نمونه سوالات معارف اسلامی ۱ محمد سعیدی مهر ۱۴۰۳

۱۶,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: maaref543 دسته:

توضیحات

جدیدترین نمونه سوالات معارف اسلامی ۱ با پاسخنامه نوشته محمد سعیدی مهر و امیر دیوانی

چند مورد از مهمترین سوالات معارف اسلامی ۱ محمد سعیدی مهر:

………………. به نقادی عقل گرایی پرداخت و بدین نتیجه رسید که عقل نظری از اثبات وجود خداوند ناتوان است.

الف) کانت    ب) دکارت    ج) لایبنیتس   د) اسپینوزا

جواب گزینه الف. ایمانوئل کانت. ص ۱۵ کتاب.

 

 

کدام گزینه منابع مکمل شناخت انسانی اند که با اتکا بر آنها، آدمی می تواند به مجموعه ای کاملتر و منسجم تر از حقایق، معرفت پیدا کند؟

الف) دین و اخلاق     ب) وحی و معرفت

ج) وحی و عقل    د) دین و عقل

جواب گزینه ج. وحی و عقل بویژه عقل کلی که قدر به درک امور فراتجربی است. ص ۲۶ کتاب

 

 

نقطه آغازین این راه خدایابی فطری است که از آن به راه فطرت یاد می شود مراحل پیشرفته این طریق به گروه خاصی از عارفان روشن ضمیر اختصاص دارد. منظور کدام گزینه است؟

الف) راه عقل     ب) راه تجربه     ج) راه دل    د) راه نفس

جواب گزینه ج. راه دل. ص ۴۱ کتاب.

 

 

گاه آدمی با مشاهده دقیق و اندیشه ورزی در اوصاف و روابط پدیده های تجربی به وجود خداوند و اوصاف او مانند علم حکمت و قدرت رهنمون می گردد این راه، ……………. نامیده می شود.

الف) راه دل     ب) راه عقل     ج) راه تجربه    د) راه نفس

جواب گزینه ج. گاه آدمی با مشاهده دقیق و اندیشه ورزی در اوصاف و روابط پدیده های تجربی به وجود خداوند و اوصاف او مانند علم، حکمت و قدرت رهنمون می گردد این راه از آنجا که بر مشاهده جهان طبیعت و مطالعه تجربی پدیده های طبیعی استوار است راه تجربه نامیده می شود. ص ۴۸ کتاب

 

 

موجود ممکن موجودی است که وجودش ……………… به موجودی دیگر است؛ وجود واجب الوجود وجودی ……………….. است.

الف) وابسته – غیروابسته

ب) وابسته – وابسته

ج) غیروابسته – وابسته

د) غیروابسته – غیروابسته

جواب گزینه الف. ص ۵۲ کتاب.

 

 

گروهی بر این باورند که نه تنها معنای اوصاف در کاربرد الهی و غیر الهی آن متفاوت است بلکه اساسا آدمی راهی به سوی درک معانی صفات الهی ندارد. منظور کدام دیدگاه می باشد؟

الف) دیدگاه اول     ب) دیدگاه دوم     ج) دیدگاه سوم     د) دیدگاه چهارم

جواب گزینه الف. دیدگاه اول. ص ۶۳ کتاب.

 

 

مقصود از ………………….. آن است که اگر اراده او به انجام فعلی تعلق پذیرد آن را انجام می دهد و اگر ترک فعلی را اراده کند آن را ترک کند.

الف) قدرت الهی           ب) حکمت الهی

ج) قدرت مطلق            د) حکمت مطلق

جواب گزینه د. مقصود از قدرت الهی آن است که اگر اراده او به انجام فعلی تعلق پذیرد آن را انجام میدهد و اگر ترک فعلی را اراده کند آن را ترک کند. ص ۷۰ کتاب

 

 

کدام یک از مصادیق محال عادی می باشد؟

الف) تبدیل عصای چوبین به مار

ب) شفای بیمار بدون دارد

ج) سخن گفتن جمادات

د) همه موارد

جواب گزینه د. محال عادی امری است که وقوع آن تنها با نظر به قوانین شناخته شده طبیعت ناممکن می نماید اما تحقق آن نه ذاتا ممتنع است و نه مستلزم محال ذاتی است. تبدیل عصای چوبین به مار، شفای بیمار بدون دارو و سخن گفتن جمادات نمونه هایی از محالات عادی اند. ص ۷۲ کتاب

 

 

کدام گزینه در مورد مفهوم شی صحیح است؟

الف) مفهوم شی بر محالات عقلی صدق نمی کند

ب) نقصان و کاستی به قابل بازمی گردد نه فاعل

ج) نقصان و کاستی به فاعل باز می گردد نه قابل

د) گزینه الف وب

جواب گزینه د. اصولا مفهوم شی بر محالات عقلی صدق نمی کند تا آنکه مشمول تعابیر قرآنی نظیر ان الله علی کل شی ء قدیر گردند به دیگر سخن در این جا نقصان و کاستی به قابل باز می گردد نه فاعل. ص ۷۳ کتاب

 

 

کدام گزینه در مورد حیات خداوند صحیح است؟

الف) حیات خداوند برخلاف حیات آفریدگانش حادث نیست و به تبع ازلیت ذات الهی حیات او نیز ازلی است

ب) صفتی عرفی و خارج از ذات نیست عین ذات او است

ج) به تبع ذات غیرمتناهی و نامحدود است

د) همه موارد

جواب گزینه د. حیات خداوند برخلاف حیات آفریدگانش حادث نیست بلکه به تبع ازلیت ذات الهی حیات او نیز ازلی است و صفتی عرضی و خارج از ذات نیست بلکه عین ذات اوست از این رو به تبع ذات غیرمتناهی و نامحدود است. ص ۷۶ کتاب.

 

 

کدام یک از نتایج مهم پذیرش حکمت الهی است؟

الف) نظام هستی را بهترین نظام ممکن (نظام احسن) بدانیم

ب) جهان با تمام گستره بی کرانش فعل خداست

ج) حکمت الهی اقتضا دارد که فعل او به بهترین صورت ممکن انجام پذیرد

د) همه موارد

جواب گزینه د. ص ۷۹ کتاب.

 

 

با توجه به آیه فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا به کدام یک از فواءد شرور در حیات فردی و جمعی انسانها اشاره دارد؟

الف) شکوفا شدن استعدادها    ب) آزمون الهی

ج) بیدارگری    د) قدرت شناسی نعمت های الهی

جواب گزینه الف. ص ۸۲ کتاب.

 

 

آیه ظهر الفساد فی‌البر والبحر بما کسبت آیدی الناس در رابطه با کدام گزینه می باشد؟

الف) تاثیر آدمی در بروز حوادث ناگوار

ب) عدل الهی

ج) هدف نهایی افرینش

ج) حکیمانه بودن آفرینش آسمانها و زمین

جواب گزینه الف. قرآن نیز تاثیر اعمال آدمی را دربروز حوادث ناگوار هشدار داده است. به سبب آنچه دست های مردم فراهم آورده فساد در خشکی و دریا نمودار شده است. ص ۸۵ کتاب.

 

 

خداوند از یک سو در وضع تکالیف و جعل قوانینی که سعادت بشر در گرو آن است اهمال نمی ورزد و از سوی دیگر هیچ انسانی را به عملی که بیش از توانایی و طاقت او است مکلف نمی سازد کدام عدل الهی می باشد؟

الف) عدل تکوینی    ب) عدل تشریعی    ج) عدل جزایی    د) گزینه الف وج

جواب گزینه ب. ص ۸۶ کتاب.

 

 

کدام گزینه صحیح است؟

الف) فیض خداوند نامحدود است    ب) ظرفیت و قابلیت آفریدگان او محدود است

ج) محدودیت نیز از ویژگی های جدایی ناپذیر عالم به شمار می اید

د) همه موارد

جواب گزینه د. ص ۸۸ کتاب.

 

 

خداوند مقتضی نیازمندی آن به محل مفروض خود است در حالی که خداوند وجودی نامحدود دارد و غنی مطلق است کدام صفت سلبی می باشد؟

الف) نفی اتحاد باغیر    ب) نفی رویت حسی

ج) نفی حلول              د) نفی جسمانیت

جواب گزینه ج. ص ۹۲ کتاب.

 

 

کدام یک بیانگر یکی از ابعاد کرامت ذاتی انسان و برتری او بر دیگر موجودات هستی است؟

الف) خلقت استثنایی اولین فرد انسانی به دست خدا

ب) بهشت برین     ج) دیدار با خدا     د) بعد جسمانی انسان

جواب گزینه الف. ص ۹۶ کتاب.

 

 

کدام گزینه در مورد ساحت روح آدمی صحیح می باشد؟

الف) می تواند پس از مرگ مستقل از بدن جسمانی به حیات خود ادامه دهد

ب) بقای روح پس از متلاشی شدن بدن ضامن استمرار وجودی آدمی است

ج) در میان دو ساحت وجود انسان اصالت با گوهر روحانی است

د) همه موارد

جواب گزینه د. ص ۹۸ کتاب.

 

 

کدام گزینه در مورد امانت الهی صحیح می باشد؟

الف) انسان تنها موجودی است که بار سنگین امانت الهی را بردوش کشیده است

ب) مفسران امانت را اختیار یا کمالی دانسته که آدمی در سایه گزینش های اختیاری خویش بدان دست می یازد

ج) سایر مخلوقات کمال خویش و بار مسولیت انتخاب خویش را خود بر دوش نمی کشند

د) همه موارد

جواب گزینه د. ص ۱۰۱ کتاب.

 

 

کدام یک در صورتی که به درستی فهم شوند هیچ گونه تعارضی با اصل اختیار ندارند؟

الف) آموزه های دینی در باب اوصاف الهی

ب) شبهه ناسازگاری علم الهی با اختیار انسان

ج) افعال غیر اختیاری

د) حوزه ای که خارج از اختیار آدمی است و وظیفه انسان دین باور در برخورد با آن چیزی جز تسلیم و خرسندی نیست

جواب گزینه الف. ص ۱۰۷ کتاب. آموزه های دینی در باب اوصاف الهی در صورتی که به درستی فهم شوند هیچ گونه تعارضی با اصل اختیار ندارند

 

 

نمازگزار کدام عبارت را بیان می کند تا اعتراف به ناتوانی از توصیف خداوند و گواهی به یگانگی او در قلبش بیش از پیش استقرار یابد؟

الف) اشهد ان محمدا رسول الله 

ب) لااله الا الله

ج) حی علی الفلاح

د) حی العلی خیرالعمل

جواب گزینه ب. ص ۱۱۶ کتاب. ظاهر قیام برپا داشتن بدن به صورت مستقیم و به دور از اعوجاج و کژی در مقابل پروردگار است و باطن آن برپرداشتن قاب خویش از مقام عبودیت و قرارگرفتن در صراط مستقیم انسانیت و پرهیز از هرگونه افراط وتفریط و انحراف

 

 

باطن……… آن است که نمازگزار به مقام ذلت و مسکنت در برابر پروردگار وارد می شود و انواع عظمت ربوبی را مشاهده می کند؟

الف) رکوع      ب) سجده      ج) اقامه     د) قرائت

جواب گزینه الف. ص ۱۱۸ کتاب. باطن رکوع آن است که نمازگزار به مقام ذلت و مسکنت در برابر پروردگار وارد می شود و انوار عظمت ربوبی را مشاهده می کند رکوع مشتمل بر تسبیح، تعظیم و تحمید پروردگار است

 

 

تفکیک غیب از شهادت بدین معناست که……..

الف) هستی در عالم طبیعت محدود نمی گردد

ب) عالم محسوسات تنها یکی از عوالم هستی و فی‌الواقع پست ترین آن هاست

ج) عوالم برتری وجود داردکه به ادراک حسی در نمی آیند

د) همه موارد

جواب گزینه د. ص ۱۲۴ کتاب.

 

 

کدام یک از نتایج اعتقاد آدمی به اصل هدفمندی عالم و عبث نبودن آفرینش می باشد؟

الف) هرگز جایی برای اندیشه های پوچ انگارانه نمی گشاید

ب) همواره می کوشد ساز حیات خویش را با آهنگ کلی آفرینش موزون سازد

ج) جهان و زندگانی در آن را لغو و بیهوده نمی یابد

د) همه موارد

جواب گزینه د. ص ۱۲۶ کتاب.

 

 

از ویژگی های جهان شناسی اسلامی در کدام گزینه بیان شده است؟

الف) هیچ گاه پدیده های عالم منزل و جدا از آفریدگار خود دیده نمی شود

ب) همواره به ارتباط جهان با مبدا فاعلی آن نظر دارد

ج) موجودات را در سایه ارتباطشان با خدا می شناسد

د) همه موارد

جواب گزینه د. ص ۱۲۸ کتاب.

 

 

کدام یک نمونه ای از احیای مردگان در روز رستاخیز دانسته می شود؟

الف) آفرینش آسمان ها وزمین

ب) اجرام اسمانی

ج) فرو فرستادن باران

د) جهان ماورای طبیعت

جواب گزینه ج. ص ۱۳۲کتاب.

 

 

کدام گزینه در مورد ماهیت فرشتگان صحیح می باشد؟

الف) مجرد و غیرمادی      ب) مغایر با انسان و دیگر مخلوقات ذی شعور دارند

ج) گروهی فرشتگان را دارای جسم لطیف که با جسم غیر لطیف که دارای ابعاد سه گانه وزن و حجم و نیز قابل ادراک حسی است تفاوت دارد به شمار می اورند

د) همه موارد

جواب گزینه د. ص ۱۳۵ کتاب.

 

 

از جمله ماموریت های الهی که فرشتگان آن ها را اجرا می کنند کدام است؟

الف) تدبیر امور عالم و وساطت در وصول فیض الهی به مخلوقات

ب) استغفار و شفاعت برای مومنان

ج) امداد آنان، لعن کافران، ثبت اعمال بندگان

د) همه موارد

جواب گزینه د. ص ۱۳۶ کتاب.

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات معارف اسلامی ۱ محمد سعیدی مهر ۱۴۰۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *