دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های کیفیت زندگی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان مقیاس تجدید نظر شده کیفیت زندگی زناشویی گراهام بی اسپنیر (RDAS)

دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی – فرم کوتاه

دانلود رایگان فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی(۳۶ SF-) واروشربون (۱۹۹۲)

دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه (۳۹ سوالی)

دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی (پکیج کامل)

دانلود رایگان کیفیت زناشویی باسبی – فرم تجدیدنظر شده

دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان

__________________________________________

قسمتی از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (۱۹۷۳):

هدف: ارزیابی کیفیت زندگی کاری از ابعاد مختلف (پرداخت کافی و منصفانه، محیط ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانونگرایی در سازمان،  قابلیت های انسانی، یکپارچی و انسجام اجتماعی، فضای کلی زندگی، وابستگی اجتماعی زندگی کاری)

 

سوالات:
۱ حقوق دریافتی شما از شرکت با معیارهای مورد نظرتان مطابقت دارد؟
۲ تا چه اندازه نظام پرداخت حقوق کارکنان با پرداخت کارکنان سایر شرکت ها سازگاری دارد؟
۳ تا چه اندازه از دریافت حقوق خود رضایت دارید؟
۴ تا چه اندازه از دریافت به موقع حقوق خود رضایت دارید؟
۵ تا چه اندازه حقوق دریافتی شما از شرکت مخارج زندگیتان را تأمین می‌کند؟
۶ تا چه اندازه از شرایط فیزیکی و محیطی کار رضایت دارید؟
۷ تا چه اندازه محیط کار شما از نظر ایمنی و بهداشت مورد رضایت است؟
۸ تا چه اندازه از میزان ساعات کاری خود در شرکت رضایت دارید؟
۹ تا چه اندازه شغل شما امکان رشد ظرفیت‌ها و توانایی های بالقوه را برای شما فراهم می‌آورد؟
۱۰ تا چه اندازه امکان به کارگیری مهارتهای آموخته شده برای شما فراهم است؟
۱۱ تا چه اندازه در شرکت امنیت شغلی وجود دارد؟
۱۲ تا چه اندازه نحوه برخورد و رفتار مدیران شرکت با کارکنان منصفانه است؟
۱۳ تا چه اندازه کارکنان امکان بیان آزاد نظرات خود را بدون ترس و واهمه از مسولان دارند؟
۱۴ تا چه اندازه کارکنان شرکت از آزاد اندیشی برخوردارند؟
۱۵ تا چه اندازه روش مدونی برای اظهار نظر یا شکایات در مورد شرکت برای کارکنان فراهم است
۱۶ تا چه حد آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود در شرکت برای کارکنان رضایت‌بخش است؟
۱۷ تا چه میزان مسائل و مشکلات کارکنان در شرکت بر طبق اصول و قوانین حل می‌شود؟
۱۸ مسئولین شرکت تا چه میزان به قوانین جامعه ارج می‌دهند؟
۱۹ مدیران شرکت تا چه میزان بر طبق مقررات و آیین‌های حاکم بر شرکت عمل می‌کنند؟
۲۰ شرکت تا چه میزان در برابر حفاظت از محیط زیست احساس مسئولیت می‌کنند؟
۲۱ شغل شما تا چه میزان مانع از انجام مسئولیت‌های خانوادگی می‌شود؟
۲۲ شغل شما تا چه میزان مانع از ایفای سایر نقشهایتان در زندگی می‌شود؟
۲۳ تا چه میزان شغلتان مانع گذراندن مطلوب اوقات فراغت مورد نیازتان می‌شود؟
۲۴ شرکت تا چه میزان مسیر رشد و ترقی فنی و علمی شما را فراهم آورده است؟
۲۵ تا تخصصی چه میزان شرکت تسهیلات لازم را برای کارکنان جهت شرکت در محافل علمی و آموزش‌های فراهم آورده است؟
۲۶ تا چه اندازه شرکت وظایف بر اساس سلسله مراتب اداری انجام می‌شود؟
۲۷ تا چه اندازه همکاران در شرکت به همدیگر اعتماد دارند؟
۲۸ تا چه اندازه در شرکت ارتقای کارکنان به رده های بالای سازمانی فراهم است؟
۲۹ تا چه اندازه کارکنان در مواقع لزوم مورد حمایت همکاران خود قرار می‌گیرند؟
۳۰ تا چه اندازه شغل شما امکان به کارگیری مهارتها شغلی دیگر را فراهم می‌آورد؟
۳۱ دسترسی به اطلاعات مربوط به کارتان تا چه اندازه می‌باشد؟
۳۲ تا چه اندازه برای شما امکانات کتابخانه‌ای و سایت اینترنتی برای دسترسی به اطلاعات مربوط به تخصصتان فراهم است؟

تعاریف مفهومی:

کیفیت زندگی کاری:

در کیفیت زندگی کاری به عنوان واکنش ها و پاسخ هایی سازمانی به نیازهای کارکنان در نظر گرفنه شده که به آنها اجازه می‌دهد به طور کامل در تصمیم‌گیری‌های که به منظور زندگی کاری در سازمان طراحی می‌شود، مشارکت داشته باشند؛ و در نهایت رفاه و بهزیستی آنها فراهم شود (کاندسی و آنچری،2009، ص 331).

جبران خدمت منصفانه و کافی:

 استون (2006) تشریح می‌کند که؛ منظور از پاداش مناسب حقوق و حق الزحمه و سایر منافعی است که برحسب میزان کار کارکنان به آنها پرداخت می‌شود تا آنها را در یک استاندارد قابل قبول از زندگی حفظ کند.

 شرایط کاری سالم و ایمن:

منظور ایجاد شرایط کاری ایمن ازنظر فیزیکی و میزان رضایت کارکنان از آن و تعیین ساعات کار منطقی است (والتون،1973، به نقل از کوه‌پیما، 1390، ص 9).

تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم:

به معنای فراهم نمودن زمینه بهبود توانایی‌های فردی، فرصت پیشرفت و فرصت‌های به کارگیری مهارتهای کسب شده و تأمین امنیت درآمد و اشتغال می‌باشد (همان: 9).

قانون‌گرایی در سازمان:

منظور فراهم بودن زمینه آزادی بیان و بدون ترس از انتقام مقام بالاتر و نافذ بودن سلطه قانون نسبت به سلطه انسانی است (همان: 9).

 وابستگی اجتماعی زندگی کاری:

به چگونگی برداشت (ادارک) کارکنان در مورد مسئولیت اجتماعی سازمان اشاره دارد (همان: 9).

فضای کلی زندگی:

 این مؤلفه به برقراری تعادل بین زندگی کاری و دیگر بخش‌های کارکنان که شامل اوقات فراغت، انجام مسئولیت‌های خانوادگی و ایفای سایر نقش‌ها در زندگی می‌شود (همان: 9).

یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان:

این موضوع شامل حذف ارزش حفظ اصالت منافع فرد در سازمان و تشویق به شکل‌گیری تیم‌ها و گروه‌های اجتماعی می‌شود (همان: 9).

توسعه قابلیت‌های انسانی:

به فراهم بودن فرصت‌های چون استفاده از استقلال و خودکنترلی در کار، بهره‌مند شدن از مهارتهای گوناگون، دسترسی به اطلاعات متناسب با کار و برنامه‌ریزی برای کارکنان اشاره کرد (همان: 9).

تعاریف عملیاتی:

کیفیت زندگی کاری:

در این پژوهش منظور میزان بهره‌مندی یک کارمند از مطلوبیت مؤلفه‌های هشت‌گانه پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون است که شامل جبران خدمت منصفانه و کافی، محیط ایمن و بهداشتی، فرصت‌های مداوم رشد و امنیت، قانونگرایی در سازمان، وابستگی متقابل اجتماعی، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی و توسعه قابلیت های انسانی می‌باشد و از طریق نمرات حاصل از میانگین کل پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون محاسبه می‌شود.

جبران خدمت منصفانه و کافی:

در این پژوهش منظور مطابقت حقوق دریافتی با معیارهای مورد نظر فرد، سازگاری نظام پرداخت حقوق کارکنان با نظام پرداخت سایر شرکت ها، میزان رضایت از حقوق، رضایت از دریافت به موقع و ارزیابی میزان تأمین مخارج فرد به وسیله حقوق دریافتی می‌باشد که از طریق سؤال 1 تا 5 در پرسشنامه سنجیده می‌شود.

 شرایط کاری سالم و ایمن:

در این پژوهش نیز منظور رضایت از شرایط فیزیکی و محیطی کار، رضایت از ایمنی و بهداشت و رضایت از میزان ساعات کاری است که به وسیله سؤالات 6 تا 8 پرسشنامه سنجیده می‌شود.

تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم:

در این پژوهش منظور امکان رشد ظرفیت و توانایی های بالقوه در شغل، امکان به کارگیری مهارتهای آموخته شده و میزان امنیت شغلی در سازمان است که به وسیله سؤالات 9 تا 11 پرسشنامه سنجیده می‌شود.

قانون گرایی در سازمان:

 در این پژوهش منظور میزان منصفانه بودن رفتار مدیران با کارکنان، امکان بیان آزاد نظرات بدون ترس و واهمه، برخورداری کارکنان از آزاد اندیشی، فراهم بودن روشی مدون برای اظهار نظر یا شکایات و میزان رضایت کارکنان از مقرارت و آیین نامه های در شرکت است که به وسیله سؤالات 12 تا 17 پرسشنامه سنجیده می‌شود.

 وابستگی اجتماعی زندگی کاری:

در این پژوهش منظور میزان ارج نهادن به قانون توسط مسئولین، عمل کردن به مقررات و دستورالعملها توسط مسئولین و احساس مسئولیت نسبت به محیط زیست می‌باشد که به وسیله سؤالات 18 تا 20 پرسشنامه سنجیده می‌شود.

 فضای کلی زندگی:

در این پژوهش منظور میزان مانع شدن شغل از انجام مسئولیت های خانوادگی و سایر نقش ها در زندگی و گذراندن مطلوب اوقات فراغت می‌باشد که به وسیله سؤالات 21 تا 23 پرسشنامه سنجیده می‌شود.

یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان:

در این پژوهش منظور میزان فراهم بودن مسیر رشد و ترقی فنی و علمی، فراهم بودن تسهیلات برای شرکت کارکنان در محافل علمی، انجام وظایف بر اساس سلسه مراتب اداری و میزان اعتماد همکاران نسبت به همدیگر می‌شود که به وسیله سؤالات 24 تا 27 پرسشنامه سنجیده می‌شود

توسعه قابلیت های انسانی:

در این پژوهش منظور فراهم بودن ارتقای کارکنان به رده‌های بالای سازمانی، مورد حمایت قرار گرفتن توسط همکاران در مواقع لزوم، دسترسی به اطلاعات مربوط به کار و فراهم بودن امکانات کتابخانه‌ای و سایت برای دسترسی به اطلاعات مربوط به شغل می‌باشد که به وسیله سؤالات 28 تا 32 پرسشنامه سنجیده می‌شود.

شیوه نمره گذاری

. این پرسشنامه شامل 32 سوال است و هشت عامل کیفیت زندگی کاری شامل مؤلفه‌های (پرداخت کافی و منصفانه، محیط ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت، قانونگرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی، یکپارچی و انسجام اجتماعی و توسعه قابلیت های انسانی) را می سنجد.

طیف نمره گذاریآن بر اساسلیکرت پنج گزینه ای بوده که امتیازمربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

این پرسشنامه دارای 8 بعد بوده که در جدول زیر سوالات مربوط  به هر بعد ارائه گردیده است:

بعد سوالات مربوطه
پرداخت کافی و منصفانه             5-1
محیط ایمن و بهداشتی              8-6
تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم 11-9
قانونگرایی در سازمان               17-12
وابستگی اجتماعی زندگی کاری 20-18
فضای کلی زندگی                   25-21
یکپارچی و انسجام اجتماعی      29-26
توسعه قابلیت های انسانی       32-30
روایی و پایایی پرسشنامه:

پایایی پرسشنامه در پژوهش کوه پیما (1390)، 86/0 به دست آمد که مبین مطلوب بودن پایایی پرسشنامه می باشد. همچنین روایی صوری و محتوایی آن به تایید اساتید رسیده است.

منابع:

 کوه­پیما، رضا (1390). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی در کارکنان شرکت سایپا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

Refference: Kandasamy, I, Ancheri, S. (2009).Hotel Employees’ Expectations of QWL: A Qualitative Study. International Journal of Hospitality Management, 28: 328–337.

Refference: Walton, R.E. (1973). “Quality of worklife: what is it? “ Sloan management review, Fall.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *