دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های عملکرد شغلی: (روی لینکهای زیر کلیک کنید)

دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

دانلود رایگانپرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان موتوویدلوون اسکاتر

________________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت (۱۹۸۱):

پرسشنامه عملکرد شغلی توسط هرسی و گلداسمیت (۱۹۸۱) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۲۱ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد.

پرسشنامه هفت بعد وضوح، توانایی، حمایت، انگیزه، ارزیابی،اعتبار، محیط را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط میرسراجی(۱۳۹۲) اعتباریابی شده است.

 

سوالات:

۱ به چه میزان در مورد نحوه انجام کار به پرسش نمودن تشویق می شوید؟
۲ تا چه اندازه از اهداف کار خود در اداره، درک صحیحی دارید؟
۳ تا چه اندازه وظیفه شغلی که شما انجام می دهید با موفقیت همراه است؟
۴ در زمینه کاری که انجام می دهید، چقدر آموزش های لازم را دیده اید؟
۵ تا چه اندازه در دوره های آموزشی ضمن خدمت، شرکت می نمائید؟
۶ به چه میزان در انجام وظایف محوله،بودجه کافی در اختیار واحدهای سازمانی قرار می گیرد؟
۷ در انجام وظایف خود تا چه اندازه وسایل و تجهیزات مورد نیاز را در اختیار دارید؟
۸ تا چه اندازه از حمایت های سایر واحدها در به ثمر رساندن خدمات واحد خود برخوردارید؟
۹ تا چه اندازه برای شما فرصت های لازم جهت ارتقا فراهم می باشد؟
۱۰ به چه میزان در هنگام نشان دادن ابتکار عمل در انجام امور از پاداش های نقدی بهره مند می شوید؟
۱۱ از ابتکارات و نوآوری های شما در کارتان به چه میزان قدر دانی به عمل می آید؟
۱۲ تا چه اندازه در هنگام بروز مشکلات فردی مورد دلجوئی مدیران مافوق قرار می گیرید؟
۱۳ تا چه اندازه از ناحیه مسئولان در جریان روش های بهبود عملکردتان قرار می گیرید؟
۱۴ به چه میزان در سازمان شما به بازخورد عملکرد(آگاهی کارکنان از نحوه عملکرد خود)پرداخته می شود؟
۱۵ تا چه اندازه به موقع در جریان نتایج مثبت یا منفی کارتان قرار می گیرید؟
۱۶ در اتخاذ تصمیمات سازمانی چقدر به جنبه های اخلاقی آن توجه می شود؟
۱۷ تا چه اندازه به منصفانه بودن تصمیمات مسئولان اطمینان دارید؟
۱۸ انتخاب وانتصاب مسئولان واحدهای سازمانی تا چه اندازه بر اساس ضوابط و شایستگی است؟
۱۹ تا چه اندازه تغییر در شرایط بازار در عملکرد شما موثر است؟
۲۰ به چه میزان تغییر شرایط اقتصادی برنحوه عملکرد شما در اداره تاثیر دارد؟
۲۱ تا چه اندازه رقابت با سازمان های دیگر( با فعالیت های همانند) بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

 

شیوه نمره گذاری

 طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد (شامل: خیلی کم، کم، تا اندازه‌ای، زیاد و خیلی زیاد) نشان داده شده است.

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس آن قضاوت کنید.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱ تا ۲۱ باشد،  میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۱ تا ۶۳ باشد،  میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای ۶۳ باشد،  میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

 

پایایی پرسشنامه‌:

برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود.

در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران (۱۳۸۷) معتقدندکه «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد» (ص ۱۶۹).

ضریب پایایی پرسشنامه‌های از طریق فرمول زیر به وسیله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضریب آلفای کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

۲Sj=  واریانس سوالات آزمون

۲s= واریانس کل آزمون

در مطالعه میرسراجی(۱۳۹۲) پایایی پرسشنامه بر اساس یک مطالعه مقدماتی بر روی نمونه ۳۰ نفری پایایی پرسشنامه ۹۱/۰ محاسبه شد

 

روایی پرسشنامه‌:

روایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌گیری چیزی را که ادعا می‌کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه‌ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. روایی صوری و محتوایی هر یک از پرسشنامه‌های پژوهش به تفکیک در زیر ارائه می‌شود:

در مطالعه میرسراجی(۱۳۹۲) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است. و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید . 

 

تعاریف نظری

عملکرد شغلی: درک فرد از بهبود کیفیت شغل ، بهره وری و اثربخشی و آسانی شغل و غیره می باشد ( کالکارنی و همکاران ، ۲۰۰۶). عملکرد شغلى به عنوان ارزش مورد انتظار سازمان ها از رویدادهاى رفتارى مجزا که افراد طى یک دوره ى زمانى مشخص انجام مى دهند، تعریف مى شود.

رتمن (۲۰۰۲) عملکرد شغلی را به عنوان یک سازه چند بعدی که نشان دهنده چگونگی عملکرد کارکنان در شغل، میزان ابتکار عمل و تدابیر حل مسأله آن ها و روش های استفاده از منابع موجود خود و هم چنین استفاده از وقت و انرژی در انجام وظایف شغلی می باشد، تعریف میکند. به عبارتی، عملکرد شغلی مجموعه ای از الگوهای رفتاری و عملکردی شامل دانش، مهارت ها، شایستگی مدیریت، وجدان و توانای ی های ادراکی در محیط شغلی است (حیاتی، ۱۳۹۳).

 

تعاریف عملیاتی

در این پژوهش تعریف عملیاتی عملکرد کارکنان بر اساس مدل اچیو می باشد این مدل به وسیلۀ هرسی و گلداسمیت به منظور کمک به مدیران در تعیین علت وجود مشکلات عملکرد و بوجود آوردن استراتژی های تغییر، جهت حل این مشکلات طرح ریزی گردید.

این دو هفت متغیر مربوط به مدیریت عملکرد اثربخش را از میان بقیه برگزیدند: توانایی، درک، حمایت سازمانی، انگیزه، بازخورد، اعتبار و محیط.

توانایی (Ability) :

همراه بودن شغل با موفقیت    

طی کردن دوره های آموزشی ضمن خدمت

دیدن آموزش های لازم در خصوص انجام شغل

وضوح یا درک(Clarity) :

 ارائۀ تذکر برای اشتباهات ناشی از عدم درک درست کار

 تشویق شدن در خصوص پرسیدن نحوۀ انجام کار            

درک صحیح از اهداف کاری

تلاش سازمان در زمینۀ آشنایی کارکنان با درک درست کار

کمک یا حمایت سازمانی(Help) :

تخصیص بودجۀ کافی برای واحدها

در اختیار داشتن وسائل و تجهیزات کافی

داشتن حمایت سایر واحدها در تحقق اهداف واحد خود

حمایت شدن از سوی مسئول مستقیم برای انجام کار سخت            

تمایل یا انگیزه(Incentive) :

وجود فرصت های لازم برای ارتقاء

ارائۀ پاداش های نقدی در مواقع نشان دادن ابتکار عمل

قدردانی برای نشان دادن ابتکار عمل

دلجوئی شدن از سوی مدیر مافوق در زمان انجام مشکلات فردی

ارزیابی(آموزش و بازخورد عملکرد Evaluation ) :

  اطلاع از کیفیت کار

در جریان روش های بهبود عملکرد قرار گرفتن

ارائۀ بازخورد در خصوص عملکرد فردی

در جریان قرار گرفتن در خصوص نتایج مثبت و منفی کار

اعتبار(اعمال معتبر و حقوق پرسنلValidity) :

میزان اخلاقی بودن تصمیمات سازمانی

میزان منصفانه بودن تصمیمات سازمانی

انتصاب پرسنل بر اساس ضوابط و شایستگی

میزان اعتماد به مدیران مافوق

محیط(تناسب محیطی Environment) :

تاثیر شرایط بازار بر عملکرد

تاثیر تغییر شرایط اقتصادی جامعه بر عملکرد

تاثیر رقابت با سازمان های مشابه دیگر بر عملکرد

 

منابع:

حیاتی، شاهین(۱۳۹۲)، بررسی رابطه بین وجدان کاری با رضایت شغلی و عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه رازی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

میرسراجی، مهدی(۱۳۹۲)، بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

Kulkarni, U. R., Ravindran, S., and Freeze, R. (2006). A knowledge management success model: Theoretical development and empirical validation. Journal of Management Information Systems, 23(3), 309-347.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *