جزوه و نمونه سوالات استخدامی حسابداری با پاسخنامه تشریحی (سخت)

9,900 تومان

سخت ترین سوالات حسابداری

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

شناسه محصول: hesabdar33 دسته:

توضیحات

جزوه و نمونه سوالات استخدامی حسابداری

امروزه آزمون‌های استخدامی و قبولی در آن‌ها بخش مهمی از زندگی بسیاری از افراد را تحت شعاع قرار داده است.

شغل‌های دولتی از جمله شغل‌های دارای بازار کار تضمین شده است؛ بنابر‌این از مزیت‌های ویژه‌ای برخوردارند، به همین جهت افراد زیادی خواهان آن هستند؛ اما قبولی در آن‌ها مشروط بر قبولی در آزمون استخدامی است.

 

ما در این مجموعه به شما جزوه و نمونه سوالات استخدامی حسابداری را پیشنهاد می‌کنیم که در ادامه به بررسی ویژگی‌های آن می‌پردازیم.

توضیحات سوالات تخصصی استخدامی حسابداری:

مجموعه سوالات مهم استخدامی حسابداری مالی + پاسخنامه تشریحی و کلیدی + جزوه تخصصی

مجموعه سوالات مهم استخدامی حسابداری دولتی + پاسخنامه کلیدی و تشریحی + جزوه تخصصی

مجموعه سوالات مهم استخدامی مالیه عمومی، بودجه و برنامه ریزی + پاسخنامه تشریحی و کلیدی + جزوه تخصصی

مجموعه سوالات مهم استخدامی قانون محاسبات عمومی و قانون مناقصات + پاسخنامه کلیدی

مجموعه سوالات مهم استخدامی مدیریت مالی + پاسخنامه کلیدی + جزوه تخصصی

 

توضیحات سوالات عمومی استخدامی حسابداری:

مجموعه سوالات مهم استخدامی فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه ICDL) + پاسخنامه

مجموعه سوالات مهم استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی + پاسخنامه

مجموعه سوالات مهم استخدامی زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه

مجموعه سوالات مهم استخدامی معارف اسلامی + پاسخنامه

مجموعه سوالات مهم استخدامی زبان انگلیسی عمومی + پاسخنامه

مجموعه سوالات مهم استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی + پاسخنامه

مجموعه سوالات مهم استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی + پاسخنامه

چند مورد از سوالات استخدامی حسابداری:

مهمترین گروه استفاده کننده صورتهای مالی طبق مفاهیم نظری ایران کدام مورد زیر است؟
الف) سرمایه گذاران ب) اعطاکنندگان تسهیلات مالی
ج) مشتریان د) دولت

 

مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی با چه کسی است؟
الف) مدیریت ب) حسابرسان ج) سهامداران د) همه موارد

 

کدامیک از انواع اطلاعات زیر برای پیشبینی نیازهای استقراضی آتی و چگونگی توزیع سودها و جریانهای نقدی آتی بین افراد ذیحق در واحد تجاری مفید است؟
الف) نقدینگی ب) منابع مالی ج) ساختار مالی د) توان بازپرداخت بدهی

 

رجحان محتوا بر شکل در کدام دسته از خصوصیات کیفی اطلاعات قرار ندارد؟
الف) خصوصیات مربوط به محتوای اطلاعات ب) قابل اتکا بودن
ج) صادقانه بودن د) مربوط بودن

 

…………… مفهومی پویاست که محتوای آن در پاسخگویی به موضوعاتی از قبیل پیشرفت در حسابداری و تغییرات در نحوه فعالیتهای تجاری تکامل مییابد.
الف) منفعت و هزینه ب) تصویر مطلوب
ج) عناصر صورتهای مالی د) شناخت اقلام در صورتهای مالی

 

نحوه برخورد با بدهیهایی که در مورد منابع آنها ابهام قابل ملاحظهای وجود دارد چگونه است؟
الف) به عنوان بدیهی در ترازنامه ارائه میشود. ب) به عنوان بدهیهای احتمالی به حساب میآید.
ج) ذخیره لازم برای آن منظور میگردد. د) نیاز به افشا در یادداشتهای توضیحی نیز ندارد

 

کدامیک از مفاهیم موجود در تعریف بدهیها، متضمن این امر است که واحد تجاری نمیتواند از خروج منافع اقتصادی اجتناب کند؟
الف) انتقال منافع اقتصادی ب) تعهد
ج) معاملات یا سایر رویدادهای گذشته د) کنترل

 

اعمال کدامیک از ویژگیهای زیر موجب میشود که یک هزینه بالقوه که از لحاظ اندازه گیری دچار ابهام است به جای مبلغ حداقل، به مبلغی بالاتر شناسایی شود؟
الف) احتیاط ب) اهمیت
ج) فزونی منافع بر مخارج د) به موقع بودن

 

کدام مبلغ عبارت است از خالص ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی ناشی از کاربرد مستمر دارایی از جمله جریانهای نقدی ناشی از فروش نهایی آن.
الف) خالص ارزش فروش ب) ارزش اقتصادی
ج) مبلغ بازیافتی د) بهای جاگزینی

 

تفاوت اصلی بین سود اقتصادی و سود حسابداری، ناشی از چیست؟
الف) روشهای اندازه گیری سرمایه ب) تعریف متفاوت از درآمد
ج) تعریف متفاوت از اقلام ترازنامه د) روشهای ارائه صورتهای مالی

 

طبق تعریف وجه نقد در استانداردهای حسابداری ایران، کدامیک از موارد زیر لزوماً بیانگر وجه نقد نیست؟
الف) سپرده های دیداری نزد بانکها
ب) سپرده های ارزی نزد مؤسسات مالی
ج) سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید
د) اضافه برداشتهایی که بدون اطلاع قبلی مورد مطالبه قرار گیرند

 

جریانهای نقد استثنایی در کدامیک از فعالیتهای صورت جریان وجه نقد باید به طور جداگانه انعکاس یابد؟
الف) فعالیتهای عملیاتی ب) بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی
ج) فعالیت سرمایه گذاری د) فعالیت تأمین مالی

 

در مواردی که اضافه برداشت به عنوان وجه نقد نیاید، تحت چه سرفصلی در صورت جریان وجه نقد گزارش میشود؟
الف) عملیاتی ب) بازده سرمایه گذاری و تأمین مالی
ج) سرمایه گذاری د) تأمین مالی

 

بانکها برای تهیه صورت جریان وجه نقد قسمت عملیاتی، به چه صورتی عمل میکنند؟
الف) اقلام با اهمیت آورده میشود. ب) به صورت خالص ارائه میکنند.
ج) به صورت ناخالص ارائه میکنند. د) قسمت عملیاتی در بانکها، ارائه نمیشود

 

کدام یک از مخارج زیر در بهای تمام شده دارایی ثابت مشهود منظور نمیشود؟
الف) مخارج سربار عمومی ب) مخارج تولید آزمایشی دارایی
ج) حقالزحمه خدمات فنی و حرفهای د) مخارج افتتاح تأسیسات جدید

 

کدام یک از موارد زیر پس از شناسایی دارایی ثابت، به مبلغ دفتری آن اضافه میشود؟
الف) اصلاح فنی ماشین آلات به منظور افزایش عمر مفید
ب) بهسازی قطعات ماشین آلات به منظور دستیابی به بهبودی قابل ملاحظه در کیفیت محصول
ج) بکارگیری فرایندهای تولیدی جدید که موجب کاهش قابل ملاحظه در برآورد قبلی مخارج عملیاتی گردد.
د) مخارج روزمره تعمیر و نگهداری که به منظور حفظ وضعیت اولیه انجام میشود

 

قیمتی است که انتظار میرود یک سرمایهگذار برای تحصیل سرمایه گذاری بپردازد چه نام دارد؟
الف) قیمت پیشنهاد خرید ب) قیمت پیشنهاد فروش
ج) قیمت میانگین خرید د) قیمت میانگین فروش

 

در گزارشگری مالی میان دورهای، برای مزایای پایان خدمت کارکنان برای چه دوره زمانی، ذخیره در نظر گرفته میشود؟
الف) ابتدای سال مالی تا پایان سال مالی
ب ) دوره میانی سال قبل تا پایان دوره میانی جاری
ج) ابتدای سال تا پایان دوره میانی
د) ذخیره در نظر گرفته نمیشود

 

کدام گزینه صحیح نیست؟
الف) برای تسعیر عملیات خارجی در دوره میانی، تغییرات نرخ ارز برای مدت باقیمانده از سال مالی در نظر گرفته شود.
ب) واحد تجاری برای بررسی کاهش ارزش دائمی برای هر دوره میانی، بررسی اجمالی انجام میدهد.
ج) در دوره میانی برای برآورد موجودی کالا از حاشیه فروش استفاده میشود.
د) واحد تجاری ممکن است برای طبقه بندی داراییها و بدهیها به جاری و غیرجاری در پایان سال در مقایسه با دوره میانی بررسیهای مفصلتری انجام دهد

 

پیش پرداخت و علیالحساب طبق مبنای نقدی تعدیل شده چگونه گزارش میشوند؟
الف) به عنوان هزینه ب) به عنوان دارایی
ج) به عنوان درآمد د) به عنوان بدهی

 

در کدامیک از حسابهای مستقل زیر از حسابهای بودجهای استفاده میشود؟
الف) حساب مستقل وجوه انتفاعی
ب) حساب مستقل وجوه بازنشستگی
ج) حساب مستقل وجوه پروژههای سرمایهای
د) حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

 

کدامیک ازموارد زیر صحیح است؟
الف) ذخایر و بدهیهای احتمالی در ترازنامه به عنوان بدهی شناسایی میشود.
ب) تعهد عرفی، تعهدی است که از قرارداد یا الزامات قانونی ناشی میشود.
ج) ذخیره نوعی بدهی است که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجه است.
د) یک طرح یا لایحه قانونی پیشنهادی، تنها در صورتی به ایجاد تعهد منجر میشود که تصویب آن محتمل باشد

 

کدامیک از موارد زیر نادرست است؟
الف) بدهی احتمالی افشاء میشود مگر اینکه خروج منافع اقتصادی محتمل باشد.
ب) دارایی احتمالی، یک دارایی غیر قطعی است.
ج) داراییهای احتمالی در صورتهای مالی شناسایی نمیشوند.
د) داراییهای احتمالی میتواند بنا بر شرایطی افشاء شود

 

در شرایطی که واحد تجاری در صورت قصور شخص ثالث در پرداخت مخارج مورد نظر، متعهد به پرداخت آن نباشد؛
الف) دارایی احتمالی را شناسایی میکند.
ب) باید ذخیره لازم را شناسایی کرد.
ج) باید به عنوان بدهی احتمالی افشاء شود.
د) نیازی به اتخاذ ذخیره وجود ندارد

 

دارایی احتمالی چه موقع افشاء میشود؟
الف) تحت هیچ شرایطی افشاء نمیشود.
ب) زمانی که تعهد عرفی برای واحد وجود داشته باشد.
ج) زمانی که امکان ورود منافع اقتصادی محتمل باشد.
د) زمانی که بتوان به گونهای قابل اتکا برآورد کرد

ویژگی جزوه و نمونه سوالات استخدامی حسابداری:

۱-مطالب و فعالیت‌های پیشنهادی در جزوه و نمونه سوالات استخدامی حسابداری بر اساس برنامه‌ی مشخص و هدف‌های آموزشی معینی طراحی شده است.

۲-توالی مطالب در جزوه و نمونه سوالات استخدامی حسابداری در یک خط سیر مشخص و به صورت منطقی و با توجه به یادگیری‌های پیشین داوطلبان است.

۳-در جزوه و نمونه سوالات استخدامی حسابداری به پروراندن مفاهیم بنیادی و روش‌ها به جای انتقال انبوه واقعیت‌ها و یافته‌های علمی توجه ویژه شده است.

۴-مطالب عرضه شده در جزوه و نمونه سوالات استخدامی حسابداری به گونه‌ای طراحی شده است که با سطح علمی متوسط افراد سازگاری داشته باشد.

۵-مطالب و فعالیت‌های پیشنهادی در جزوه و نمونه سوالات استخدامی حسابداری روی انگیزش، تحریک و حس کنجکاوی متقاضیان توجه زیادی داشته است.

۶-مطالب موجود در جزوه و نمونه سوالات استخدامی حسابداری به درگیری مستقیم متقاضیان در تجربه‌های یادگیری توجه داشته و سبب فعالیت بیشتر آن‌ها شده است.

۷-دارا بودن قیمت مقرون به صرفه

۸-پرسش‌ها و تمرین‌های موجود در جزوه و نمونه سوالات استخدامی حسابداری در راستای ارزشیابی و سطح‌ها متعدد برنامه‌ریزی شده است.

۹-دارا بودن پاسخ‌نامه کاربردی

۱۰-متن آموزشی موجود در جزوه استخدامی حسابداری به اندازه‌ی کافی از فعالیت‌های عملی برخوردار است.

۱۱-استفاده از شیوه‌های نوین یاددهی و آموزشی

۱۲-به کارگیری از مهم‌ترین نمونه سوالات آزمون استخدامی سالیان گذشته

۱۳-شبیه‌سازی آزمون استخدامی حسابداری که سبب افزایش اعتماد به نفس متقاضیان در جلسه آزمون خواهد شد.

۱۴-جزوه و نمونه سوالات استخدامی حسابداری زمان لازم برای آموزش کامل درس توجه داشته است.

۱۵-دارا بودن جزوه کاملاً کاربردی که دربرگیرنده تمامی نکات مورد نیاز متقاضیان جهت قبولی در آزمون استخدامی است.

۱۶-در جزوه و نمونه سوالات استخدامی حسابداری مطالب و شیوه‌ی مطرح‌ کردن آن‌ها جدید، پیشرفته و تحول‌یافته است.

۱۷-حجم مناسب مطالب آموزشی

۱۸-جزوه و نمونه سوالات استخدامی حسابداری به گونه‌ای است که پاسخ‌گوی نیازهای گروه‌های متفاوت داوطلبان شرکت در آزمون استخدامی حسابداری است.

۱۹-امکان استفاده از جزوه و نمونه سوالات استخدامی حسابداری به صورت پی دی اف و نسخه چاپی

۲۰-سهولت در تهیه و استفاده از جزوه و نمونه سوالات استخدامی حسابداری

 

متقاضیان تهیه پکیج آموزشی جزوه و نمونه سوالات استخدامی حسابداری با جواب باید بر روی لینک خرید موجود در سایت کلیک کنید و از طریق درگاه‌های بانکی موجود در لینک، هزینه آن را بپردازید و سپس به راحتی قادر خواهید بود این پکیج آموزشی کاربردی و مفید را دانلود نمایند.

 

پکیج آموزشی جزوه و نمونه سوالات استخدامی حسابداری:

پکیج آموزشی جزوه و نمونه سوالات استخدامی حسابداری یکی از پرطرفدارترین پکیج‌های نمونه سوالات حسابداری موجود در بازار است.

 

به همین دلیل تهیه جزوه و نمونه سوالات استخدامی حسابداری به تمامی افرادی است که خواهان شرکت در آزمون استخدامی حسابداری و قبولی در آن هستند، توصیه خواهد شد.

 

نحوه‌ی طراحی جزوه به کار رفته در این پکیج آموزشی به شیوه‌ای است که دیگر با استفاده از آن نیازی به استفاده از جزوه‌ها و کتاب‌های متنوع و گوناگون نخواهید داشت.

 

همچنین پکیج آموزشی جزوه و نمونه سوالات استخدامی حسابداری به افرادی که فرصت کافی برای خواندن مطالب آموزشی ندارند، کمک خواهد نمود تا به خوبی مطالب را بیاموزند.

 

این نمونه سوالات، مجموعه‌ای از سوالات پرتکرار و مهم آزمون‌های استخدامی حسابداری را از شما به صورت مرحله به مرحله امتحان خواهد گرفت.

 

مهم‌ترین ویژگی این پکیج آموزشی در این است که داوطلبان شرکت در آزمون استخدامی حسابداری با تهیه این پکیج آموزشی و سپس پاسخ به سوالات کاربردی موجود در این پکیج، به راحتی قادر خواهند بود تا خود را محک بزنند و از میزان و سطح آمادگی خود جهت شرکت در آزمون‌ استخدامی حسابداری آگاهی یابند.

 

توجه داشته باشید که برای اینکه آمادگی و عملکرد بهتری در پاسخگویی به سوالات داشته باشید، بهتر است پیش از استفاده از این نمونه سوالات استخدامی حسابداری، مروری بر مطالب درسی موجود در جزوه آن داشته باشید.

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جزوه و نمونه سوالات استخدامی حسابداری با پاسخنامه تشریحی (سخت)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *