دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت کیم و همکاران (۲۰۱۰)

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان مسئولیت اجتماعی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت (جرمی گلیبرث)

______________________________________________________________________________________

دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت اجتماعی – فرم کوتاه (پکیج کامل)

دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی

دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارول

دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت پذیری دانش آموزان

دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت پذیری (۵۰ سوال)

دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت پذیری کالیفرنیا

________________________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت کیم و همکاران (۲۰۱۰):

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت توسط کیم و همکاران (۲۰۱۰) طراحی و اعتباریابی شده است.

 این پرسشنامه شامل ۵ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه دو بعد تداعی مسئولیت اجتماعی شرکت و مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت را مورد سنجش قرار می دهد.

این پرسشنامه توسط کوهکن رستمی(۱۳۹۲) اعتباریابی شده است.

 

سوالات:
۱ شرکت من متعهد به اختصاص دادن بخشی از سودش به کمک های غیر انتفاعی است.
۲ شرکت من بخشی از سودش را به جامعه ای که در آن فعالیت دارد باز می گرداند .
۳ شرکت من کمک های خیرخواهانه را با فعالیت های کسب وکار خود یکی می کند.
۴ من و همکارانم با یکدیگر به عنوان یک تیم در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت همکاری می کنیم.
۵ من و همکارانم در ارائه ایده و نظر در مورد اقدامات مسئولیت های اجتماعی شرکت،آزادی داریم.
تداعی مسئولیت اجتماعی شرکت شرکت من متعهد به اختصاص دادن بخشی از سودش به کمک های غیر انتفاعی است.
شرکت من بخشی از سودش را به جامعه ای که در آن فعالیت دارد باز می گرداند.
شرکت من کمک های خیرخواهانه را با فعالیت های کسب وکار خود یکی می کند
Kim et al (2010)
مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت
من و همکارانم با یکدیگر به عنوان یک تیم در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت همکاری می کنیم.
من و همکارانم در ارائه ایده و نظر در مورد اقدامات مسئولیت های اجتماعی شرکت،آزادی داریم.

شیوه نمره گذاری

طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد

(شامل: کاملاً موافقم تا کاملا مخالفم) در جدول زیر نشان داده شده است.

مقیاس درجه‌بندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۵ – ۱۵ – ۲۵
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱ تا ۵ باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۵ تا ۱۵ باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۱۵ باشد، میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

پایایی پرسشنامه‌:

برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است.

این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود.

در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران (۱۳۸۷) معتقدندکه «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد» (ص ۱۶۹).

ضریب پایایی پرسشنامه‌های از طریق فرمول زیر به وسیله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضریب آلفای کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

۲Sj=  واریانس سوالات آزمون

۲s= واریانس کل آزمون

تداعی مسئولیت اجتماعی شرکت ۸۰/۰
مشارکت در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت ۷۳/۰

روایی پرسشنامه‌:

روایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌گیری چیزی را که ادعا می‌کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه‌ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

در مطالعه کوهکن رستمی(۱۳۹۲) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.

آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و مورد تایید قرار گرفت. 

تعاریف نظری

مسئولیت اجتماعی شرکت: انجام وظایف قانونی و اقتصادی اساسی که کسب و کار در  محیطی که در آن فعالیت میکند با آن روبرو می شود و نیز کمک داوطلبانه به توسعه اجتماعی این محیط ها به طور کافی و ساختاریافته که بستگی به منابع در اختیار و استراتژی های کسب و کار دارد(پترسون و همکاران، ۲۰۰۴).

مسئولیت اجتماعی شرکت می­تواند به عنوان فعالیت یک کسب­و­­کار یا شرکت­های مسئولیت پذیری دیده شود که از جامعه- در جایی که آن­ها فعالیت می­کنند- مراقبت می­نماید.

کنفرانس صنایع در بریتانیا در این مورد اظهار می دارد ” مسئولیت اجتماعی شرکت مفهومی بسیار ذهنی است و بنابراین نمی­توان تعریف جامعی از آن ارائه داد(رستمی کوهکن، ۱۳۹۲).

تداعی مسئولیت اجتماعی شرکت :ادراک کارکنان از هویت شرکت در مورد مسائل مهم اجتماعی است. تداعی CSR همچنین ادراک فعالیت های CSR برای ذینفعات خارجی است، ادراک شهروندی سازمانی و مسئولیت اجتماعی درک شده می باشد(ولنتاین و فلشمن، ۲۰۰۸).

مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت : شرکت در فعالیت های CSR شامل رفتار های مشارکی عملی و داوطلبانه کارکنان و حتی ابراز عقیده در مورد مسئولیت اجتماعی سازمان می باشد(رستمی کوهکن، ۱۳۹۲).

تعاریف عملیاتی

مسئولیت اجتماعی شرکت: بر اساس پرسشنامه استاندارد کیم و همکاران(۲۰۱۰) سنجیده می شود.

منابع:

  1. سرمد، ز.؛ بازرگان، ع. و حجازی، ا. (۱۳۸۷) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری.
  2. کوهکن رستمی، ریحانه(۱۳۹۲)، تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
  3. Kim, Y., & Statman, M. 2010. Do corporations invest enough in environmental responsibility? Journal of Business Ethics, 105 (1) , 115-129.
  4. Peterson, D. K.: 2004b, ‘Recruitment Strategies for Encouraging Participation in Corporate Volunteer Programs’, Journal of Business Ethics 49(4), 371–۳۸۶٫
  5. Valentine, S. and G. Fleischman: 2008, ‘Ethics Programs, Perceived Corporate Social Responsibility and Job Satisfaction’, Journal of Business Ethics 77(2), 159–۱۷۲٫

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت کیم و همکاران (۲۰۱۰)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *