حراج!

دانلود رایگان پرسشنامه خودکارآمدی کودکان لد و ویلر

۵,۲۰۰ تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان لد و ویلر

قسمتی از مقیاس خودکارآمدی کودکان لد و ویلر:

 

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان دارای ۲۲ سوال بوده که توسط لد و ویلر در سال ۱۹۸۲ طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه ارزیابی میزان خودکارآمدی کودکان در کلاس های سوم تا پنجم ابتدایی در راوابط احتماعی با همسالان خود می باشد که دارای ۲ بعد ( موقعیت بدون تعارض و موقعیت تعارض آمیز ) می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

۱ ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎزی ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻛﻪ آز آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ در ﺑﺎزیﺷﺎن ﺷﺮﻛﺖ دﻫﻨﺪ برایتان ……… است
۲ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﻚ ﺑﺎزی را ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ. اﻳﻦ ﻛﻪ از ﺑﭽﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در اﻳﻦ ﺑﺎزی ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ برایتان ……. است
۳ ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ. اﻳﻦ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در ﻛﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺨﻮرﻳد برایتان …….. است
۴ ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻳﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮی در ﺗﻴﻢﺷﺎن ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در ﺗﻴﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ برایتان …….. است
۵ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻳﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻴﺰی را ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮﻳﺪ. اﻳﻦ ﻛﻪ از ﺑﭽﺔ دﻳﮕﺮی ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ برایتان ……. است
۶ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎزی ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﺮ اول ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ دارﻳﺪ اول ﺑﺎﺷﻴﺪ برایتان …….. است

مقیاس خودکارآمدی کودکان لد و ویلر۲۰ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﺑﺎزی ﺟﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻴﺪ، وﻟﻲ ﺑﭽﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎزی را ﺗﻤﺎم ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎزی ﺗﻤﺎم ﻧﺸﻮد برایتان …….. است
۲۱ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻪ ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ دارﻳﺪ ﭼﻪ ﻛﺎر ﻛﻨﻴﺪ برایتان ……… است
۲۲ ﺑﭽﻪای ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ داد ﻣﻲﻛﺸﺪ. اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر را اداﻣﻪ ﻧﺪﻫﺪ برایتان ……… است

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه خودکارآمدی کودکان لد و ویلر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *