دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ (پکیج کامل)

(دیدگاه کاربر 2)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان انگیزش شغلی : {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش شغلی بر اساس مدل مازلو

دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش شغل (هاکمن و اولدهام)

دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل کیچنر

دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش شغلی رایت

_________________________________________

قسمتی از پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ:

پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ توسط توسط بخشی و همکاران (۱۳۸۳) طراحی و اعتباریابی شده است.

این پرسشنامه شامل ۴۰ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد.

 

سوالات:
۱ متناسب بودن حقوق دریافتی با نیازهای زندگی
۲ متناسب بودن حقوق دریافتی با میزان و نوع کار
۳ متناسب بودن مزایای دریافتی (حق محرومیت از مطب) با میزان فعالیت
۴ روشن و واضح بودن قوانین و مقررات
۵ متناسب بودن انتظارات مسؤولین از شما
۶ متناسب و روشن بودن وضعیت تشویق و تنبیه
۷ نحوه ارتباط مسؤولین با شما
۸ نحوه ارتباط شما با سایر اعضای هیئت مدیره ی بیمه
۹ نحوه ارتباط مدیربازاریابی با شما
۱۰ نحوه ارتباط شما با سایر کارکنان
۱۱ نحوه ارتباط همکارانتان با یکدیگر
۱۲ رعایت عدالت و عدم تبعیض بین اعضای بازاریابان از طرف مسؤولین
۱۳ وجود امکانات برای پیشگیری از حوادث شغلی
۱۴ وجود امکانات مناسب استفاده از بیمه، بازنشستگی
۱۵ میزان ثبات شغلی (ایمنی شغلی)
۱۶ شرایط فیزیکی محل کار (نور، صدا، آلودگی و…)
۱۷ وجود تجهیزات و امکانات و ابزار کار مناسب
۱۸ وجود امکانات رفاهی
۱۹ دسترسی راحت به مسؤولین در موقع لزوم
۲۰ نحوه نظارت مستقیم مسؤولین در کارتان
۲۱ نحوه نظارت غیر مستقیم مسؤولین در کارتان
۲۲ نحوه ارزشیابی مسؤولین از کارتان
۲۳ شیوه سرپرستی و هدایت مسؤولین
۲۴ در صورت ارائه کاری با ارزش از طرف همکاران مورد قدردانی قرار گیرید
۲۵ در صورت ارائه کارآموزشی از طرف دانشجویان مورد قدردانی قرار گیرید
۲۶ در صورت ارائه کاری با ارزش از طرف مسؤولین مورد قدردانی و.پاداش معنوی قرار گیرید
۲۷ مسؤولین بیمه در رابطه با مشکلات حرفه ای احساس مسؤولیت کنند
۲۸ حمایت کافی مدیران و روسای بیمه از شما در مراجع قانونی
۲۹ وجود امکان ارتقاء پیشرفت شغلی در حرفه
۳۰ وجود امکان ادامه پیشرفت شغلی
۳۱ وجود امکانات شرکت در سمینارهای تخصصی بازاریابی
۳۲ وجود امکانات پژوهشی مناسب
۳۳ توانائی خدمت به جامعه از طریق حرفه
۳۴ ارزش بودن حرفه از دیدگاه جامعه
۳۵ علاقه به شغل بازاریابی و رضایت مندی از کار بازاریابی
۳۶ وجود آزادی ابراز عقیده و دادن مسؤولیت
۳۷ پذیرش پیشنهادات و نظرات شما در تصمیم گیری ها
۳۸ وجود استقلال در ارائه خدمات
۳۹ داشتن امکان ارتقا به رتبه های بالاتر
۴۰ دخالت مستقیم در روند فروش

پرسشنامه دو دسته عوامل درونی (ذهنی) که شامل شناخت و قدردانی، پیشرفت و توسعه شغلی،ماهیت کار، استقلال و مسؤولیت، موفقیت و ارتقای شغلی و عوامل بیرونی(بهداشتی) که شامل حقوق و دستمزد، خط مشی حاکم بر محیط کار، نحوه ارتباط با اطرافیان، امنیت شغلی، شرایط محیط کار و نحوه سرپرستی و نظارت مسؤولین) را مورد سنجش قرار می دهد.

پرسشنامه توسط دارچینی(۱۳۹۴) اعتباریابی شده است.

پاسخگوی گرامی لطفاً با خواندن دقیق گویه ها بگویید که تا چه اندازه هر یک از  گویه ها در انگیزه شما برای کار کردن در این سازمان مهم و قابل اهمیت می باشد و باعث ارتقای کیفیت عملکرد شما می شود.

شاخص های ابزار تحقیق

خرده مقیاس ها گویه ها
حقوق و دستمزد 1-2-3
خط و مشی محیط 4-5-6
ارتباط (روابط شخصی با همردیفان) 7-8-9-10-11
امنیت شغلی 12-13-14-15
شرایط محیط كار 16-17-18
نحوه سرپرستی و نظارت 19-20-21-22-23
شناخت و قدردانی 24-25-26-27-28
پیشرفت و توسعه شغلی 29-30-31-32
ماهیت كار 33-34-35
مسؤولیت شغلی 36-37-38
موقعیت شغلی 39-40

شیوه نمره گذاری

طيف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينه‌اي ليكرت مي‌باشد

مقياس درجه‌بندي سوالهاي پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقياس پنج درجه‌اي ليكرت

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
40 – 120 – 200
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 40 تا 80 باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 80 تا 160 باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
 • در صورتی که نمرات بالای 160 باشد، میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

پايايي پرسشنامه‌:

براي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است.

اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمودن‌هايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند بكار مي‌رود.

در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند.

سرمد و همكاران (1387) معتقدندكه «براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوالات پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس كل را محاسبه نمود.

سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد» (ص 169).

ضريب پايايي پرسشنامه‌هاي از طريق فرمول زير به وسيله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra = ضريب آلفاي کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

2Sj=  واريانس سوالات آزمون

2s= واريانس کل آزمون

ضرایب پایایی ابزارهای تحقیق در پژوهش دارچینی(1394)

عامل مولفه تعداد شاخص ضریب پایایی
انگیزشی         ( درونی) امکان رشد و پیشرفت شغلی 4 0.798
تقدیر و بازشناسی   50.778
مسئولیت شغلی   30.743
موقعیت شغلی   20.812
ماهیت شغل   30.842
بهداشتی (بیرونی) شرایط کاری  3 0.718
سرپرستی   50.740
امنیت شغلی   40.749
شرایط محیطی   30.722
حقوق و مزایا   30.798
روابط با همکاران   50.756
 

روايي پرسشنامه‌:

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

در مطالعه دارچینی(1394) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.

و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و مورد تایید قرار گرفت. 

تعاریف نظری

انگیزش شغلی: بيانگر فرايندهاي روانشناختي است كه باعث تحريك، هدايت و پيگيري اقدامات و فعاليت‌هاي داوطلبانه در جهت دستيابي به اهداف مورد نظر مي‌شوند. انگیزه عاملی است درونی که رفتار فرد را در جهت معینی هدایت می کند و راهنمای اوست برای گزینش کوششی از میان کوشش های ارادی وی.

انگيزش يکي از ابزارهاي مهم در القاي کارکنان براي توليد نتيجه مؤثر و کارآمد و خلق محيط کاري مثبت و اجراي موفقيت‌آميز برنامه‌هاي پيش‌بيني شده است(هاشیم و همکاران، 2012).

انگیزشی: انگيزه دروني زماني به وجود مي آيد كه رفتار به خاطر خودش و پاداشهاي دروني آن فعاليت انجام شود نه براي بدست آوردن تقويت كننده هاي مادي و اجتماعي.

مفهوم انگيزش دروني، اولين چالش در مقابل نهضت رفتارگرايي (طرفداران انگيزه بيروني) بوده و ريشه در نيازهاي روانشناختي افراد براي احساس شايستگي (وايت، 1959)، تجربه رشد روانشناختي (آلدرفر، 1969)، و خودشكوفايي (مازلو، 1943) دارد.

عوامل بهداشتی :انگيزش بيروني، شامل رفتارهايي است كه منجر به كسب پاداشهاي اداري مثل حقوق، مالكيت برخي چيزها، اعتبار پيدا كردن، و ارزيابيهاي مثبت ديگران از فرد مي گردد.

انگيزش بيروني منجر به حضور فعال در سازمان، وقت شناسي و دقت، فروش بيشتر، كاهش هزينه، كيفيت كاري، بهره وري، تماسهاي فروش، و خدمت به مشتري مي شود (دارچینی، 1394).

 

تعاریف عملیاتی

انگیزش :

تعریف عملیاتی : در پژوهش پیشرو انگیزش در ارتباط با انگیزش درونی یا به بیان بهتر عوامل انگیزشی و انگیزش بیرونی یا عوامل بهداشتی می باشد.

که قصد پژوهش شناخت ارتباط ابعاد انگیزش درونی و بیرونی با متغیر مستقل انگیزش می باشد.

عوامل انگیزشی :

تعریف عملیاتی : در پژوهش پیشرو عوامل انگیزشی شامل امکان رشد و پیشرفت ، تقدیر و بازشناسی ، مسئولیت ، قدرت تصمیم گیری و ماهیت کار می باشد.

عوامل بهداشتی :

تعریف عملیاتی :  در پژوهش پیشرو عوامل بهداشتی شامل شرایط کاری ، سرپرستی ، امنیت شغلی ، شرایط محیطی ، حقوق و مزایا و ارتباط با همکاران می باشد.

منابع:

 1. بخشی علی آباد، حمید. نوروزی، داریوش. حسینی، زهرا السادات. (1383)؛ عوامل مؤثر بر ايجاد انگيزش شغلي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، 1383؛ 4(12): 33-41.
 2. دارچینی، ملیحه(1394)،بررسی عوامل انگیزشی تاثیرگذار بر بازاریابان عمر وسرمایه گذاری نمایندگی های بیمه های تجاری مستقر در شهرستان بندرعباس، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور.
 3. سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازي، الهه (1387) روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري.
 4. Gawel JE. Herzberg’s theory of motivation and Maslow’s hierarchy of needs. Washington: ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation. 1997. [cited 2004 Sep. 10]. Availablefrom:
 5. HASHIM, M., Asfandyar YOUSAF, Muhammad JEHANGIR, Samiullah KHAN, Noor-ul-HADI,(2012), The impact of Management Information System on the Overall Performance and Efficiency of the Workforce of the Accountant General (Peshawar): A Research Base Study, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Volume 2, Issue 2 (2012), ISSN: 2225-8329.

2 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ (پکیج کامل)

 1. شهاب محمدی

  سلام ، خواستم تشکر کنم از زحماتی که برای جمع آوری پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ کشدید

 2. Armin

  پرسشنامه های انگیزش شغلی تون عالی بود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *