دانلود رایگان پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده کالکیت + ۳ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه عدالت سازمانی: (روی لینکهای زیر کلیک کنید)

 

دانلود رایگان پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

_________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده  کالکیت (۲۰۰۱):

برای سنجش عدالت سازمانی از پرسشنامه استاندارد کالکیت (۲۰۰۱)  استفاده شد. این پرسشنامه شامل سه بعدعدالت توزیعی ، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی  می باشد که شامل ۱۸ سوال  بسته پاسخ می باشد. این پرسشنامه در پژوهش افتخاری(۱۳۹۶) اعتباریابی شده است و پایایی پرسشنامه در مطالعه مذکور  بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۹/۰ به دست آمد.

 

سوالات:
۱ برنامه کاری من منصفانه است.
۲ سطح حقوق من منصفانه است.
۳ من بار کاری خود را منصفانه می‌دانم.
۴ به طور کلی پاداش‌هایی که من در اینجا دریافت می‌کنم کاملأ منصفانه است.
۵ من احساس می‌کنم مسئولیت‌های کاریم منصفانه است.
۶ تصمیمات شغلی توسط مدیر به گونه‌ای غیر سوگیرانه اتخاذ می‌شود.
۷ مدیر قسمت من اطمینان می‌یابد که قبل از تصمیمات شغلی همه نگرانی‌های کارکنان شنیده شده است.
۸ برای اتخاذ تصمیمات شغلی، مدیر من را روشن می‌سازد، یعنی هنگامی که کارکنان بخواهند او اطلاعات اضافه را ارائه می‌دهد.
۹ تمام تصمیمات شغلی، به طور هماهنگ برای تمام افرادی که تحت تأثیر قرار می‌گیرند به کار می‌رود.
۱۰ به کارکنان اجازه داده می‌شود که تصمیمات مدیر را مورد چالش یا تجدید نظر قرار دهند.
۱۱ هنگامی که تصمیمی در مورد شغل من گرفته می‌شود، مدیرم با من با احترام و وقار رفتار میکند.
۱۲ هنگامی که تصمیمی در مورد شغل من گرفته می‌شود، مدیرم با توجه و مهربانی رفتار 

 

شیوه نمره گذاری

طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد (شامل: خیلی کم، کم، تا اندازه‌ای، زیاد و خیلی زیاد) نشان داده شده است.

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۸ – ۵۴ – ۹۰

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱ تا ۱۸ باشد،  میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۸ تا ۵۴ باشد،  میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای ۵۴ باشد،  میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

 

روایی پرسشنامه‌:

روایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌گیری چیزی را که ادعا می‌کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه‌ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. روایی صوری و محتوایی هر یک از پرسشنامه‌های پژوهش به تفکیک در زیر ارائه می‌شود:

                        

تعاریف نظری

عدالت سازماني: به ادراك كاركنان ازانصاف ورفتارهاي عادلانه شغلي وبه عبارتي رفتار منصفانه سازماني با كاركنان عدالت سازماني مي گويند (وانگ وهمکاران ،2006: 346).

عدالت توزيعي و عناصرآن: به نگرشها و تفکرات کارکنان در خصوص مناسب بودن ستاده ها و دريافتی هايشان اشاره دارد (سيدجوادين وهمکاران، 1387: 57). عدالت توزيعی برطبق ارزشها پيش بينی مي‌شود. محققين اتفاق نظر دارند که اثر بخشی سازمانی نتيجه عدالت توزيعی است. به عبارتی، عدالت توزيعی بيانگر ادراک فرد از ميزان رعايت عدالت در توزيع و تخصيص منابع و پاداشها است (رضائيان ، 1384: 20). سه قاعده در عدالت توزيعی مورد توجه است: 1. مساوات – هرعضو گروه اجتماعی نتيجه يکسانی را دريافت کند؛ 2. نياز – نيازمندترين فرد بيشترين ميزان جبران را دريافت کند؛ 3. عدالت وانصاف – جبران عادلانه مبتنی بر سهم يا آورده های هر يک از افراد صورت گيرد (هامبورگ وهمکاران 2010: 267) .

عدالت رويه‌ای و عناصرآن: در پی اثبات عدم توانايی نظريه برابری و ديگر مدلهای عدالت توزيعی در شرح عکس العمل ها به ادراکات آنها در زمينه عدم عدالت، مطرح شد اين نوع عدالت، به انصاف ادراک شده از رويه ها و فراگردهايی که توسط آنها، پيامدها تخصيص می‌يابند، اشاره دارد(سيد جوادين وهمکاران، 1387: 57) عدالت رويه‌ای به عادلانه بودن روشهای مورد استفاده برای تعيين پيامدهای شغلی اشاره دارد (نعامی وشکرکن ،1383: 59). نظريه عدالت رويه ای درپی يافتن علل عادلانه يا نا عادلانه دانستن رويه ها و آثار ناشی از آن، از سوی افراد است. طبق پژوهش‌هايی افراد رويه هايی را عادلانه مي‌دانند که با قواعد شش گانه سازگار باشد: 1.متناقض يکديگر نباشند؛ 2. از تعصب به دور باشند؛ 3. دقيق باشند؛ 4. قابل اصلاح باشند؛ 5. بيانگر تمام نظرات افراد ذينفع باشند؛ 6. مبتنی بر استاندارد های اخلاقی باشند(رضائيان،1384: 21).

عدالت تعاملي وعناصرآن: برمبنای انصاف ادراک شده از ارتباطات بين شخصی مرتبط با رويه های سازمانی و کيفيت ارتباطات بين شخصی همچنين رفتار سازمان توام با احترام باشد، تعريف می شود(سيد جوادين و همکاران ،1387: 58). مطالعات تجربی گوناگونی نشان می دهند که : 1. افراد منصفانه بودن رويه های رسمی را از منصفانه بودن برخورد ها از روابط متقابل شخصی تميز می دهند؛ 2. عدالت تعاملی بر نگرشها و رفتارهای گوناگون کارکنان اثر می گذارند( بیس، 2012: 36).

 

 

تعاریف عملیاتی

عدالت سازمانی : در پژوهش حاضر عدالت سازمانی بر اساس یک پرسشنامه که متشکل از 18 سوال می باشد، اندازه گیری می شود.

عدالت توزیعی : میزان عدالت توزیعی بر اساس سوالات  5-1 اندازه گیری می شود.

عدالت رویه ای : میزان عدالت رویه ای بر اساس سوالات10-6 اندازه گیری می شود.

عدالت تعاملی : میزان عدالت تعاملی بر اساس سوالات  18-11 اندازه گیری می شود

 

منابع:

افتخاری، ح.ا.(1396)، بررسی رابطه اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با میزان کارآفرینی دبیران دبیرستان های دوره دوم شهرستان ایوانغرب، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی.

سید جوادین ، ر. ، فراحی ، م. و طاهری عطار ، غ. ( 1387 ) . شناخت نحوه تاثیرگذاری ابعاد عدالت سازمانی بر جنبه های گوناگون رضایت شغلی و سازمانی دوره 1 ، شماره 1 ، صص 70 – 55 .

نعامی ، ع. و شکرکن ، ح. ( 1385 ) . بررسی رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان یک سازمان صنعتی در شهر اهواز . مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چهران اهواز ، دوره سوم ، سال سیزدهم ، شماره 1 ، صص 92 – 79 .

Bies ,R. J.(2012) Interactional justice :The sacred  and  the profaning :Jerald Greenberg and Russel Cropanzano(Eds) ,advance in organizational justice , Standford California : Standford University.

Colquitt , J.A .(2001)On the dimensionality of organizational justice :A construct validation of a measure , Journal of Applied Psychology ,86(3) , 386 – 400.                          

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده کالکیت + ۳ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *