دانلود رایگان پرسشنامه سبک رهبری باس و الیو (۲۰۰۲)

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد سبک رهبری باس و الیو (۲۰۰۲):

 

پرسشنامه استاندارد سبک رهبری توسط باس و الیو در سال ۱۹۹۷ طراحی شد. این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال  در ۴ بعد(رهبری خدمتگزار، رهبری تحول آفرین، رهبری اقتضایی، رهبری کاریزماتیک)می باشد. هدف از طراحی مشخص نمودن سبک رهبری سازمان می باشد.طیف لیکرت به دست امده۷۴۷/. می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

رهبری خدمتگزار :

نظریه رهبری خدمتگزار بر اساس تئوری خادمیت بنیان نهاده شد. به عقیده گرین لیف سازمان ها آن طور که باید و شاید به جوامع خدمت نمی کنند.از این رو، انگیزه و هدف خود را از طرح کردن نظریه رهبری خدمتگزار، تشویق رهبران به خدمت رسانی و تاثیر بر جامعه می داند و خلق جامعه ی خدمتگزار را آرمان و هدف نهایی خود قرار داده است.

رهبری تحول آفرین :

رهبری تحول آفرین یعنی تعهد به افزایش فرآیندهای بسیار دشوار با نتایج مثبت برای ارتقای کیفیت تصمیم گیری رهبری

صاحب نظران اعتقاد دارند که رهبری تحول آفرین با عملکرد سازمانی رابطه دارد و بر آن تاثیر می گذارد.

رهبری اقتضایی :

در این نظریه ها بر یک سبک و شیوه رهبری تاکید نبوده و روش واحد در رهبری غیر واقعی و غیر عملی قلمداد گردیده است. در نظریه های وضعی و اقتضایی بر اساس شرایط و به اقتضای موقعیت ها شیوه مناسب و مطلوب رهبری تعیین گردید درواقع سبک رهبری تابع متغیرهایی چون رهبر، پیرو و موقعیت می باشد.

رهبری کاریزماتیک:

رﻫﺒﺮی ﻛﺎرﻳﺰﻣﺎﺗﻴﻚ ﺻـﻔﺘﻲ اﺳـﺖ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ درک ﭘﻴـﺮوان از رﻓﺘﺎرﻫـﺎی رﻫﺒـﺮ. به ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻛﺎرﻳﺰﻣﺎ ﺑﻮدن ﻳﻚ ﺻﻔﺖ ﻓﺮدی، ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﺮد در ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻴـﺴﺖ؛  ﺑﻠﻜﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎی رﻫﺒـﺮ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣـ ﻲآﻳـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﭼﻨـﺪ ﻣﺆﻟﻔـﻪی رﻓﺘـﺎری را ﻛـﻪ ﺷـﻜﻞ دﻫﻨـﺪه اﻳـﻦ ﺻـﻔﺎت ﻫـﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻛـﺮد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  سبک رهبری نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۱۶گویه ای پرسشنامه سبک رهبری می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه سوالات
رهبری خدمتگزار ۱-۴
رهبری تحول آفرین ۵-۸
رهبری اقتضایی ۹-۱۲
رهبری کاریزماتیک ۱۳-۱۶
پاسخگوی گرامی
ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.
اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

سوالات:

خیلی کم کم تا حدودی زیاد خیلی زیاد سوالات ردیف
سبک رهبری
رهبری خدمتگزار
۱ برای راهنمایی و آموزش وقت می گذارم
۲ با دیگران به عنوان یک شخص و نه از عضوی از گروه رفتار  می کنم.
۳ فرد را به عنوان کسی که دارای نیازها، توانایی ها و خلاقیت های متفاوت از دیگران است در نظر میگیرم.
۴ به دیگران کمک می کنم تا توانایی هایشان را تئسعه و گسترش دهند.
رهبری تحول آفرین
۵ پیشنهادهای اساسی را دقیقاَ مورد بررسی قرار می دهم تا از مناسب بودن آن ها مطمئن شوم.
۶ در هنگام حل مشکلات، دیدگاهها و جوانب مختلف را مدنظر قرار می دهم.
۷ از دیگران می خواهم که مشکلات را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهند.
۸ راه های جدید نگرش به چگونگی انجام کار را پیشنهاد می کنم.
رهبری اقتضایی
۹ درباره باورها و ارزش های اساسی خود صحبت می کنم.
۱۰ به اهمیت داشتن یک حس قوی در هدف تأکید می کنم.
۱۱ پیامدهای اخلاقی و دینی تصمیمات را مورد توجه قرار می دهم. 
۱۲ بر اهمیت داشتن حس همکاری در مأموریت ها تأکید می کنم.
رهبری کاریزماتیک
۱۳ درباره آینده خوش بینانه صحبت میکنم.
۱۴ درباره کارهایی که باید انجام شود با جدیت و شوق صحبت می‌کنم.
۱۵ بر اهمیت آینده نگری تأکید دارم.
۱۶ امیدواری می دهم که اهداف دست یافتنی هستند.

به دو طریق می توان از تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­ های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار در نهایت شما باید همه مولفه ها که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۶ ۴۸ ۸۰
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۶تا ۴۸ باشد، میزان سبک رهبری در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۴۸ تا ۸۰ باشد، میزان سبک رهبری در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۸۰باشد، میزان سبک رهبری بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش اسکویی (۱۳۹۶) بین خرده مقیاس های پرسشنامه بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با عملکرد سازمانی همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سبک رهبری ۷۴۷/. می باشد.

سازه¬ تعداد سوال آلفای کرونباخ شاخصCR
سبک رهبری خدمتگزار ۱-۴ ۸۳۰/۰ ۸۳۴/۰
سبک رهبری تحول آفرین ۵-۸ ۸۸۴/۰ ۸۸۵/۰
سبک رهبری اقتضایی ۹-۱۲ ۸۹۵/۰ ۸۹۶/۰
سبک رهبری کاریزماتیک ۱۳-۱۶ ۷۳۹/۰ ۷۴۲/۰

منابع:

اسکویی(۱۳۹۶) بررسی رابطه سبک رهبری مدیران وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با عملکرد سازمانی،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تهران)

Avolio, B. J. and Bass, B. M. (2002), “Developing Potential across a Full Range  of Leadership Cases on Transactional and Transformational Leadership”,  Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه سبک رهبری باس و الیو (۲۰۰۲)

  1. کياوش

    خدا خیرتون بده. سبک رهبری باس و الیو رو برای دانلود برام فرستادید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *