دانلود رایگان پرسشنامه چابکی سازمانی گلدمن و همکاران ۱۹۹۵

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی گلدمن و همکاران ۱۹۹۵:

 

پرسشنامه چابکی سازمانی توسط گلدمن و همکاران (۱۹۹۵) به منظور سنجش چابکی سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۷ سوال  و ۴ مولفه پاسخگویی به مشتری و خدمات گیرنده، آمادگی مقابله با مشکلات و تغییرات، اهمیت قائل شدن برای مهارت‌ها و دانش کارکنان و انجام کار به صورت مجازی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (نحوه ارائه خدمات در سازمان انعطاف‌پذیری لازم را دارد.) به سنجش چابکی سازمانی می پردازد.

در این تحقیق منظور از چابکی سازمانی نمره ای است که پاسخ دهندگان به سوالات ۲۷ گویه ای پرسشنامه چابکی سازمانی می دهند.

مولفه های پرسشنامه:

توزیع سوالات پرسشنامه

ابعاد پرسشنامه تعداد سوالها شماره سوالها
پاسخگویی به مشتری و خدمات گیرنده ۳ ۱ تا ۳
آمادگی مقابله با مشکلات و تغییرات ۱۲ ۴ تا ۱۵
اهمیت قائل شدن برای مهارت‌ها و دانش کارکنان ۵ ۱۶ تا ۲۰
انجام کار به صورت مجازی ۷ ۲۱ تا ۲۷
سوالات:
ردیف لطفاً میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر کدام از موارد زیر با علامت ضربدر مشخص کنید.
۱ نحوه ارائه خدمات در سازمان انعطاف‌پذیری لازم را دارد.
۲ آمادگی پاسخگویی لازم به مشتریان و خدمات گیرندگان را دارم.
۳ وقتی باهم کار می‌کنیم بهتر می‌توانیم به تقاضاها و نیازهای مختلف مشتریان پاسخ دهیم.
۴ سازمان دارای استراتژی‌ها و راهبردهای منطقی برای مقابله با تغییرات محیطی و پیرامونی است.
۵ احساس می‌کنیم توانایی پاسخ به تغییرات محیط کسب‌وکار و نیازهای مشتریان را دارم.
۶ اهداف سازمان با تغییرات محیطی و تغییر نظر مشتریان انطباق کامل دارد.
۷ به تغییرات ایده‌های جدید و بکر با دید مثبتی و امیدوار کننده می‌نگرم.
۸ تغییرات ایجاد شده در سازمان به‌خوبی توسط مدیریت، اداره می‌شود.
۹ تغییر مسئولیت‌ها و پست‌ها در سازمان به‌آسانی صورت می‌پذیرد
۱۰ کارکنان به‌سرعت دانش و بینش خود را با محیط جدید رقابتی منطبق می‌نمایند.
۱۱ تغییر سیستم‌ها و نحوه ارائه خدمات در سازمان به‌سرعت و آسانی قابل انجام است.
۱۲ فرایند انجام تغییرات در سازمان بسیار سریع می‌باشد.
۱۳ فرایند تغییرات در سازمان به سهولت انجام می‌پذیرد.
۱۴ کارکنان در کوتاه‌ترین زمان اولین تصمیم در مواجهه با تغییرات را اتخاذ می‌نمایند.
۱۵ وقتی باهم کار می‌کنیم قدرت پاسخگویی ما به تغییرات محیطی بیشتر می‌شود.
۱۶ فناوری‌های موجود در سازمان باعث افزایش دانش، بینش و مهارت کارکنان خواهد شد.
۱۷ کارکنان همواره باید در پی آموزش و یادگیری مهارت‌های جدید و بهبود مستمر و دائمی باشند.
۱۸ سرعت یادگیری مهارت‌ها و وظایف جدید کارکنان در حد مطلوبی است.
۱۹ مدیریت سازمان همواره در آگاه‌سازی کارکنان و مشتریان خود می‌کوشد.
۲۰ وقتی باهم به‌صورت گروهی و تیمی کار می‌کنیم قدرت یادگیری ما افزایش پیدا می‌کند.
۲۱ بخش‌ها و واحدهای مختلف موسسه یکپارچه و دارای هماهنگی خوبی هستند.
۲۲ افراد، فناوری‌ها و واحدهای مختلف سازمانی هماهنگ عمل می‌نمایند.
۲۳ مشتریان و کارکنان سازمان باهم تعامل و همکاری خوبی دارند.
۲۴ مدیریت سازمان در اتخاذ تصمیم با کارکنان مشورت می‌نماید.
۲۵ هنگام عدم حضور مدیران سازمان، معاونین و جانشینان آن‌ها به‌خوبی وظایف مدیر را به انجام می‌رسانند.
۲۶ کارکنان سطوح مختلف در انجام وظایف و فرایندهای کاری با همدیگر مشارکت می‌کنند.
وقتی باهم به‌صورت تیمی کار می‌کنیم امکان همکاری و تعامل بین ما افزایش پیدا می‌کند.

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه ­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

برای محاسبه امتیاز هر زیرمقیاس، نمره تک تک گویه های مربوط به آن زیرمقیاس را با هم جمع کنید. برای محاسبه امتیاز کلی پرسشنامه، نمره همه گویه های پرسشنامه را با هم جمع کنید. دامنه امتیاز این پرسشنامه بین ۲۷ تا ۱۳۵ خواهد بود. هر چه امتیاز حاصل شده از این پرسشنامه بیشتر باشد، نشان دهنده میزان بیشتر چابکی سازمانی خواهد بود و بالعکس.

 روایی و پایایی پرسشنامه

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در پروژهش صلواتی و همکاران (۱۳۹۲)روایی محتوایی و صوری و ملاکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش صلواتی و همکاران (۱۳۹۲)  برای این پرسشنامه بالای ۷/۰ برآورد شد.                                                     

ضریب پایایی پرسشنامه

پرسشنامه ضریب پایایی (آلفای کرونباخ)
چابکی سازمانی ۹۷/۰

منابع:

سرمد، زهره، حجازی، الهه و عباس بازرگان (۱۳۹۰). روش تحقیق در علوم رفتاری.

صلواتی، عادل؛ خسروی، انور؛ و امانی، سحر. (۱۳۹۲). چابکی سازمانی و هوش رقابتی در بانک های خصوصی و دولتی، پژوهش های مدیریت عمومی ، ۶(۲۱): ۱۴۱-۱۶۰٫

Goldman, S. L., Nagel, R. N., & Preiss, K. (1995). Agile competitors and virtual organizations: strategies for enriching the customer (Vol. 8). New York: Van Nostrand Reinhold.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه چابکی سازمانی گلدمن و همکاران ۱۹۹۵”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *