دانلود رایگان پرسشنامه خودکار آمدی بندورا (پکیج کامل)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه خود کارامدی بندورا: {روی لینک زیر کلیک کنید}

دانلود رایگان پرسشنامه خودکارآمدی معلم – آلبرت بندورا

دانلود رایگان پرسشنامه خودکارآمدی بندورا (۲۵ سوالی)

__________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه خودکار آمدی بندورا:

این پرسشنامه به ماکمک می کند درباره مطالبی که برای دانش آموزان آسان یا سخت است اطلاعات کسب کنیم.

پرسشنامه ای که بندورا برای سنجش خود کار آمدی پنداری  ساخته است شامل ۵۵ گویه است که خود کار آمد پنداری  را در شش زمینه می سنجد

 

سوالات:

۱ ریاضیات عمومی را چقدر خوب یاد می گیرید ؟

۲ درگردهمائی اجتماعی تاچه حد می توانید یک جو شاد ایجاد کنید ؟

۳ تا چه حد می توانید تکالیف خود را به موقع انجام دهید ؟

۴ تا چه حد می توانید روی مطالب درسی تمرکز کنید ؟

۵ تا چه حد می توانید با دوستانتان روابط صمیمانه (واقعی)برقرار کنید ؟

۶ مهارتهای ورزشی را درچه حد می توانید یاد بگیرید ؟

۷٫تاچه حد می توانید به سطحی که والدینتان از شما انتظار دارند برسید؟

۸ تا چه حد میتوانید حرکات موزون یا موسیقی را یاد بگیرید ؟

۹ تا چه حد می توانید حواس خود را روی مطالب درسی متمرکز کنید ؟

۱۰ تا چه حد می توانید در مقابل کسی که از شما کاری غیر منطقی و یا ناجورمی خواهد ایستادگی کنید ؟

۱۱ تا چه حد می توانید جبر یاد بگیرید ؟

۱۲ تاچه حد می توانید مهارتهای مربوط به خواندن و نوشتن زبان را یاد بگیرید ؟

۱۳ وقتی با دیگران غذا می خورید ، تا چه حد می توانید جو خوبی ایجاد کنید ؟

۱۴٫تا چه حد می توانید از راهنمائی هایی که در کلاس می شود،یادداشت بردارید؟

۱۵ تا چه حد می توانید با دانش آموزان کوچکتر و بزرگتر از خودتان روابط دوستانه برقرار کنید ؟

۱۶ تا چه حد می توانید موسیقی یاد گیرید ؟

۱۷ تا چه حد می توانیدخود را به حدی که دبیرانتان از شما انتظار دارند ،برسانید ؟

۱۸ تا چه حد می توانیددر خود انگیزه یادگیری مطالب درسی را ایجاد کنید؟

۱۹ تا چه حد می توانید در بحث های کلاسی شرکت کنید ؟

۲۰٫وقتی احساس می کنید با شما رفتار غیر منصفانه می شود ، تا چه حد می توانید از خود دفاع کنید ؟

۲۱ تا چه حد می توانیدعلوم یاد بگیرید ؟

۲۲ شرایط نامطلوب را تاچه حد می توانید به شرایط مطلوب تبدیل کنید ؟

۲۳ تا چه می توانید کار با کامپیوتر را یاد بگبرید ؟

۲۴ تاچه حد می توانید بین خواهران و برادران خود روابط عاطفی را حفظ کنید ؟

۲۵ تا چه حد می توانید برای انجام تکالیف درسی از کتابخانه استفاده کنید ؟

۲۶ تا چه حد می توانید کارهای را که باید برای تهیه روزنامه مدرسه انجام داد، انجام دهید ؟

۲۷٫تا چه حد می توانید به سطحی که همسالانتان از شما انتظار دارند ،برسید ؟

۲۸ تا چه حد می توانیدارزیابی منفی را از تکالیفی که انجام داده اید ،بپذیرید ؟

۲۹ تا چه حد می توانید برای انجام تکالیف درسی در خود انگیزه ایجاد کنید ؟

۳۰ وقتی همکلاسیهایتان با شما مخالف باشند تا چه حد می توانید نظر خود را بیان کنید ؟

۳۱ تا چه می توانید مطالعه کنید ،وقتی کارهای جالب تری می توان انجام داد؟

۳۲ تا چه حد می توانیدرابطه نزدیک با والدین خود را حفظ کنید ؟

۳۳ تا چه حد می توانید برای انجام تکالیف درسی خود ، برنامه ریزی کنید ؟

۳۴ . تا چه حد می توانید کارهایی را که لازم است یک شورای مدرسه انجام دهد ، انجام دهید ؟

۳۵ تا چه حد می توانیدخود را به حدی که از خود انتظار دارید ،برسانید؟

۳۶ تا چه حد می توانید رویدادهای محیط آموزشی را سازمان دهید؟ (مانند برنامه های تفریحی یا ورزشی)

۳۷ تا چه حد می توانید بر نوعی احساس کهتری (حقارت ) درباره تحصیل خود غلبه کنید ؟

 ۳۸ تاچه حد می توانید با موقیت هائی که دیگران شما را آزار می دهند و یا به احساسات شما ضربه می زنند ، برخورد کنید ؟

۳۹ تا چه حد می توانید زیست شناسی یاد بگیرید ؟

۴۰ تا چه حد می توانیدیک زبان خارجی یاد بگیرید ؟

۴۱ تا چه حد می توانید با اقوام خود رابطه ای مطلوب ایجاد کنید ؟

۴۲ تا چه حد می توانید کارهای مدرسه خود را سازمان دهی کنید ؟

۴۳ تا چه حد می توانید مهارتهای ورزش های گروهی را یاد بگیرید (مانند فوتبال ،والیبال ، بسکتبال )؟

۴۴ تا چه حد می توانید علوم اجتماعی یاد بگیرید ؟

۴۵ تا چه حد می توانیددر یک جو اجتماعی عصبی ، تعارض ها را حل کنید ؟

۴۶ تا چه حد می توانید اطلاعاتی را که در کلاس و کتاب های شما ارائه می شوند را به خاطر بیاورید ؟

۴۷ اگر نمره های بد بگیرید تا چه حد می توانید با شخت کوشی کار کنید ؟

۴۸ تا چه حد می توانید کارهائی را که باید برای شرکت در نمایش های مدرسه انجام داد ، انجام دهید ؟

۴۹ تا چه حد می توانید دستور زبان انگلیسی را یاد بگیرید ؟

۵۰ تا چه حد می توانید در یک گردش دسته جمعی جوی شاد ایجاد کنید ؟

۵۱ تا چه حد می توانید جائی دست و پا کنید تا بتوانید بدون این که حواستان پرت شود مطالع کنید ؟

۵۲ تا چه حد می توانیدروابط مثبت با دبیران خود را حفظ کنید ؟

۵۳ تا چه حد می توانید به طور مرتب نرمش و فعالیت های ورزشی انجام دهید ؟

۵۴ تا چه حد می توانیددر یک گردهمائی غیر رسمی ، جوی خوش آیند ایجاد کنید ؟

۵۵ تا چه حد می توانید خود را برای استفاده از کتابهای ماخذ متمرکز کنید؟

براي بدست آوردن نمره خود كار آمد پنداري در هر حيطه به شرح ذيل عمل مي شود :

نمره خود كار آمدی در زمينه موفقيت تحصيل از جمع نمرات گويه هاي زير بدست مي آيد :

49-44-40-39-23-21-12-11-1

نمره خود كار آمدی در زمينه ياد گيري از طريق نظم دهي از جمع نمرات گويه هاي زير بدست
مي آيد :

51-46-42-33-31-29-25-19-14-4-3

نمره خود كار آمدی از نظر فعاليت هاي فوق برنامه از جمع  نمرات گويه هاي زير بدست مي آيد:

53-48-43-34-26-16-8-6

نمره خود كار آمدی از نظر برآوردن انتظارات ديگران از جمع نمرات گويه هاي زير به دست
 مي آيد:

35-27-17-7

نمره خود كارآمدی از نظر استحكام خود از جمع نمرات گويه هاي زير به دست مي آيد :

38-3020-10

نمره خود كار آمدی در زمينه خود نظم دهي  از جمع نمرات گويه هاي زير به دست مي آيد:

55-47-37-28-18-9

اعتبار و روايي آزمون خود كارآمد ي بندورا

ضريب آلفاي كرنباخ پرسشنامه خود كار آمد پنداري بندورا توسط  مرتضوي (1383) از مجموع داده هاي ايراني (895 (N=محاسبه شده 92/0 مي باشد و نیز در تحقيقي كه توسط (خاكسار،  1384 ،به نقل از صمدي ،1386) گزارش شده است 92/0 مي باشد.

پایایی پرسشنامه:

مفهوم پايايي دلالت بر آن دارد که ابزار اندازه‌گيري در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکساني بدست مي‌دهد.

 به عبارت ديگر اگر وسيله اندازه‌گيري که براي سنجش متغير و صفتي ساخته شده در شرايط مشابه در زمان و مکان ديگري مورد استفاده قرار گيرد، نتايج مشابهي از آن حاصل شود.

به طور کلي بايد گفت ابزار پايا ابزاري است که از خاصيت تکرارپذيري و سنجش نتايج يکسان برخوردار باشد (سرمد و همکاران، 1385: 166).

براي سنجش پايايي از شاخصي به نام ضريب پايايي استفاده مي‌شود. ضريب همبستگي بين اندازه‌هاي نتايج اندازه‌گيري مکرر، با يک وسيله اندازه‌گيري در شرايط يکسان، نشان‌دهنده پايايي اندازه‌گيري آن وسيله اندازه‌گيري مي‌باشد. ضريب پايايي به روش‌هاي مختلفي اندازه‌گيري مي‌شود که عبارتند از:

  1. آزمون مجدد
  2. آزمون‌هاي همتا
  3. دونيمه کردن

سازگاري دروني: شامل دو روش کودر- ريچاردسون براي طيف‌هاي اسمي و روش آلفاي کرونباخ براي طيف‌هايي با مقياس طبقه‌اي و رتبه‌اي چندارزشي مي‌باشد.

در این تحقیق برای اندازه گیری پایایی پرسش نامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. این آزمون برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری به کار می رود. معمولا دامنه ضریب قابلیت آلفای کرونباخ از صفر، به معنای عدم ارتباط تا مثبت یک به معنای ارتباط کامل قرار می گیرد و هر چقدر عدد به دست آمده به یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود (خاکی، 1387:245). برای محاسبه آلفای کرونباخ از رابطه زیر استفاده می شود:

مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیرها و شاخص­های آنها برای پرسشنامه تحقیق به ترتیب در جدول 3-1 آمده است.

جدول 3-1: نتايج مقدار آلفای کرونباخ جهت بررسي پایایی پرسشنامه

ضريب آلفاي کرونباخ متغیر ضريب آلفاي کرونباخ
897/0 خود كار آمد پنداري از نظر موفقيت تحصيلي 887/0
خود كار آمد پنداري در زمينه خود نظم دهي به يادگيري896/0
خودكار آمد پنداري  در زمينه فعاليتهاي فوق برنامه885/0
خود كار آمد پنداري در زمينه بر آوردن انتظارات ديگران880/0
خودكارآمدي پنداري در زمينه خود نظم دهي انگيزشي912/0
خود كار آمد پنداري در زمينه استحكام خود879/0
سلامت روانی866/0

آلفای محاسبه شده برای پرسش نامه تحقیق مقدار897/0= α می باشد، بنابراین به پایا بودن پرسش نامه می توان اتکا نمود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه خودکار آمدی بندورا (پکیج کامل)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *