دانلود رایگان پرسشنامه کسب مزیت رقابتی بر اساس الگوی سینگ (۲۰۱۲)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد کسب مزیت رقابتی بر اساس الگوی سینگ (۲۰۱۲):

 

ردیف لطفاً میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر کدام از موارد زیر با علامت ضربدر مشخص کنید. خیلی زیاد زیاد تا اندازه ای کم خیلی کم
۱ به آراستگی ظاهری کارکنان خود توجه می کنم .
۲ به نیازهای روانی کارکنان خود توجه می نمایم .
۳  همواره کارکنان خود را به پیشتاز بودن در عرضه خدمات جدید هدایت و راهنمایی می کنم.
۴  همواره پیگیرهستم تا کارکنان سفارشات مشتری را مطابق با نیاز وی ، به موقع و مطمئن عرضه نمایند
۵  کارکنان خود را طوری تربیت می کنم که مسئولیت پذیر باشند .
۶  به کارکنان خود ، مسئولیت و اختیار می دهم زیرا به توانایی آنها اعتماد دارم.
۷  به تقاضای خدمات جدید کارکنان و مشتریانمان به خوبی پاسخ می دهم .
۸  فضایی را برای نوآوری خدمات توسط کارکنان در شعبه خود ایجاد کرده ام .
۹  نیازهای کارکنان و مشتریان را همواره مورد توجه قرار داده و در تلاش هستم رضایتمندی آنان را فراهم سازم.
۱۰ روح کارکنان خود را در جهت حس نوع دوستی و همدلی می پرورانم .
۱۱  به صحیح و دقیق انجام دادن کارها توسط کارکنان خود ایمان دارم .
۱۲  کارکنان خود را برای پاسخگویی هرچه بهتر به مشتریان آموزش داده و اختیاراتی را به آن ها تفویض می نمایم.
۱۳  کارکنان خود را در معرفی خدمات و ویژگی های جدید توانمند کرده ام.
۱۴  همیشه کارکنان خود را از آخرین اخبار علمی و پژوهشی مربوط به شغل خود مطلع می کنم .
۱۵ دانش و مهارت و توانایی کارکنانمان را جهت القاء حس اعتماد و اعتقاد به مشتریان تقویت می کنم .
۱۶  در ارائه خدمات ، کارکنان خود را برای جستجو به روش های جدیدی سوق می دهم .
۱۷   برنامه هایی را جهت ارتقاء آگاهی در زمینه شغل کارکنان خود اجرا می کنم .
۱۸  ازکارکنان خود می خواهم در توسعه خدمات سریع تر از رقبا باشد .
۱۹  متعهد بودن در قبال خدمات ارائه شده به مشتریان را به کارکنان  آموزش می دهم .
۲۰  برای گذراندن اوقات فراغت کارکنان خود برنامه های تفریحی مثل مسافرت در نظر می گیرم.
۲۱  از کارکنان خود تحول آفرینی در فرآیند ارائه خدمات را انتظار دارم .
۲۲ کارکنان خود را در ارائه خدمات وعده داده شده توانمند می کنم .

 

شیوه نمره گذاری

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

الف: تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه

ب: تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

 

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید مثلا اگر شخصی سوال ۵ پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال ۵ عدد ۱ ( خیلی کم ) را بگذارید.

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۵ است شما باید سوالات ۱ تا ۵ را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

 

برای نمونه: یک پرسشنامه ده سوالی بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت به شرح زیر است.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۰ ۳۰ ۵۰

 

  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱ تا ۱۰ باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۰ تا ۳۰ باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۳۰ باشد، میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

معرفی ابزار

پرسشنامه کسب مزیت رقابتی:  پرسشنامه کسب مزیت رقابتی بر اساس الگوی سینگ(۲۰۱۲) طراحی شده است.  این پرسشنامه شامل چهار بعد کیفیت، کارایی، نوآوری و پاسخگویی می باشد. که شامل  ۲۲ سوال بسته – پاسخ می باشد. در جدول  زیر  توزیع گویه های این پرسشنامه ارائه شده اند.

توزیع سوالات پرس نامه‌ی کسب مزیت رقابتی

کسب مزیت رقابتی شماره سوال ها
کیفیت ۱ الی ۵
کارایی ۶ الی ۱۰
نوآوری ۱۱ الی ۱۶
پاسخگویی ۱۷ الی ۲۲

 

طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد (شامل: خیلی کم، کم، تا اندازه‌ای، زیاد و خیلی زیاد) در جدول زیر نشان داده شده است.

 

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

      گزینه خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم
      امتیاز ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

 

تعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه‌گیری

برآورد پایایی پرسشنامه‌ها

برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود. در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران (۱۳۸۷) معتقدندکه «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد» (ص ۱۶۹).

ضریب پایایی پرسشنامه‌های از طریق فرمول زیر به وسیله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضریب آلفای کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

۲Sj=  واریانس سوالات آزمون

۲s= واریانس کل آزمون

این پرسشنامه در مطالعات متعددی در ایران به کار گرفته شده و اعتبار یابی شده است از جمله می توان اشاره کرد به پژوهش عبادی(۱۳۹۳) که پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ۹۲/۰ به دست آمد.

 

ضرایب پایایی زیرمقیاس‌های پرسشنامه کسب مزیت رقابتی

ضریب پایایی ابعاد
۷۸۳/۰ کیفیت
۷۲۹/۰ کارایی
۸۶۳/۰ نوآوری
۷۱۱/۰ پاسخگویی

 

برآورد روایی پرسشنامه‌ها

روایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌گیری چیزی را که ادعا می‌کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه‌ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. روایی صوری و محتوایی هر یک از پرسشنامه‌های پژوهش به تفکیک در زیر ارائه می‌شود:

برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید . 

تعاریف نظری

مزیت رقابتی: مزیت رقابتی به عواملی اطلاق می شود که شرکت ها برای کسب موقعیت بهتر نسبت به رقبا در بازار مورد استفاده قرار می دهند. مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی سازمان را بسیار موفق تر از سایر سازمان ها می نماید و رقبا نمی توانند به راحتی از آن تقلیدکنند. به عبارت دیگر شامل مجموعه عوامل یا توانمندی هایی است که همواره شرکت / سازمان را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می سازد(عبادی، ۱۳۹۳).

تعاریف عملیاتی

مزیت رقابتی: میزان نیزیت رقابتی بر اساس نمراتی که نمونه آماری در پاسخ به پرسشنامه استاندراد مزیت رقابتی بر اساس مدل استاندارد سینگ(۲۰۱۲) مشتمل بر ابعاد کیفیت(سوال های ۱ تا ۵ پرسشنامه)، کارایی(سوال های ۶ تا ۱۰ پرسشنامه)، نوآوری(سوال های ۱۱ تا ۱۶ پرسشنامه) و پاسخگویی(سوال های ۱۷ تا ۲۲ پرسشنامه) کسب خواهند کرد سنجیده می شود.

 

منابع

سرمد، ز.؛ بازرگان، ع. و حجازی، ا. (۱۳۸۷) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری.

عبادی، ف.ا.(۱۳۹۳)، بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی برکسب مزیت رقابتی در شعب برگزیده بانک سپه، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور واحد تهران.

Singh P.K. (2012), Management of Business processes can help an organization achive competitive advantage, Interantional Management Review, Vol. 8, Number 2, pp. 19-26.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه کسب مزیت رقابتی بر اساس الگوی سینگ (۲۰۱۲)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *