دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد کارکنان استیفن (۲۰۰۵)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد عملکرد کارکنان استیفن (۲۰۰۵):

 

 

۱ قابلیت اعتماد

 

 

 

  فراتر از حد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
الف- وقت شناسی
ب- عدم سوء استفاده از مرخصی‌های استعلاجی
ج- عدم سوء استفاده از اضافه کاری‌ها

 

د- عیبت نکردن

 

ه- آغاز به موقع کار
۲-
  فراتر از حد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
الف- علاقه به کار

 

ب- تعهد به سازمان و حمایت از آن

 

ج- نگرش نسبت به سایر کارکنان

 

د- نگرش نسبت به عموم
۳- کیفیت کار
  فراتر از حد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
الف- کامل کردن کار

 

ب- مفید و موثر بودن

 

ج- انجام کار در زمان مورد نظر

 

د- صحیح بودن

 

ه-پاکیزه و مرتب بودن
۴- ابتکار عمل
 

 

فراتر از حد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
الف- آگاهی از اینکه چه اقداماتی باید انجام شود.

 

ب- آغاز انجام وظایف بدون گذراندن آموزش‌های ویژه

 

ج- پیگیری کردن وظایف کاری
۵- قضاوت
  فراتر از حد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
الف- استفاده از خرد و منطق مشترک

 

ب- اخذ تصمیمات مناسب تحت استرس
۶- همکاری
  فراتر از حد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
الف- کار کردن در زمان و مکان مورد تقاضا

 

ب- کار کردن در داخل واحد یا بخش

 

ج- کار کردن با سایر واحدها و بخش‌ها

 

د- کار کردن با مدیریت (سرپرستان، مدیران، روسای واحد)
۷- کمیت کار
  فراتر از حد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
الف- مقدار کاری که انجام می شود.

 

ب- استفاده کارآمد از زمان.
۸- امنیت
  فراتر از حد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
الف- سایر کارکنان/ملاقات کنندگان

 

ب- عادات کاری شخصی

 

ج- استفاده از تجهیزات
۹- یادگیری و توسعه شخصی

 

  فراتر از حد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
الف- دانش شغلی

 

ب- به هنگام بودن و افزایش دانش، توانمندی‌ها و سطوح مهارت
 
۱۰- شخص

 

  فراتر از حد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
الف- رعایت پوشش مناسب

 

ب- رعایت بهداشت
۱۱- رهبری

 

  فراتر از حد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
الف- برنامه ریزی

 

ب- سازماندهی

 

ج- فعالیت‌های هدایت و هماهنگی

 

د- کنترل

 

ه-توانایی و تمایل به پذیرش مسئولیت
 و- مسئولیت پذیری
ی- استفاده از کارکنان به شیوه ای کارآمد و اثر بخش
۱۲- ارزیابی کلی
  فراتر از حد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
ارزیابی کلی

 

معرفی ابزار

پرسشنامه عملکرد کارکنان: پرسشنامه عملکردکارکنان توسط استیفن(۲۰۰۵) طراحی و اعتباریابی شده است، پرسشنامه شامل ۴۱ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف سه درجه ای (فراتر از حد انتظار، در حد انتظار، نیازمند بهبود  ) طراحی شده است، این پرسشنامه ۱۲ حوزه تفکر قابلیت اعتماد، نگرش، کیفیت کار، ابتکار عمل، قضاوت، همکاری، کمیت کار، امنیت، یادگیری و توسعه شخصی، شخص، رهبری، ازریابی کلی  را مورد سنجش قرار می دهد؛ این پرسشنامه در پژوهش رستمی(۱۳۹۳) اعتباریابی شده است.

 

شیوه نمره گذاری

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید مثلا اگر شخصی سوال ۵ پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال ۵ عدد ۱ ( خیلی کم ) را بگذارید.

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۵ است شما باید سوالات ۱ تا ۵ را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

 

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با

یک  متغیر دیگر  بگیرید.

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره  حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۴۱ ۸۲ ۱۲۳
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱ تا ۴۱ باشد، میزان متغیر  در این جامعه نیازمند بهبود می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۴۱ تا ۸۲ باشد، میزان متغیر   در حد انتظار  می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۸۲ باشد، میزان متغیر  فراتر از حد انتظار می باشد.

 

تعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه‌گیری

برآورد پایایی پرسشنامه‌ها

برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود. در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد» (ص ۱۶۹).

 

ضریب پایایی پرسشنامه‌های از طریق فرمول زیر به وسیله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضریب آلفای کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

۲Sj=  واریانس سوالات آزمون

۲s= واریانس کل آزمون

 

استیفن(۲۰۰۲) برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرد و پایایی پرسشنامه را ۹۳/۰ گزارش کرد. در مطالعه رستمی(۱۳۹۳) پایایی پرسشنامه بر اساس یک مطالعه مقدماتی بر روی نمونه ۳۰ نفری پایایی پرسشنامه ۷۸/۰ محاسبه شد

برآورد روایی پرسشنامه‌ها

روایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌گیری چیزی را که ادعا می‌کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه‌ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. روایی صوری و محتوایی هر یک از پرسشنامه‌های پژوهش به تفکیک در زیر ارائه می‌شود:

روایی پرسشنامه در پژوهش استیفن(۲۰۰۲) از طریق تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی مورد تایید قرار گرفت. در مطالعه رستمی(۱۳۹۳) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید . 

 

تعاریف نظری

عملکرد کارکنان: عملکرد کارکنان اشاره دارد به کار افراد در رابطه با نحوه انجام وظیفه اشان در وظایف محوله. منظور از عملکرد در این تحقیق عبارتست از کاربرد علمی و منطقی توانایی‌های تخصصی که بر اسا س آن مدیر می تواند نقش خود را ایفا کند و با بکار بستن اهداف به هدف‌های سازمانی نائل آید. فرآیندی است که به وسیله آن یک مدیر رفتارهای کاری نیروی انسانی را از طریق سنجش و مقایسه آنها با معیارهای از پیش تنظیم شده ارزیابی می کند و نتایج حاصله را ثبت می نماید و آنها را به اطلاع نیروی انسانی سازمان می رساند.

 

تعاریف عملیاتی

عملکرد کارکنان: نمره که افراد از پاسخگویی به پرسشنامه عملکرد کارکنان  استیفن(۲۰۰۵) کسب خواهند کرد.

 

منابع:

  1. حاجی کریمی، عباسعلی و رنگریزر، حسن(۱۳۸۷)، مدیریت منابع انسانی، تهران.
  2. رستمی، مهدی(۱۳۹۳)، بررسی رابطه هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز.
  3. بازرگان، ع. و حجازی، ا. (۱۳۸۷) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری.
  4. Stephen E. Condrey, “Handbook of Human Resource Management in Government”, ۲۰۰۵٫

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد کارکنان استیفن (۲۰۰۵)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *