دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش شغلی بر اساس مدل مازلو

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان انگیزش شغلی : {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش شغل (هاکمن و اولدهام)

دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل کیچنر

دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ

دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش شغلی رایت

________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی بر اساس مدل مازلو:

پرسشنامه انگیزش شغلی بر اساس نظریه مازلو توسط بردبار(۱۳۹۱) است

این پرسشنامه دارای پنج مولفه؛  احساس امنیت، احساس اجتماعی، احساس احترام، احساس استقلال و احساس خود شکوفایی می باشد.

این پرسشنامه دارای ۱۴ گویه می باشد و بر اساس مقیاس پنج گزینه­ای لیکرت نمره گذاری می باشد.

نمره ای که پاسخگویان در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می دهند وضعیت انگیزش آنها را مشخص می­کند.

این پرسشنامه توسط حسینی نژاد(۱۳۹۲) اعتباریابی شده است.

سوالات:
۱ درشغلم احساس خود شکوفایی(احساس توانایی برای استفاده از ظرفیت های منحصر به فرد و از قوه به فعل در آوردن توانایی های بالقوه فردی) وجود دارد.
۲ همکارانم در انجام کارها به من کمک می کنند.
۳ در شغلم احساس امنیت می کنم.
۴ من در شغلم، از استقلال فکری و عملی بر خوردارم.
۵ شغل من در خارج از سازمان، دارای جایگاه بالایی است و مورد توجه افراد خارج از سازمان قرار می گیرد.
۶ در شغلم احساس موفقیت¬های ارزشمندی می کنم.
۷ در شغلم، فرصت کافی برای کمک کردن به دیگران وجود دارد.
۸ احساس می کنم در کار خود بهترین هستم.
۹ شغل من در سازمان دارای جایگاه بالایی است و دیگران در سازمان به آن توجه دارند.
۱۰ برای انجام وظایفم، اختیارات لازم به من داده می شود.
۱۱ در شغلم، فرصت مشارکت در هدفگذاری وجود دارد.
۱۲ در تعیین شیوه ها و رویه های کاری ام از استقلال بر خوردارم.
۱۳ من بر کارم کنترل زیادی دارم.
۱۴ در شغل من، فرصت رشد شخصی و بهبود وجود دارد.

جدول: تطبیق سوالات پرسشنامه انگیزش کارکنان با مؤلفه های آن

مولفه ها سوالات
احساس امنیت ۳
احساس اجتماعی ۲، ۷
احساس احترام ۵، ۸، ۹
احساس استقلال ۴، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳
احساس خود شکوفایی ۱، ۶، ۱۴

شیوه نمره گذاری

طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد

(شامل: کاملاً موافقم تا کاملا مخالفم) در جدول زیر نشان داده شده است.

مقیاس درجه‌بندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۴ – ۴۲ – ۷۰
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱ تا ۱۴ باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۴ تا ۴۲ باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای ۴۲ باشد،  میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

برآورد پایایی پرسشنامه‌:

برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است.

این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود.

در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند.

سرمد و همکاران (۱۳۸۷) معتقدندکه «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود.

سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد» (ص ۱۶۹).

ضریب پایایی پرسشنامه‌های از طریق فرمول زیر به وسیله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضریب آلفای کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

۲Sj=  واریانس سوالات آزمون

۲s= واریانس کل آزمون

بردبار(۱۳۹۱) برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرد و پایایی پرسشنامه را ۷۹/۰ گزارش کرد.

در مطالعه حسینی نژاد(۱۳۹۲) پایایی پرسشنامه بر اساس یک مطالعه مقدماتی بر روی نمونه ۳۰ نفری پایایی پرسشنامه ۸۳/۰ محاسبه شد.

پایایی مؤلفه های انگیزش کارکنان در پژوهش حسینی نژاد(۱۳۹۲)

مقیاس ضریب آلفای کرونباخ
احساس امنیت ۸۴/۰
احساس اجتماعی ۸۲/۰
احساس احترام ۸۰/۰
احساس استقلال ۸۰/۰
احساس خود شکوفایی ۷۹/۰

طبق یافته­های جدول فوق ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های پرسشنامه انگیزش کارکنان (احساس امنیت، احساس اجتماعی، احساس احترام، احساس استقلال و احساس خود شکوفایی) به ترتیب ۸۴/۰،۸۲/۰، ۸۰/۰، ۸۰/۰  و ۷۹/۰ محاسبه گردید که نشان از دقت بالای ابزار اندازه گیری استفاده در این مطالعه می باشد.

روایی پرسشنامه‌:

روایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌گیری چیزی را که ادعا می‌کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه‌ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

روایی صوری و محتوایی هر یک از پرسشنامه‌های پژوهش به تفکیک در زیر ارائه می‌شود:

روایی پرسشنامه در پژوهش بردبار(۱۳۹۱) از طریق تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت.

در مطالعه حسنی نژاد(۱۳۹۲) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید . 

تعاریف نظری

انگیزش شغلی: این سازه حالتی در افراد که آنان را به انجام رفتار وعمل خاصی متمایل می سازد، مدیران برای حرکت به سوی «اهداف سازمانی یا عملیاتی» و پیشبرد کارها انسان‌هایی را در امور مختلف به کار می‌گیرند و همه‌ی آنها را برای وصول به اهداف مزبور بسیج می‌کنند.

به طور کلی شیوه‌های بسیج به کارگیری و حرکت دادن انسان­ها برای انجام دادن کار بر دو نوع است:

۱ – براساس میل و رغبت؛

۲ – براساس زور و جبر.

مقصود از اجبار آن نیست که افراد مانند بردگان قدیم در انتخاب سازمان یا شغل خود اختیار نداشته باشند، زیرا امروزه به کارگیری به این شکل، تقریباً وجود ندارد، بلکه مقصود از اجبار آن است که فرد با میل و علاقه‌ی خود برای بدست آوردن لقمه‌ای نان یا مسائلی از این قبیل، شغلی را انتخاب کند، و لکن به کارهایی که انجام می‌دهد، علاقه‌مند نبوده و با تحکم و دستور مافوق به کار گرفته می‌شود و برای این که اخراج نشود، ناچار دستورات را عمل می‌کند.

امروزه برای به کارگیری انسانها قبل از استفاده از زور بر میل و علاقه‌ی آنان تکیه می‌کنند و معتقدند باید به گونه‌ای مدیریت کرد که کارکنان با علاقه‌مندی فعالیت کنند و برای رسیدن به این مقصود لازم است مشخص شود که حرکت‌های انسان­ها از چه چیزهایی سرچشمه می‌گیرد، وقتی آن عوامل که محرک‌ها هستند شناخته شد، می‌توان به گونه‌ای بر آن محرکها تأثیر گذارد و در او علاقه مندی و انگیزش ایجاد نمود که بر رفتار او تأثیر گذارد و حرکت در مسیر «اهداف سازمانی» محقق شود(حسینی نژاد، ۱۳۹۲).

تعاریف عملیاتی

تعریف عملیاتی انگیزش: در این تحقیق انگیزش شامل مولف های احساس امنیت، احساس اجتماعی، احساس احترام، احساس استقلال، احساس خود شکوفایی می­باشد که از پرسشنامه انگیزش شغلی که دارای ۱۴ سوال می­باشد اندازه گیری می­شود. سوال ۳ مربوط به مولفه احساس امنیت، سوالات ۲،۷ مربوط به مولفه احساس اجتماعی، سوالات ۵،۸،۹ مربوط به مولفه احساس احترام، سوالات ۴،۱۰،۱۱،۱۲،۱۳ مربوط به مولفه احساس استفلال و سوالات ۱،۶،۱۴ مرتبط به مولفه احساس خودشکوفایی می باشد. نمره ای که پاسخگویان در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می دهند وضعیت انگیزش آنها را مشخص می­کند.

منابع:

  1. سرمد، ز.؛ بازرگان، ع. و حجازی، ا. (۱۳۸۷) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری.
  2. حسینی نژاد، مهدیه(۱۳۹۲)، بررسی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان سال تحصیلی ۹۲ -۹۱، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش شغلی بر اساس مدل مازلو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *