دانلود رایگان پرسشنامه ضمن خدمت معلمان و کارکنان + مقاله

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

لیست پرسشنامه های ضمن خدمت: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر کارایی معلمان

دانلود رایگان پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان

_________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه استاندارد نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت معلمان لطیفی (۱۳۹۲):

پرسشنامه توسط لطیفی (۱۳۹۲) طراحی و اعتباریابی شده است.

این پرسشنامه دارای ۴۵ عبارت و در زمینه های الگوهای نوین تدریس، ارزشیابی، مهارت های قبل تدریس، مهارت استفاده از امکانات هوشمند در کلاس ، مدیریت کلاس و تعامل با دانش آموزان می باشد.

 

سوالات:
۱ هبودکیفیت برنامه های تدریس 
۲ تقویت مهارت حل مسأله در دانش آموزان
۳ میزان استفاده از الگوهای نوین تدریس  
۴ ارائه نظرات و پیشنهادات در زمینه غنی سازی محتوای کتاب های درسی 
۵ توانایی تجدیدنظردرمحتوای کتاب درسی 
۶ میزان آشنایی با شیوه های ارزشیابی توصیفی 
۷ میزان آشنایی با ملاک های سنجش دانش آموزان 
۸ آشنایی با نحوه طراحی و تهیه آزمون های استاندارد 
۹ تنظیم چک لیست فعالیت های دانش آموزان 
۱۰ شیوه ثبت فعالیت های کلاسی دانش آموزان 
۱۱ نحوه انجام ارزشیابی 
۱۲ آشنایی با عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانش آموزان 
۱۳ آشنایی با عوامل مؤثر در پیشرفت دانش آموزان 
۱۴ تهیه طرح درس 
۱۵ میزان آشنایی با شیوه های ارزشیابی تشخیصی 
۱۶ شناخت نیازهای آموزشی دانش آموزان 
۱۷ آشنایی با راه های ایجاد انگیزه در دانش آموزان 
۱۸ آشنایی با چگونگی ایجاد خلاقیت در دانش آموزان 
۱۹ میزان آگاهی از تفاوت های فردی دانش آموزان 
۲۰ آشنایی با وظایف شغلی خود
۲۱ مهارت استفاده از رایانه در امرآموزش
۲۲ مهارت استفاده از ویدئو پروژکتور 
۲۳ مهارت استفاده از تابلو الکترونیک در کلاس های هوشمند 
۲۴ (CD,DVD)استفاده از محتوای الکترونیک 
۲۵ مهارت استفاده از نرم افزارهای آموزشی 
۲۶ استفاده به موقع از وسایل و امکانات آموزشی در حین تدریس 
۲۷ تقسیم زمان تدریس 
۲۸ ارتباط موضوعات درسی با مسائل روز 
۲۹ به روز نمودن مواد و وسایل کمک آموزشی 
۳۰ بودجه بندی محتوای کتاب درسی 
۳۱ چگونگی ارائه محتوای آموزشی در کلاس درس 
۳۲ افزایش دانش در تدریس در کلاس درس 
۳۳ شیوه های ایجاد نگرش مثبت در دانش آموزانی که نسبت به برخی از دروس بی علاقه هستن
۳۴ شناخت نیازهای دانش آموزان درزمینه های مختلف 
۳۵ شناخت ویژگی های عاطفی دانش آموزان 
۳۶ شناخت ویژگی های روانی-حرکتی 
۳۷ شناخت ویژگی های جسمانی دانش آموزان 
۳۸ چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به انجام فعالیت های گروهی 
۳۹ شیوه های ایجاد احترام متقابل بین دانش آموزان
۴۰ شیوه های احترام متقابل بین معلم و دانش آموزان 
۴۱ ایجاد وتقویت حس اعتماد بنفس در دانش آموزان
۴۲ تقویت تفکر خلاق  دردانش آموزان
۴۳ جهت دهی به استعداد های متفاوت دانش آموزان
۴۴ آشنایی با روش های ایجاد عادت صحیح مطالعه و تحقیق در دانش آموزان
۴۵ آشنایی با روش های جذب دانش آموزان به نماز

مولفه های پرسشنامه:

ابعاد شماره عبارت ها
الگوهای نوین تدریس 1 تا 5
ارزشیابی 6 تا 13
مهارت های قبل تدریس 14 تا 20
مهارت استفاده از امکانات هوشمند در کلاس 21 تا 25
مدیریت کلاس 26 تا 33
تعامل با دانش آموزان 34 تا 45

شیوه نمره گذاری:

طيف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينه‌اي ليكرت مي‌باشد (شامل: خيلي كم، كم، تا اندازه‌اي، زياد و خيلي زياد) نشان داده شده است.

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
45 – 135 – 225
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 1 تا 45 باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 45 تا 135 باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
 • در صورتی که نمرات بالای 135 باشد، میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

مولفه های پرسشنامه:

ابعاد شماره عبارت ها
الگوهای نوین تدریس 1 تا 5
ارزشیابی 6 تا 13
مهارت های قبل تدریس 14 تا 20
مهارت استفاده از امکانات هوشمند در کلاس 21 تا 25
مدیریت کلاس 26 تا 33
تعامل با دانش آموزان 34 تا 45

شیوه نمره گذاری:

طيف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينه‌اي ليكرت مي‌باشد (شامل: خيلي كم، كم، تا اندازه‌اي، زياد و خيلي زياد) نشان داده شده است.

مقياس درجه‌بندي سوالهاي پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقياس پنج درجه‌اي ليكرت

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
45 – 135 – 225
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 1 تا 45 باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 45 تا 135 باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
 • در صورتی که نمرات بالای 135 باشد، میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

پايايي پرسشنامه‌:

براي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است.

اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمودن‌هايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند بكار مي‌رود.

در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند. سرمد و همكاران (1387) معتقدندكه «براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوالات پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس كل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد» (ص 169).

ضريب پايايي پرسشنامه‌هاي از طريق فرمول زير به وسيله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

 • ra= ضريب آلفاي کرونباخ
 • J= تعداد سوالات آزمون
 • 2Sj= واريانس سوالات آزمون
 • 2s= واريانس کل آزمون

ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه نیازسنجی آموزش ضمن خدمت در پژوهش لطیفی(1392)

ابعاد ضريب آلفاي كرونباخ
الگوهای نوین تدریس 82%
ارزشیابی 89%
مهارت های قبل تدریس 85%
مهارت استفاده از امکانات هوشمند در کلاس 90%
مدیریت کلاس 90%
تعامل با دانش آموزان 94%

پايايي پرسشنامه‌:

براي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمودن‌هايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند بكار مي‌رود.

در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند. سرمد و همكاران (1387) معتقدندكه «براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوالات پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس كل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد» (ص 169).

ضريب پايايي پرسشنامه‌هاي از طريق فرمول زير به وسيله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

 • ra= ضريب آلفاي کرونباخ
 • J= تعداد سوالات آزمون
 • 2Sj= واريانس سوالات آزمون
 • 2s= واريانس کل آزمون

ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه نیازسنجی آموزش ضمن خدمت در پژوهش لطیفی(1392)

ابعاد ضريب آلفاي كرونباخ
الگوهای نوین تدریس 82%
ارزشیابی 89%
مهارت های قبل تدریس 85%
مهارت استفاده از امکانات هوشمند در کلاس 90%
مدیریت کلاس 90%
تعامل با دانش آموزان 94%
روايي پرسشنامه‌:

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

روايي صوري و محتوايي هر يك از پرسشنامه‌هاي پژوهش به تفكيك در زير ارائه مي‌شود:

رستمی(1393) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است. و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید . 

تعاریف نظری

نیازسنجی آموزش ضمن خدمت: از میان انواع آموزش ها، آموزش ضمن خدمت یکی از مناسب ترین و سهل الوصول ترین وسایلی است که می توان برای بهبود و تجهیز نیروی انسانی  به دانش و مهارت های لازم توسعه، به کار گرفت.

اما آموزش به ویژه آموزش ضمن خدمت زمانی ممکن است مؤثر واقع شود که در قالب نظام و الگویی مشخص و نه به صورت پراکنده و ناهمگون ارائه گردد و افرادی آن را برنامه ریزی و اجرا کنند که با مبانی نظری و عملی آموزش و پرورش کارکنان آشنا باشند.

در فرایند برنامه ریزی و اجرای آموزش های ضمن خدمت کارکنان در بخش دولتی، کارشناسان آموزش از جمله عوامل مؤثر در اثربخشی و کارایی آموزش های ضمن خدمت قلمداد می شوند (آموزگار، 1380).

نیازسنجی عبارت است از فرآیند تصمیم گیری درباره اینکه چه مطالبی در آموزش منظور گردد (پرینتی، 2003). فرآیند جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت برآورد نیازهای آموزش افراد را نیاز سنجی می گویند (راس، 2008).

روايي پرسشنامه‌:

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

روايي صوري و محتوايي هر يك از پرسشنامه‌هاي پژوهش به تفكيك در زير ارائه مي‌شود:

رستمی(1393) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است. و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید . 

تعاریف نظری

نیازسنجی آموزش ضمن خدمت: از میان انواع آموزش ها، آموزش ضمن خدمت یکی از مناسب ترین و سهل الوصول ترین وسایلی است که می توان برای بهبود و تجهیز نیروی انسانی  به دانش و مهارت های لازم توسعه، به کار گرفت.

اما آموزش به ویژه آموزش ضمن خدمت زمانی ممکن است مؤثر واقع شود که در قالب نظام و الگویی مشخص و نه به صورت پراکنده و ناهمگون ارائه گردد و افرادی آن را برنامه ریزی و اجرا کنند که با مبانی نظری و عملی آموزش و پرورش کارکنان آشنا باشند. در فرایند برنامه ریزی و اجرای آموزش های ضمن خدمت کارکنان در بخش دولتی، کارشناسان آموزش از جمله عوامل مؤثر در اثربخشی و کارایی آموزش های ضمن خدمت قلمداد می شوند (آموزگار، 1380).

نیازسنجی عبارت است از فرآیند تصمیم گیری درباره اینکه چه مطالبی در آموزش منظور گردد (پرینتی، 2003). فرآیند جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت برآورد نیازهای آموزش افراد را نیاز سنجی می گویند (راس، 2008).

 

تعاریف عملیاتی

نیازسنجی آموزش ضمن خدمت: مجموع نمره ای است که از پرسشنامه محقق ساخته نیازسنجی آموزش ضمن خدمت که شامل تعداد 45 سؤال و در ابعاد الگوهای نوین تدریس که شامل سؤالات( 1تا 5) ، ارزشیابی(6  تا 13)، مهارت قبل تدریس (14 تا 20)، آموزش چندرسانه ای (21 تا 25)، مدیریت کلاس(26 تا 33) و تعامل با دانش آموز(34 تا 45) می باشد، به دست می آید. مقیاس اندازه گیری این پرسشنامه بر اساس  طیف لیکرت (کم، خیلی کم، تا حدودی، زیاد و خیلی زیاد) بوده و آموزگاران میزان نیاز خود به هر یک از آموزش های مشخص شده را بر روی این طیف تعیین می کنند.

منابع:

آموزگار، حسین. (1380). بررسی وضعیت آموزشی کارشناسان آموزش ضمن خدمت بخش دولتی و طراحی الگوی مناسب، مقاله دکتری، شماره 41، 42.

لطیفی، مازیلا(1392)، نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرمزگان.

 1. Pirinty, Susan. (2003). An Integration of Transfomational and Insrtuctional Printy Leadership, Educational Administration Quarterly.
 2. Roos, John A. (2008). Cost- utility analysis in educational needs assessment, Evaluationprogram 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه ضمن خدمت معلمان و کارکنان + مقاله”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *