شغلی، هشت تکیه گاه مورد نظر (شایستگی فنی-کارکردی، شایستگی مدیریت عمومی، خود مختاری- استقلال، امنیت- ثبات، خلاقیت کار آفرینی، خدمت و از خود گذشتگی و ایثار، چالش محض و کسب زندگی ) را بدست آورد که در آن ۷۷% درصد واریانس سوالها استخراج شده بود. آزمون ۹۱۳%=KMO و بارتلت (۰۰۰۱/۰P<) نشان داد که حجم نمونه کافی است. و این عوامل در جامعه آماری وجود دارد. نتایج بارهای عاملی بالاتر از ۳% چرخش متعامد، هشت تکیه گاه مورد نظر را بدست آورد.

تعاریف نظری

شاین تکیه گاه های شغلی را برای شخص عبارت از خودپنداره او می‌داند که از سه مقوله تشکیل شده است: ۱- استعداد و توانایی‌های ادراک خود ۲- احساس تکامل یافته نسبت به انگیزه‌ها و نیاز‌ها ۳- ارزشهای اساسی و مهم که مربوط به مسیر شغلی می‌شود (عباس‌پور، ۱۳۸۷، ص۱۶۹). دو مورد اول مربوط به تجارب واقعی در محیط کاری است در حالیکه مورد سوم از واکنشهای فردی به هنجارها و اصول و ارزشهایی است که در موفقیت‌های کاری و اجتماعی متفاوت با آن مواجه می‌شویم (دنزیگر­و ­والنسی­، ۲۰۰۶، ص ۲۹۳).

شاین (۱۹۹۰)، پس از مطالعه‌ی طولی بر روی مسیر شغلی گروهی از مدیران و دانشجویان بنیاد فن‌آوری ماساچوست و ایجاد مفهوم تکیه گاه های شغلی ، آن را به هشت نوع تقسیم کرده است:

شایستگی فنی- کارکردی: افرادی که تکیه گاه شایستگی فنی- کارکردی قوی دارند، احتمالاً انتخاب مسیر ترقی شغلی آنها بر اساس محتوای فنی- کارکردی کار می‌باشد. اینگونه افراد معمولاً از تصمیمات و مسیر‌های که به مشاغل مدیریتی منجر می‌شود، دوری می‌جویند و کوشش می‌کنند در زمینه‌های فنی که مورد علاقه شان است باقی بمانند.

شایستگی مدیریت عمومی: افراد دیگری هستند که انگیزه و علاقه زیادی برای مدیر شدن دارند و تجارب کاریشان این باور را در آنها ایجاد کرده است که استعداد و توانایی لازم را برای رسیدن به پستهای مدیریتی دارند. کسب مقام مدیریت با مسئولیت زیاد، هدف نهایی این افراد است.

خودمختاری- استقلال: اصولاً شخص جویای موقعیت کاری است که برخوردار از حداکثر آزادی از لحاظ قید و بندهای سازمانی باشد و از این طریق برانگیخته می‌شود؛ دوست دارد خودش را در برنامه زمانی قراردهد؛ متمایل به مشاغلی است که از آزادی عمل بالایی برخوردارند.

امنیت- ثبات: بعضی افراد به ثبات و امنیت شغلی در بلند مدت، اهمیت بیشتری می‌دهند. آنها هر کاری را که لازم باشد برای بدست آوردن امنیت شغلی، یعنی کسب درآمد کافی و آینده‌ای با ثبات، انجام می‌دهند؛ شغل خود را در شکل یک برنامه بازنشستگی و رفاهی مناسب دنبال می‌کنند. آنها بیشتر تمایل دارند که عضویت خود را در سازمان حفظ کنند.

خلاقیت کار آفرینی: افراد دارای این تکیه گاه ، ممکن است به ایجاد شغل یا گسترش یک فرآورده احساس نیاز کنند. این افراد زمانی برانگیخته می‌شوند که به میل خود چیزی را پدید آورند؛ پس از شروع یک کار جدید بازرگانی، کار کردن در آزمایشگاه پژوهشی، ایفای نقش مهم در گروه‌های پروژه‌ای و فعالیت‌های مشابه برای ارزش نهادن به خود، برای این افراد می‌تواند انگیزشی مهم باشد.

خدمت و از خود گذشتگی و ایثار: افراد دارای این تکیه گاه ، کار را به خاطر هدفی بزرگتر (و نه صرفاً اقتصادی) انجام می‌دهند و آرزوی آنها این است که جهان را به جایی بهتر برای کار و زندگی تبدیل کنند. کارهایی مانند پرستاری، مشاوره و مددکاری اجتماعی برای این افراد مناسب‌تر است.

چالش‌ محض: افراد دارای این تکیه گاه ، نیاز دارند تا بر موانع حل‌نشدنی چیره شوند و در موقعیت‌های مشکل به موفقیت برسند. قوی‌ترین گرایش این افراد، چیرگی بر موانع، شکست دادن دیگران، حل مشکلات و مسائل، رقابت و خودآزمایی پی‌در‌پی و ثابت است.

سبک زندگی: افراد دارای این تکیه گاه ، به ایجاد تعادل میان مسیر شغلی و خانواده فردی خود گرایش دارند.

شناسایی تکیه گاه های شغلی برای خود افراد، مفید و مهم است، زیرا می‌توانند با گزینش آنها مسیر شغلی مناسب تری برای خود تعیین کنند. همچنین اگر مدیران بتوانند تکیه گاه های شغلی نیروی انسانی خود را شناسایی کنند بهتر می‌توانند در رشد و پیشرفت شغلشان به آنها کمک کنند.

تکیه گاه های شغلی بر این منطق استوار است که تناسب بین گرایش‌های شغلی اشخاص و محیط کاری باعث رضایت شغلی، افزایش تعهد و عملکرد خواهد شد، در حالی که نامتناسب بودن آن باعث نارضایتی و تغییر شغل می‌شود (اتوما و سیمسون، ۲۰۰۷؛ سوتاری و تکا، ۲۰۰۷). بنابراین سازمان‌ها در انتخاب افراد برای مشاغل باید سعی کنند که ویژگی‌های شخصیتی و گرایشی افراد متناسب با مشاغل و محیط سازمانی باشد.

 

تعاریف عملیاتی

تکیه گاه های شغلی: شامل مولفه‌های شایستگی فنی- کارکردی، شایستگی مدیریتی عمومی، امنیت- ثبات، خلاقیت کارآفرینی، استقلال- خودمختاری، خدمت و از خودگذشتگی و ایثار، چالش محض و سبک زندگی است و با پرسشنامه استاندارد که شامل ۲۵ سوال است، اندازه‌گیری می‌شود.

شایستگی فنی- کارکردی: میزان شایستگی فنی- کارکردی بر اساس سوال‌های ۱ تا ۳ تکیه گاه های سنجیده می‌شود.

شایستگی مدیریتی عمومی: میزان شایستگی مدیریتی عمومی بر اساس سوال‌های ۴ تا ۶ پرسشنامه ت تکیه گاه های شغلی سنجیده می‌شود.

امنیت- ثبات: میزان امنیت- ثبات بر اساس سوال‌های ۷ تا ۹ پرسشنامه تکیه گاه های شغلی سنجیده می‌شود.

خلاقیت کارآفرینی: میزان خلاقیت کارآفرینی بر اساس سوال‌های ۱۰ تا ۱۲ پرسشنامه تکیه گاه های شغلی سنجیده می‌شود.

استقلال خودمختاری: میزان استقلال خودمختاری بر اساس سوال‌های ۱۳ تا ۱۶ پرسشنامه تکیه گاه های شغلی سنجیده می‌شود.

خدمت و ازخودگذشتگی و ایثار: میزان خدمت و ازخودگذشتگی و ایثار بر اساس سوال‌های ۱۷ تا ۱۹ پرسشنامه تکیه گاه های شغلی سنجیده می‌شود.

چالش محض: میزان چالش محض بر اساس سوال‌های ۲۰ تا ۲۲ پرسشنامه تکیه گاه های شغلی سنجیده می‌شود.

سبک زندگی: میزان سبک زندگی بر اساس سوال‌های ۲۳ تا ۲۵ پرسشنامه تکیه گاه های شغلی سنجیده می‌شود.

 

شیوه نمره گذاری

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

الف: تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه

ب: تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید مثلا اگر شخصی سوال ۵ پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال ۵ عدد ۱ ( خیلی کم ) را بگذارید.

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۵ است شما باید سوالات ۱ تا ۵ را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

برای نمونه: یک پرسشنامه ده سوالی بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت به شرح زیر است.

حد پایین نمره  حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۰ ۳۰ ۵۰
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱ تا ۱۰ باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۰ تا ۳۰ باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۳۰ باشد، میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

 

منابع

سرمد، ز.؛ بازرگان، ع. و حجازی، ا. (۱۳۸۷) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری.

سلطانزاده، و.(۱۳۹۱)، بررسی رابطه بین تکیه گاه های شغلی و جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه.

عباس پور، ع. (۱۳۸۷) مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها، فرآیند‌ها و کارکردها

Danziger, N and Valency, R. (2006) Career anchorsi distribution and impact on job satisfaction, the England case, Career Development International,11(4), 293-303.

Danziger, N; Moore, D and Valancy, R. (2008) The construct validity of Schein’s career anchors orientationinventory, Career Development International,.3(1),7-19.

Ituma, A. and and Simpson, R. (2007) Moving beyond Schein’s typology: individual career anchors in the context of Nigeria, Personnel Review,36(6), 978-995.

Schein, E. H. (1990) Career anchors: Discovering your real values, San Francisco: Jossey Bass Pfeiffer.

Suutari, V. and Taka, M. (2004) Career anchors of managers with global careers, Journal of Management Development, 23(9), 899-847.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه تکیه گاه های شغلی بر اساس مدل شاین (۱۹۹۰)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *