دانلود رایگان پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان عزت نفس: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای (برن رویتر)

دانلود رایگان پرسشنامه میزان اعتماد به نفس (۳۲ سوالی)

دانلود رایگان پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

دانلود رایگان پرسشنامه عزت نفس کودکان

______________________________

قسمتی از پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ:

عزت نفس مفهومی است که از همان ابتدا نظر روانشناسان را به خود جلب کرد. ویلیام جیمز در این باره می‌گوید:

احساسات ما در این دنیا بستگی به این دارد که ما خودمان و کارهایمان را چگونه می‌بینیم. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که عزت نفس با سلامت روان بهتر، پیشرفت تحصیلی، رضایت از زندگی، شادکامی و سایر متغیرهای مثبت روانشناختی رابطه دارد.

 از سوی دیگر عزت نفس پایین پیش‌بینی کننده بسیاری از اختلالات روانشناختی از جمله افسردگی است.

با توجه به این دلایل سنجش عزت نفس جزو اولویت‌های متخصصان سلامت روان است.

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ (RSES) در سال ۱۹۶۵ توسط روزنبرگ ساخته شد. این پرسشنامه متشکل از ده ماده است که احساسات مثبت و منفی فرد درباره خودش را می‌سنجد.

 با توجه به اینکه ویژگی‌های روانسنجی این پرسشنامه در پژوهش‌های مختلف بسیار مناسب گزارش شده است، این پرسشنامه محبوبیت زیادی به خصوص در میان پژوهشگران دارد.

بر اساس اظهارات سازنده آن، این ابزار یک مقیاس تک عاملی است هر چند در سال‌های گذشته بر دو عامل مثبت و منفی در آن تأکید می‌کنند (هویزین و همکاران، ۲۰۱۱).

هر یک از عبارت‌های زیر را با دقت بخوانید. به هر عبارتی که در مورد شما صدق می‌کند پاسخ موافق و به هر عبارتی که در مورد شما صدق نمی‌کند  پاسخ مخالف بدهید.

 

سوالات:
۱ احساس میکنم انسان با ارزشی هستم. حداقل مساوی با دیگران.
۲ احساس میکنم چند ویژگی خوب دارم.
۳ میتوانم به اندازه دیگران کارها را خوب انجام دهم.
۴ نسبت به خود نگرش مثبت دارم.
۵ به طور کلی از خودم راضی هستم.
۶ احساس میکنم چیزهای زیادی ندارم که به آنها افتخار کنم.
۷ با در نظر گرفتن همه چیز، معمولاً احساس میکنم شکست خوردم.
۸ ای کاش می توانستم احترام بیشتری به خودم قائل شوم.
۹ گاهی احساس می کنم بی فایده هستم.
۱۰ گاهی احساس میکنم اصلاً نمیتوانم کاری انجام دهم.

برای نمره­گذاری این پرسشنامه چندین روش مختلف پیشنهاد شده است که در برخی از آن­ها به صورت طیف لیکرت چهار گزینه­ای(کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) و در برخی دیگر به صورت دو گزینه­ای (موافقم و مخالفم) نمره­گذاری می­شود. در ایران فرم دوم این پرسشنامه آماده شده  و به صورت موافقم و مخالفم نمره گذاری می‌شود.

نمره گذاری پرسشنامه:

نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ (RSES) به این صورت است که ابتدا باید به ترتیب زیر به هر سوال امتیاز دهید.

 • نمره ۱+ به هر پاسخ موافق در سوالات ۱ تا ۵
 • نمره ۱ به هر پاسخ مخالف در سوالات ۱ تا ۵
 • نمره ۱ به هر پاسخ موافق در سوالات ۶ تا ۱۰
 • نمره ۱+ به هر پاسخ مخالف در سوالات ۶ تا ۱۰

پس از به دست آوردن نمرات هر ماده حاصل آن‌ها را با هم جمع کرده و به ۱۰ تقسیم خواهیم کرد. نمره به دست آمده به ترتیب زیر تفسیر می‌شود:

 • عزت نفس خیلی بالا: نمره ۱۰ در پرسشنامه
 • عزت نفس خیلی پایین: نمره ۱۰- در پرسشنامه
 • عزت نفس بالا: نمره بالاتر از ۰ در پرسشنامه
 • عزت نفس پایین: نمره پایین‌تر از ۰ در پرسشنامه
پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ pdf
پرسشنامه عزت نفس آیزنک
تست اعتماد به نفس روزنبرگ
تعریف روزنبرگ از عزت نفس
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
پرسشنامه درباره عزت نفس
پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ ۱۹۶۵
پرسشنامه رایگان اعتماد به نفس روزنبرگ

برای نمره­ گذاری این پرسشنامه چندین روش مختلف پیشنهاد شده است .

که در برخی از آن­ها به صورت طیف لیکرت چهار گزینه­ای(کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) و در برخی دیگر به صورت دو گزینه­ای (موافقم و مخالفم) نمره­گذاری می­شود. در ایران فرم دوم این پرسشنامه آماده شده و به صورت موافقم و مخالفم نمره گذاری می‌شود.

نمره گذاری پرسشنامه:

نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ (RSES) به این صورت است که ابتدا باید به ترتیب زیر به هر سوال امتیاز دهید.

 • نمره 1+ به هر پاسخ موافق در سوالات 1 تا 5
 • نمره 1 به هر پاسخ مخالف در سوالات 1 تا 5
 • نمره 1 به هر پاسخ موافق در سوالات 6 تا 10
 • نمره 1+ به هر پاسخ مخالف در سوالات 6 تا 10

پس از به دست آوردن نمرات هر ماده حاصل آن‌ها را با هم جمع کرده و به 10 تقسیم خواهیم کرد. نمره به دست آمده به ترتیب زیر تفسیر می‌شود:

 • عزت نفس خیلی بالا: نمره 10 در پرسشنامه
 • عزت نفس خیلی پایین: نمره 10- در پرسشنامه
 • عزت نفس بالا: نمره بالاتر از 0 در پرسشنامه
 • عزت نفس پایین: نمره پایین‌تر از 0 در پرسشنامه

روایی و پایایی پرسشنامه:

همبستگی مقیاس روزنبرگ با آزمون رضایت از زندگی در یک گروه از نوجوانان 43/0 و در یک نمونه از دانشجویان 54/0 گزارش شده است (گرین برگر و همکاران، 2003).

در پژوهشی محمدی (1384) پایایی این مقیاس بر روی یک نمونه از دانشجویان دانشگاه شیراز با استفاده از آلفای کرونباخ 69/0 و با استفاده از تنصیف 68/0 گزارش شد. همچنین ضرایب بازآزمایی این مقیاس به فاصله یک هفته 77/0، دو هفته 73/0 و سه هفته برابر 78/0 گزارش شد.

در پژوهش دیگری نیز که توسط برخوری و همکاران (1388) بر روی 120 نفر از دانش­آموزان شهر جیرفت انجام گرفت ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه 71/0 گزارش شد.

منابع:

محمدی، نوراله. (1384). بررسی مقدماتی اعتبار و قابلیت اعتماد مقیاس حرمت خود روزنبرگ. فصلنامه روانشناسان ایرانی، 1 (4)، 313-320.

برخوري، حميد؛ رفاهي، ژاله؛ فرح بخش، كيومرث. (1388). اثر بخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي به شيوه گروهي بر انگيزه پيشرفت، عزت نفس و شاد کامي دانش آموزان پسر پايه اول. رهيافتي نو در مديريت آموزشي، 2 (5)، 131-144.

Huis in ’t Veld, E. M. J., Vingerhoets, A. J. J. M., & Denollet, J. (2011). Attachment style and self-esteem: The mediating role of Type D personality. Personality and Individual Differences, 50(7), 1099-1103.

Greenberger, E., Chen, C., Dmitrieva, J. and Farruggia, S. P. (2003). Item-wording and the dimensionality of the Rosenberg Self-Esteem Scale: do they matter? Personality and Individual Differences Volume 35, Issue 6, 1241-1254

روایی و پایایی پرسشنامه:

همبستگی مقیاس روزنبرگ با آزمون رضایت از زندگی در یک گروه از نوجوانان 43/0 و در یک نمونه از دانشجویان 54/0 گزارش شده است (گرین برگر و همکاران، 2003). در پژوهشی محمدی (1384) پایایی این مقیاس بر روی یک نمونه از دانشجویان دانشگاه شیراز با استفاده از آلفای کرونباخ 69/0 و با استفاده از تنصیف 68/0 گزارش شد. همچنین ضرایب بازآزمایی این مقیاس به فاصله یک هفته 77/0، دو هفته 73/0 و سه هفته برابر 78/0 گزارش شد. در پژوهش دیگری نیز که توسط برخوری و همکاران (1388) بر روی 120 نفر از دانش­آموزان شهر جیرفت انجام گرفت ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه 71/0 گزارش شد.

منابع:

محمدی، نوراله. (1384). بررسی مقدماتی اعتبار و قابلیت اعتماد مقیاس حرمت خود روزنبرگ. فصلنامه روانشناسان ایرانی، 1 (4)، 313-320.

برخوري، حميد؛ رفاهي، ژاله؛ فرح بخش، كيومرث. (1388). اثر بخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي به شيوه گروهي بر انگيزه پيشرفت، عزت نفس و شاد کامي دانش آموزان پسر پايه اول. رهيافتي نو در مديريت آموزشي، 2 (5)، 131-144.

Huis in ’t Veld, E. M. J., Vingerhoets, A. J. J. M., & Denollet, J. (2011). Attachment style and self-esteem: The mediating role of Type D personality. Personality and Individual Differences, 50(7), 1099-1103.

Greenberger, E., Chen, C., Dmitrieva, J. and Farruggia, S. P. (2003). Item-wording and the dimensionality of the Rosenberg Self-Esteem Scale: do they matter? Personality and Individual Differences Volume 35, Issue 6, 1241-1254

 

روایی و پایایی پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ
 
پرسشنامه عزت نفس آیزنک
 
پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ pdf
 
مقاله عزت نفس روزنبرگ
 
تعریف روزنبرگ از عزت نفس
 
دانلود رایگان پرسشنامه عزت نفس کودکان
 
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
 
تست اعتماد به نفس روزنبرگ

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

 1. Mahsa

  نسبت به قیمتی که برای دانلود ورد پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ قرار دادید واقعا ناچیز هست..سپاس

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *