دانلود رایگان پرسشنامه سبک های حل مسئله کسیدی و لانگ (۱۹۹۶)

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان حل مسئله: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه حل مسئله اجتماعی دزوریلا و همکاران (۲۰۰۲)

دانلود رایگان پرسشنامه حل مسئله هپنر PSI

دانلود رایگان پرسشنامه حل مسئله پارکر

____________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه سبک های حل مسئله کسیدی و لانگ (۱۹۹۶):

پرسشنامه سبک های حل مسئله توسط کسیدی و لانگ (۱۹۹۶) طراحی و اعتباریابی شده است.

این پرسشنامه شامل ۲۴ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف سه درجه می باشد

این مقیاس از شش عامل درماندگی در حل مساله یا جهت یابی، مهارگری حل مساله یا کنترل در حل مساله، سبک مساله خلاقانه، اعتماد در حل مساله، سبک اجتناب ، سبک گرایش یا تقرب و روی آورد تشکیل شده است، این پرسشنامه توسط سومالی (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است.

 

سوالات:
۱ من کارها را بدون هدف انجام میدهم و این را در نظر نمی گیرم که رفتارم بر موقعیت خاص چه تاثیری می گذارد.  
۲ احساس درماندگی می کنم و قادر نیستم درباره مشکلاتم به هیچ راه حلی فکر کنم       
۳ وقتی با مشکلی روبرو می شوم تنها به خودم فکر می کنم                                               
۴ در مواقعی که با مشکل روبرو می شوم زندگیم از هم می پاشد و احساس ناامیدی می کنم    
۵ به خاطر مشکلاتی که دارم خودم را سرزنش می کنم.
۶ فکر می کنم خودم سبب مشکلاتم هستم .
۷ نسبت به توانایی ام برای مقابله مایوسم .
۸ در کل می توانم وضعیت های دشوار را تحت کنترل داشته باشم.
۹ برای مقابله با مشکلاتم راه حلهای مختلف را در نظر می گیرم.
۱۰ برای عمل کردن نقشه می کشم و بعد آن را دنبال می کنم.
۱۱ وقتی با مسئله ای مواجه می شوم راه حل خلاقانه آن مسئله به من الهام می شود.
۱۲ برای مقابله با موقعیت ، همه راه های ممکن را در ذهن مرور می کنم.
۱۳ بطور کلی در موقعیت های مشکل دار راه حل را درمی یابم و می دانم چه می کنم .
۱۴ تصمیم هایی می گیرم و بعدها از بابت آنها خوشحالم .
۱۵ وقتی با موقعیت جدید روبرو می شوم اطمینان دارم که می توانم با هر مشکلی که پیش آید مقابله کنم.         
۱۶ شیوه رویاروی ام با موقعیت ، معمولا با برنامه ام دقیقا منطبق است . 
۱۷ احساس می کنم که زمان حلال مشکل است و فقط منتظر می مانم .

 

راهبرد خلاقیت: نشان­دهنده برنامه­ریزی و در نظر گرفتن راه حل­های متنوع بر حسب موقعیت مسئله­زااست.

اعتماد در حل­ مسئله: بیانگر اعتقاد در توانایی فرد برای حل مشکلات است.

راهبرد گرایش: نگرش مثبت به مشکلات و تمایل به مقابله رودررو با آنها را نشان می­دهد.

عامل درماندگی: بیانگر بی یاوری فرد در موقعیت­های مسئله­زاست.

عامل مهارگری: بعد کنترل بیرونی- درونی را در موقعیت­های مسئله­زا منعکس می­کند.

راهبرد اجتناب: تمایل برای رد شدن از کنار مشکلات به جای مقابله رودررو با آنها را نشان می­دهد.

 سه عامل راهبرد خلاقیت، اعتماد و گرایش الگوی مسئله ­گشایی انطباقی یا راهبرد حل­ مسئله سازنده و سه عامل درماندگی، کنترل یا مهارگری و اجتناب راهبرد حل­مسئله غیرانطباقی یا ناسازگارانه را می­سنجد.

 

شیوه نمره گذاری

پرسش­های این مقیاس با گزینه­ های ((بله)) ((خیر)) و ((نمی دانم)) پاسخ داده می­شوند.

آزمودنی در برابر هر پرسش که شیوه واکنش وی را در برابر مسائل و موقعیت­های خاص بیان می­کند. موافقت یا مخالفت خود را نشان می­دهد و اگر بین آن دو مردد بود می­تواند گزینه نمی­دانم را برگزیند.

در نمره­گذاری این آزمون برای گزینه بله نمره یک گزینه خیر نمره صفر و گزینه نمی­دانم نیز نمره صفر تعلق می­گیرد.

 

پایایی و روایی پرسشنامه:

برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است.

این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود.

در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند.

سرمد و همکاران (۱۳۸۷) معتقدندکه «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود.

سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد» (ص ۱۶۹).

 

تعاریف نظری

سبک های حل مسئله: فرآیند های شناختی –رفتاری و مبتکرانه است که فرد به کمک آن راهبردهای سازگارانه برای مشکلات روزمره شناسایی یا ابداع می کند وشش سبک حل مسئله :خلاقانه، اعتماد،گرایش، درماندگی، مهارگری و اجتناب را معرفی کرده است.

به عبارت دیگر به این معنی که افراد در موقعیت های تنش زا از مهارت های حل مسئله متفاوتی استفاده می کنند و کارآمد و ناکارآمد بودن این راهکارها نقش اساسی در بهزیستی جسمی و روانشناختی آن ها ایفا می کند (سومالی، ۱۳۹۳).

به طور کلی به کارگیری مدل های حل مسئله در مورد مشکلاتی که عمده و ناچیز، مثبت و منفی و عمومی و ویژه هستند، به طور مساوی موفقیت آمیز خواهد بود،  ما بر این مفهوم گسترده تاکیدمی کنیم

زیرا که مشکلات معمولاً به شکل یک چیز عمده، منفی، بیزار کننده و بد در نظر گرفته می شود.

چنین درک ناقصی به کارگیری مهارت های اجتماعی انطباقی را که در این بحث ارائه می شود را به طور نامناسبی محدود می کند(زارعان وبخشی رودسری، ۱۳۸۶). 

برطرف ساختن مشکلات مثبت به اندازه رفع مشکلات منفی اهمیت دارد. درک این نکته که مشکلات می توانند مثبت باشند کمک می کند تا حالت نابهنجاری که به هنگام  داشتن یک مشکل احساس می شود از بین برود.

حذف قضاوت های ارزشی منفی ممکن است شخص را در پذیرش مشکل یاری نماید.

احساس گناه و شرمساری و حالت دفاعی و انکاری را که این قضاوت ها ایجاد می کنند کاهش می یابد.

پذیرش وجود مشکلات، پیش در آمد مهمی در حل مسئله موثر می باشد(سروقد ودیانت، ۱۳۸۸).

 

تعاریف عملیاتی

سبک های حل مسئله: نمره ای که دانش آموزان بر حسب پاسخ گویی به سئوالات پرسش نامه سبک های حل مسئله لانگ و کسیدی (۱۹۹۶) کسب کرده اند.

 

منابع:

زارعان، معین و بخشی پور رودسری،حسین.(۱۳۸۶).بررسی رابطه سبک های فرزند پروری با سبک های حل مسئله در دانش آموزان مقطع متوسطه،مجله روانشناسی ،شماره ۳۴٫

سروقد،سیروس ودیانت،عارفه سادات.(۱۳۸۸).مقایسه سبک های یادگیری و شیوه های حل مسئله دانشجویان دختر و پسر گرایش های علوم انسانی ،علوم پایه و فنی مهندسی .فصل نامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی .۲و۴،۷۷_۹۲٫

سومالی، هادی(۱۳۹۳)، بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشاسی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

صابر، فاطمه، (۱۳۹۰). مقایسه ی ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسئله در مردان معتاد و غیر معتاد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.

عبدی،ر. (۱۳۸۰). مقایسه سبک های حل مسئله در افراد وابسته به موادمخدر و افراد عادی. پایان نامه کارشناسی ارشدروانشناسی،دانشگاه فردوسی،دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی.

  1. Cassidy ,K & Long B. (1996). Gifts Differing: Understanding Personality type. Palo Alto: Davis-Black Publishing.

 

دانلود رایگان پرسشنامه حل مسئله کسیدی و لانگ
دانلود رایگان پرسشنامه سبک های حل مسئله

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه سبک های حل مسئله کسیدی و لانگ (۱۹۹۶)

  1. مزدک

    به نظرم با اینکه پرسشنامه کسیدی و لانگ یه مقداری پیچیدگی داره اما تفسیر پرسشنامه اتون خیلی خوب توضیح داده بود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *