رایگان سوالات استخدامی دبیر ریاضی آموزش و پرورش【۱۴۰۳】

(دیدگاه کاربر 22)

۱۹,۹۰۰ تومان

توضیحات

فهرست مطالب

مهمترین و سخت ترین نمونه سوالات دبیر ریاضی

دانلود نمونه سوالات تخصصی دبیر ریاضی با جواب با کیفیت بسیار عالی از سامانه رسمی ۲۰ بگیر داد کام

چند مورد از نمونه سوالات آزمون دبیر ریاضی با جواب

رابطه ی محیط با محاط مثل رابطه ی

۱) ظرف است با مظروف               ۲) بزرگ است با کوچک     

۳) خلأ است با خالی                   ۴) آسمان است با زمین

 

 

کدام کلمه با بقیه فرق دارد؟

۱) تراز                 ۲) شاقول              ۳) گونیا                ۴) نقاله

 

 

رابطه ی تیر با کمان مثل رابطه ی

۱) سنگ است با فلاخن      ۲) نیزه است با پرتاب        

۳) گوی است با میدان                ۴) فشنگ است با سرباز

جزوه ریاضی استخدامی

 

 

اگر به طول اضلاع مربعی ۱۰% اندازه خودش افزوده گردد به مساحت مربع چند درصد اضافه می شود؟

۱) %۲۱                ۲) %۲۰                   ۳) %۱۱                ۴) %۱۰

 

 

بهاره یک سوم تکالیفش را قبل از نهار و سه چهارم بقیه را بعد از نهار انجام می دهد. چه نسبتی از تکالیفش باقی مانده است؟

۱) یک ششم          ۲) پنج دوازدهم       ۳) یک دوم            ۴) هفت دوازدهم

 

 

اگر ۳۱ تیرماه چهارشنبه باشد، پنجم مرداد ماه همان سال کدام روز هفته است؟

۱) سه شنبه           ۲) چهارشنبه          ۳) دوشنبه             ۴) جمعه

سوالات ریاضی عمومی استخدامی آموزش و پرورش

 

 

اگر جمشید بخواهد به هر یک ازدوستان خود ۴ ریال بدهد، یک ریال کم می آورد و اگر بخواهد به هر یک سه ریال بدهد ۴ ریال زیاد می آورد، جمشید چند ریال دارد؟

۱) ۱۱                  ۲) ۱۹                  ۳) ۵                    ۴) ۳

 

 

 در ادامه چه عددی باید نوشت …، ۴۸، ۸، ۲، ۱؟

۱) ۳۸۴                ۲) ۲۸۸                ۳) ۶۱                  ۴) ۹۶

 

 

کدام ترکیب مناسبت کمتری با بقیه دارد؟

۱) جاذب و مجذوب  ۲) فاضل و معزول    ۳) قادر و مقدور       ۴) ناقل و منقول

 

 

 با توجه به رابطه کلمات، کلمه بعدی کدام است   پارسا، ساربان، آنتیک، …؟

۱) تک رو              ۲) پرورش             ۳) نیکرو               ۴) یکتا

کتاب ریاضی استخدامی

 

 

 بعضی از کارمندان اداره ای لیسانسیه هستند، بعضی کارمندان به زبان فرانسه آشنائی دارند. بعضی از لیسانسیه ها زبان فرانسوی می دانند. اگر جمله اول و دوم درست باشد جمله سوم؟

۱) ممکن است درست باشد ممکن است غلط باشد ۲) هیچگاه درست نیست

۳) همواره درست است                                 ۴) همواره درست نیست

 

 

سعادت یعنی؟

۱) نیک انجام          ۲) نیک بختی         ۳) نیک بینی          ۴) نیک فرجام

 

 

اگر A با B برابر باشد. E مساوی با F است. اگر C مساوی با D باشد. G مساوی با H است یا A مساوی B است. یا C مساوی با D بنابراین؟

۱) یا A مساوی با F است یا C مساوی با H

2) یا B مساوی با H یا F مساوی با D

3) یا E مساوی با F است یا G مساوی با H

4) یا F مساوی با C است یا A مساوی با G

 

 

برچسب قیمت یک میز تحریر ۹۰۰۰ ریال است. این میز ۷۵۰۰ ریال فروخته شده است. نرخ تخفیف کدام است؟

۱) %۱۵                ۲) %۱۸                ۳) %۲۰                ۴) %۱۶

دانلود دفترچه تخصصی دبیری ریاضی

 

 

در ادامه چه عددی می توان نوشت …، ۲۶، ۲۴، ۸، ۶، ۲، ۰؟

۱) ۷۸                  ۲) ۵۲                  ۳) ۳۰                  ۴) ۲۸

 

 

کرایه حمل بسته های پستی A ریال برای هر کیلوگرم از ۳۰ کیلوگرم اول و B ریال برای هر کیلوگرم اضافه بر ۳۰ کیلوگرم است. هرگاه برای حمل ۳۳ کیلوگرم مبلغ ۱۱۶۷ تومان و برای ۳۶ کیلوگرم ۱۲۸۴ تومان پرداخت شود A برابر است با؟

۱) ۴۲                  ۲) ۳۹                  ۳) ۳۵                  ۴) ۷۴

 

 

رابطه چوب با منبت کاری مثل؟

۱) سنگ است با مجسمه     ۲) کاغذ است با نقاشی       

۳) گچ است با گچ گیری      ۴) نقشه است با طراحی

 

 

 کدامیک از پاسخ ها را باید حذف کرد تا سه پاسخ دیگر از جهتی در یک طبقه قرار گیرند؟

۱) بینا                  ۲) جویا                ۳) شنوا                ۴) گویا

سوالات ریاضی عمومی استخدامی آموزش و پرورش

 

 

هریک از چرخ های اتومبیلی ۳ متر پیرامون دارد و ۴۰۰ بار در دقیقه می چرخد، سرعت این اتومبیل چقدر است؟

۱) ۱۲۰                ۲) ۷۲                  ۳) ۷۵                  ۴) ۶۰

 

 

 مترادف کلمه تندرستی را مشخص کنید؟

۱) سلامتی             ۲) سلامت             ۳) صحت              ۴) نیرومندی

 

 

لباس به کمد مثل ……………… است به ………………

۱) پا – قالی           ۲) بازیگر – سناریو   ۳) جوهر – قلم       ۴) واکس – کفش

 

 

نسبت واژه

۱) نوا به بینوا          ۲) دهخدا به کدخدا  ۳) خد به ناخد                 ۴) صدا به بیصدا

منابع ازمون اموزش پرورش رشته ریاضی

 

 

کشاورزی به مزرعه مثل دامپروری به؟

۱) دام                  ۲) دامداری            ۳) زراعت              ۴) مرتع

 

 

۵ برادر هریک با فاصله ۵/۱ سال از هم متولد شده اند اگر معدل سن این برادران ۵/۱۸ سال باشد بزرگترین برادر چند سال دارد؟

۱) ۵/۱۵               ۲) ۲۳                  ۳) ۱۴                  ۴) ۵/۲۱

 

 

کدام کلمه با سه کلمه دیگر هیچگونه مناسبتی ندارد؟

۱) انبان                ۲) دربان               ۳) پاسبان              ۴) باغبان

 

 

 • اگر ۳ مرغ در ۳ روز ۳ دانه تخم بگذارند، ۹ مرغ در مدت ۹ روز چند دانه تخم می‌گذارند؟

۱) ۹            ۲) ۱۸          ۳) ۳۶          ۴) ۲۷

سوالات استخدامی دبیر ریاضی آموزش و پرورش

 

 

 • در یک اتاق تاریک تعدادی جوراب سیاه و سفید وجود دارد حداقل چند لنگه جوراب از اتاق بیرون بیاوریم تا حتماً یک جفت جوراب یک رنگ داشته باشیم؟

۱) ۲            ۲) ۳          ۳) ۴          ۴) امکان ندارد

 

 

 • رقم یکان عدد ۷۳۲ به توان پنج کدام است؟

۱) ۳            ۲) ۱          ۳) ۷          ۴) ۹

 

 

 • ۱ سوم از کدام عدد برابر نصف ۱۲ است؟

۱) ۶            ۲)۹           ۳) ۱۸          ۴) ۵۴

 

 

 • متضاد تأیید

۱) تضعیف            ۲) تردید          ۳) تصویب          ۴) تکمیل

سوالات تخصصی دبیر ریاضی استخدامی آموزش و پرورش

 

 

 • رابطه اتومبیل با گازوئیل مثل رابطه

۱) انسان است با غذا   ۲) آتش است با سوخت  ۳) هواپیما است با نیرو  ۴) کشتی است با ملوان

 

 

 • کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟

۱) مثنوی مولوی            ۲) گلستان          ۳) قانون          ۴) کلیله و دمنه

 

 

 • هر کس مرتکب اعمال خلاف قانون شود، باید ……………. شود.

۱) توقیف            ۲) مجازات          ۳) زندانی          ۴) تبعید

 

 

 • متضاد رام

۱) سرکش            ۲) بی‌باک          ۳) خشن          ۴) آشفته

سوالات تخصصی استخدامی دبیر ریاضی

 

 

 • آهنگ موزون پارو زدن قایقران‌ها ………….. دریای نیلگون را بر هم می‌زند.

۱) خاموشی            ۲) امواج          ۳) آب          ۴) تلاطم

 

 

 • یک ساعت هر ۲۷ دقیقه تند کار می‌کند این ساعت در ۹ شبانه روز چند دقیقه جلو می‌رود؟

۱) ۲۷            ۲) ۵۴         ۳) ۲۴          ۴) ۴۸

 

 

 • کدام یک از گزینه‌ها به عللی با سه گزینه دیگر فرق می‌نماید؟

۱) ادراک            ۲) کارد          ۳) اردک          ۴) راکد

 

 

 • در یک دانشکده معین ۱۵٪ زنان و ۲۵٪ مردان روی یک پروژه کار می‌کنند. اگر ۶۰٪ دانشکده را زنان تشکیل دهند، چه درصدی از دانشکده روی این پروژه کار می‌کنند؟

۱) ۴۰            ۲) ۱۹          ۳) ۱۲          ۴) ۴۸

منابع آزمون استخدامی دبیر ریاضی

 

 

 • شخصی که نه می‌تواند بخواند و نه کلمات را هجی کند نامه‌ای دریافت می‌کند که باید فوراً جواب دهد. وی سه دوست دارد که یکی کر، دیگری کور و سومی لال است. با کمک چه کسانی شخص مزبور نامه را آسانتر و سریعتر می‌خواند و جواب می‌دهد؟

۱) مرد لال         ۲) مرد لال و مرد کور       ۳) مرد کور و مرد لال       ۴) مرد کر و مرد کور

 

 

 • به جای ………….. چه عددی می‌توان نوشت؟ ………، ۲۸، ۱۵، ۸، ۴؟

۱) ۵۶            ۲) ۵۵          ۳) ۵۴          ۴) ۵۳

 

 

 • قیمت سه ساعت مچی معادل قیمت ۲ دوربین است. اگر قیمت ۷ ساعت مچی ۴۲۰ تومان باشد، قیمت یک دوربین چند تومان است؟

۱) ۶۰            ۲) ۹۰          ۳) ۱۲۰          ۴) ۱۸۰

 

 

 • اگر ادعای دانشجویی نادرست باشد، ندادن اجازه بحث درباره آند در کلاس درس عاقلانه نیست. اگر ادعا درست باشد ندادن اجازه به دانشجو برای بحث نابخشودنی است ولی ادعای دانشجو یا درست است یا نادرست است بنابراین:

۱) دادن اجازه بحث به دانشجو موجه است           

۲) ندادن اجازه بحث به دانشجو موجه است          

۳) ندادن اجازه یا غیر عاقلانه است یا نابخشودنی        

۴) ندادن اجازه بحث، هم بخشودنی و هم عاقلانه است.

نمونه سوالات دبیری ریاضی آموزش و پرورش

 

 

 • یک یارد تقریباً ۴۴/۹۱ درصد یک متر است. صد متر تقریباً چند یارد است؟

۱) ۱۰۰            ۲) ۹۰          ۳) ۱۰۵          ۴) ۱۱۰

 

 

 • رابطه مرهم با سوختگی مثل رابطه

۱) کره است با نان    ۲) اشک است با تسلی   ۳) غم است با حسرت   ۴) همدردی است با اندوه

 

 

 • یک قطعه طناب ۲۳ متری را به چند طریق می‌توان به طناب‌هایی به اندازه‌های ۲ متر و ۷ متر تقسیم کرد؟

۱) ۱            ۲) ۲          ۳) ۳          ۴) ۴

 

 

 • علی ۷۵٪ درآمد ماهانه‌اش را خرج و بقیه را پس‌انداز می‌کند. اگر پس‌انداز یک سال او ۱۸۰۰۰۰ باشد، متوسط خرج هر ماه علی چقدر است؟

۱) ۵۲۰۰۰            ۲) ۵۰۰۰۰          ۳) ۴۸۰۰۰          ۴) ۴۵۰۰۰

 

 

 • اگر ن سبک‌تر از هـ و م سنگین‌تر از ل و هـ سنگین‌تر از م باشد:؟

۱) ل سبک‌تر از هـ است            ۲) م سبک‌تر از ل است         

۳) م سنگین‌تر از ن است           ۴) ن سبک‌تر از م است

نمونه سوالات دبیری ریاضی استخدامی آموزش و پرورش

 

 

 • کدام واژه با سه واژه‌‌ی دیگر تفاوت بسیار دارد؟

۱) برد            ۲) برید          ۳) برودت          ۴) تبرید

 

 

 • به اجناس فروشگاه دوبار در یک ماه ۱۰٪ تخفیف داده شده است. چند درصد نسبت به قیمت اولیه تخفیف داده شده است؟

۱) ۲۰٪          ۲) ۲۱٪          ۳) ۱۹٪          ۴) هیچکدام

 

 

 • رابطه‌ی انتقام با عفو مثل رابطه‌ی

۱) کینه است با محبت  ۲) الم است با لذت  ۳) قصاص است با جبران  ۴) تلافی است با گذشت

 

 

 • رابطه‌ی آشکار با پنهان مثل رابطه‌ی

۱) معلوم است با مجهول    ۲) روز است با شب    ۳) روشن است با تاریک   ۴) خیر است با شر

سوالات اختصاصی دبیری ریاضی

 

 

 • در جاهای خالی کدام گزینه مناسب است؟ ۲۶، ، ۲۱، ۲۲، ۱۹؟

۱) ۲۳، ۲۴            ۲) ۲۳، ۲۲          ۳) ۲۴، ۲۳          ۴) ۲۵، ۲۴

 

 

 • در ادامه این رشته چه عددی باید نوشت؟ …، ۹، ۱۳، ۷، ۹، ۵، ۵، ۳؟

۱) ۱۷            ۲) ۱۱          ۳) ۱۴          ۴) ۱۵

 • ۵۴۰۰ لیتر بنزین برای مصرف ۹ اتومبیل یک شرکت راهسازی در مدت ۲۰ روز مأموریت داده شده است. با افزوده شدن ۳ اتومبیل دیگر ۲ روز از مدت مأموریت کم می‌شود. در صورتی که مقدار بنزین دریافتی تغییر نکند، سهمیه بنزین روزانه هر اتومبیل:

۱) زیاد شده است        ۲) کم شده است        ۳) تغییر نکرده است        ۴) قابل تعیین نیست

 

 

 • ۳ شریک تصمیم می‌گیرند که سودی را که به دست آوردند بطور مساوی تقسیم کنند. نفر X ۹۰۰۰ تومان، نفر Y ۷۰۰۰ تومان و شخص Z ۴۰۰۰ تومان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اگر سود آنها ۴۸۰۰ تومان باشد و اگر تصمیم بگیرند سود به میزان سرمایه‌گذاری تقسیم شود، فرد X چه مقدار بیشتر دریافت خواهد کرد؟

۱) ۲۱۶۰            ۲) ۵۶۰          ۳) ۸۶۰          ۴) ۱۶۸۰

نمونه سوالات تخصصی دبیری ریاضی

 

 

 • اگر عدد abab بر ab تقسیم شود، خارج قسمت برابر است با:

۱) ۱۱            ۲) ۱۱۰          ۳) ۱۰۱          ۴) ab

 

 

 • کدام واژه با سه واژه دیگر متفاوت است؟

۱) حد            ۲) سد          ۳) جد          ۴) بد

 

 

 • با استفاده از فناوری جدید ۲۰٪ از مبلغ هزینه‌ها کاسته شده و با ابتکار مالی ۵٪ دیگر هم هزینه‌ها کم شده. چند درصد صرفه‌جویی شده؟

۱) ۲۵            ۲) ۲۴          ۳) ۲۲          ۴) ۲۰

 

 

 • اگر عددی را در ۸ ضرب کنیم، ۵۰۴ واحد به آن افزوده می‌شود. آن عدد کدام است؟

۱) ۶۳            ۲) ۸۰          ۳) ۵۶          ۴) ۷۲

دانلود سوالات تخصصی دبیری ریاضی آموزش و پرورش

 

 

 • برای خرید ۲۵ بلیط ۵ ریالی یک اسکناس ۲۰۰ ریالی پرداخت شده است. حداکثر چند ریال ممکن است پس داده شود؟

۱) ۷۵            ۲) ۷۰          ۳) ۵۰          ۴) ۵

 

 

 • رابطه‌ی اسب با سوارکار مثل رابطه‌ی

۱) هواپیما است با مسافر  ۲) تانک است با سرباز  ۳) شتر است با ساربان  ۴) فیل است با فیلبان

 

 

 • متضاد بدرقه

۱) خوشآمد            ۲) استقبال          ۳) تهنیت          ۴) تعارف

 

 

 • جمعه به یکشنبه مانند:

۱) دقیقه است به ساعت                 ۲) مرخصی است به تعطیل  

۳) فراغت است به کوشش               ۴) تیر است به شهریور

دانلود سوالات استخدامی دبیری ریاضی

 • متضاد پارسایی

۱) فسق            ۲) کفر          ۳) طمع          ۴) ریا

 • امیرعلی با زن برادر پدر خود نشسته تازه داماد آن خانم با همسرش وارد می‌شود عروس با امیرعلی چه نسبتی دارد؟

۱) دختر عمو            ۲) زن برادر          ۳) برادر زاده          ۴) خواهر

 

 

 • به جای علامت سؤال چه عددی باید نوشت؟ ۹۶، ….، ۵۳، ۳۷، ۲۶، ۱۸، ۷، ۳؟

۱) ۶۹            ۲) ۶۴          ۳) ۶۱          ۴) ۵۷

 

 

 • با اعداد ۱، ۲، ۳، ۵ چند عدد سه رقمی بدون تکرار می‌توان نوشت؟

۱) ۶            ۲) ۴          ۳) ۱۲          ۴) ۹

 

 

 • چهار برابر عکس کدام عدد مثبت، با خود عدد برابر است؟

۱) ۴            ۲) ۳          ۳) ۲          ۴) ۶

دانلود رایگان نمونه سوالات دبیری ریاضی

 

 

 • اگر یکی از روزهای هفته مصادف با روز اول یک ماه باشد، این روز و روز بعد آن در این ماه چند بار تکرار می‌شود؟

۱) پنج بار            ۲) چهار بار          ۳) چهار یا پنج بار          ۴) نمی‌توان تعیین کرد

 

 

 • اگر محمود، بزرگتر از حسین و ایرج و حسین بزرگتر از هوشنگ و هوشنگ بزرگتر از ایرج باشد:

۱) حسین بزرگ‌تر از محمود است            ۲) محمود کوچکتر از هوشنگ است         

۳) ایرج بزرگ‌تر از محمود است               ۴) ایرج کوچکتر از حسین است

 

 

 • اگر بخواهیم از یک میله۹۰ سانتی متری ۷ تکه ‍۱۰ سانتی متری ببریم، چند برش لازم است؟

۱) ۶            ۲) ۷          ۳) ۸          ۴) ۹

 

 

 • ضد سعد چیست؟

۱) بدبختی            ۲) نحس          ۳) فقر          ۴) وضع

 

 

 • کدام یک از کلمات زیر در ردیف سه کلمه‌ی «فلفل، زودچوبه، هل» قرار دارند؟

۱) اسپند            ۲) کندر          ۳) دارچین          ۴) عود

نمونه سوالات رایگان دبیری ریاضی

 

 

 • کوچک‌ترین عدد بخش‌پذیر بر ۲، ۴، ۵، ۳ کدام است؟

۱) ۱۲۰            ۲) ۳۰          ۳) ۶۰          ۴) ۲۴

 

 

 • یک سوم نصف کدام عدد برابر با ۵ است؟

۱) ۲۰            ۲) ۱۰          ۳) ۳۰          ۴) ۱۵

 

 

 • متضاد توزیع

۱) گردآوری            ۲) پیوستگی          ۳) دسته‌بندی          ۴) ترکیب

 

 

 • اگر روز دوم ماه سه شنبه باشد، کدام روزهای دیگر دهه سوم این ماه سه شنبه خواهند بود؟

۱) بیست و دوم و بیست و نهم          ۲) بیست و یکم و بیست و هشتم         

۳) بیست و سوم و سی‌ام               ۴) بیست و دوم و سی‌ام

نمونه سوالات آزمون دبیری ریاضی

 

 

 • دو شریک که به نسبت‌های مساوی در سود و زیان سهیمند سود و زیان سالانه را پس از کسر ۵٪ سود تضمین شده‌ی سرمایه به نسبت اول بین خود تقسیم می‌کنند چنانچه سود یک سال ۲۶۰۰۰۰ ریال و سرمایه اولی ۱۰۰۰۰۰۰ ریال و سرمایه‌ی دومی ۱۵۰۰۰۰۰ ریال باشد مبلغی که به اولی تعلق می‌گیرد چند ریال است؟

۱) ۵۰۰۰۰            ۲) ۵۴۰۰۰          ۳) ۱۰۴۰۰۰          ۴) ۱۲۵۰۰۰

 

 

 • اگر امروز جمعه ۷ تیر باشد اول مهر چه روزی است؟

۱) شنبه            ۲) یکشنبه          ۳) دوشنبه          ۴) سه شنبه

 

 

 • رابطه شهر با ده مثل رابطه

۱) تمدن است با توحش                 ۲) آپارتمان است با کلبه         

۳) پلاستیک است با چرم               ۴) سینما است با تئاتر

 

 

 • کدام کلمه با بقیه تفاوت دارد؟

۱) آغاز            ۲) ابتدا          ۳) شروع          ۴) اتمام

 

 

 • متضاد فرجام

۱) کیفر            ۲) انجام          ۳) آغاز          ۴) پاداش

 

 

 • رابطه قاضی با قانون مانند رابطه:؟

۱) داور است با مسابقه                   ۲) نگهبان است با حفاظت  

۳) پاسبان است با نظم                  ۴) مجتهد است با شرع

 

 

 • بهره پرداختی سال دوم مربوط به ارزش نهایی اقساط ۵۰۰۰۰ ریالی با نرخ نسعیر ۴۰٪ چند ریال است؟

۱) ۰۰۰/۲            ۲) ۰۸۰/۴          ۳) ۰۰۰/۷          ۴) ۴۰۰/۱

 

 

 • ۸ نفر کارگر کاری را در مدت ۲۰ روز تمام می‌کنند. دو نفر کارگر به این عده افزوده می‌شود. این کار چند روز زودتر به پایان می‌رسد؟

۱) ۱۶            ۲) ۴          ۳) ۵          ۴) ۲

 

 

 • متضاد منصوب

۱) مطرود            ۲) معزول          ۳) مغضوب          ۴) معذور

 

 

 • کدام گزینه باید حذف شود تا سه پاسخ دیگر از جهتی در یک طبقه قرار گیرند؟

۱) اقتباس و تقلید            ۲) تیر و کمان          ۳) خشم و کینه          ۴) ممنوع و مجاز

 

 

 • نسبت …….. به تیغ مانند فرورفتن است به ………..

۱) برندگی، نیزه            ۲) برندگی، میخ          ۳) شمشیر، دست          ۴) نیزه، کارد

 

 

 • پس از دو تخفیف متوالی ۱۵٪ و ۱۰٪ قیمت یک کالا ۳۰۶۰۰ ریال می‌باشد. قیمت کالا قبل از تخفیف کدام است؟

۱) ۴۰۰۰۰ ریال            ۲) ۴۰۸۰۰ ریال          ۳)۲۳۴۰۹ ریال          ۴) هیچکدام

 

 

 • متضاد بی باک

۱) ناتوان            ۲) ترسو          ۳) رادمرد          ۴) دلیر

 

 

 • به جای …….. کدام جواب را می‌توان نوشت؟ ……..، ۲۸، ۱۰، ۴، ۴

۱) ۴۶            ۲) ۸۲          ۳) ۳۰          ۴) ۳۴

 

 

 • حاصل ضرب دو عدد متوالی و مثبت از مجموع آنها ۸۹ واحد بیشتر است. عدد کوچکتر کدام است؟

۱) ۱۱            ۲) ۱۰          ۳) ۱۸          ۴) ۲۱

 

 

 • نسبت سن زهره به سوسن ۱ است. سن مریم دو برابر سن سوسن و زهره ۱۵ سال از مریم کوچکتر است. سن سوسن کدام است؟

۱) ۲۴            ۲) ۲۰          ۳) ۲۵          ۴) هیچ کدام

 

 

 • اهالی دو دهکده که بین آنها موانع طبیعی وجود دارد، معمولاً آشنایی ………. با یکدیگر دارند.

۱) سطحی            ۲) اتفاقی          ۳) عمیق          ۴) خصوصی

 

 

 • نسبت …….. به درخت مثل فرزند است به ……..

۱) برگ، مدرسه            ۲) بهار، پیری          ۳) ساقه، محبت          ۴) میوه، مادر

 

 

 • همه حاضران در این اتاق شیرازی هستند، رضا در این اتاق است. رضا شیرازی نیست. اگر جمله‌ی اول و دوم درست باشد، جمله سوم؟

۱) حتماً درست است     ۲) حتماً غلط است    ۳) احتمالاً غلط است    ۴) احتمالاً درست است

 

 

 • سود پرداختی مربوط به سال سوم مربوط به ارزش نهایی اقساط ۲۰۰۰۰ ریالی با نرخ تسعیر سالانه ۱۰٪ چند ریال است؟

۱) ۲۰۰/۶            ۲) ۲۰۰/۴۶          ۳) ۶۲۰/۶          ۴) ۸۲۰/۱۲

 

 

 • اگر شعاع دایره‌ای بیست درصد افزایش یابد به مساحت دایره چند درصد افزوده می‌شود؟

۱) ۴ درصد            ۲) ۲۰ درصد          ۳) ۴۴ درصد          ۴) ۵۶ درصد

 

 

 • باقیمانده تقسیم کدامیک از اعداد زیر بر ۱۳، مساوی ۵ است؟

۱) ۸۶            ۲) ۱۲۲          ۳) ۶۶          ۴) ۶۲

 

 

 • در یک قفسه کتاب که چندین طبقه دارد، در طبقه اول ۵ کتاب و در طبقه دوم ۶ کتاب و به همین ترتیب در هر طبقه بالاتر یک کتاب بیشتر قرار دارد. اگر در آخرین قفسه ۱۶ کتاب بابشد، قفسه چند طبقه دارد؟

۱) ۱۲            ۲) ۱۱          ۳) ۱۳          ۴) ۱۶

 

 

 • متضاد کلان

۱) نازک            ۲) ظریف          ۳) کوتاه          ۴) ریز

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

مجموعه سوالات آزمون استخدامی دبیر ریاضی

در صورتی که قصد دارید در آزمون استخدامی دبیر ریاضی آموزش پرورش شرکت کنید اولین گام یافتن بهترین نمونه سوالات آزمون استخدامی است. سوالاتی که به صورت استاندارد جمع‌آوری و طبقه بندی شده باشد و مطالعه آن احتمال قبولی شما را بالا ببرد.

 

آنچه ۲۰ بگیر در اختیار شما می‌گذارد مجموعه‌ایست کامل و استاندارد از سوالات استخدامی دبیر ریاضی آموزش و پرورش. ما تمامی منابع و سوالات را به شما ارائه خواهیم داد و کافیست برنامه ریزی مناسبی برای مطالعه داشته باشید.

 

کاملترین نمونه سوالات استخدامی دبیر ریاضی

تیم تخصصی ما با بررسی سوالات ادوار مختلف و کارشناسی متخصصان این حوزه مجموعه‌ای را جمع‌آوری کرده اند مجموعه‌‌ای که در آن نمونه سوالات پرتکرار کنار هم جمع‌آوری و طبقه بندی شده است و داوطلبان با مطالعه این نمونه سوالات هم با بخش بزرگی از سوالاتی که قرار است در آزمون پاسخ دهند آشنا می‌شوند و هم در کنار آن شیوه مطالعه خود را بر اساس این سوالات تنظیم خواهند کرد.

 

آنچه تیم ۲۰ بگیر ارائه کرده است مجموعه سوالات مربوط به آخرین آزمون برگزار شده است. سوالات با تمامی تغییراتی که داشته به شما این امکان را می‌دهند تا به تغییراتی که در سوالات ایجاد شده است آشنا شوید و بتوانید خود را با شرایط تطبیق دهید.

 

به یا داشته باشید برای مطالعه سوالات آزمون دبیری ریاضی نکته مهم استفاده از منابع به روز است. زیرا در صورتی که با تغییراتی که در شیوه طرح سوالات رخ داده است آشنا نباشید احتمال قبولی شما کاهش خواهد داشت.

 

برای قبولی در آزمون استخدام دبیر ریاضی آموزش پرورش چگونه مطالعه کنیم؟

آنچه سایت ۲۰ بگیر در اختیار شما قرار داده است تجربه سال‌ها تدریس تخصصی دبیران با تجربه را به همراه دارد. ما سال‌هاست سوالات آزمون‌ استخدامی دبیری را گردآوری می‌کنیم و توسط تیم تخصصی خود تجزیه و تحلیل‌های جامعی انجام می‌شود و پس از انتشار همراه با شرکت کنندگان در آزمون‌ها در ارتباطیم تا نتایج را جویا شویم.

 

درصد موفقیت افراد شرکت کننده‌ای که از سوالات ما استفاده کرده بودند بسیار زیاد است و دلیل روشنی برای این موضوع وجود دارد.

 

زمانی که شما سوالات استاندارد و مطابق با آزمونی که قرار است در آن شرکت کنید در اختیار داشته باشید در واقع می‌دانید که با چه رویکردی مطالعه کنید. زمانیکه مطالعه می‌کنید می‌دانید به چه نکاتی باید توجه بیشتری داشته باشید و تمرکز خود را روی آن قرار دهید.

 

در واقع علاوه بر اینکه خود سوالات به احتمال زیاد مشابه‌های بسیاری سر آزمون اصلی خواهد داشت در هنگام مطالعه نیز به ذهن شما جهت درست می‌دهد فقط کافیست ابتدا نگاهی به سوالات بیندازید بدون نگاه کردن به پاسخنامه اقدام به پاسخگویی به سوالات کنید و پیش از مطالعه نیز با بررسی سوالات آزمون استخدام دبیر ریاضی آموزش پرورش به مطالعه منابعی که در اختیار دارید جهت دهی کنید.

 

سابقه تخصصی تیم ۲۰ بگیر در جمع‌آوری و طبقه بندی  و طرح سوالات آزمون‌های استخدامی باعث شده است که طی این سال‌ها افراد متخصص در کنار هم جمع شوند و تمرکز خود را بر روی سوالات آزمون استخدامی قرار دهند.

 

سوالاتی که طی سالیان تغییر کرده است و حتی منابع نیز دستخوش تغییراتی بوده که باعث شده اغلب داوطلبان در پیدا کردن منابع معتبر گیج شوند و از شیوه طرح سوالات اطلاعاتی نداشته باشند.

 

به یاد داشته باشید داشتن سوالات استاندارد پیش از آزمون کمک بسیار زیادی به شما خواهد کرد تا بتوانید مطالعات خود را متمرکز بر بخش‌های مهم کنید، با مرور سوالات تسلط و توانایی‌های خود را بالا ببرید و در نهایت بتوانید تمامی آنچه مورد نیاز است را پیش از شرکت در آزمون انجام دهید تا به راحتی قبولی حاصل شود.

 

داشتن سوالات مشابه پیش از آزمون بخش بزرگی از استرس شما را کم خواهد کرد و تمرکز شما را روز امتحان افزایش خواهد داد.

مجموعه سوالات آزمون استخدامی دبیر ریاضی

آنچه در اختیار شما قرار خواهد گرفت شامل سوالات عمومی و تخصصی است. سوالات عمومی که تمامی گرایش‌ها و دروس دبیری را شامل می‎‌شود و همه افرادی که قصد دارند به حوزه تدریس در آموزش پرورش وارد شوند باید بتوانند به سوالات عمومی پاسخ دهند.

 

سوالات تخصصی مربوط می‌شود به رشته‌های خاصی که قرار است در آن‌ها تدریس انجام شود. درمورد رشته ریاضی منابع متعددی وجود دارد که داشتن نمونه سوالات استاندارد به شما در انتخاب بهترین شیوه مطالعه کمک خواهد کرد.

 

با تهیه مجموعه سوالات آزمون استخدامی دبیر ریاضی آموزش پرورش بخش بزرگی از راه را برای قبولی در آزمون طی خواهید کرد.

 

به روزرسانی و چک مداوم پاسخنامه‌های سوالات آزمون دبیری ریاضی

در مورد سوالات دبیری ریاضی به خصوص در زمینه سوالات اختصاصی لازم است تا بارها سوالات و پاسخنامه‌ها  بررسی شود.

علاوه بر این با تغییراتی که در سال‌های اخیر رخ داده است احتمال حذف برخی بخش‌ها یا اضافه شده بخش دیگر وجود داشته باشد که با به روزرسانی و اصلاح این موضوع در سری جدید سوالات تصحیح می‌شود.

 

بنابراین همواره سعی کنید آخرین ورژن سوالات را تهیه کنید و به هیچ عنوان به دنبال نسخه‌های قدیمی‌تر یا نامعتبر نباشید.

 

توجه داشته باشید که سوالات در صورتی که به روز نباشند یا دارای ایراداتی باشند در روند یادگیری شما تاثیر بسیار مخربی خواهند داشت و این سوالات قدیمی و نامعتبر نه تنها به شما کمک نمی‌کند بلکه باعث می‌شود از هدف خود دور شوید.

 

مجموعه سوالات استخدامی دبیر ریاضی آموزش پرورش که تیم تخصصی ما در اختیار شما قرار می‌دهد آخرین ورژن اصلاح شده سوالات است که کوچکترین خطا و ایرادی با بازنگری‌های مداوم کاملا رفع شده است.

 

موفقیت تیم ۲۰ بگیر در قبولی آزمون آموزش پرورش

ما سال‌ها تجربه و تخصص در زمینه ارائه خدمات قبولی آزمون آموزش و پرورش داریم. آماری که از داوطلبان داریم نشان می‌دهد که سال به سال آمارا قبولی افرادی که از خدمات تخصصی ما استفاده کردند افزایش یافته و امروز می‌توان ادعا کرد که بهترین سوالات و جامع‌ترین خدمات در اختیار داوطلبان قرار گرفته است.

 

با اعتماد به ما قبولی خود را در آزمون استخدامی دبیری پیش رو تضمین کنید. سال گذشته افرادی که داوطلب آزمون دبیری بودند و از خدمات تخصصی ما استفاده کردند نتایج درخشانی را رقم زدند و بخش مهمی که در این موفقیت‎‌ها  توجه جلب می‌کند زمان کمی است که داوسلبان برای مطالعه گذاشتند و نسبت به این زمان کم قبولی حاصل شد.

 

دلیل این موفقیت گسترده این است که داوطلبانی که از خدمات ما استفاده می‌کنند در واقع پیش از آزمون نمونه سوالات را در اختیار دارند و کافیست با یک برنامه ریزی جامع و ساده تنها به مطالعه خود جهت دهی کنند تا موفق شوند.

 

امیدوارم که امسال نیز مانند سال‌های گذشته داوطلبانی که با برنامه ریزی و پشتکار اقدام به مطالعه نمونه سوالات و منابعی که در اختیارشان قرار داده شده کرده‌اند همانند سال‌های پیشین به راحتی آزمون استخدامی امسال را پشت سر بگذارند و یک گام به شغل دلخواه خود نزدیک‌تر شوند.

 

چگونه به سوالات آزمون استخدام دبیر ریاضی آموزش پرورش که در سایت‌ها منتشر می‌شود اعتماد کنیم؟

این روزها متأسفانه بازار سودجویی و تخلفات اینترنتی بسیار داغ است. بعید نیست که برخی وب سایت‌های نامعتبر اقدام به فروش سوالات بی کیفیت یا قدیمی کنند یا پاسخنامه‌های غلط در اختیار داوطلبان قرار دهند که باعث گمراهی افراد شود.

 

برای آنکه بتوانید به یک وب سایت در این زمینه اعتماد کنید اولین گام بررسی مجوز هاست. تیم ۲۰ بگیر مجوز رسمی از وزارت ارشاد برای فعالیت‌های خود دارد.

 

علاوه بر این وب سایت ما دارای لوگوی طلایی است و در زمینه ایمنی و امنیت داده‌های شما نشان اعتماد الکترونیکی دو ستاره از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دریافت کرده است و نشان ملی ثبت رسانه دیجیتال نیز دارد تا در هنگام پرداخت از امنیت داده‌های خود اطمینان حاصل کنید.

 

علاوه بر این فایل معتبر و کارآمدی دریافت کنید به قبولی شما کمک کنید و کوچکترین ایرادی در صورتی که رخ دهد تیم پشتیبانی وجود داشته باشد که با تماس با این تیم بتوانید ایراد را برطرف کنید.

 

خیالتان از بابت خرید راحت باشد. هر نظر پیشنهاد یا انتفادی داشتید حتما با ما در میان بگذارید و در هنگام خرید فایل نیز هر مشکلی بروز کرد حتما با تماس با تیم پشتیبانی ۲۰ بگیر ما را در جریان بگذارید تا در اسرع وقت مشکل برطرف شود.

 

 چگونه به سوالات آزمون استخدامی آموزش پرورش اطمینان کنیم؟

علاوه بر توضیحاتی که در مورد اعتبار یک وب سایت و سابقه کاری طولانی مدت و اعتبار بالایی که در میان مخاطبان و داوطلبان وجود دارد لازم است بدانید که اعتماد به نمونه سوالاتی که در اختیارتان قرار می‌گیرد حتی با بررسی کیفیت سوالات و انطباق آن با منابع نیز ممکن است.

 

کافیست نگاهی کوتاه به سوالاتی که به شما ارائه شده است بیندازید. استاندارد سوالات، طبقه‌بندی اصولی آن، انطباق با سرفصل‌هایی که آزمون‌های پیشین داشته‌اند و چیدمان حرفه‌ای سوالات حتی بدون آنکه اعتبار وب سایت را بسنجید نیز توجه شما را جلب خواهد کرد.

آنچه در اختیار شما قرار می‌گیرد مجموعه سوالات تخصصی و عمومی است. این سوالات شامل چه مواردی خواهد بود؟

 

منابع عمومی آزمون استخدامی دبیر ریاضی آموزش و پرورش

منابعی که برای قبولی در آزمون دبیر انتخاب شده است شامل مواردی است که به صورت عمومی لازم است تمامی دبیران بدانند.

 

این موارد هر سال به روزرسانی می‌شود به همین دلیل نیاز است که سوالاتی در اختیار داشته باشید که آخرین تغییرات در آن لحاظ شده باشد. به عنوان دبیر باید بتوانید به سوالات بخش فناوری اطلاعات (ICDL مهارت‌های هفتگانه) و سوالات هوش و توانمندی عمومی پاسخ دهید.

 

علاوه بر این لازم است ریاضی  و آمار مقدماتی بدانید. در کنار این موارد سوالات اطلاعات عمومی نیز از شما پرسیده می‌شود و همچنین بخشی با عنوان معارف اسلامی و دانش اجتماعی و حقوق سیاسی نیز وجود دارد.

 

این سوالات را می‌توان در مجموعه سوالات عمومی آزمون استخدامی دبیری ریاضی مشاهده کرد.

 

به یاد داشته باشید که گستردگی سوالات باعث می‎شود تا افراد مجبور باشند منابع متعدد مطالعه کنند و عملا وقت مطالعه کم می آورند به همین دلیل به شما پیشنهاد می‌کنیم حتما با آمادگی قبلی و بررسی سوالات شروع به مطالعه کنید  و حتی در موارد همین سوالات برای قبولی کافی است.

منابع تخصصی آزمون استخدامی دبیر ریاضی آموزش پرورش

به عنوان یک دبیر ریاضی باید تسلط حداکثری بر تمامی مباحث رشته‌های ریاضی داشته باشید. از خلاقیت ریاضی گرفته تا مبانی آنالیز ریاضی از اصول آموزش گرفته تا مبانی آنالیز عددی و حتی ریاضی عمومی و معادلات دیفرانسیل و آمار و احتمال تمامی این سرفصل‌ها سوالاتی مطرح می‌شود که می‌بایست با تسلط به این سوالات پاسخ دهید.

 

افرادی که در رشته‌های ریاضی محض و کاربردی تحصیل کرده‌اند و افرادی که تسلط کافی بر مباحث این رشته‌ها دارند می‌توانند با داشتن نمونه سوالات این بخش خود را محک بزنند تا مشخص شود کدام یک از موارد نیاز به مطالعه و بررسی بیشتری خواهد داشت.

 

بیش از نیمی از راه قبولی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش را با ما طی کنید

تیم تخصصی ما همراه تلاش بی وقفه خود را در به روز رسانی و بهبود کیفیت منابع و سوالاتی که ارائه کرده است انجام می‌دهد.

 

توجه داشته باشید که به عنوان داوطلب آزمون استخدامی مجبور خواهید شد زمان زیادی را تلف کنید تا بتوانید تمامی منابع را جمع آوری کنید و تمام جزئیات را تهیه کنید و هزینه‎‌های زیادی نیز تلف خواهد شد.

 

آنچه ما به شما ارائه می‌کینم بخش بزرگی از زحمات را کم خواهد کرد و شما تنها می‌توانید با یک برنامه ریزی مناسب با کمترین زمان تلف شده بهترین نتیجه را به دست آوردی.

 

سوالات تخصصی بسته طلایی دبیر ریاضی آموزش و پرورش شامل موارد زیر است:

به شما ۵۴۰ سوال تخصصی ارائه خواهد شد در زمینه ریاضی عمومی که همراه آن پاسخنامه کاملا تشریحی خواهد بود.

۱۹۰ سوال تخصصی از بخش معادلات دیفرانسیل ارائه می‌شود که پاسخنامه را همراه خواهد داشت.

۴۶۰ سوال تخصصی آمار و احتمال ارائه می‌شود که پاسخنامه خواهد داشت.

۱۵۰ سوال از بخش آنالیز ریاضی وجود دارد که پاسخنامه نیز همراه آن ارائه می‎شود.

از مبانی جبر نیز ۸۰ سوال ارائه می‎شود که پاسخنامه خواهد داشت.

از بخش آنالیز عددی نیز ۱۴۰ سوال تخصصی ارائه می‌شود و همراه آن پاسخنامه نیز خواهد بود.

از بخش آموزش ریاضی نیز ۱۸۰ سوال وجود دارد که به صورت کاملا تخصصی است و پاسخنامه نیز ارائه شده.

۵۴۰ سوال از بخش خلاقیت ریاضی وجود دارد به همراه پاسخنامه که شما را از هر منبع دیگری بی نیاز کند.

 

 منبع سوالات تخصصی آزمون استخدام آموزش و پرورش سوالات سال‌های گذشته است

از تمامی سوالات تخصصی دبیری ریاضی می‌توان هزاران هزار سوال به شیوه‌های متفاوت طراحی کرد. به یاد داشته باشید که نیاز است سوالات را در محدوه‌ای مطالعه کنید که در سال‌های گذشته از آن سوال آمده است.

 

به طور مثال نیازی نیز تمامی مباحث مربوط به آنالیز ریاضی را مو به مو بلد باشید با بررسی سوالات سال‌های پیشین متوجه می‌شوید که طراحان کدام بخش‌ها و کدام مباحث مد نظرشان است.

 

آنچه ما در اختیار شما قرار خواهیم داد سوالاتی که است که مطابق با سال‌های ۹۷ و ۹۶ و ۹۵ و ۹۴ است. این ۴ سال اخیر سوالات جامعی و مشخصی را در اختیار شما قرار می‎‌دهد که به مطالعات شما جهت خواهد داد.

 

مطالعه این مجموعه سوالات را به همه داوطلبان آزمون استخدام آموزش پرورش توصیه می‌کنیم.

 

مجموعه سوالات عمومی آزمون استخدامی دبیر ریاضی آموزش پرورش

وسعت و پراکندگی مباحث عمومی بسیار زیاد است به همین دلیل تقریبا می‌توان گفت چاره ای  وجود ندارد جز اینکه شما مجموعه ای از بانک سوالات عمومی در اختیار داشته باشید تا بتوانید به وسیله آن زمان خود را تنظیم کنید.

 

تمامی سوالاتی که ارائه می‌شود با پاسخنامه کاملا معتبر است در این مجموعه شما

از بخش زبان و ادبیات فارسی ۶۵۰ سوال

از بخش معارف اسلامی ۶۲۰ سوال

از بخش سوال عمومی ریاضی و آمار مقدماتی ۷۴۵ سوال

از بخش زبان انگلیسی عمومی ۶۱۰ سوال

از بخش نمونه سوال دانش اجتماعی و حقوق سیاسی و اطلاعات عمومی ۳۲۰ سوال

از بخش فناوری اطلاعات مهارت‌های هفتگانه ICDL 730 سوال

و از بخش هوش و توانمندی‌های عمومی نیز ۵۳۵ سوال در اختیار خواهید داشت.

 

این حجم بالا از سوالات عملا شما را از مطالعه بی مورد منابع بی نیاز می‌کند کافیست هر مجموعه سوال را با دقت پاسخ دهید و تنها از پاسخنامه برای چک کردن پاسخ صحیح سوالات استفاده کنید و پیش از پاسخ به سوالات آن‎را نگاه نکنید تا سوالات در ذهن شما بررسی شود و با دانش شما مقایسه شود تا نقاط قوت و ضعف مشخص شود.

نمونه سوالات استخدامی دبیر ریاضی – نمونه سوال استخدامی خلاقیت ریاضی – دانلود رایگان نمونه سوالات خلاقیت ریاضی – دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی دبیری ریاضی – دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش دبیری ریاضی – سوالات خلاقیت ریاضی استخدامی – نمونه سوالات خلاقیت ریاضی جورج پولیا – دانلود رایگان سوالات استخدامی دبیری ریاضی – منابع استخدامی دبیری ریاضی

نمونه سوالات استخدامی دبیر ریاضی

سوالات آزمون استخدامی دبیر ریاضی

دانلود سوالات تخصصی دبیر ریاضی

سوالات تخصصی دبیر ریاضی آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی تخصصی دبیر ریاضی

دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر ریاضی

نمونه سوال استخدامی دبیر ریاضی

اصل سوالات استخدامی دبیر ریاضی

دانلود رایگان سوالات استخدامی دبیر ریاضی آموزش و پرورش

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر ریاضی

 

محتوای :

۱- دانلود کتاب اصول آموزش ریاضی pdf
2- تجربیات قبول شدگان دبیری ریاضی
۳- سوالات ریاضی عمومی آزمون استخدامی
۴- نمونه سوالات استخدامی ریاضی
۵- جزوه ریاضی استخدامی
۶- جزوه خلاقیت ریاضی
۷- کتاب اصول آموزش ریاضی و خلاقیت ریاضی
۸- جزوه آموزش ریاضی برای آزمون استخدامی
۹- دانلود نمونه سوالات خلاقیت ریاضی
۱۰- دانلود رایگان کتاب استخدامی دبیری ریاضی
۱۱- کتاب اصول آموزش و خلاقیت ریاضی
۱۲- منابع ازمون اموزش پرورش رشته ریاضی
۱۳- تست خلاقیت ریاضی استخدامی
۱۴- دانلود کتاب تست هوش و خلاقیت ریاضی
۱۵- خرید اینترنتی کتاب استخدامی دبیر ریاضی
۱۶- کتاب ازمون استخدامی هادی ذبیحی
۱۷- نمونه سوالات اموزش ریاضی علم الهدی
۱۸- کتاب تست اصول آموزش ریاضی

مهمترین و سخت ترین نمونه سوالات دبیر ریاضی دانلود نمونه سوالات تخصصی دبیر ریاضی با جواب با کیفیت بسیار عالی از سامانه رسمی ۲۰ بگیر داد کام https://20begir.com/wp-content/uploads/نمونه-سوالات-تخصصی-دبیر-ریاضی.mp4 چند مورد از نمونه سوالات آزمون دبیر ریاضی با جواب رابطه ی محیط با محاط مثل رابطه ی ۱) ظرف است با مظروف               ۲) بزرگ است با کوچک ۳) خلأ است با خالی                   ۴) آسمان است با زمین کدام کلمه با بقیه فرق دارد؟ ۱) تراز                 ۲) شاقول              ۳) گونیا                ۴) نقاله رابطه ی تیر با کمان مثل رابطه ی ۱) سنگ است با فلاخن      ۲) نیزه است با پرتاب ۳) گوی است با میدان                ۴) فشنگ است با سرباز جزوه ریاضی استخدامی اگر به طول اضلاع مربعی ۱۰% اندازه خودش افزوده گردد به مساحت مربع چند درصد اضافه می شود؟ ۱) %۲۱                ۲) %۲۰                   ۳) %۱۱                ۴) %۱۰ بهاره یک سوم تکالیفش را قبل از نهار و سه چهارم بقیه را بعد از نهار انجام می دهد. چه نسبتی از تکالیفش باقی مانده است؟ ۱) یک ششم          ۲) پنج دوازدهم       ۳) یک دوم            ۴) هفت دوازدهم اگر ۳۱ تیرماه چهارشنبه باشد، پنجم مرداد ماه همان سال کدام روز هفته است؟ ۱) سه شنبه           ۲) چهارشنبه          ۳) دوشنبه             ۴) جمعه سوالات ریاضی عمومی استخدامی آموزش و پرورش اگر جمشید بخواهد به هر یک ازدوستان خود ۴ ریال بدهد، یک ریال کم می آورد و اگر بخواهد به هر یک سه ریال بدهد ۴ ریال زیاد می آورد، جمشید چند ریال دارد؟ ۱) ۱۱                  ۲) ۱۹                  ۳) ۵                    ۴) ۳  در ادامه چه عددی باید نوشت …، ۴۸، ۸، ۲، ۱؟ ۱) ۳۸۴                ۲) ۲۸۸                ۳) ۶۱                  ۴) ۹۶ کدام ترکیب مناسبت کمتری با بقیه دارد؟ ۱) جاذب و مجذوب  ۲) فاضل و معزول    ۳) قادر و مقدور       ۴) ناقل و منقول  با توجه به رابطه کلمات، کلمه بعدی کدام است   پارسا، ساربان، آنتیک، …؟ ۱) تک رو              ۲) پرورش             ۳) نیکرو               ۴) یکتا کتاب ریاضی استخدامی  بعضی از کارمندان اداره ای لیسانسیه هستند، بعضی کارمندان به زبان فرانسه آشنائی دارند. بعضی از لیسانسیه ها زبان فرانسوی می دانند. اگر جمله اول و دوم درست باشد جمله سوم؟ ۱) ممکن است درست باشد ممکن است غلط باشد ۲) هیچگاه درست نیست ۳) همواره درست است                                 ۴) همواره درست نیست سعادت یعنی؟ ۱) نیک انجام          ۲) نیک بختی         ۳) نیک بینی          ۴) نیک فرجام اگر A با B برابر باشد. E مساوی با F است. اگر C مساوی با D باشد. G مساوی با H است یا A مساوی B است. یا C مساوی با D بنابراین؟ ۱) یا A مساوی با F است یا C مساوی با H 2) یا B مساوی با H یا F مساوی با D 3) یا E مساوی با F است یا G مساوی با H 4) یا F مساوی با C است یا A مساوی با G برچسب قیمت یک میز تحریر ۹۰۰۰ ریال است. این میز ۷۵۰۰ ریال فروخته شده است. نرخ تخفیف کدام است؟ ۱) %۱۵                ۲) %۱۸                ۳) %۲۰                ۴) %۱۶ دانلود دفترچه تخصصی دبیری ریاضی در ادامه چه عددی می توان نوشت …، ۲۶، ۲۴، ۸، ۶، ۲، ۰؟ ۱) ۷۸                  ۲) ۵۲                  ۳) ۳۰                  ۴) ۲۸ کرایه حمل بسته های پستی A ریال برای هر…

نمونه سوالات تخصصی دبیر ریاضی

امتیاز

به این محصول چه امتیازی میدی؟

امتیاز کاربران: ۴٫۹۳ ( ۵ رای)
۰ bigtheme

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

22 دیدگاه برای رایگان سوالات استخدامی دبیر ریاضی آموزش و پرورش【۱۴۰۳】

 1. عاطی

  عاااالی بود

 2. علی

  سلام نمیشه دانلود کرد مینویسه به سبد اضافه نشد

  • admin admin

   سلام
   از یک مرورگر دیگه امتحان کنید

 3. ساریان

  میخواستم ازتون تشکر کنم که این پکیج سوالات دبیر ریاضی رو در این سایت قرار دادید.

 4. تنکابنی

  سوالات دبیر ریاضیتون در سطح نسبتا خوبی هستش

 5. خطیبی

  روند سوالات از آسان تا سخت بود و به صورت حرفه ای طراحی شده بود

 6. دهباشی

  نسبت به هزینه ای که برای این سوالات پرداخت کردم خیلی راضی بودم

 7. شریفی

  من عاشق ریاضی هستم و با خوندن این سوالات دبیر ریاضی خیلی حال کردم

 8. رشیدی

  پکیج سوالات دبیر ریاضی واقعا عالی بود …با سپاس فراوان

 9. امیر

  سوالات دبیر ریاضی رو خوندم و خیلی به دردم خورد..

 10. ذاکری

  اگه امکانیش هست تعداد سوالات رو بیشتر کنید سوالات خیلی کاربردی و مفهومی بود..ممنون از مدیر سایت ۲۰ بگیر

 11. فاضل

  نمونه سوالات دبیر ریاضی رو خوندم و خیلی بهم کمک کرد امیدوارم به حق شهید کربلا هر چی مشکل دارید حل بشه و همیشه همینطور خوب و عالی باشید

 12. ماجد

  سوالات دبیر ریاضی مهم و تاثیرگذاری بود

 13. عباس

  تا قبل از اینکه با این سایت آشنا بشم کلی برای نمونه سوالات دبیر ریاضی هزینه کردم ولی چیزی نصیبم نشد ولی با خوندن این نمونه سوالات دبیر ریاضی مطمئنم که به امید خدا قبول میشم

 14. کاوه

  سوالات دبیر ریاضی عالی و فراموش نشدنی بود…خیلی ازتون ممنونم

 15. کوثری

  سریعترین روش برای محک زدن سطح ریاضی راه خوبی هستش که بشه این سوالات استفاده کرد

 16. فروغی

  من از چند جای دیگه هم نمونه سوالات دبیر ریاضی گرفتم ولی این نمونه سوالات از بقیه جاهای که گرفته بودم بهتر و کاملتر بودش..

 17. فیروزآبادی

  سوالات دبیر ریاضی تون توپ بود

 18. گیلانی

  کیفیت سوالات دبیر ریاضی بالا بود.

 19. مسعود

  با خوندن این سوالات دبیر ریاضی خیلی از مشکلاتی که در آموزش و پرورش داشتم رو تونستم ارزیابی کنم..سوالات جالبی بود

 20. موسوی

  سلام. من از نمونه سوالات دبیر ریاضی آموزش و پرورش شما دیدن کردم کامل و جامع بود و این نمونه سوالات رو به بچه های که میخواستن در امتحان دبیر ریاضی شرکت کنن هم دادم همشون از سوالات خیلی راضی بودن

 21. جوادی

  توی سوالات دبیر ریاضیتون مبحث های جالبی آورده شده

 22. بوخنر

  من تقریبا همه سوالات دبیر ریاضی رو دیدم سوالات کاملی بود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *