دانلود رایگان پرسشنامه حل مسئله اجتماعی دزوریلا و همکاران (۲۰۰۲)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان حل مسئله: {بر روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه سبک های حل مسئله کسیدی و لانگ (۱۹۹۶)

دانلود رایگان پرسشنامه حل مسئله هپنر PSI

دانلود رایگان پرسشنامه حل مسئله پارکر

_______________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه حل مسئله اجتماعی دزوریلا و همکاران (۲۰۰۲):

 

این پرسشنامه شامل ۲۵ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد.

پرسشنامه حل مسئله اجتماعی توسط دزوریلا و همکاران (۲۰۰۲) طراحی و اعتباریابی شده است.

سوالات:
۱ زمانی که با مسئله ای مواجه می شوم، احساس ترس می کنم
۲ به راه حل های مختلف فکر می کنم
۳ زمانی که تصمیم های مهمی می گیرم، عصبی و نامطئن هستم
۴ زمانی که اولین تلاشم با شکست مواجه شود، از کوشش برای حل مسائل دست نمی کشم
۵ اولین فکری که به نظرم می رسد را اجرا می کنم
۶ به اعتقاد من هر مسئله ای قابل حل است
۷ وضعیت را تحلیل می کنم و موانع را شناسایی می کنم
۸ اگر تلاش اولم برای حل مسئله با شکست مواجه شود، مایوس می شوم
۹ تا جایی که امکان دارد تلاش برای حل مسائل را به بعد موکول می کنم
۱۰ برای ارزیابی دقیق نتایج کارم، وقت صرف نمی کنم
۱۱ برای اجتناب از مواجهه با مسائل، از مسیر خود منحرف می شوم
۱۲ یک مسئله سخت مرا آشفته می سازد
۱۳ به محض مواجهه با مسائل، دست به کار می شوم
۱۴ اولین ایده خوبی که به ذهنم خطور می کند، فکرم را به خود مشغول می کند
۱۵ از تفکر درباره مسائل اجتناب می کنم
۱۶ ارزیابی می کنم که بعد از تغییر شرایط، چه روحیه ای خواهم داشت
۱۷ حل مسائل را تا جایی به تعویق می اندازم که دیر نشود
۱۸ بیشتر وقتم را به اجتناب از حل مسائل می گذرانم
۱۹ زمانی را برای توجه به اظهار نظرهای موافقان یا مخالفان صرف نمی کنم
۲۰ ارزیابی می کنم که آیا تا به حال وضعیت بهتر شده است، یا نه
۲۱ نتایج هر انتخاب را سبک سنگین و مقایسه می کنم
۲۲ افسرده می شوم و خشکم می زند
۲۳ بدون تفکر با احساس درونی خود درگیر می شوم
۲۴ب رای مقایسه انتخاب ها روش منظمی را به کار می برم
۲۵ هدف را در ذهنم نگه می دارم.

هدف: اندازه گیری مهارت شما در حل مسئله اجتماعی و خرده مقیاس هاس آن (مقیاس جهت گیری مثبت به مسئله (PPO)، جهت گیری منفی به مسئله (NPO)، حل مسئله منطقی (RPS)، سبک تکانشی/ بی احتیاط، سبک اجتنابی)

معرفی ابزار

پرسشنامه حل مسئله اجتماعی:

پرسشنامه ابعاد مقیاس جهت گیری مثبت به مسئله (PPO)، جهت گیری منفی به مسئله (NPO)، حل مسئله منطقی (RPS)، سبک تکانشی/ بی احتیاط، سبک اجتنابی را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط مخبری و همکاران(۱۳۸۹) اعتباریابی شده است.

این مقیاس ها در جدول زیر ارائه شده است:

خرده مقیاس شماره سوالات
مقیاس جهت گیری مثبت به مسئله (PPO) 5، ۷، ۱۴
مقیاس جهت گیری منفی به مسئله (NPO) 2، ۴، ۹، ۱۳
مقیاس حل مسئله منطقی (RPS) 2، ۸، ۱۶، ۲۰، ۲۱، ۲۴، ۲۵
مقیاس سبک تکانشی/ بی احتیاط ۶، ۱۱، ۱۵، ۱۹، ۲۳
مقیاس سبک اجتنابی ۱، ۱۰، ۱۲، ۱۷، ۱۸

شیوه نمره گذاری

طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد (شامل: خیلی کم، کم، تا اندازه‌ای، زیاد و خیلی زیاد) در جدول زیر نشان داده شده است.

مقیاس درجه‌بندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۵ – ۷۵ – ۱۲۵
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۵ تا ۵۰ باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۵۰ تا ۱۰۰ باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۱۰۰ باشد، میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

پایایی و روایی پرسشنامه‌

برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است.

این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود.

در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران (۱۳۸۷) معتقدندکه «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود.

سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد» (ص ۱۶۹).

ضریب پایایی پرسشنامه‌های از طریق فرمول زیر به وسیله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضریب آلفای کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

۲Sj=  واریانس سوالات آزمون

۲s= واریانس کل آزمون

پایایی آزمون مجدد برای این پرسشنامه بین ۶۸/۰ تا ۹۱/۰ و ضریب آلفای ان بین ۶۹/۰ تا ۹۵/. گزارش شده است (دزوریلا و همکاران، ۲۰۰۲).

روایی سازه این پرسشنامه نیز با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و همبستگی با دیگر مقیاس های حل مسئله و سازه های روانشناختی همپوش، تایید شده است (دزوریلا و همکاران، ۲۰۰۰).

در ایران مخبری، درتاج و دره کردی (۱۳۸۹)، ضریب آلفای ۸۵/۰ را برای پنج عامل سنجیده شده و ضریب پایایی بازآزمایی ۸۸/۰ را برای پرسشنامه حل مسئله اجتماعی کوتاه شده بدست آوردند.

همچنین در این تحقیق بررسی ساختار عاملی بیانگر وجود پنج عامل اشاره شده در بالا می باشد. همه تحلیل های روایی، SPSI را به عنوان یک مقیاس حل مسئله اجتماعی تایید کرده است(مخبری و همکاران، ۱۳۸۹).

برآورد روایی پرسشنامه‌ها

روایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌گیری چیزی را که ادعا می‌کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است.

برای اینکه پرسشنامه‌ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

مخبری و همکاران(۱۳۸۹) روایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.

تعاریف نظری

حل مسئله اجتماعی: به حل مسئله در شرایط طبیعی اشاره دارد و به عنوان فرایند رفتاری- شناختی است که فرد از طریق آن تلاش می کند که راه های تطبیقی یا مؤثر رویارویی با موقعیت های پیش آمده زندگی روزمره را کشف یا تعیین کند.

در جوامع امروز بیش از هر چیز دیگر بر مهارت های اجتماعی تأکید می شود، حل مسئله یکی از این مهارت ها می باشد، افرادی که در ارتباط با دیگران برای رسیدن به اهداف خود و حلمسائل پیشینه رفتاری جامعه پسند دارند، بعید است به روش های نامعقول روی آورند.

توانایی حل مسئله و حل مسئله اجتماعی یک مهارت حیاتی در زندگی، در عصر حاضر است. این مهارت در ارتقاء بهداشت روانی مؤثر است، در عین حال ناتوانی در حل مسئله اجتماعی با بعضی از مشکلات عاطفی مرتبط است(زندوانی و همکاران، ۱۳۹۴)..

تعاریف عملیاتی

حل مسئله اجتماعی: بر اساس پرسشنامه استاندارد حل مسئله اجتماعی دزوریلا و همکاران، ۲۰۰۲) سنجید می شود.

منابع:

  1. زندوانیان، احمد، خورانی، نرگس و رحیمی، مهدی(۱۳۹۴)، حل مسأله اجتماعی، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
  2. سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (۱۳۸۷) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری.
  3. مخبری، عادل، درتاج، فریبا، دره کردی، علی، (۱۳۹۰)، بررسی شاخص های روا نسنجی و هنجاریابی پرسشنامه توانایی حل مسأله اجتماعی، فصلنامه اندازه گیری تربیتی شماره ۴، سال اول، زمستان ۸۹٫
  • D’Zurilla, T. J., Nezu, A. M., & Maydeu-Olivares, A. (2002). Manual for the social problem solving inventory-revised(pp.211-244). Nourth Tonawanda, TY: Multi- Health Systems.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه حل مسئله اجتماعی دزوریلا و همکاران (۲۰۰۲)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *