دانلود رایگان پرسشنامه صمیمیت باگاروزی + ۴ مقاله

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه رضایت زناشویی: (بر روی لینک زیر کلیک کنید)

 

دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس رضایت زناشویی کانزاس اسچام + مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه + ۳ مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه رضایت زناشویی هودسن + مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (فرم بلند)

_________________________________________________________________________________

لیست پرسشنامه های صمیمیت زوجین: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه صمیمیت زوجین واکر و تامپسون + ۳ مقاله

دانلود رایگان پرسشنامه صمیمیت زوجین (۸۵ سوال)

____________________________________________

قسمتی از پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی:

هدف: ارزیابی ابعاد صمیمیت زناشویی (صمیمیت عاطفی، صمیمت روانشناختی، صمیمت عقلانی، صمیمت جنسی، صمیمت بدنی، صمیمت معنوی، صمیمت زیباشناختی، صمیمت اجتماعی- تفریحی)

نحوه تکمیل: سوالات این پرسشنامه را به دقت مطالعه کرده و به هر سوال بر اساس طیف زیر پاسخ دهید:

صمیمیت عاطفی عبارت است از نیاز به درمیان نهادن و سهیم شدن کلیه احساسات اعم از احساسات مثبت (شادی، وجد و هیجان زدگی) و احساسات منفی (غمگینی، ترس، احساسگناه، تنهایی، کسالت، خستگی و افسردگی) با همسرتان است. (لطفاَ در مقابل هر جمله فقط دور یک عدد دایره بکشید)

۱- به طور کلی نیاز به انتقال و در میان گذاشتن احساساتتان چقدر قوی است؟

۲- چقدر برای شما مهم است که هرگاه احساستان را با همسرتان در میان بگذارید او شما را درک کرده و به شما گوش کند؟

۳- تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نیاز شما به صمیمت عاطفی است؟

۴- چقدر برای شما و رضایت از همسرتان مهم است که او احساسات مثبت و منفی اش را با شما در میان بگذارد؟

۵- تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما برای در میان گذاشتن و انتقال احساساتش با شما است؟

صمیمت روانشناختی عبارت است از نیاز به درمیان نهادن و فاش کردن مسائل شخصی، اطلاعات و احساسات مربوط به خودتان با همسرتان است. همچنین نیاز به در میان نهادن امیدها، رؤیاها و خیالات و نقشه های آینده و نیز در میان گذاشتن ترسها، نگرانیها، علایق و رازها با همسرتان است.

(لطفاَ در مقابل هر جمله فقط دور یک عدد دایره بکشید).

۶- به طورکلی نیاز شما به صمیمت روانشناختی چقدر قوی است؟

۷- چقدر برای شما مهم است، هرگاه جزئیات صمیمانهای درباره خودتان، امیدها،رؤیاها و علایق را افشا می کنید، همسرتان شما را درک کرده و به شما گوش کند؟

۸- تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نیاز شما به صمیمت روانشناختی است؟

۹- چقدر برای شما و رضایت از همسرتان مهم است که او اطلاعات و جزئیات مربوط به خودش را با شما در میان گذاشته و افشا کند و اینکه ترس های درونی، علایق، مشکلات، امیدها، رؤیاها و آرزوهایش را با شما در میان بگذارد؟

۱۰- تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما برای افشاء اطلاعات مربوط به خودش و در میان گذاشتن ترسهای درونی، علایق، مشکلات، امیدها، رؤیاها و آرزوهایش با شما است؟

صمیمت عقلانی عبارت است نیاز به انتقال و در میان نهادن عقاید، افکار و باورهای مهم با همسر تان است. (لطفاَ در مقابل هر جمله فقط دور یک عدد دایره بکشید).

۱۱- به طورکلی نیاز شما به در میان نهادن عقاید، افکار و باورهای مهم با همسرتان چقدرقوی است؟

۱۲- چقدر برای شما مهم است که هرگاه عقاید، افکار و باورهای مهم با همسرتان در میان می گذارید او شما را درککرده و به شما گوش کند؟

۱۳- تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نیاز شما به صمیمت عقلانی است؟

۱۴- چقدر برای شما و رضایت از همسرتان مهم است که او عقاید، افکار و باورهایش را با شما در میان بگذارد؟

۱۵- تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما برای در میان گذاشتن عقاید ، افکار و باورهایش با شماست ؟

صمیمت جنسی عبارت است نیاز به درمیان نهادن و بیان افکار، احساسات، آرزوها و خیالاتی است که ماهیت جنسی دارد. همچنین شامل در میان گذاشتن تجارب عاشقانه با یکدیگر است (برای مثال، تماشای فیلمهای عاشقانه، گوش دادن به موسیقی عاشقانه، خواندن مطالب عاشقانه). صمیمیت جنسی نیز شامل نیاز به نزدیکی جسمانی، تماس بدنی، و تمایلاتی استکه برای تحریک و رضایت جنسی طرح ریزی می شود (بوسیدن، درآغوش گرفتن). (لطفاَ در مقابل هر جمله فقط دور یک عدد دایره بکشید).

۱۶- به طورکلی نیاز شما به صمیمیت جنسی چقدر قوی است؟

۱۷- چقدر برای شما مهم است که هرگاه عقایدو تمایلات خود درباره مسائل جنسی ر ا با همسرتان در میان می گذارید او شما را درککرده و به شما گوش کند؟

۱۸- تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نیاز شما به صمیمت جنسی است؟

۱۹- چقدر برای شما مهم است که همسرتان افکار، تمایلات و خیالات جنسی اش را با شما در میان بگذارد و نیازهای جنسی را به شما انتقال دهد؟

۲۰- تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما برای در میان گذاشتن افکار، احساسات، تمایلات و نیازهای جنسی اش است؟

صمیمت بدنی عبارت است از نیاز به نزدیکی فیزیکی و تماس بدنی با همسر است . نزدیکی جسمانی شامل تجاربی مانند گرفتن دستها، درآغوش گرفتن و لمس غیرجنسی است. (لطفاَ در مقابل هر جمله فقط دور یک عدد دایره بکشید).

۲۱- به طورکلی نیاز شما به صمیمیت بدنی چقدر قوی است؟

۲۲- چقدر برای شما مهم است که همسرتان اظهارات جسمانیکه شما شروع میکنید را درک کند؟

۲۳- تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نیاز شما به نزدیکی و تماس جسمانی است؟

۲۴- چقدر برای شما مهم استکه همسرتان نزدیکی و تماس جسمانی را شروع کند؟

۲۵- تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما برای شروع و تماس جسمانی با شماست؟

صمیمت معنوی عبارت است نیاز به درمیان گذاشتن افکار، احساسات، عقاید و تجاربتان در زمینه های معنوی با همسرتان است. این باورها با مذهب، معنای وجود، زندگی پس از مرگ و ارتباط با خدا مرتبط میباشد. همچنین شامل مشارکت با همسرتان در مراسم، جشنها و تجارب مذهبی است. (لطفاَ در مقابل هر جمله فقط دور یک عدد دایره بکشید).

۲۶- به طورکلی نیاز شما به صمیمیت معنوی چقدر قوی است؟

۲۷- چقدر برای شما مهم است، همسرتان وقتی افکار، احساسات و تجاربتان درباره موضوعات معنوی را با او در میان می گذارید شما را درک کرده و به شما گوش کند؟

۲۸- تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نیاز شما به صمیمیت معنوی است؟

۲۹- چقدر برای شما و رضایت از همسرتان مهم است که او افکار، باورها و احساسات و تجاربش در زمینه معنوی را با شما در میان بگذارد؟

۳۰- چقدر برای شما مهم استکه با همسرتان در جشنها و مراسم مذهبی شرکت کنید؟

۳۱- چقدر همسرتان قادر به ارضا انتظارات شما برای انتقال تجارب معنویاش است؟

صمیمت زیباشناختی عبارت است از نیاز و تمایل به در میان گذاشتن احساسات و تجاربی با همسر است که زیبا، فرحبخش یا الهام بخش در نظر گرفته می شود (مانند شگفتی های جهان و طبیعت، موسیقی، هنرو شعر). (لطفاَ در مقابل هر جمله فقط دور یک عدد دایره بکشید).

۳۲- به طورکلی نیاز و تمایل شما به در میان گذاشتن زیبایی چقدر است؟

۳۳- چقدر برای شما مهم است که هر گاه تلاش می کنید تا احساسات و تجارب زیباشناختی را با همسرتان در میان بگذارید او به شما گوش کند؟

۳۴- تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نیاز شما به صمیمیت زیباشناختی است؟

۳۵- چقدر برای شما و رضایت از همسرتان مهم است که همسرتان تجارب و احساساتی که او زیبا ، فرحبخش یا الهام بخش در نظر می گیرد را با شما در میان بگذارد؟

۳۶- تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما برای انتقال و در میان گذاشتن تجارب و احساساتی است که او زیبا، فرحبخش یا الهام بخش در نظر می گیرد ؟

صميمت اجتماعي- تفريحي عبارت است از نياز به مشغول شدن و مشاركت در فعاليت ها و تجارب تفريحي و لذت بخش و شوخيآميز با همسر مي باشد. صميمت اجتماعي- تفريحي شامل فعاليت ها و تجاربي مانند جوك و داستانهاي فكاهي گفتن، درميان گذاشتن تجارب روزانه و بحثهاي مرتبط با حوادث روزانه با همسر، ورزش كردن با يكديگر، سهيم كردن مسئوليت ها، گذراندن تعطيلات با يكديگر است.

(لطفاَ در مقابل هر جمله فقط دور يك عدد دايره بكشيد).

37- به طوركلي نياز و تمايل شما به صميمت اجتماعيتفريحي چقدر قوي است؟

38- چقدر براي شما مهم است كه همسرتان در فعاليتهاي اجتماعي- تفريحي كه شما شروع مي كنيد مشغول شود؟

39- تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نياز شما به صميميت اجتماعيتفريحي است؟

40- چقدر براي شما مهم است كه همسرتان مشاركت در فعاليتها و تجارب تفريحي و لذت بخش و اجتماعي را شروع كرده و آن را از شما درخواست كند؟

41- تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما براي شروع و مشغول شدن شما در فعاليت هاي اجتماعي- تفريحي همراه با اوست؟

پاسخنامه نیازهای صمیمیت

پرسشنامه بررسی نیازهای صمیمیت باگاروزی

این پرسشنامه توسط(2001) Bagarozzi ، تهیه و تنظیم شده است . پرسشنامه شامل 41 سوال است و نیازهای صمیمیت را در هشت بعد: Emotional،Psychological، Intellectual،Sexual ، Physical، Spiritual ، and Recreational – Social intimacy Esthetic   ارزیابی میکند.

تعریف مفهومی:

این اعتقاد وجود دارد که همه انسان ها یک نیاز پایه و اساسی به برقراری روابط صمیمانه دارند.صمیمیت یک نیاز روانشناختی اولیه و اصلی درنظر گرفته می شود .صمیمیت یک مشخصه کلیدی و مهم روابط زناشویی و از ویژگی های بارز یک ازدواج موفق به شمار می آید.این ویژگی به وجود تعامل بین همسران اشاره می کند نبود یا کمبود آن یک شاخص آشفتگی در روابط زناشویی است.براساس اعتقاد راوین و همکاران (2005) صمیمیت زمانی آشکار می شود که ازدواج کارکرد خوبی داشته باشد.

نمره گذاری و تفسیر:

شیوه نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 41 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد صمیمیت زناشویی (صمیمیت عاطفی، صميمت روانشناختي، صميمت عقلاني، صميمت جنسي، صميمت بدني، صميمت معنوي، صميمت زيباشناختي، صميمت اجتماعي- تفريحي) می باشد. طیف پاسخگویی آن در هر سوال از عدد 1 تا 10 مشخص گردیده است و لذا، احتیاجی به محاسبه امتیاز هر گزینه ندارد. در جدول زیر ابعاد پرسشنامه و نیز سوالات مربوط به هر بعد ارائه شده است:

بعد سوالات مربوطه
صمیمیت عاطفی 5-1
صميمت روانشناختي 10-6
صميمت عقلاني 15-11
صميمت جنسي 20-16
صميمت بدني 25-21
صميمت معنوي 31-26
صميمت زيباشناختي 36-32
صميمت اجتماعي- تفريحي 41-37

آزمودنی ها به شکلی رتبه بندی شده از 1 به معنای ” به هیچ وجه چنین چیزی وجود ندارد” تا 10 به معنای” نیاز بسیار زیادی وجود دارد” به هر نیاز پاسخ میدهند.

* بالاترین نمره در هر بعد 50 و در بعد صمیمیت معنوی 60 می باشد.

حاصل جمع امتیازات هر بعد (به جز بعد صمیمیت عاطفی) نمره ای از 5 تا 50 خواهد بود. در بعد بعد صمیمیت عاطفی این نمره از 6 تا 60 خواهد بود. نمرات بالاتر در یک بعد نشان دهده نیاز بیشتر پاسخ دهنده به آن بعد از صمیمیت از طرف همسر خود خواهد بود و برعکس

پایایی:

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

اعتمادی (1384)پایایی این پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ  را با استفاده از نرم افزار  spss  بدست آورد که به شرح زیر می باشد.

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
نیازهای صمیمیت 94/0

 علاوه براین خمسه و حسینیان (1386) در مطالعه ای پایایی هربعد صمیمیت را با روش آزمون- بازآزمون محاسبه کردند که برای صمیمیت عاطفی، روانشناختی، عقلانی، جنسی، فیزیکی، معنوی، زیباشناختی و اجتماعی – تفریحی به ترتیب 89%.82%. 81%.91%.80%.65%. 76% و 51% بدست آمد و حاکی از پایایی قابل قبول این مقیاس میباشد.

در پایان نامه هوشمند91 پایایی به شرح زیر بدست آمد:

آلفای کرونباخ برای پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی در جدول زیر ارائه شده است:

مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

بعد آلفای کرونباخ
صمیمیت عاطفی 71/0
صميمت روانشناختي 65/0
صميمت عقلاني 58/0
صميمت جنسي 73/0
صميمت بدني 48/0
صميمت معنوي 70/0
صميمت زيباشناختي 76/0
صميمت اجتماعي- تفريحي 66/0

روایی پرسشنامه:

در ایران اعتمادی(2005) ، روایی همزمان را 58/0 بدست آورد.همچنین وی برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه را در اختیار 15 استاد مشاوره و 15 زن و شوهر قرار داد و روایی محتوایی آن تایید شد.

همچنین در پایان نامه هوشمند (1391) جهت روایی پرسشنامه به تایید دو تن از اساتید دانشگاهی رسید و سپس پرسشنامه در نمونه آماري توزیع شد.

منابع:

Bagarozzi, D.A (1990), intimacy needs questionnaire. Atlanta, human resources Consultants, volume5 (15): 2.

هوشمند، شادی، (1391)، بررسی رابطه خرده مقیاس های صمیمیت ازدواج با شاخص ازدواج موفق در زوجین شهرستان مراغه، پایان نامه کارشناسی، گروه مشاوره.

اميري مجد، مجتبي ، حسيني ، سيده فاطمه ، جعفري ،اصغر ( 1393)

مقايسه ي كيفيت زندگي و صميميت زناشويي والدين كودكان داراي سندرم داون، والدين كودكان داراي ناتواني يادگيري و والدين كودكان عادي

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه صمیمیت باگاروزی + ۴ مقاله”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *