دانلود رایگان پرسشنامه خشم صفت – حالت اسپیلبرگر (STAXI-2) + 3 مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

لیست پرسشنامه خشم: {روی لینک زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه خشم نواکو (AI) + مقاله رایگان

________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه خشم صفت حالت اسپیلبرگر (STAXI-2):

این سیاهه، یک مقیاس مداد کاغذی است که برای گروه سنی ۳۰-۱۶ سال تهیه شده است و ۵۷ ماده دارد و شامل شش مقیاس و پنج خرده مقیاس است و ماده های آن در سه بخش تنظیم شده است: بخش اول با عنوان “همین الان احساس می کنم” به اندازه گیری خشم حالت می پردازد که در آن آزمودنی ها شدت احساس خود را بر اساس مقیاس چهار گزینه ای از ” به هیچ وجه = ۱” تا “خیلی زیاد = ۴” درجه بندی می کنند

 

هدف: سنجش خشم حالت (احساس خشمگینانه، تمایل به بروز کلامی خشم، تمایل به بروز فیزیکی خشم) خشم صفت (خلق و خوی خشمگینانه، واکنش خشمگینانه) و بروز و کنترل خشم (بروز خشم بیرونی، بروز خشم درونی، کنترل خشم بیرونی، کنترل خشم درونی)

سوالات:
۱ خشمگین هستم
۲ کلافه هستم
۳ عصبانی هستم
۴ دلم می خواهد سرکسی داد بزنم
۵ دوست دارم، چیزی را بشکنم
۶ از فرط خشم، دیوانه شده ام
۷ دلم می خواهد با مشت روی میز بکوبم
۸ دوست دارم کسی را کتک بزنم
۹ دلم می خواهد فحش بدهم
۱۰ کفری و دلخور هستم
۱۱ دوست دارم کسی را با لگد بزنم
۱۲ دلم می خواهد هر چه از دهانم درمی آید بگویم
۱۳ دلم می خواهد جیغ بکشم
۱۴ دوست دارم کسی را با مشت بزنم
۱۵ دلم می خواهد با صدای بلند فریاد بزنم
۱۶ سریع بدخلق می شوم
۱۷ تندخو هستم
۱۸ آدمی جوشی و تندمزاج هستم
۱۹ وقتی دیگران جلوی پیشرفت مرا می گیرد، عصبانی میشوم
۲۰ هرگاه کارهای خوبم مورد توجه قرار نمی گیرد، کفری و دلخور می شوم
۲۱ از فرط خشم، کنترلم را از دست داده ام
۲۲ وقتی کفری و دیوانه می شوم، هرچه از دهانم دربیاید، می گویم
۲۳ وقتی جلوی دیگران از من انتقاد میشود، خشمگین می شوم
۲۴ وقتی سرخورده می شوم، دوست دارم کسی را کتک بزنم
۲۵ وقتی کار خوبی انجام می دهم ولی کارم ناچیز شمرده می شود،عصبانی می شوم
۲۶ بدخلقی خودم را کنترل می کنم
۲۷ خشم خود را ابراز می کنم
۲۸ نفس عمیقی می کشم و آرام می شوم
۲۹ مسائل را در دلم نگه می دارم
۳۰ با دیگران شکیبا هستم
۳۱ اگر کسی مرا دلخور و کفری کند، مایلم به او بگویم، چه احساسی دارم
۳۲ سعی می کنم بلافاصله خودم را آرام کنم
۳۳ اخم می کنم و یا اوقاتم تلخ می شود
۳۴ تمایل به ابراز خشمم را کنترل می کنم
۳۵ بدخلق می شوم
۳۶ سعی می کنم آرام بگیرم
۳۷ از برقراری ارتباط با دیگران پرهیز می کنم
۳۸ خونسردی خود را حفظ می کنم
۳۹ به دیگران طعنه و کنایه می زنم
۴۰ سعی می کنم خشم خود را فرو ببرم
۴۱ حرص و جوش می خورم، ولی چیزی به روی خودم نمی آورم
۴۲ رفتارم را کنترل می کنم
۴۳ کاری انجام می دهم، مثلاٌ در را محکم به هم می کوبم
۴۴ تلاش می کنم دوباره آرام شوم
۴۵ دلخوری هایی دارم که هرگز درباره آنها با کسی صحبت نکرده ام
۴۶ می توانم بدخلقی خود را کنترل کنم
۴۷ با دیگران جر و بحث می کنم
۴۸ سعی می کنم هرچه زودتر خشمم را کم کنم
۴۹ کاملاً در خفا از دیگران انتقاد می کنم
۵۰ سعی می کنم صبور و فهیم باشم
51 با هر چیزی كه مرا عصبانی می كند، برخورد می كنم
52 كاری آرامش دهنده انجام می دهم تا آرام شوم
53 عصبانی تر از آن هستم كه بتوانم آن را بیان كنم
54 احساس خشم خود را كنترل می كنم
55 حرف های زشتی می زنم
56 سعی می كنم آرامش بیابم
57 بیش از آنچه دیگران متوجه شوند، كلافه می شوم

 

مولفه های پرسشنامه:

این بخش 15 ماده را در بر می گیرد و شامل مقیاس خشم حالت (S-Ang) و زیر مقیاس هاست و ماده های آن عبارتند از:

الف) احساس خشمگینانه (S-Ang/F): 1، 2، 3، 6، 10

ب) تمایل به بروز کلامی خشم (S-Ang/V): 4، 9، 12، 13، 15

ج) تمایل به بروز فیزیکی خشم (S-Ang/P): 5، 7، 8، 11، 14

بخش دوم با عنوان “به طور معمول احساس می کنم” با 10 آیتم به سنجش خشم صفت اختصاص دارد و همانند بخش اول درجه بندی می شود. مقیاس خشم صفت (T-Ang) دارای دو زیرمقیاس زیر است که هر یک از ماده های زیر به دست می آیند:

الف) خلق و خوی خشمگینانه (T-Ang.T): 16، 17، 18، 21

ب) واکنش خشمگینانه (T-Ang.R): 19، 20، 22، 23، 24، 25

بخش سوم با عنوان “به طور معمول کفری یا خشمگین هستم، چه واکنش یا رفتاری دارم” بروز و کنترل خشم را می سنجد و شامل چهار مقیاس است که از ماده های زیر تشکیل شده است:

الف) بروز خشم بیرونی (بروز یافته) (AX-O): 27، 31، 35، 39، 43، 47، 51، 55

ب) بروز خشم درونی (فروخورده) (AX-I): 29، 33، 37، 41، 45، 49، 53، 57

ج) کنترل خشم بیرونی (AC-O): 26، 30، 34، 38، 42، 46، 50، 54

د) کنترل خشم درونی (AC-I): 28، 32، 36، 40، 44، 48، 52، 56

این بخش در یک مقیاس چهار درجه ای از ” هرگز = 1″ تا “همیشه = 4” درجه بندی شده است و 32 ماده را در بر می گیرد.

 

نمره گذاری پرسشنامه:

این بخش یک مقیاس چهار درجه ای از ” هرگز = 1″ تا “همیشه = 4” درجه بندی شده است .

 

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
57 – 143 – 228

امتیازات خود را از 57 عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 57 و حداکثر 228 خواهد بود.

نمره بین  57 تا 86  : حس انسجام پایین است.

نمره بین 86 تا 143 : حس انسجام متوسط است.

نمره بالاتر از 143  : حس انسجام  بالا است .

 

روایی و پایایی:

در پژوهش خدایاری فرد و همکاران (1386) روایی محتوایی این آزمون توسط افراد متخصص بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. ضرایب پایایی در آن پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ بر طبق جدول زیر بدست آمد:

بعد آلفای کرونباخ
خشم حالت 93/0
خشم صفت 83/0
ابراز خشم درونی 60/0
ابراز خشم بیرونی 73/0
کنترل خشم درونی 89/0
کنترل خشم بیرونی 87/0

 

منابع:

خدایاری فرد، محمد، غلامعلی لواسانی، مسعود، اکبری زردخانه، سعید، لیاقت، سمیه، (1386)، بررسی ویژگی های روان سنجی و هنجاریابی سیاهة ابراز خشم صفت- حالت 2 اسپیلبرگر در بین دانشجویان دانشگاه تهران، طرح پژوهشی، دانشگاه تهران.

– Spielberger، C.، Johnson، E.، Crane، R.، Jacobs، C. & Worden، T. (1985). The experience and expression of on anger expression scale. In M. A. Chesney & R. H. Rosenman (Eds.). Anger and hostility in cardiovascular and behavioral disorders. (pp. 5-30). New York: Hemisphere / Mc Craw – Hill.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه خشم صفت – حالت اسپیلبرگر (STAXI-2) + 3 مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *