دانلود رایگان پرسشنامه وفاداری به برند کریستالیس و چریسچو (۲۰۱۳)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه وفاداری به برند کریستالیس و چریسچو (۲۰۱۳):

 

پرسشنامه وفاداری به برند: پرسشنامه وفاداری به برند توسط کریستالیس و چریسچو (۲۰۱۳) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۵ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، این پرسشنامه توسط احمدی (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است.

سوالات خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
تا چه حد شما مایل هستید که در آینده از این بیمه استفاده کنید؟
 تا چه حد شما مایل هستید  که این بیمه را به بقیه توصیه کنید؟
تا چه حد شما اگر همین بیمه را در زمان دیگر داشته باشید، دوباره انتخاب می کنید؟
تا چه حد اگر حق انتخاب داشته باشید، این بیمه  اولین انتخاب شما می باشد؟
تا چه حد شما خود را نسبت به این بیمه وفادار می دانید؟
شیوه نمره گذاری طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد (شامل: خیلی کم، کم، تا اندازه‌ای، زیاد و خیلی زیاد) در جدول زیر نشان داده شده است.

مقیاس درجه‌بندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کردالف: تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامهب: تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمدهتحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید. چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیممرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید مثلا اگر شخصی سوال ۵ پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال ۵ عدد ۱ ( خیلی کم ) را بگذارید.مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۵ است شما باید سوالات ۱ تا ۵ را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۵ ۱۵ ۲۵
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۵ تا ۱۰ باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۰ تا ۲۰ باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۲۰ باشد، میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

تعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه‌گیریبرآورد پایایی پرسشنامه‌هابرای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود. در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران (۱۳۸۷) معتقدندکه «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد» (ص ۱۶۹).ضریب پایایی پرسشنامه‌های از طریق فرمول زیر به وسیله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.ra= ضریب آلفای کرونباخJ=  تعداد سوالات آزمون۲Sj=  واریانس سوالات آزمون۲s= واریانس کل آزمونکریستالیس و چریسچو (۲۰۱۳)  برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرد و پایایی پرسشنامه را ۹۲/۰ گزارش کرد. در مطالعه احمدی(۱۳۹۳) پایایی پرسشنامه بر اساس یک مطالعه مقدماتی بر روی نمونه ۳۰ نفری پایایی پرسشنامه ۹۴/۰ محاسبه شدبرآورد روایی پرسشنامه‌هاروایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌گیری چیزی را که ادعا می‌کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه‌ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.روایی پرسشنامه در پژوهش کریستالیس و چریسچو (۲۰۱۳) از طریق تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت. در مطالعه احمدی(۱۳۹۳) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و مورد تایید قرار گرفت. تعاریف نظریوفاداری به برند: که بیشتر در تحقیقات وفاداری برنداستفاده می شود اولین بار توسط جاکوبی (۱۹۷۱) مطرح شد. پاسخ های رفتاری (خرید) جهت دار در طول زمان به وسیله بعضی واحدهای تصمیم گیرنده با احترام به یک یا چند برند جایگزین خارج از مجموعه برند ها، ابراز می شود و تابع فرآیندهای روان شناختی است (احمدی، ۱۳۹۳ ). عبارت است از ” وجود یک نوع نگرش مثبت به یک موجود( مارک، خدمت، مغازه و فروشنده) و رفتار حمایت گرانه از آن. وفاداری زمانی اتفاق می افتد که مشتریان با اطمینان احساس کنند سازمان مورد نظر به بهترین وجه ممکن می تواند نیازهای آنها را برطرف کند به طوری که رقیبان سازمان از مجموعه ملاحظات مشتریان خارج شده و تنها به خرید از سازمان اقدام نمایند(عاشوری، ۱۳۹۳). اما تعریف کاملتری از وفاداری نیز وجود دارد که توسط اولیور (۱۹۹۹) مطرح شده است:” وفاداری به یک تعهد قوی برای خرید مجدد یک محصول یا خدمت برتر در آینده اطلاق می شود به صورتی که همان مارک یا محصول علیرغم تأثیرات و تلاش های بازاریابی بالقوه رقبا، خریداری گردد” (قره چی و دابوئیان،۱۳۹۰).تعاریف عملیاتیمتغیر وفاداری به برند از سنجش مولفه های میل به استفاده، توصیه به دیگران، استفاده مجدد، حق انتخاب ومیزان وفاداری از طریق پرسشنامه در طیف لیکرت سنجیده می شود (کریستالیس و چریسجو، ۲۰۱۳).منابع:

  1. احمدی، سمیه(۱۳۹۳)، تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند در صنعت بیمه، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
  2. سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (۱۳۸۷) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری.
  3. عاشوری، عباس(۱۳۹۳)، بررسی رابطه بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان با میانجگری ارزش مشتری (مورد مطالعه: شعب بانک ملت استان گیلان)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی.
  4. قره چه، منیژه، دابوئیان، منیره(۱۳۹۰). وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتی، دو فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین.
  5. Krystalli &, A. Chrysochou، P (2013). The effects of service brand dimensions on brand loyalty, Journal ofRetailingandConsumerServices ، pp1-9.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه وفاداری به برند کریستالیس و چریسچو (۲۰۱۳)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *