دانلود رایگان پرسشنامه مهارت های ارتباطی نوجوانان + ۲ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

لیست پرسشنامه های مهارت ارتباطی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام + ۲ مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه مهارتهای ارتباطی زناشویی + ۸ مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون + ۲ مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه مهارت های ارتباطی جرابک + مقاله رایگان

_____________________________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان ایندربیتزن و فوستر (TISS):

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS) توسط ایندربیتزن و فوستر (۱۹۹۲) ساخته شده است که از ۳۹ گویه و ۲ خرده مقیاس رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی ﻣﻄﻠﻮب (۲۰ سوال) و رﻓﺘﺎرﻫﺎی غیر اجتماعی (۱۹ سوال) تشکیل شده است که به منظور بررسی میزان مهارت های اجتماعی در نوجوانان بکار می رود.

نسخه اصلی این سیاهه دارای ۴۰ عبارت است که یک عبارت به دلیل عدم انطباق  با فرهنگ ایران حذف شد (عبارت شماره ۲۲).

 

سوالات:

۱ جوک تعریف می کنم و هم کلاسی هایم را میخندانم.
۲ هنگامی که یک کار گروهی انجام می دهیم سعی می کنم همکلاسی هایم را وادار به انجام کار آن جوری که می خواهم نمایم.
۳ هنگامی که شخصی پشت سر بچه های دیگر بدگویی می کند از آنها دفاع می کنم..
۴ فراموش می کنم اشیایی را که از همکلاسی هایم قرض گرفته ام به آنها برگردانم.
۵ هنگامی که همکلاسی هایم در ورزش ناشی گری شرکت می کنند، دستشان می اندازم.
۶ جاهایی که دوست دارم بروم از همکلاسی هایم میخواهم که با من بیایند.
۷ وقتی هم کلاسی هایم از من برای انجام تکالیفشان کمک می خواهند، به آنها کمک می کنم.
۸ وقتی هم کلاسی هایم از من می خواهند کاری را انجام ندهم به آنها توجهی نمی کنم.
۹ به همکلاسی هایم پیشنهاد می کنم تا در انجام تکالیفشان به آنها کمک کنم.
۱۰ وقتی از شکل ظاهری کسی خوشم نمی آید، این موضوع را به او می گویم.
۱۱ وقتی دوستانم می خواهند در مورد مشکلی صحبت کنند به آنها گوش می دهم.
۱۲ وقتی همکلاسی هایم کاری را اشتباه انجام می دهند به آنها می خندم.
۱۳ هم کلاسی هایم را که دوستشان ندارم را تحت فشار قرار می دهم.
۱۴ وقتی می خواهم کاری را انجام دهم، سعی می کنم دوستان دیگر را نیز راضی کنم حتی اگر آنها نخواهند.
۱۵ در هر کار گروهی نوبت هر کدام از اعضای گروه را رعایت می کنم.
۱۶ هنگامی که با دوستان هستم، فقط در مورد مسائل مورد علاقه خودم با آنها صحبت می کنم.
۱۷ من از هم کلاسی هایم راهنمایی یا مشورت می گیرم.
۱۸ من به برخی همکلاسی هایم می گویم تو آدم خوبی هستی.
۱۹ وقتی علاقه ای به صحبت های همکلاسی هایم نداشته باشم به آنها توجهی نمی کنم.
۲۰ برای رهایی از مشکل، دروغ می گویم.
۲۱ وقتی قرار است کاری انجام شود همیشه این من هستم که به هم کلاسی هایم می گویم که چه کاری را بکنند.
۲۲ وقتی با بهترین دوستم هستم به بچه های دیگر توجهی نمی کنم.
۲۳ دنبال کارهایی هستم که دوستان یا همکلاسی هایم را تحت تأثیر قرار دهم.
۲۴ وقتی در یک بازی بازنده می شوم، به بچه ها می گویم که بازیتان خوب بود.
۲۵ وقتی می دانم همکلاسی هایم از چیزی خوششان می آید، آنها را در آن سهیم می کنم.
۲۶ وقتی هم کلاسی هایم پول می خواهند، به آنها قرض می دهم.
۲۷ وقتی هم کلاسی هایم من را عصبانی می کنند آنها را می زنم.
۲۸ وقتی که می دانم موجب ناراحتی همکلاسی هایم شده ام عذر خواهی می کنم.
۲۹ وقتی هم کلاسی هایم دیگر به خاطر اشتباه من سرزنش می شوند، حقیقت را می گویم.
۳۰ وقتی با گروهی از بچه ها هستم، من بیشتر از بقیه صحبت می کنم.
۳۱ وقتی هم کلاسی هایم من را تحسین می کنند بیشتر به آنها توجه می کنم.
۳۲ وقتی عصبانی می شوم اشیا اطرافم را پرت می کنم.
۳۳ اگر دوستان در موقعیت خاصی از من لباس بخواهند، لباس هایم را به آنها قرض می دهم.
۳۴ وقتی هم کلاسی هایم کار خاصی را برای من انجام می دهند، از آنها تشکر می کنم.
۳۵ وقتی با گروهی از هم کلاسی هایم کار می کنم، سهم خود را انجام می دهم.
۳۶ وقتی عصبانی هستم، با اسم های بدی همکلاسی هایم را صدا می زنم.
۳۷ رازدار هستم.
۳۸ احساسات واقعی خودم را درباره موضوعات با همکلاسی هایم بازگو می کنم.
۳۹ وقتی دوستانم می خواهند از غذای من بخورند، غذایم را با آنها تقسیم می کنند.
 

نحوه ارزيابي مهارت هاي اجتماعي هر فرد توسط اين پرسشنامه بدين صورت است كه اگر فردي نمره اش بالاتر از ميانگين باشد، داراي مهارت هاي اجتماعي بالا است و اگر پاييين تر از ميانگين باشد، مهارت هاي اجتماعي پايين دارد. لازم به ذكر است كه نمره 98 بر اساس استاندارد تست به عنوان ميانگين در نظر گرفته شده است.

 

نمره گذاری پرسشنامه:

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 6 نقطه ای می باشد که برای گزینه های «اصلاً درست نیست»، «خیلی کم درست است»، «کمی درست است»، «تاحدی درست است»، «بیشتر اوقات درست است»، «همیشه درست است» به ترتیب امتیازات 0، 1، 2، 3، 4 و 5 در نظر گرفته می شود.

 

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
0 – 98 – 195

امتیازات خود را از 0 عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 0 و حداکثر 195 خواهد بود.

نمره بین  0 تا 49  : میزان مهارت های اجتماعی در نوجوانان پایین است.

نمره بین 49 تا 98 : میزان مهارت های اجتماعی در نوجوانان متوسط است.

نمره بالاتر از 98  : میزان مهارت های اجتماعی در نوجوانان بالا است .

 

روایی و پایایی:

اعتبار اين سياهه توسط ايندربيتزن و فوستر (1992) 90/0 گزارش شده است. روايي همگرايي پرسشنامه مهارت اجتماعي ايندربيتزن و فوستر به شيوه هاي مختلف مانند مقايسه آن با طالاعات ارزيابي خويشتن، ارزيابي همسالان و داده هاي جامعه سنجي و روايي تشخيص آن بوسيله بررسي همبستگي بين نمرات مهارت هاي اجتماعي و مطلوبيت اجتماعي، وضعيت اقتصادي، اجتماعي و ديگر ابزارهاي مداد كاغذي به وسيله ايندربيتزن و فوستر مورد ارزيابي قرار گرفته و نتايج به دست آمده، دلالت بر روايي همگرا و روايي تشخيص قابل قبول اين پرسشنامه بوده است (دوران، 1380).

 

پایایی پرسشنامه:

پايايي اين پرسشنامه را اميني (1378) در شهر تهران براي دانش آموزان دوم راهنمايي براي گزاره هاي مثبت و منفي  به ترتيب 71/0 و 68/0 ذگزارش كرده است.

براي بخش مثبت اين پرسشنامه ضريب پايايي با استفاده از آلفاي كرونباخ 71/80 و براي بخش منفي ضريب پايايي 51/80 به دست آمده است (دوران، 1380).

ارجمندي (1383) با استفاده آ‌لفاي كرونباخ پايايي اين پرسشنامه 84/0 به دست آورده است. پايايي اين پرسشنامه كه توسط ايندربيتزن و فوستر طراحي شده است براي سنجش بخش منفي 72/0 بوده و ثبات دروني 88/0 گزارش شده است.

 

منابع:

اميني، آرزو، (1387)، مهارت هاي اجتماعي نوجوانان اعتباريابي پرسشنامه TISS كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد

دوران، بهناز، (1380)، بررسي رابطه بازي هاي كامپيوتري و مهارت هاي اجتماعي نوجوانان، كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس.

Inderbitzen. H.M., &, Garbin. C.P.(1992). An investigation of the construct validity of the teenage inventory of social skills: a convergent multivariate approach.. Psychological assessment. 4. 451-459.

Inderbitzen. H.M., &, foster.S.L (1992). The teenage inventory of social skills: development, reliabity. Behavior therapy. 13. 150.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه مهارت های ارتباطی نوجوانان + ۲ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *