رایگان سوالات مامور تشخیص مالیات ۱۴۰۳ + جزوه (استخدامی)

فهرست مطالب:

بیش از ۹۸۰ سوالات استخدامی مامور تشخیص مالیات با پاسخنامه با فرمت pdf (تخصصی و عمومی) + جزوه های آموزشی

دانلود بهترین کتاب استخدامی مامور تشخیص مالیات (سوالات دوره های گذشته)

کتاب تست مامور تشخیص مالیات (تستی و تشریحی)

وظایف مأمور تشخیص مالیات

چند مورد از مهمترین سوالات استخدامی مامور تشخیص مالیات:


۱. وقتی هزینه‌ای برای تبدیل مواد اولیه به محصول پرداخت می‌شود، به این هزینه‌ها به طور معمول … می‌گویند.
الف- قیمت اولیه
ب- بهایه تبدیل ☑
ج- دستمزد مستقیم
د- قیمت ساخت۲. اضافه رفاه مصرف‌کننده زمانی صفر خواهد بود که …………..
الف- منحنی عرضه عمودی باشد
ب- منحنی تقاضا عمودی باشد
ج- منحنی عرضه افقی باشد
د- منحنی تقاضا افقی باشد ☑کتاب استخدامی مامور تشخیص مالیات۳. روش‌های مختلف انتقال مالیات عبارت‌اند از:
الف- انتقال مالیات به عوامل تولید – انتقال مالیات به مصرف‌کننده – انتقال مالیات به سرمایه‌گذار
ب- انتقال مالیات به مصرف‌کننده – انتقال مالیات به تولید‌کننده – انتقال مالیات به سرمایه‌گذار
ج- انتقال مالیات به فعالیت‌های بعدی – انتقال مالیات به فعالیت قبلی – انتقال مالیات به سرمایه ☑
د- انتقال مالیات به مصرف‌کننده – انتقال مالیات به توزیع‌کننده – انتقال مالیات به تولید‌کننده۴. براساس نظریه‌ی عدالت مالیات عمودی …………..
الف- لازم است مالیات‌های برای افرادی که درب گروه‌های متفاوت در آمدی قرار دارند به شیوه‌های نابرابر وضع شود ☑
ب- پرداخت انواع مالیات باید متناسب با منافع حاصله از خدمات دولت باشد
ج- لازم استن نرخ مالیات برای افراد متناسب با منافع حاصله از خدمات دولت باشد
د- مبلغ مالیات زمان پرداخت و طریقه پرداخت باید دقیقً مشخص و معین باشدنمونه سؤالات مامور تشخیص مالیات۵. کدام یک از مالیات‌ها غیر قابل انتقال است؟
الف- مالیات فورش
ب- مالیات بر در آمد
ج- مالیات بر ارث ☑
د- مالیات بر اضافه ارزش دارایی‌ها۶. مالیات بر ارزش افزوده به کدام یک از مایات‌های نزدیک‌تر است؟
الف- مالیات بر در آمد تصاعدی
ب- مالیات بر در آمد شرکت‌ها
ج- مالیات بر در دارایی اموال
د- مالیات بر فروش خرده فروشی ☑۷. کدام مفهوم در رابطه با انتقال مالیات نادرست است؟
الف- انتقال مالیات به فعالیت‌های قبلی تابع شرایط عرضه است
ب- انتقال مالیات به فعالیت‌های بعدی تابع شرایط تقاضا است
ج- انتقال مالیات به فعالیت‌های بعدی تابع شرایط عرضه است ☑
د- صرف نظر از شرایط عرضه و تقاضا انتقال مالیات تابع شرایط اقتصادی استدانلود رایگان سؤالات استخدامی مامور تشخیص مالیات۸. در تحلیل‌های مبتنی بر رفتار هزینه‌ها کدام مورد بی‌تأثیر است؟
الف- دامنه‌ی زمانی
ب- سطوح فعالیت
ج- روش‌های هزینه‌یابی ☑
د- رابطه‌ی میان متغیر‌های موجود۹. در صورتی که مالیات‌ها مستقل فرض شوند و تجارت نادیده گرفته شود و دولت به اندازه مخارج خود مالیات بگیرد تولید ناخالص ملی:
الف- به اندازه مخارج دولت افزایش می‌یابد ☑
ب- ثابت می‌ماند
ج- نمی‌تواند مالیات دریافتی را جبران کند
د- به میزان مالیات کاهش می‌یابد۱۰. کدام یک از مالیات‌ها قابلیت انتقال کمتری دارند؟
الف- مالیات واحد کالا در شرایط رقابت آزاد
ب- مالیات مقطوع کالا در شرایط تولید انحصاری ☑
ج- مالیات بر واحد کالا در شرایط تولیدی انحصاری
د- مالیات مقطوع کالا در شرایط رقابت آزاد۱۱. تفاوت درآمد ملی از تولید ناخالص ملی چه مؤلفه‌های مشخص می‌شود؟
الف- ارزش مضاعف و جریان‌های هزینه‌ای
ب- استهلاک و مالیات‌های غیر مستقیم تجاری ☑
ج- ارزش افزوده و پرداختی به عوامل تولید
د- مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیی مستقیممنابع آزمون مامور تشخیص مالیات۱۲. در صورتی که تابع تقاضا افقی باشد با وضع مالیات اضافه بار مالیاتی برعهده …………. خواهد بود.
الف- دولت
ب- مصرف‌کننده
ج- تولیده‌کننده ☑
د- هر دو گرو. ه تولید‌کننده و مصرف‌کننده۱۳. کدام یک از سیاست‌ها عملیات دولت به منظور افزایش مصرف و یا تقاضای کل می‌باشد؟
الف- سیاست مالی انقباضی از طریق افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های عمومی به طور همزمان
ب- سیاست پولی انبساطی از طریق کاهش نرخ بهره و افزایش مالیات‌ها
ج- سیاست پولی انقباضی از طریق کاهش حجم پول و کاهش نرخ بهره
د- سیاست مالی انبساطی از طریق افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش مالیات‌ها به طور همزمان ☑۱۴. طبق قانون مالیات بر ارزش افزود مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا عبارت است از:
الف- ارزش گمرکی حق بیمه و حقوق گمرکی
ب- قیمت خرید کالا و حقوق گمرکی
ج- قیمت خرید کالا و سود بازرگانی
د- ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی ☑۱۵. در به کارگیری روش‌های مختلف ارزیابی موجودی کالای پایان دوره کدام یک از روش‌ها در سیستم ادواری و دائمی نتیجه‌ی یکسانی حاصل خواهد شد؟
الف- میانگیسن – ساده
ب- میانگین – موزون
ج- اولین صادره از اولین وارده ☑
د- اولین صادره از آخرین واردهنمونه سؤالات تخصصی مامور تشخیص مالیات۱۶. کدام یک از مالیات‌های زیر مالیات غیر مستقیم محسوب می‌شود؟
الف- مالیات بر اضافه ارزش داریی‌ها
ب- مالیات بردرآمد مستغلات
ج- مالیات بر ارزش افزوده ☑
د- مالیات بر نقل و انتقالات بلاعوض۱۷. کدام یک از موارد زیر موجب تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی‌الراس می‌شود؟
الف- رد دفاتر در مالیات‌های مستقیم
ب- عدم ثبت نام و یا ثبت نام خارج از موعد مقرر قانونی ☑
ج- عدم تسلیم اظهار نامه و یا تسلیم اظهار نامه خارج از موعد مقرر قانونی
د- عدم امکان تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض طبق دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده توسط موعدی۱۸. نظام مالیاتی متشکل از مالیات‌های تصاعدی تثبیت‌کننده خودکار نامیده می‌شود زیرا …….
الف- طی دوران‌های تجاری اقتصاد باثبات می‌گردد
ب- در دوره‌های رونق دریافت‌های مالیاتی متناسب با افزایش در آمد ملی افزایش می‌یابد
ج- در دوره‌های رونق دریافت‌های مالیاتی به نسبت کمتری از سطح در آمد ملی افزایش می‌یابد
د- در دوره‌های رونق دریافت‌های مالیاتی به نسبت بیشتری از سطح در آمد ملی افزایش می‌یابد ☑۱۹. جریان نقدی در ارتباط با سازماندهی مجدد شرکت جزء کدام یک از سر فصل‌های صورت جریان نقدی طبقه‌بندی می‌شود؟
الف- فعالیت‌های عملیاتی ☑
ب- فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
ج- فعالیت‌های تأمین مالی
د- بازده سرمایه‌گذاری و سود پرداختیجزوه استخدامی مامور تشخیص مالیات۲۰. ارتباط بودجه دولت و حسابداری ملی به لحاظ نقش کدام مؤلفه‌ها بر هم می‌باشد؟
الف- نقش سرمایه‌گذاری‌های دولت در قیاس با سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی
ب- نقش هزینه‌های جاری دولت در رابطه با کل هزینه‌های جامعه
ج- نقش استقراض دولت در تورم کشور
د- نقش منابع و مصارف بودجه دولت در آمد‌های و هزینه‌های اقتصادی کشور ☑۲۱. کدام گزینه در ارتباط با انتقال مالیات صحیح است؟
الف- هر قدر کشش تقاضا بیشتر باشد سهم فروشندگان کمتر خواهد شد
ب- هر قدر کشش عرضه بیشتر باشد سهم فروشندگان بیشتر خواهد شد
ج- ارتباطی با کشش عرضه و تقاضا ندارد
د- هر قدر کشش تقاضا بیشتر باشد سهم فروشندگان بیشتر خواهد شد ☑۲۲. واردات مالیات در سیسم کلان اقتصادی به ترتیب چگونه عنصری هستند؟
الف- تزریقی – نشتی
ب- نشتی – تزریقی
ج- هر دو تزریقی
د- هر دو نشتی  ☑نمونه سؤالات استخدامی مامور تشخیص مالیات رایگان۲۳. خصوصیات بودجه‌ریزی بر مبنای هدف در کدام گزینه لحاظ نشده است؟
الف- در این روش بودجه‌ریزی با فرایند سهمیه‌بندی از بالا به پایین است
ب- در این روش بودجه‌ریزی نه بر عقلایی بودن اقتصادی تأکید دارد
ج- این روش هزینه عملیات طبق فنون و روش‌های مختلف حسابداری قیمت تمام شده و اندازه‌گیری کار محاسبه می‌شود  ☑
د- در این روش بودجه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی بودجه‌ها را محدوده اهداف با سقف‌های مشخص تهیه می‌کنند و به ملاحظات سیاسی توجه می‌گردد۲۴. در مقایسه مالیات‌های اسلامی؛ مالیات‌های معمول، خمس و منفعت و فواید کسب با کدام یک از مالیات‌های زیر هماهنگی دارد؟
الف- مالیات در آمد
ب- مالیات سرانه
ج- مالیات بر کالا‌ها و خدمات
د- مالیات بر پس انداز یا سود سالیانه  ☑دانلود pdf کتاب استخدامی مامور تشخیص مالیات۲۵. خصوصیات بودجه‌ریزی بر مبنای هدف در کدام گزینه لحاظ نشده است؟
الف- در این روش بودجه‌ریزی با فرایند سهمیه‌بندی از بالا به پایین است
ب- در این روش بودجه‌ریزی نه بر عقلایی بودن اقتصادی تأکید دارد
ج- این روش هزینه عملیات طبق فنون و روش‌های مختلف حسابداری قیمت تمام شده و اندازه‌گیری کار محاسبه می‌شود  ☑
د- در این روش بودجه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی بودجه‌ها را محدوده اهداف با سقف‌های مشخص تهیه می‌کنند و به ملاحظات سیاسی توجه می‌گردد۲۶. در روند شکل‌گیری مفهوم و نفش بودجه مرحله چهارم به واسطه ………………….. محیط به وجود آمد.
الف- اطمینان
ب- پایداری
ج- غیر رقابتی بودن
د- پیچیدگی  ☑۲۷. ناهماهنگی میان برنامه بودجه از نظر کار کارشناسان به عوامل مختلفی بستگی دارد در کدام گزینه عوامل ناهماهنگی منظور نشده است؟
الف- فقدان نظام ارزیابی عملکرد در تخصیص بودجه
ب- فقدان اطلاعات و آمار تفصیلی خاص و بهنگام
ج- فقدان روش‌های نوین پیش‌بینی هزینه‌ها و برآورد در آمد ☑
د- فقدان الگوی اقتصاد سنجی مطلوب براب پیش‌بینی‌های کوتاه مدت (یک سال و کمتر) سنجش و سیاست‌گذار۲۸. کدامیک نشانه سلامت اقتصادی عملکرد دولت است؟
الف- تعادل بودجه ای  ☑
ب- وحدت بودجه‌ای
ج- تخصیص بودجه
د- تفصیل بودجه

نمونه سوالات مامور تشخیص مالیات با جواب

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

قیمت ۲۹۹۰۰ تومان

شمارهویژگیتوضیحات
۱عنوان محصولسوالات استخدامی مامور تشخیص مالیات
۲نوع محصولفایل دانلودی
۳محتویاتاصل سوالات مامور تشخیص مالیات + آزمون آنلاین
۴مناسب برایدانشجویان و شرکت کنندگان در آزمون استخدامی
۵زبانفارسی
۶فرمت فایلPDF
7نحوه دسترسیدانلود مستقیم پس از خرید (قابل اجرا در انواع گوشی موبایل، لپ تاپ و کامپیوتر)
۸ویژگی خاصترکیب سوالات تستی و تشریحی به همراه پاسخنامه‌های جامع و خلاصه‌ای از مهم‌ترین مباحث کتاب
۹نویسنده/تهیه‌کنندهوب سایت ۲۰ بگیر

۲۹. اگر یک محصول از مالیات بر ارزش افزوده معاف باشد به این معناست که مؤسسه:
۱-می تواند بر روی فروش خود مالیات بر ارزش افزوده را به نرخ استاندارد دریافت کند اما نمی‌تواند مالیات بر نهاده خود را پس بگیرد
۲-نمی تواند مالیات بر ارزش افزود را روی فروش دریافت کند ونمی تواند مالیات بر نهاده را پس بگیرد ☑
۳-نمی تواند مالیات بر ارزش افزود را از روی فروش دریافت کند ونمی تواند مالیات بر نهاده را پس بگیرد
۴-می تواند مالیات بر ارزش افزود را از روی فروش دریافت کند ونمی تواند مالیات بر نهاده را پس بگیرد

 

منابع تخصصی مامور تشخیص مالیات

 

۳۰. کدام گزینه معرف طبقه‌بندی هزینه‌ها از نظر مسئولیت سنجی است؟
۱-تولیدی – غیر تولید
۲-مربوط – نامربوط
۳-ثابت – متغیر
۴-قابل کنترل – غیر قابل کنترل ☑

 

۳۱. شرکت تولیدی سپاهان جهت محصولات تولیدی خود از نفت خام استفاده می‌نمایند کدام گزینه در خصوص مالیات و عوارض پرداختی خرید بابت نفت خام صحیح است؟
۱-مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار محسوب می‌شود ☑
۲-مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار محسوب نمی‌شود
۳-مالیات به عنوان اعتبار ولی عوارض اعتبار محسوب نمی‌شود
۴-عوارض به عنوان اعتبار ولی مالیات به عنوان اعتبار محسوب نمی‌شود

 

۳۲. در تحلیل‌های مبتنی بر رفتار هزینه‌ها کدام مورد بی‌تأثیر است؟
۱-دامنه زمانی
۲-سطوح فعالیت
۳-روش‌های هزینه‌یابی ☑
۴-رابطه میان متغیر‌های موجود

 

۳۳. اهداف سیاست‌گذاری اقتصادی در کوتاه مدت عبارت است از
۱-کاهش نرخ بیکاری به همراه ثبات قیمت‌ها ☑
۲-بیبود به همراه تخصیص بهینه
۳-حصول به تعادل در حساب جاری به همراه تثبیت قیمت‌ها
۴-حصول به تعادل در حساب جاری به همراه تثبیت قیمت‌ها

 

۳۴. کدام مورد جزء اهداف اقتصاد مالیه عمومی نمی‌باشد؟
۱-هزینه‌های داخلی
۲-رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ
۳-توازن تراز پرداخت‌ها
۴-حفظ توازن بودجه ☑

 

۳۵. در قانون مالیت بر ارزش افزوده اشخاصی که طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشد؟
۱-مالیات‌های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد ☑
۲-مالیات‌های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد می‌باشد
۳-مالیات‌های پرداخت شده بابت عرصه کالا‌های معاف قابل استرداد می‌باشد
۴-گزینه ۲و ۳

 

جزوه استخدامی مامور تشخیص مالیات

 

۳۶. کدام مفهوم در رابطه با انتقال مالیات نادرست است؟
۱-انتقال مالیات به فعالیت‌های قبلی تابع شرایط عرضه است
۲-انتقال مالیات به فعالیت‌های بعدی تابع شرایط تقاضا است
۳-انتقال مالیات به فعالیت‌های بعدی تابع شرایط عرضه است ☑
۴-صرف نظر از شرایط عرضه و تقاضا انتقال مالیات تابع شرایط اقتصادی است

 

۳۷. هزینه استهکاک که به روش آحاد تولید نوع……. است چون……………. آن………….. است.
۱-هزینه ثابت – نرخ – متغیر
۲-هزینه متغیر – نرخ – متغیر
۳-هزینه ثابت – کل – ثابت
۴-هزینه متغیر – نرخ – ثابت ☑

 

۳۸. موثؤتزین ابزار نظارت پارلمانی چیست؟
۱-استیضاح دولت
۲-گزارش تفریغ بودجه ☑
۳-قانون بودجه کل کشور
۴-لایحه تفریغ بودجه

 

۳۹. در صورتی که تابع تقاضا عمودی باشد افزایش مالیات و اضافه بار مالیاتی بر عهده……… خواهد بود.
۱-دولت
۲-فقط مصرف‌کننده ☑
۳-فقط تولید‌کننده
۴-هر دو گروه مصرف‌کننده و تولید‌کننده

 

۴۰. هزینه‌های پرداخت اصل و فرع و قرضیه‌های دولتی جزء کدام هزینه هستند؟
۱-اجتماعی
۲-انتقال مالی ☑
۳-اقتصادی
۴-سوخت شده

 

جزوه آزمون استخدامی مامور تشخیص مالیات

 

۴۱. مالیات بر ارزش افزوده به کدام یک از مایات‌های نزدیک‌تر است؟
۱-مالیات بر در آمد تصاعدی
۲-مالیات بر در آمد شرکت‌ها
۳-مالیات بر در دارایی اموال
۴-مالیات بر فروش خرده فروشی ☑

 

۴۲. کدام یک از مالیات‌ها غیر قابل انتقال است؟
۱-مالیات فورش
۲-مالیات بر در آمد
۳-مالیات بر ارث ☑
۴-مالیات بر اضافه ارزش دارایی‌ها

 

۴۳. براساس نظریه عدالت مالیات عمودی ……….
۱-لازم است مالیات‌های برای افرادی که درب گروه‌های متفاوت در آمدی قرار دارند به شیوه‌های نابرابر وضع شود ☑
۲-پرداخت انواع مالیات باید متناسب با منافع حاصله از خدمات دولت باشد
۳-لازم استن نرخ مالیات برای افراد متناسب با منافع حاصله از خدمات دولت باشد
۴-مبلغ مالیات زمان پرداخت و طریقه پرداخت باید دقیقً مشخص و معین باشد

 

۴۴. در بازار…………. هنگامی که کشش تقاضای مصرف‌کننده برای کالا………….. از یک باشد انتقال مالیات به سایر اشخاص راحت‌تر است.
۱-انحصار – بزرگ‌تر
۲-انحصار – کوچک‌تر
۳-رقابت کامل – کوچک‌تر ☑
۴-رقابت کامل – بزرگ‌تر

 

۴۵. اضافه رفاه مصرف‌کننده زمانی صفر خواهد بود که…………..
۱-منحنی عرضه عمودی باشد
۲-منحنی تقاضا عمودی باشد
۳-منحنی عرضه افقی باشد
۴-منحنی تقاضا افقی باشد ☑

 

کتاب استخدامی مامور تشخیص مالیات رایگان

 

۴۶. روش‌های مختلف انتقال مالیات عبارت‌اند از:
۱-انتقال مالیات به عوامل تولید – انتقال مالیات به مصرف‌کننده – انتقال مالیات به سرمایه‌گذار
۲-انتقال مالیات به مصرف‌کننده – انتقال مالیات به تولید‌کننده – انتقال مالیات به سرمایه‌گذار
۳-انتقال مالیات به فعالیت‌های بعدی – انتقال مالیات به فعالیت قبلی – انتقال مالیات به سرمایه ☑
۴-انتقال مالیات به مصرف‌کننده – انتقال مالیات به توزیع‌کننده – انتقال مالیات به تولید‌کننده

 

۴۷. در آمد‌ها بودجه کل کشور به کدام سه گروه تقسیم‌بندی می‌شوند؟
۱-خصوص اختصاصی انتقالی
۲-انتقالی، عمومی و شرکت‌های دولتی
۳-خصوص، اختصای و شرکت‌های دولتی
۴-عمومی، اختصاصی و شرکت‌های دولتی ☑

 

۴۸. اصول مالیات در مالیه کلاسیک عبارت‌اند از:
۱-اصل تعادل اصل در آمد
۲-اصل تعادل، اصل تناسب
۳-اصل عدالت و مساوات، اصل تناسب
۴-اصل در آمد، اصل عدالت و مساوات ☑

 

۴۹. هزینه دایره حساب داری صنعتی در یک واحد تولیدی جزء هزینه………. است؟
۱-تبدیل و جزئی از هزینه دوره
۲-تبدیل و جزئی از هزینه محصول ☑
۳-دستمزد مستقیم و جزئی از هزینه محصول
۴-سربار ساخت و جزئی از هزینه‌داران

 

۵۰. در یک الگوی چهار بخشی اقتصاد وقتی سرمایه‌گذاری به صورت القایی وجود داشته باشد نسبت به زمانی
که سرمایه‌گذاری ثابت است ضریب افزایش سرمایه‌گذاری چگونه خواه بود؟
۱-کاهش می‌یابد ۲-افزایش می‌یابد ☑
۳-ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد
۴-ثابت می‌ماند

 

نمونه سؤالات تخصصی مامور تشخیص مالیات با پاسخ

 

۵۱. نظام مسئولیت سنجی در سازمان مبتنی بر شناخت کدامیک از هزینه‌ها نمی‌باشد؟
۱-تاریخی ☑
۲-متغیر
۳-قابل کنترل
۴-قابل پیش‌بینی

 

۵۲- در تراز پرداخت‌های بازرگانی کدام حساب منظور می‌شود؟
۱-تسویه رسمی
۲-جاری سرمایه و تسویه‌های رسمی
۳-سرمایه و جاری
۴-صادرات وادرات ☑

 

۵۳. کدام گزینه بیانگر روش هزینه‌یابی نرمال می‌باشد؟
۱-مواد دستمزد مستقیم واقعی ولی سربار برآوردی ☑
۲-مواد و دستمزد مستقیم واقعی و سربار استاندارد
۳-مواد و دستمزد و سربار واقعی
۴-مواد و دستمزد مستقیم استاندارد ولی سربار واقعی

 

۵۴. کدام گروه از طبقات مردم از تورم زبان نمی‌بینند و یا تورم به آن‌ها آسیب کمتری می‌رساند؟
۱-وام‌دهندگان
۲-افراد با دستمزد‌ها و حقوق ثابت
۳-افراد با دارایی‌هایی با ارزش واقعی کم و بیش ثابت ☑
۴-افراد با دارایی‌های با ارزش واقعی متغیر

 

۵۵. کدام یک از گزینه‌های زیر در صورت حساب نمونه ماشین‌های صندوق نظام مالیاتی بر ارزش افزوده ضروری نمی‌باشد؟
۱-تخفیفات اعطایی ☑
۲-شماره سریال
۳-تاریخ
۴-مشخصات خریدار

منابع استخدامی مامور تشخیص مالیات:

سوالات استخدامی تخصصی مامور تشخیص مالیات:

 • ۱-سوالات دوره های گذشته مامور تشخیص مالیات
 • ۲-سوالات قانون مالیات مستقیم + جزوه
 • ۳-سوالات قانون مالیات ارزش + جزوه
 • ۴-سوالات اصول حسابداری + جزوه
 • ۵-سوالات حسابداری صنعتی + جزوه
 • ۶-سوالات قوانین و مقررات مالی + جزوه
 • ۷-سوالات های اقتصاد خرد و کلان + جزوه
 • ۸-سوالات مالیه عمومی + جزوه

سوالات استخدامی عمومی مامور تشخیص مالیات:

 • مجموعه سوالات معارف اسلامی + جزوه
 • مجموعه سوالات زبان و ادبیات فارسی + جزوه
 • مجموعه سوالات زبان و ادبیات انگلیسی + جزوه
 • مجموعه سوالات اطلاعات عمومی + جزوه
 • مجموعه سوالات هوش و توانمندی ذهنی + جزوه
 • مجموعه سوالات فناوری اطلاعات + جزوه

بهترین کتاب استخدامی مامور تشخیص مالیات

منابع تخصصی مامور تشخیص مالیات

نمونه سوالات استخدامی مامور تشخیص مالیات رایگان

 

سوالجواب
 اضافه رفاه مصرف کننده زمانی صفر خواهد بود که ……منحنی تقاضا افقی باشد
کدام یک از مالیات ها غیر قابل انتقال است؟مالیات بر ارث
مالیات بر ارزش افزوده به کدام یک از مایات های نزدیک تر است؟مالیات بر فروش خرده فروشی
هزینه های پرداخت اصل و فرع و قرضیه های دولتی جزء کدام هزینه هستند؟انتقال مالی
اهداف سیاست گذاری اقتصادی در کوتاه مدت عبارت است از کاهش نرخ بیکاری به همراه ثبات قیمت ها
در تحلیل های مبتنی بر رفتار هزینه ها کدام مورد بی تأثیر است؟
روش های هزینه یابی
در قانون مالیات بر ارزش افزوده کدام یک از موارد زیر معاوف می باشد
خدمات حمل و نقل عمومی مسافری
در تراز پرداخت های بازرگانی کدام حساب منظور می شود؟
صادرات و واردات
کدام گزینه بیانگر روش هزینه یابی نرمال می باشد؟
مواد دستمزد مستقیم واقعی ولی سربار برآوردی
مفهوم حفظ سرمایهی فیزیکی از مصادیق بارز کاربرد کدام یک از مفروضات حسابداری است؟
تداوم فعالیت
کدام یک از مالیات ها قابلیت انتقال کمتری دارند؟
مالیات مقطوع کالا در شرایط تولید انحصاری
افزایش مالیات ها برابر افزایش هزینه های انتقالی منجر به:
هیچ تغییری در سطح درآمد ملی نخواهد شد
کدام مورد توجیه کنندهی نقش دولت در اقتصاد می باشد؟

عدم کفایت مکانیسم بازار در تأمین نیازهای جامعه برپایهی کارایی
کدام مالیات به راحتی قابل انتقال به غیر نیست؟
مالیات بر در آمد اشخاص
کدام یک از کالاها و خدمات در شمار کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده نیست؟
ساخت هواپیما

چند مورد از وظایف مأمور تشخیص مالیات:

وظیفهتوضیحات
جمع‌آوری اطلاعات و مستندات مالیاتیگردآوری اطلاعات مالی و اقتصادی مؤدی از منابع مختلف مانند صورت‌های مالی و اسناد حسابداری
بررسی و تحلیل اطلاعات مالیارزیابی دقیق اطلاعات مالی جهت تعیین درآمد، هزینه‌ها و سود مؤدی
محاسبه مالیات قابل پرداختتعیین میزان مالیات بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی
اطلاع‌رسانی به مؤدیابلاغ نتایج بررسی و میزان مالیات به مؤدی از طریق نامه‌های رسمی یا سامانه‌های الکترونیکی
رسیدگی به اعتراضات و درخواست‌هابررسی و پاسخ به اعتراضات و درخواست‌های مؤدیان و انجام تجدید نظر در صورت لزوم
همکاری با نهادهای دیگرتعامل با سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و نهادهای اقتصادی برای تکمیل فرآیند تشخیص مالیات

شماره تماس:

چنانچه در رابطه با آزمون و یا سوالات استخدامی مامور تشخیص مالیات سوالی دارید با شماره ۰۹۰۳۷۲۰۶۵۷۹ تماس بگیرید و یا به همین شماره در تلگرام پیام دهید.

سایت سازمان مالیات

2 دیدگاه

 1. با سلام و احترام

  من این سوالات را برای پسرم میخواستم امکانش هست حضوری خرید کنیم؟ چون تا به حال خرید اینترنتی انجام ندادم
  تشکر

  • عاطفه محمدی

   حضوری نه متاسفانه لینک دانلود سوالات را به صورت رایگان به ایمیل شما ارسال کردم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *