رایگان سوالات آداب بیمه مرکزی[ویژه آزمون ۱۴۰۳]+ جزوه

(دیدگاه کاربر 10)

۲۹,۹۰۰ تومان

منابع آزمون آداب بیمه مرکزی با جواب
سوالات ازمون اداب بیمه مرکزی با پاسخنامه
دانلود نمونه سوالات آزمون آداب بیمه مرکزی با جواب
دانلود نمونه سوالات آداب بیمه مرکزی با پاسخ

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

بیش از ۱۰۰۰ سوال از نمونه سوالات آزمون آداب بیمه مرکزی با پاسخنامه (کاملترین مجموعه و اصل سوالات دوره های گذشته)

با این پکیج طلایی قبولی خود را تضمین کنید

چند مورد از سوالات آزمون آداب بیمه مرکزی:

کدام یک از گزینه های زیر جزء استثنائات بیمه ظروف تحت فشار صنعتی نیست؟
۱-خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی در اثر آزمایش هیدرولیکی
۲-خسارت ناشی از ترکیدن و متلاشی شدن ظروف تحت فشار صنعتی ✓
۳-خسارت ناشی از تغییر شکل تدریجی ظروف تحت فشار صنعتی درصورتی که منجر به متلاشی شدن یا ترکیدن آنها نگردد.
۴-خسارت ناشی از لایه لایه شدن، ترک خوردن، متورم شدن ظروف تحت فشار صنعتی درصورتی که منجر به متلاشی شدن یا ترکیدن آنها نگردد

 

نمونه سوالات آزمون کارگزاری بیمه مرکزی

 

در بیمه بدنه اتومبیل، کدام یک از خسارت هاى زیر در صورت توافق در بیمه نامه یا الحاقیه تحت پوشش قرار میگیرند؟
۱-خسارتهایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در سابقه اتومبیل رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد می شود. ✓
۲-خسارتهای ناشی از شورش
۳-خسارتهای ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذی صلاح به علت استعمال مواد مخدر توسط راننده موضوع بیمه به وجود آمده باشد.
۴-خسارت هایی که عمداً توسط ذی نفع موضوع بیمه به آن وارد شود

 

در بیمه بدنه اتومبیل، زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه دیده به علت تحقق خطرات تحت پوشش ……….
۱-جزء خسارتهای غیرقابل جبران است.
۲-جزء خسارتهای مستثنی شده است و در صورت توافق در بیمه نامه یا الحاقیه تحت پوشش خواهد بود. ✓
۳-حداکثر تا ۲۰درصد کل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.
۴-حداکثر تا ۵۰درصد کل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود

 

نمونه سوالات آزمون کارگزاری رسمی بیمه

 

در بیمه بدنه اتومبیل، هرگاه بیمه گذار در پاسخ به پرسشهای بیمه گر عمداًاز اظهار مطلبی خودداری و یا اظهار خلاف واقع بنماید به نحوی که مطالب اظهارنشده و یا اظهارات خلاف واقع، موضوع خطر را تغییردهد و یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد ……….
۱-قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد باطل و بلااثر خواهد بود.
۲-وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد.
۳-بیمه گر می تواند اقساط معوق حق بیمه تا آن تاریخ را نیز از وی مطالبه نماید.
۴-هر سه گزینه صحیح است ✓

 

در بیمه بدنه اتومبیل، اگر وسیله نقلیه موضوع بیمه نامه در طول مدت اعتبار قرارداد، بدون قصد تقلب به موجب بیمه نامه یا بیمه نامه های دیگری در مقابل تمام یا بخشی از خطرات ذکرشده در این قرارداد بیمه شده باشد، در صورت وقوع خطرهای تحت پوشش ……….
۱-بیمه گر اولیه تعهدی در مورد جبران خسارت ندارد.
۲-بیمه گر موظف است خسارت را جبران و سپس برای دریافت سهم بقیه بیمه گرها به آنان مراجعه نماید. ✓
۳-بیمه گذار می تواند به دلخواه به یکی از بیمه گران مراجعه نماید و خسارت خود را دریافت نماید.
۴-هیچ یک از بیمه گران تعهدی در خصوص جبران خسارت وارده نخواهند داشت

 

نمونه سوالات آزمون پژوهشکده بیمه

 

نماینده در قبال حق بیمه های دریافتی اعم از چک یا پرداخت الکترونیکی چه وظیفه اى دارد؟
۱-تا آخر سال مالی به حساب بانکی شرکت بیمه مربوط واریز نماید.
۲-تا آخر ماه به حساب بانکی شرکت بیمه مربوط واریز نماید.
۳-قبل از پایان وقت اداری هفته اى که آنها را دریافت کرده است به حساب بانکی شرکت بیمه مربوط واریز نماید.
۴-قبـل از پایـان وقـت اداری روزی کـه آنهـا را دریافـت کـرده اسـت بـه حسـاب بانکـی شـرکت بیمـه مربوطـه واریـز نمایـد و
در مـوارد اسـتثنایی بـه صنـدوق آن شـرکت تحویـل نمایـد ✓

 

کدام یک از شرایط زیر براى کارکنان نماینده که فروش یا صدور بیمه نامه انجام می دهند ضروری نیست؟
۱-داشتن حداقل یک میلیارد ریال سرمایه اولیه ✓
۲-عدم اعتیاد به مواد مخدر
۳-تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
۴-نداشتن سوء پیشینه کیفری

 

نمونه سوالات آزمون پایان دوره نمایندگی بیمه

 

در چه صورت شرکت بیمه مجاز است تقاضای صدور بیمه اى که به وسیله یک نماینده ارائه شده است را از طریق دیگری قبول کند؟
۱-در صورت تقاضای مستقیم کارگزار
۲-در صورت تقاضای کتبی نماینده دیگر
۳-در صورت تقاضای کتبی بیمه گذار ✓
۴-در صورت تقاضای کتبی کارگزار

 

کدام یک از گزینه های زیر، بیمه عمر به شرط فوت را توصیف می کند؟
۱-قـرارداد بیمـه اى کـه در آن بیمهگـر تعهـد میکنـد در مقابـل دریافـت حـق بیمـه، سـرمایه منـدرج در بیمـه نامـه را در صـورت فـوت بیمـه شـده قبـل از انقضـای زمـان معیـن بـه ذى نفـع بپـردازد. ✓
۲-قـرارداد بیمـه اى کـه در آن بیمهگـر تعهـد میکنـد در مقابـل دریافـت حـق بیمـه، سـرمایه ثابتـی را در انقضـای مـدت بیمـه و بـه شـرط حیـات بیمـه شـده بپـردازد.
۳-قــرارداد بیمــه اى کــه در آن بیمــه گــر تعهــد میکنــد در مقابــل دریافــت حــق بیمــه، ســرمایه ثابتــی را قبــل از انقضــای مـدت بیمـه و بـه شـرط حیـات بیمـه شـده بپـردازد.
۴-قـرارداد بیمـه اى کـه در آن بیمـه گـر تعهـد میکنـد در مقابـل دریافـت حـق بیمـه، سـرمایه بیمـه را در صـورت فـوت بیمـه شـده در طـول مـدت بیمـه و یـا حیـات او پـس از انقضـای مـدت بپـردازد

 

منابع آزمون پایان دوره نمایندگی بیمه

 

در مواردی که ذخیره ریاضی بیمه هاى زندگی در یک شرکت بیمه کافی نباشد بیمه مرکزی ج.ا.ا می تواند:
۱-نرخ سود منظور در محاسبه ذخیره ریاضی شرکت بیمه را براى بیمه نامه های سال هاى آتی تقلیل دهد.
۲-مراتب را به شورای عالی بیمه گزارش نماید.
۳-نرخ جدید و اختیاری را به شرکت بیمه پیشنهاد دهد.
۴-گزینه الف و ب صحیح است ✓

 

کدام یک از عبارات زیر در مورد بیمه هاى عمر صحیح است؟
۱-مؤسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه هاى زندگی، بیمه گذاران خود را در حداقل % ۸۵منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه هاى مذکور سهیم نمایند.
۲-مؤسسـات بیمـه مکلفنـد در انـواع بیمـه هـاى زندگـی جـز در بیمـه خطـر فـوت زمانـی، بیمـه گـذاران خـود را در حداقـل
% ۷۵منافـع حاصـل از مجمـوع معامـلات بیمـه هـاى مذکـور سـهیم نماینـد.
۳-مؤسسـات بیمـه مکلفنـد در انـواع بیمـه هـاى زندگـی جـز در بیمـه خطـر فـوت زمانـی، بیمـه گـذاران خـود را در حداقـل
% ۸۵منافـع حاصـل از مجمـوع معامـلات بیمه هــاى مذکــور ســهیم نماینــد. ✓
۴-مؤسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه هاى زندگی، بیمه گذاران خود را در حداقل
% ۷۵منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه هاى مذکور سهیم نمایند

 

در صورتی که تخلف نماینده فروش بیمه عمر از قوانین و مقررات مورد تأیید بیمه مرکزی ج .ا.ا قرار گیرد، شرکت بیمه ……….
۱-فعالیت نماینده را محدود می کند.
۲-نسبت به فسخ قرارداد خود با نماینده اقدام می نماید.
۳-فعالیت نماینده را معلق می کند.
۴-حسب اعلام بیمه مرکزی ج.ا.ا هریک از گزینه هاى فوق امکان پذیر است

 

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون نمایندگی بیمه مرکزی

 

کدام یک از گزینه هاى زیر در مورد مفاد آیین نامه ۵۴ صحیح نیست؟
۱-نماینده حق صدور بیمه نامه دارد. ✓
۲-نماینده فروش ملزم به داشتن محل کار نمی باشد.
۳-نماینده فروش موظف است پیشنهادات بیمه دریافتی را مستقیماً به شرکت تحویل دهد.
۴-شرکت بیمه مجاز به اعطای اجازه صدور بیمه نامه به نمایندگان فروش نمی باشد
 

 

در بیمه درمان تکمیلی، جبران هزینه های خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایشهای تشخیص پزشکی، پاتولوژی یا آسیب شناسی و ژنتیک پزشکی، انواع رادیوگرافی، نوار قلب و فیزیوتراپی با سقف ……… پایه سالیانه برای هر بیمه شده در تعهدات جبران هزینه های پاراکلینیکی است.
۱۰درصد تعهدات ✓
۲۰درصد تعهدات
۵۰ درصد تعهدات
۵درصد تعهدات

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

10 دیدگاه برای رایگان سوالات آداب بیمه مرکزی[ویژه آزمون ۱۴۰۳]+ جزوه

 1. مهدی هدایت جو

  سلام من روز گذشته آزمون رو خریداری کردم اما اصلا متوجه نشدم نحوه دریافت آن به چه شکل است توضیح بدهید بی نهایت سپاسگزار می شوم درود

  • عاطفه محمدی

   به این شماره در تلگرام پیام بدید ۰۹۰۳۷۲۰۶۵۷۹

 2. شهین اکبری

  سلام منم سوالات ازمون ادب میخوام با جواب و سوالات لطفا جدید باشه و قبولی منو تضمین کنه.ممنون

  • admin admin

   سوالات کامل هستش و با جواب

 3. سمیه ابراهیمی

  سلام نمونه سوالات آزمون آداب با پرسش نامه را خریداری کردم اما جزو برای من ارسال شد من فقط نمونه سوالات رو با پرسشنامه می خواستم

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم ابرهیمی..
   لینک دانلود دو بخش میباشد که یک بخش مربوط به نمونه سوالات
   و یک بخش مروبط به جزوه می باشد..

 4. A

  سلام ایا ازمون آداب از همین سوالات میاد؟؟؟؟یعنی همینارو بخونیم کافیه؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز..بله برای قبولی در آزمون آداب بیمه مرکزی با مطالعه دقیق این مجموعه سوالات کافی هست…
   با خوندن قبولی خودتون رو تظمین کنید..

 5. حمید

  سلام خسته نباشید تعداد نمونه سوال هایی که خریداری میکنیم چند تاست

  • admin admin

   تقریبا ۶۰۰ سوال با جواب

 6. هادی رحمتی

  عالی

 7. موسوی

  ممنونم بسیار عالی بود دعا کنید قبول بشممم

 8. زهرا

  جواباشم هست؟

  • admin admin

   بله

 9. طیبه

  سلام و وقت بخیر.رمز عبور خودم رو فراموش کردم باید چه کار کنم، تا بتونم به حساب کاربری خودم دسترسی داشته باشم؟نتونستم دانلود کنم.

 10. زهره صبوری

  سلام به مسوئلین سایت بیست بگیر من تازه با این سایت آشنا شدم و تا حالا سایت شما رو در مورد نمونه سوالات ندیده بودم. نمونه سوالات آزمون آداب بیمه مرکز رواز سایتون دانلود کردم با کیفیت بود.. امیدوارم که بقیه سوالاتون هم به همین کیفیت باشه. راستی ممنون که به صورت رایگان ارایه دادید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *