سوالات انگیزش و هیجان زهره مجدآبادی فراهانی ۱۴۰۳ تستی و تشریحی

۱۳,۹۰۰ تومان

شناسه محصول: angihamajd دسته:

توضیحات

کاملترین مجموعه نمونه سوالات تستی انگیزش و هیجان زهره مجدآبادی فراهانی با جواب تشریحی به صورت فصل به فصل قابل سرچ

چند مورد از سوالات انگیزش و هیجان زهره مجدآبادی فراهانی:

از نظر گراهام و واینر، روانشناسان انگیزشی در مطالعه رفتار فرد می خواهند بدانند که چه مدت طول می کشد تا فعالیتی را آغاز کند، چه می نامند؟
الف) انتخاب رفتار
ب) نهفتگی رفتار
ج) شدت رفتار
د) استمرار رفتار

جواب: گزینه ب. نهفتگی رفتار. ص ۴کتاب

 

کدامیک از مشخصه های ویژگی فعالسازی انگیزش به حساب می آیند؟
الف) رفتار آشکار
استمرار جهت دهی
ب) رفتار آشکار
استمرار – نیرومندی
ج) راه‌اندازی
جهت دهی – استمرار
د) فعالسازی
جهت دهی رفتار آشکار

جواب: گزینه ب. رفتار آشکار، استمرار و نیرومندی از مشخصه های ویژگی فعالسازی انگیزش به حساب می آیند. ص ۶کتاب

 

از نظر گراهام و واینر، روانشناسان انگیزشی در مطالعه رفتار فرد می خواهند بدانند که چه مدت طول می کشد تا فعالیتی را آغاز کند، چه می نامند؟
الف) انتخاب رفتار
ب) نهفتگی رفتار
ج) شدت رفتار
د) استمرار رفتار

جواب: گزینه ب. نهفتگی رفتار. ص ۴کتاب

 

کدام نظریه‌پرداز در مورد انگیزش رشد در رابطه با فرد دارای کنش وری کامل بحث می کند؟
الف) مزلو
ب) راجرز
ج) هال
د) فستینگر

جواب: گزینه ب ص ۱۱کتاب

 

قسمت اعظم پژوهش های اولیه در باب شرطی شدن کلاسیک توسط چه کسی انجام شد؟
الف) پتری
ب) پاولف
ج) گاورن
د) داروین

جواب: گزینه ب. ایوان پترویچ پاولف. ص ۶۶کتاب

 

اندیشه های نوین در مورد شرطی شدن وسیله ای از کارهای اولیه …………. شکل گرفته است.
الف) ثورندایک
ب) پاولف
ج) گاورن
د) اسکینر

جواب: گزینه الف. ادوارد لی ثورندایک که در سال ۱۸۷۴در ایالات متحده به دنیا آمد. ص ۶۹کتاب

 

فرض کنید محرکی نه فقط با یک تقویت کننده اولیه بلکه با چندین تقویت کننده اولیه و شاید با موقعیت های بسیار متفاوت همراه شود. این محرک، ……………………… نامیده می شود.
الف) تقویت کننده غیرمشروط تعمیم یافته
ب) تقویت کننده های اولیه
ج) تقویت کننده مشروط تعمیم یافته
د) تقویت کننده های ثانویه

جواب: گزینه ج. تقویت کننده مشروط تعمیم یافته. ص ۷۲کتاب

 

ما احتمال دارد رفتارمان را در نتیجه مشاهده عواقب رفتار دیگران تغییر دهیم” تعریف کدامیک می باشد؟
الف) خودتقویت کنندگی
ب) تقویت بین فردی
ج) تقویت از طریق اجتماعی
د) تقویت جانشینی

جواب: گزینه د. تقویت جانشینی. ص ۷۴کتاب

 

تولمن برخلاف نظریه پردازانی که بر تبیین های مکانیکی از تاثیرات مشوق بر رفتار تاکید می کردند، کدام گزینه را در تبیین انگیزش مشوق مطرح ساخت؟
الف) پرخاشگری
ب) انتظارات
ج) افسردگی
د) نیروبخشی

جواب: گزینه ب. انتظارات پاسخ صحیح می باشد. ص ۸۰ کتاب

 

تولمن رفتار را ………….. می دانست و معتقد بود که هدف های متفاوت ارزش های متفاوتی برای ارگانیزم دارند.
الف) دغدغه کنونی
ب) انتظار شناختی
ج) معنادار
د) هدفمند

جواب: گزینه د. تولمن رفتار را هدفمند می دانست و معتقد بود که هدف های متفاوت ارزش های متفاوتی برای ارگانیزم دارند. ص ۸۰ کتاب

 

کلینگر بر این باور بود که انفصال شامل ۵وهله است؛ کدام گزینه نیست؟
الف) پرخاشگری
ب) نیروبخشی
ج) ابتدایی سازی
د) معناداری

جواب: گزینه د. این ۵ وهله شامل: نیروبخشی ابتدایی سازی پرخاشگری افسردگی بهبودی است. ص ۸۳ کتاب

 

طبق دیدگاه ……………..،… ما می توانیم احساساتمان را روی پیوستاری که در یک انتهای آن عاطفه مثبت و در انتهای دیگر آن عاطفه منفی قرار دارد، بازنمایی کنیم.
الف) سودگرایی
ب) لذت جویی
ج) دیگرگرایی
د) واقع گرایی

جواب: گزینه ب. دیدگاه لذت جویی. ص ۸۷کتاب

 

کدام دو نظریه‌پرداز اهمیت تحریم لمسی را در پیوند کودک مادر اثبات کردند.
الف) هری هارلو و مارگارت هارلو
ب) یانگ و پافمان
ج) رونالد ملزاک و پاتریک وال
د) پتری و گاورن

جواب: گزینه الف. ص ۸۸کتاب

 

براساس نظریه دروازه کنترل درد، کدام اندام میزان درد ادراک شده توسط مغز را تنظیم می کند؟
الف) هیپوتالاموس
ب) هیپوفیز
ج) نخاع شوکی
د) سیستم لیمبیک

جواب: گزینه ج. نخاع شوکی از طریق باز کردن یا بستن دروازه هایی برای عبور تکانه های درد، میزان درد ادراک شده توسط مغز را تنظیم می کند (فرهنگنامه انجمن روانشناسی آمریکا) ۲۰۰۷ ص ۸۹کتاب

 

کدام شخصیت بر این باور بود که تغییرات کم در برانگیختگی تقویت کننده است؟
الف) دونالد هب
ب) رونالد ملزاک
ج) پاتریک وال
د) برلاین

جواب: گزینه الف. دونالد هب. ص ۹۲ کتاب.

 

قسمت اعظم تحقیقات اولیه در مورد محرومیت حسی در کدام دانشگاه و در کدام کشور انجام شد؟
الف) کمبریج – انگلیس
ب) کلمبیا – آمریکا
ج) مک گیل – آمریکا
د) سوربن
فرانسه

جواب: گزینه ج. قسمت اعظم تحقیقات اولیه در مورد محرومیت حسی در دانشگاه مک گیل در آمریکا طی دوره زمانی ۱۹۵۱-۱۹۵۴میلادی انجام شده است. ص ۹۳کتاب

 

ارگانیزم همواره کوتاه ترین راه یا راهی را بر می گزیند که کمترین تلاش را می طلبد. به این اصل چه می گویند؟
الف) رفتاری نگری هدفمند
ب) کمترین تلاش
ج) نقشه شناختی
د) آمادگی وسیله – هدف

جواب:  گزینه ب. اصل کمترین تلاش می نامند. ص ۱۰۳ کتاب

 

از نظر تولمن، ما چیزهایی زیادی درباره محیط خود می‌دانیم اما فقط زمانی که نیاز داشته باشیم از این اطلاعات استفاده میکنیم؛ تعریف کدام گزینه می باشد؟
الف) نظریه میدانی
ب) تمایز یادگیری
عملکرد
ج) تایید انتظار
د) آمادگی وسیله
هدف

جواب:  گزینه ب. تمایز یادگیری عملکرد پاسخ صحیح می باشد. ص ۱۰۴ کتاب

 

کدام گزینه تعریف هنری موری از نیاز به پیشرفت را شامل نمی شود؟
الف) کار آسانی را با موفقیت انجام دادن
ب) تسلط یافتن
ج) پیشی جستن از دیگران
د) بهتر از همیشه عمل کردن

جواب: گزینه الف. ص ۱۱۱ کتاب

 

نظریه اتکینسون در ساده‌ترین شکل خود بیان می کند که تمایل روی آوردن به فعالیت پیشرفته تابعی از سه عامل است؛ کدام گزینه نیست؟
الف) انتظار – ارزش
ب) احتمال ذهنی موفقیت
ج) ارزش تشویقی
د) انگیزه برای موفقیت

جواب:  گزینه الف. ص ۱۱۱ کتاب

 

در رویکرد …………………. گروهی از نظریه ها قرار می گیرند که فرض مشترکی دارند و آن مبنی بر این است که انسانها ترجیح می دهند در شناختها، نگرشها و رفتارهایشان همسانی باشد.
الف) همسانی شناختی
ب) ناهمسانی شناختی
ج) ناهماهنگی شناختی
د) هماهنگی شناختی

جواب: گزینه الف. رویکرد همسانی شناختی. ص ۱۱۸ کتاب

 

اولین نظریه رسمی همسانی شناختی را هایدر مطرح کرد؛ آن نظریه کدام گزینه می باشد؟
الف) نظریه ناهماهنگی شناختی
ب) نظریه تعادل
ج) نظریه هماهنگی شناختی
د) نظریه عدم تعادل

جواب: گزینه ب. هایدر بر این باور بود که این تمایل در انسان وجود دارد که روابط بین اشخاص، اشیا، یا هر دو متعادل باشد و به این دلیل به این نظریه اغلب نظریه تعادل می گویند. ص ۱۱۸کتاب

 

چگونه می توانیم ناهماهنگی شناختی را کاهش دهیم. کدام گزینه نیست؟
الف) فرد یکی از شناختها را تغییر دهد
ب) فرد رفتارش را تغییر دهد
ج) فرد شناختهای هماهنگ را اضافه کند
د) فرد مشورت بگیرد

جواب: گزینه د. گزینه های الف، ب و ج، سه راه کاهش ناهماهنگی شناختی می باشد. ص ۱۲۱کتاب

 

طبق نظریه ناهماهنگی، ناهماهنگی کل برابر است با:
الف) تقسیم عنصر ناهماهنگ بر عناصر هماهنگ
ب) مجموع عناصر ناهماهنگ
ج) ضرب عناصر هماهنگ و ناهماهنگ
د) تقسیم عناصر ناهماهنگ بر مجموع عناصر هماهنگ و ناهماهنگ

جواب: گزینه د. ناهماهنگی کل برابر است با تقسیم عناصر ناهماهنگ بر مجموع عناصر هماهنگ و ناهماهنگ. ص ۱۲۱کتاب

 

یکی از اولین کسانی که به طور نظام دار فرمانبرداری را بررسی کرد، که بود؟
الف) لئون فستینگر
ب) استانلی میلگرام
ج) فریتز هایدر
د) سولومون اش

جواب: گزینه ب. استانلی میلگرام. ص ۱۲۴ کتاب

 

واینر استدلال کرد که حداقل ۴عنصر در تعبیر و تفسیر ما از پیامد رویداد مرتبط با پیشرفت اهمیت دارند؛ کدام گزینه آن عنصر نیست؟
الف) شانس
ب) تلاش
ج) اقبال
د) توانایی

جواب: گزینه ج. این عناصر توانایی، تلاش، دشواری تکلیف و شانس هستند. ص ۱۳۲کتاب

 

از نظر واینر کدام بعد علّی، اسنادی بیرونی، بی ثبات و غیرقابل کنترل است؟
الف) توانایی
ب) شانس
ج) تلاش
د) دشواری تکلیف

جواب: گزینه ب. شانس، اسنادی بیرونی، بی ثبات و غیرقابل کنترل است. ص ۱۳۵کتاب

 

 گرایش به تعبیر و تفسیر رویدادها، به‌طوری که امتیاز موفقیت به خود نسبت داده می شود اما مسئولیت شکست پذیرفته نمی شود و برای همین عوامل بیرونی مورد سرزنش قرار می گیرند”. تعریف کدام گزینه می باشد؟
الف) رویکرد اسناد
ب) مقایسه اجتماعی
ج) سوگیری اسناد
د) سوگیری خدمت به خود

جواب: گزینه د. سوگیری خدمت به خود. ص ۱۳۷کتاب

نمونه سوالات انگیزش و هیجان زهره مجدآبادی

نمونه سوالات انگیزش و هیجان زهره مجدآبادی

نمونه سوالات انگیزش و هیجان زهره مجدآبادی 1

نمونه سوالات انگیزش و هیجان زهره مجدآبادی 2

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سوالات انگیزش و هیجان زهره مجدآبادی فراهانی ۱۴۰۳ تستی و تشریحی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *