دانلود رایگان ۳ پرسشنامه ضمن خدمت معلمان و کارکنان (پکیج کامل)

(دیدگاه کاربر 1)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت مجزا می باشد.

توضیحات

لیست پرسشنامه های ضمن خدمت: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت معلمان لطیفی

۲- دانلود رایگان پرسشنامه تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر کارایی معلمان

۳- دانلود رایگان پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان

 

__________________________________________

پرسشنامه استاندارد نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت معلمان لطیفی

۱- قسمتی از پرسشنامه استاندارد نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت معلمان لطیفی (۱۳۹۲):

 

پرسشنامه استاندارد نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت معلمان دارای ۴۵ سوال بوده که توسط لطیفی در سال ۱۳۹۲ طراحی و تنظیم شده است و دارای ۶ مولفه ای الگوهای نوین تدریس، تعامل با دانش آموزان، مدیریت کلاس، مهارت استفاده از امکانات هوشمند در کلاس، مهارت های قبل تدریس و ارزشیابی ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ هبودکیفیت برنامه های تدریس
۲ تقویت مهارت حل مسأله در دانش آموزان
۳ میزان استفاده از الگوهای نوین تدریس
۴ ارائه نظرات و پیشنهادات در زمینه غنی سازی محتوای کتاب های درسی
۵ توانایی تجدیدنظردرمحتوای کتاب درسی
۶ میزان آشنایی با شیوه های ارزشیابی توصیفی
۷ میزان آشنایی با ملاک های سنجش دانش آموزان
۸ آشنایی با نحوه طراحی و تهیه آزمون های استاندارد
۹ تنظیم چک لیست فعالیت های دانش آموزان
۱۰ شیوه ثبت فعالیت های کلاسی دانش آموزان
عکس پرسشنامه استاندارد نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت
۴۰ شیوه های احترام متقابل بین معلم و دانش آموزان
۴۱ ایجاد وتقویت حس اعتماد بنفس در دانش آموزان
۴۲ تقویت تفکر خلاق  دردانش آموزان
۴۳ جهت دهی به استعداد های متفاوت دانش آموزان
۴۴ آشنایی با روش های ایجاد عادت صحیح مطالعه و تحقیق در دانش آموزان 
۴۵ آشنایی با روش های جذب دانش آموزان به نماز 

منابع:

 

Pirinty, Susan. (2003). An Integration of Transfomational and Insrtuctional Printy Leadership, Educational Administration Quarterly.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت معلمان لطیفی) اینجا کلیک کنید 👉

_______________________________

 

 

پرسشنامه تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر کارایی معلمان

۲- قسمتی از پرسشنامه تاثیرآموزش های ضمن خدمت بر کارایی معلمان:

 

پرسشنامه تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر کارایی معلمان دارای ۳۰ سوال می باشد و هدف از این پرسشنامه میزان اثراتی که برگزاری آموزشهای ضمن خدمت بر کارایی و کیفیت کار معلمان دارد را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد و بر اساس طیف لیکرت ( از بسیار مخالفم تا بسیار موافقم ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ شرکت من در این دوره خاص باعث بهبود کیفیت کارم گردیده است
۲ شرکت من در این دوره خاص موجب افزایش درصد قبولی شاگردانم گردیده است
۳ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا دانش آموزانم از رتبه های بالاتری برخوردار شوند 
۴ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا در هنگام تدریس تنها از یک روش تدریس استفاده نکنم 
۵ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا در ارائه درس براساس اقتضای محتوا از شیوه های مناسبی استفاده کنم 
۶ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا در هنگام تدریس از طرح منظمی استفاده نمایم
۷ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا در طرح درس من انواع فعالیتهای یادگیری مشاهده گردد
۸ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا بتوانم میان تجارب قبلی، نیازهای یادگیری و هدفهای آموزشی کلاس ارتباط معناداری برقرار کنم .
۹ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا روش های مناسبی را برای اداره کلاس اعمال نمایم
۱۰ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا بیاموزم که توجه خود را به همه دانش اموزان معطوف دارم
عکس پرسشنامه تاثیرآموزش های ضمن خدمت بر کارایی معلمان
۲۵ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا بدانم به جای توجه به محفوظات باید به ارزیابی تغییرات ایجاد شده  در رفتار دانش آموزان بپردازم
۲۶ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا بتوانم از بازخورد نتایج حاصله از ارزشیابی ها در بهبود کیفیت آموزشی استفاده کنم
۲۷ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا همکاری بین من و مدیر دبیرستان بیشتر شود
۲۸ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا روحیه همکاری بین من و والدین دانش آموزان افزایش یابد
۲۹ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا روحیه همکاری بین من و شاگردانم افزایش یابد.
۳۰ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا روحیه همکاری بین من و همکارانم افزایش یابد.

پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان

۳- قسمتی از پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان:

 

پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت دارای ۳۵ سوال می باشد که هدف از این پرسشنامه بررسی و ارزیابی میزان اثربخشی آموزش ضمن خدمت بر روی کارکنان سازمان  می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب کاهش ضریب خطا و اشتباهات در شغلتان شده است
۲ با گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه کارهایتان رابراساس نظم و ترتیب بیشتر انجام می دهید
۳ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه تمرکز شما برروی کارتان افزایش یافته است
۴ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه در انجام به موقع کارها و وظایف شغلی شما تاثیر داشته است
۵ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب کاهش ضایعات تجهیزات و ملزومات اداری در کارتان شده است
۶ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب درک روشن تر و واضح تر از مسئولیت های سازمانی محول شده به شما گردیده است.
۷ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش توانایی شما در انجام وظایف سازمانی به طور دقیق تر و موشکافانه تر شده است
۸ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب کاهش یا حذف فعالیتهای زائد و تکراری شده است
۹ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب شناخت شما از امکانات تخصصی لازم برای برنامه ریزی و نوآوری شده است
۱۰ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب استفاده شما از روشهای نوین که در پی ان کاهش هزینه و زمان را دربر داشته است شده است
==========================
۳۰ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب تغییر روش کارتان از روش سنتی به روش های علمی نوین شده است
۳۱ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش سرعت عمل شما در انجام کارها شده است
۳۲ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش توانایی شما برای اجرای دستورالعمل های صادره از سوی سرپرست شده است
۳۳ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب کاهش میزان مراجعات شما به سرپرست در رابطه با مشکلات کاری شده است
۳۴ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش توانمندی شما در راستای انجام وظایف مختلف شغلی شده است
۳۵ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب کاهش اشتباهات شما در شغل مورد تصدی تان گردیده است

 

 

در این تحقیق، تأثیر اجرای دوره­های آموزشی ضمن خدمت در سطوح مختلف مدل کرک­پاتریک بر روی احساس شایستگی، احساس خودساماندهی، احساس موثر بودن، احساس معنادار بودن و احساس اعتماد)، مورد بررسی و به طور تجربی مورد آزمون قرار گرفت.

 

داده­های مورد نیاز برای انجام این تحقیق از طریق نمونه­گیری تصادفی در میان کارکنان و مدیران اداره ثبت اسناد استان قزوین و در قالب پرسشنامه­ای دو بخشی (آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان) جمع ­آوری شد.

 

 سپس با بهره­گیری از تحلیل­های آماری مشتمل بر آمار توصیفی (توصیف متغیرها و توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی) و آمار استنباطی (مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار لیزرل) مورد تحلیل قرار گرفت.

 

این تحقیق با هدف بررسی اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت مجازی بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استان اردبیل انجام شد.

 

 ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی آموزش ضمن خدمت و پرسشنامه عملکرد شغلی بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه آموزش ضمن خدمت ۹۵/۰ و برای عملکرد شغلی ۹۶/۰ به دست آمد.

 

از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه) جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

 

نتیجه گیری : در دسترس بودن اینترنت باعث دستیابی به اطلاعات جدید در زمان کمتر می شود و این در زمینه استفاده معلمان از روش ها و الگوهای جدید باعث افزایش عملکرد شغلی آنان می شود.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان ۳ پرسشنامه ضمن خدمت معلمان و کارکنان (پکیج کامل)

 1. ناهید

  سلام..پرسشنامه مروبط به ضمن خدمت معلمان اطیفی رو خرید و دانلود کردم…
  امکانش هست دو تا پرسشنامه دیگه رو هم برام به صورت رایگان ارسال کنید..
  آخه موجودی کارتم کافی نیست…
  خیلی ممنونم میشم

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم ناهید..
   میتونید ایملتون رو چک کنید..
   پرسشنامه شماره دو و سه به ایملتون ارسال شد…
   با تشکر از حسن انتخاب شما دوست عزیزم…

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *