دانلود رایگان نمونه سوالات سنجش واندازه گیری دکتر سیف با پاسخ ۱۴۰۳

(دیدگاه کاربر 6)

۲۰,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

توضیحات

جدیدترین و مهمترین نمونه سوالات سنجش واندازه گیری با جواب

بیش از ۸۰۰ سوال از مهمترین سوالات سنجش واندازه گیری دکتر سیف با پاسخنامه (تستی و تشریحی)

چند مورد از سوالات سنجش واندازه گیری:

گروه مرجع باید چه ویژگیهایی داشته باشند؟
الف ) متفاوت از گروه آزمون شونده
ب) شبیه به گروه آزمون شونده☑️
ج) نامتجانس باشند
د) با تستهای متفاوتی آزمون شده باشند

 

به نمرات هنجار چه نمراتی گفته می شود؟
الف ) نمرات مرجع
ب) نمرات خام
ج) نمرات مشتق ☑️
د) نمرات ساده

 

تست سنجش و اندازه گیری سیف

 

هنجارهای کلاسی را به چه صورت نشان می دهند؟
الف ) یک رقمی
ب ) دو رقمی (سن- کلاس) ☑️
ج) دو رقمی (سال- ماه )
د) سه رقمی

 

هنجارهای کلاسی حاکی از عملکرد چه دانش آموزانی هستند؟
الف ) قوی
ب) ضعیف
ج) متوسط سن بالا و پایین ☑️
د) متوسط

 

نمره هنجار برای دانش آموزان سن متوسط یک کلاس را چه می نامند؟
الف ) هنجار سنی- کلاسی
ب) هنجار سنی نمایی ☑️
ج) هنجاری سنی میانه ای
د) هنجار سنی متوسط

 

نمونه سوالات سنجش و اندازه گیری دکتر سیف

 

اگر آزمون درس سنجش و اندازه گیری از سؤالات درس ارزشیابی شخصیت هم داشته باشد چه ویژگی ندارد؟
الف ) روایی
ب) اعتبار ☑️
ج) حساسیت
د) عینی بودن

 

اینکه نمونه ما قبل تعمیم به جامعه باشد نشانگر چه نوعی از روایی است؟
الف ) روایی صوری
ب) روایی محتوایی ☑️
ج) روایی پیش بین
د) روایی سازه

 

روایی صوری برای کدام دسته از آزمونهای زیر لازم نیست؟
الف ) استعداد
ب) شغلی
ج) تحصیلی
د) تعیین بیماریهای روانی☑️

 

نمونه سوالات سنجش و اندازه گیری دکتر سیف با پاسخ

 

شاخص روایی پیش بینی آزمون چه روش آماری است؟
الف ) میانگین
ب) انحراف معیار
ج) همبستگی ☑️
د) مجذورخی

 

محاسبه میزان همبستگی بین نمره های فرم کوتاه و فرم بلند یک آزمون، به منظور جایگزینی فرم کوتاه آزمون مذکور به‌جای فرم بلند آن، تعیین روایی با کدام روش است؟
الف ) همزمان ☑️
ب) پیش بینی
ج)محتوایی
د)سازه

 

کدام ویژگی آزمونهای ملاکی با توجه به زمان ، هزینه و امکانات مورد نیاز مورد قضاوت قرار می گیرد؟
الف ) بی طرفی
ب) ربط داشتن
ج) پایایی
د) در دسترس بودن ☑️

 

رابطه بین روایی و پایایی به چه صورت است؟
الف ) یک آزمون باید پایا باشد تا روا باشد ☑️
ب) یک آزمون باید روا باشد تا پایا باشد
ج) آزمونی که پایا نباشد می تواند روا باشد
د) ارتباطی با هم ندارند

 

دانلود سوالات تستی سنجش و اندازه گیری دکتر سیف

 

بهترین راه دو نیمه کردن یک آزمون چیست؟
الف ) سؤالات اولیه یک نیمه و آخری نیمه دیگر
ب) سؤالات با ضریب دشواری بالا یک نیمه و ضریب دشواری کم نیمه دیگر
ج) سؤالاتی که با هم همبستگی دارند بالا یک نیمه و سؤالات دیگر نیمه دیگر
د) سؤالات فرد یک نیمه و سؤالهای زوج نیمه دیگر ☑️

 

کدام یک از عوامل زیر پایایی آزمون را افزایش می دهد؟
الف ) کاهش تعداد سؤالات
ب) ناهمگون کردن سؤالات
ج) افزایش تعداد سؤالات ☑️
د) دشوارتر کردن سؤالات با ضریب تمیز پایین

 

خطای معیار اندازه گیری عبارتست از :
الف ) ضریب پایایی نمره های خطا
ب) میانگین ضریب تمیز خطاها
ج) نسبت نمره های واقعی به نمره های خطا
د) انحراف معیار توزیع نمرات خطا ☑️

 

سوالات تستی اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر سیف

 

یک اشتباه نظامدار که معمولاً از طریق عملکرد متفاوت دو یا چند گروه از افراد در آزمون مشخص می شود…….. گفته می شود.
الف) ضریب عدم تعین
ب) جنبه های قانونی آزمون
ج) سوگیری آزمون ☑️
د) سوگیری فرهنگی

 

در برآورد مقدار خطا در نمره آزمون کدام اندازه پراکندگی استفاده میشود؟
الف) انحراف متوسط
ب) انحراف چارکی
ج) دامنه میان چارکی
د) انحراف معیار ☑️

 

اگر ارزش خطای معیار اندازهگیری نزدیک به صفر باشد به این معنی است که:
الف) با تعداد سوال ها ناهمبسته است
ب) اندازه گیری زیاد اشتباه دارد
ج) اندازه گیری بسیار پایایی دارد ☑️
د) آزمون فاقد روایی است

 

هرگاه یک آزمون، موضوعات متفاوتی را اندازهگیری کند، استفاده از کدام روش احراز پایایی منجر به ضریبی کمتر از روشهای دیگر خواهد شد؟
الف) تنصیفی
ب) بازآزمایی
ج) کورد-ریچارد سون ☑️
د) فرم های معادل
 

 

دانلود رایگان نمونه سوالات سنجش واندازه گیری دکتر سیف

 

اگر ضریب همبستگی دو نیمه کردن یک آزمون نزدیک به صفر باشد، ولی سوالات هر نیمه با هم رابطه داشته باشند نتایج تحلیل عامل سوالات چگونه خواهد بود؟

الف) دوعامل گروهی ☑️
ب) دو عامل اختصاصی
ج) یک عامل مهم عمومی
د) یک عامل گروهی و یک عامل اختصاصی

 

دلیل اینکه معلم میخواهد نمره امتحان دانشآموز کمتر تحت تاثیرات خطاهای تصادفی قرار گیرد ،کدام است؟
الف) تعیین اثر دقیق آموزش
ب) به حد مطلوب رساندن ضریب دشواری
ج) تنظیم ضریب تمیز متناسب با توانایی شاگردان
د) نزدیک کردن نمره مشاهده شده به نمره واقعی شاگرد ☑️

 

کدام روش تامین پایایی از نظر استفاده بهتر از نمونهها برتری دارد؟
الف) آزمون آزمون مجدد
ب) دو فرم همتا
ج) دو نیمه کردن
د) کورد-ریچاردسون ☑️

 

چن انچه تعداد سوالات یک آزمون را دو برابر کنیم، واریانس خطای آزمون چه تغییری میکند؟
الف) نصف میشود
ب) دو برابر میشود ☑️
ج) چهار برابر میشود 
د) تغییری نمی کند

 

در کدام یک از روشهای تعیین اعتبار ،آزمون ها به کار کرد افراد در تکتک سوالات آزمون توجه میشود؟

الف) بازآزمایی
ب) تنصیف
ج) فرم همتای
د) کورد -ریچاردسون ☑️

 

دانلود نمونه سؤال سنجش واندازه گیری دکتر سیف

 

 

اگر ضریب اعتبار آزمون برابر با یک باشد کدام یک از گزینه های زیر درست است؟
الف) برای مشاهده شده برابر با نمره خطاست
ب) نمره مشاهده شده بزرگتر از نمره واقعی است
ج) نمره مشاهده شده برابر با نمره واقعی است
د) نمره واقعی برابر با نمره خطاست ☑️

 

در کدام یک از روشهای تعیین اعتبار، میزان تغییر در طول زمان به عنوان منبعی از خطا در نظر گرفته میشود؟
الف) بازآزمایی ☑️
ب) تنصیف
ج) کودر-ریچاردسون
د) فرمهای همتا بدون فاصله زمانی

 

چه رابطه ای بین ضریب اعتبار و روایی آزمون وجود دارد؟
الف) اعتبار آزمون همواره بزرگتر یا مساوی روایی باشد ☑️
ب) اعتبار آزمون همواره کوچکتر از ضریب روایی باشد
ج) اعتبار آزمون همواره بزرگتر از ضریب روایی آزمون باشد
د) اعتبار آزمون کوچکتر یا مساوی روایی می باشد

 

اگر بخواهیم ضریب اعتبار آزمون را بالا ببریم بهتر است به چه کاری دست بزنیم؟
الف) آزمون به دو فرم موازی تقسیم کنیم
ب) با سوالات مشابه تعداد سوالات آزمون را افزایش دهیم ☑️
ج) سوالات آسانتری را در آزمون بگنجانیم
د) سوالات دشوار تری را در آزمون بگنجانیم

 

در کدام یک از روشهای تعیین پایایی ،پراش( واریانس) خطای مربوط به حافظه بیشتر وجود دارد؟
الف) کودر-ریچاردسون
ب) فرم همتا بدون فاصله زمانی
ج) فرمهای همتا با فاصله زمانی ☑️
د) تنصیف

 

اجرای دو فرم همتای یک آزمون در یک زمان مربوط به کدام یک از ویژگیهای ضریب اعتبار است؟
الف) ثبات درونی
ب) ضریب ثبات
ج) ضریب معادل بودن ☑️
د) معادل منطقی

 

در کدام نوع آزمون، جمع کل نمرات کمتر اهمیت دارد، بلکه نمرات قسمت های مختلف یا درصد پاسخ های درست به گروههای سوالات خاص اهمیت دارد؟
الف) قدرت
ب) سرعت
ج) تشخیصی ☑️
د) بازده

 

از جمله مفروضات استفاده از فرمول کودر-ریچاردسون ۲۱کدام است؟
الف) نمره گذاری سوال صفر و یک باشد ☑️
ب) ضریب تمیز سوالات پایین باشد
ج) سطح دشواری سوالات متفاوت باشد
د) سطح دشواری سوالات نزدیک به یک باشد

 

هنگامی که از ضریب آلفای استفاده میشود که:
الف) انحراف معیار نمرات کمتر از ۳باشد
ب) آزمون از چندین بخش مجزا تشکیل شده باشد ☑️
ج) ضریب دشواری سوالات مشابه باشد
د) نمونههای آزمون شونده ناهمگن باشد

 

 (خطای معیار اندازه گیری) آزمون به کدام عوامل به ترتیب بستگی دارد؟
الف) با انحراف استاندارد و پایایی آزمون ارتباط مستقیم دارد
ب) انحراف استاندارد و پایایی آزمون ارتباط معکوس دارد
ج) با انحراف استاندارد رابطه معکوس و با پایایی آزمون ارتباط مستقیم دارد
د) با انحراف استاندارد ارتباط مستقیم و با پایایی آزمون ارتباط معکوس دارد ☑️

 

کدام عبارت در مورد رابطه روایی و اعتبار صحیح است؟
الف) اعتبار شرط لازم و کافی برای روایی است
ب) روایی آزمون معمولاً بیشتر از اعتبار آن است
ج) اعتبار شرط لازم ولی ناکافی برای روایی است ☑️
د) آزمونی که روایی ندارد اعتبار هم ندارد

 

آزمون توانایی یا قدرت ،آن نوع از آزمون ها است که:
الف) وقت محدودی دارد
ب) آزمودنی ها می توانند به تمام سوال ها پاسخ دهند ☑️
ج) مستلزم استعداد و اطلاعات ویژهای است
د) جواب غلط در آن وجود ندارد
 

 

کدام مورد رابطه احتمالی بین سوال و ویژگی مورد اندازه گیری را دقیق تر نشان می دهد؟
الف) تحلیل عاملی
ب) پایایی سوال
ج) منحنی ویژه سوال ☑️
د) اعتبار وابسته به ملاک

 

برای محاسبه اعتبار آزمون های فرافکن، کدام روش مناسب تر است؟
الف) نمره گذاران
ب) تنصیف ☑️
ج) آلفای کرونباخ
د) فرمهای همتا
 

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

تست سنجش و اندازه گیری سیف
سوالات سنجش و اندازه گیری دکتر سیف
نمونه سوالات سنجش و اندازه گیری دکتر سیف
نمونه سوالات سنجش و اندازه گیری دکتر سیف با پاسخ
سوالات تستی سنجش و اندازه گیری دکتر سیف
دانلود سوالات سنجش و اندازه گیری دکتر سیف
نمونه سوال سنجش و اندازه گیری دکتر سیف
سوالات تستی اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر سیف
نمونه سوالات تستی سنجش و اندازه گیری دکتر سیف
دانلود نمونه سوال سنجش واندازه گیری دکتر سیف
دانلود رایگان نمونه سوالات سنجش واندازه گیری دکتر سیف
نمونه سوالات اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر سیف

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

6 دیدگاه برای دانلود رایگان نمونه سوالات سنجش واندازه گیری دکتر سیف با پاسخ ۱۴۰۳

 1. آرمین

  موقع خرید میزنه. کد واحد پولی نامعتبر است

  • عاطفه محمدی

   سلام با تشکر از اطلاع رسانی مشکل حل شد

 2. رز

  سلام خسته نباشید
  این نمونه سوالا شامل بخشهای۵ تا ۱۶هم هست؟؟؟
  چون تو امتحان استخدامی اون فصلارو گفتن ک بخونیم

  • عاطفه محمدی

   سلام
   بله کامل هستش

 3. هدایتی

  سلام.امروز نمره آزمون مکانیک خودرو رو دریافت کردم..و خدا رو شکر قبول شدم.و ازتون خیلی تشکر میکنم به خاطر اینکه با همین نمونه سوالات شما بود که تونستم در آزمون قبول بشم.

 4. شاه یاری

  سلام. منابع و سوالات سنجش واندازه گیری دکتر سیف بسیار خوب و عالی بودند..من از چند تا سایت نمونه سوالات رو دانلود کردم ولی نمونه سوالات شما از بقیه سایتها کاملتر و بیشتر بود.

 5. اسرافیلی

  من و دوستام توی تگلرام یه کانالی داریم که سایت های خوب رو واسه هم به اشتراک میذاریم. این سایت رو به دوستان هم توی گروه تلگرام کلاسمون پیشنهاد دادم تا بتونند از نمونه سوالات خوبش استفاده کنند.

 6. جامعی

  من از دموی نمونه سوال متوجه شدم که کیفیت سوالاتتون بالاست.همینکه باجواب هست هم خیلی عالیه .تو اینترنت رو دو زدم ولی هیچکدوم از سایتهای که توی صفحه اول بودن مثل سایت شما دموی نمونه سوالاتش کامل وبا جواب نبود. ممنون بابت زحمات شما

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *