رایگان نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدریس ۱۴۰۳ حسن شعبانی pdf

(دیدگاه کاربر 3)

۲۴,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

توضیحات

جدیدترین و مهمترین سوالات تستی روشها و فنون تدریس حسن شعبانی با پاسخنامه

۱-بیش از ۹۰۰ سوال از مهمترین نمونه سوالات روشها و فنون تدریس دکتر حسن شعبانی با پاسخنامه (تستی و تشریحی)

۲-سوالات آزمونهای دوره های گذشته روشها و فنون تدریس آموزش و پرورش با جواب

۳-جزوه و نکات مهم خط به خط (کامل)

 

چند مورد از نمونه سوالات روشها و فنون تدریس:

۱) در فرآیند تعلیم و تربیت چه نوع تفکری باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و در پرورش آن کوشش شود؟
۱-تفکر علمی
۲-تفکر خالق ☑
۳-تداعی آزاد
۴-تحلیل کنترل نشده

 

۲) پرهیز از هر گونه تبعیض بین دانش آموزان و تکیه برنقاط آنها از عوامل مهم ………. است
۱-یادگیری معنادار
۲-رشد بهداشت روانی در کالس ☑
۳-رشد ارتباطات غیر کالمی
۴-رشد ارتباطات کالمی

 

دانلود رایگان نمونه سوالات روشها و فنون تدریس حسن شعبانی

۳) در عمل تحلیلی اعتبار یک قضیه مربوط به:
۱-آزمایشی بودن است
۲-توافق با قضایای دیگر است ☑
۳-جنبه عینی و خارجی است
۴-قابلیت تجربی است

 

۴) تشکیل مفهوم چگونه است؟
۱-انعکاس امر خارجی است
۲-تعمیم اندیشه است
۳-فعالیت پیچیده ذهنی است ☑
۴-نتیجه تمرین و تکرار است

 

۵) منظور از هدفهای رفتاری کدام است؟
۱-رفتار و قابلیتهایی است که انتظار داریم شاگردان پس از یادگیری از خود بروز دهند ☑
۲-شرایطی است که برای رسیدن به اهداف آموزشی باید فراهم شود
۳-شرایطی است که برای ارزشیابی معلمان مورد استفاده قرار می گیرد
۴-مطالبی است که شاگردان باید در کالست یاد بگیرند

 

۶) کدام نظریه یادگیری مربوط به برونر است؟
۱-یادگیری اکتشافی ☑
۲-یادگیری شرطی
۳-یادگیری شرطی فعال
۴-یادگیری معنی دار

 

۷) توانایی تنظیم یک نظریه یادگیری که قابل انطباق با تعلیمات کالس درس باشد جز چند طبقه ای از حیطه شناختی است؟
۱-ارزشیابی
۲-ترکیب ☑
۳-تجزیه
۴-کاربرد

 

نمونه سوالات فنون تدریس ازمون استخدامی

۸) هنگامی که معلم با گچ روی تخته سیاده می کوبد و با صدای بلند روی کلمه ای تاکید می کند از کدام روش از ارتباط کالمی استفاده می کند؟
۱-خشونت
۲-کالمی
۳-غیر کالمی ☑
۴-کالمی و غیر کالمی

 

۹) ارزشیابی تشخیص برای تشخیص کدام یک از عوامل انجام می شود؟
۱-رفتار ورودی ☑
۲-انتخاب وسیله
۳-گزینش روش تدریس
۴-نقطه شروع آموزش

 

۱۰) آموزش روشها و تکنیکهای فراشناختی اندیشیدن تحلیل و فرآیندهای احساسی موجب تقویت کدام یک از انواع هوش می شود؟
۱-هوش فردی
۲-هوش منطقی ☑
۳-هوش ریاضی
۴-هوش درون فردی

 

۱۱) معلم با هدایت شاگردان به سمت دسته بندی آنچه که آهنربای مورد نظر جذب می کند از چه الگویی استفاده می کند؟
۱-کاوشگری
۲-استقرایی ☑
۳-تفحیص گروهی
۴-پیش سازمان دهنده

 

سوالات روش ها و فنون تدریس حسن شعبانی pdf

12) کدامیک از موارد زیر هدف مهم تدریس را تشکیل می دهد؟
۱-انتقال دانش و مهارتها به فراگیران
۲-رشد تفکر منطقی در فراگیران ☑
۳-آموزش مفاهیم علمی
۴-تربیت عملی فراگیران

 

۱۳) در بین سطوح مختلف طبقه بندی هدفهای آموزشی بنجامین بلوم اجرا و اندازه گیری کدام یک از حیطه ها از دشواری بیشتری برخوردار است؟
۱-شناختی
۲-عاطفی ☑
۳-روانی – حرکتی
۴-شناختی و روانی – حرکتی

 

۱۴) در کدام یک از روشهای تدریس بین فرستنده و گیرنده پیام ارتباط عاطفی برقرار می شود؟
۱-بحث گروهی
۲-پرسش و پاسخ
۳-نمایش علمی
۴-ایفای نقش ☑

 

۱۵) اگر در فرآیند آموزش موقعیتی فراهم شود که دانش آموزان با یک موقعیت نامعین روبرو شوند و از طریق شواهد موجود یا گردآوری شده خود به کسب حقایق علمی اقدام کنند از کدام الگوی آموزشی
استفاده شده است؟
۱-تعاملی
۲-آموزش انفرادی
۳-حل مساله ☑
۴-پیش سازمان دهنده

 

۱۶) شاخص ترین عامل استعداد تحصیلی شاگردان در آموزش تا حد تسلط چیست؟
۱-مکان
۲-برنامه
۳-زمان ☑
۴-ابزار

۱۷) مفهوم حرفه آموزی معنایی بسیار محدودتر از …. دارد.
۱-آموزش
۲-پرورش
۳-تدریس
۴-همه موارد☑️

 

۱۸) به آن دسته از فعالیت ها که با حضور معلم در کلاس رخ می دهد اطلاق می شود.
۱-یادگیری ☑️
۲-تدریس
۳-آموزش
۴-نظام تربیتی

 

نمونه سوالات فنون تدریس ازمون استخدامی

۱۹) گزینه غلط را در مورد آموزش بیابید.
۱-آموزش فعالیتی هدفدار و از پیش طراحی شده است
۲-هدف های آموزش دقیق تر از اهداف پرورش است
۳-آموزش وسیله ای است برای پرورش نه خود پرورش
۴-آموزش برخلاف پرورش یک نظام است ☑️

 

۲۰) مهمترین دلایل برداشت چندگانه از مفهوم تدریس چیست؟
۱-اختلاف در ترجمه
۲-ضعف دانش پایه
۳-برداشت نادرست معلمان☑️
۴-همه موارد

 

۲۱) هنگامی که مرتی تلویزیون در کارتون ها روباه راسمبل حیله گری و گوسفند را سمبل معصومیت قرار می دهد چه نوع یادگیری در تماشاچیان ایجاد می شود؟
۱-شرطی شدن کلاسیک
۲-یادگیری از طریق شرطی شدن فعال
۳-یادگیری کلیشه ای یا قالبی ☑️
۴-یادگیری شناختی

 

نکات مهم فنون تدریس حسن شعبانی

۲۲) تغییر نسبتا پایدار در رفتاری که در نتیجه تمرین تقویت شده رخ می دهد، بکار می رود …. نام دارد و تبدیل رفتار بالقوه به رفتار بالفعل …. است.
۱-عملکرد- یادگیری
۲-یادگیری- عملکرد ☑️
۳-یادگیری- تجربه
۴-عملکرد- تجربه

 

۲۳) کاربرد عبارت رفتار بالقوه دلیل بر ….. است.
۱-مستمر بودن یادگیری
۲-تغییرات موقت رفتار
۳-تفاوت بین مفهوم یادگیری و عملکرد ☑️
۴-خارج بودن از حیطه یادگیری

 

۲۴) به چه علت رفتار ما در معرض پاداشها و تنبیه ها قرار میگیرد؟
۱-انسان به طور غریزی پاداش و تنبیه را می شناسد
۲-زیرا با مجازات انسان احساس ندامت می کند
۳-انسان از طریق تداعیهای گذشته به آینده پی میبرد ☑️
۴-نوعی شرطی سازی است

 

۲۵) …………………. کتبی در روانشناسی است که اعتقاد دارد برایِ شناخت یک موجود زنده، نیازی به بررسی حالتهای درونی او (مثل فکر کردن) نیست و تنها بررسی محرکهای خارجی و رفتارهای بیرونی آن موجود (همانند گریه کردن) کافی است.
۱-رفتارگرایی ☑️
۲-منطق گرایی
۳-درونگرایی
۴-رفتارشناسی شناختی

 

نمونه سوالات روش ها و فنون تدریس با پاسخنامه

۲۶) مهمترین دلیل برداشت چندگانه از مفهوم تدریس …………… است.
۱-ضعف دانش پایه
۲-اختلاف در ترجمه
۳-برداشت نادرست معلمان از دیدگاه های مختلف تربیتی
۴-همه موارد☑️

 

۲۷) لازمه پاسخ شرطی محرک های شرطی و غیر شرطی چیست؟
۱-مجاورت و همزمانی
۲-پیوند محرک های شرطی غیر شرطی
۳-همزمان نبودن محرک شرطی و غیر شرطی
۴-مجاورت و همزمانی و پیوند محرک های شرطی غیر شرطی ☑️

 

۲۸) کدام یادگیری از بنیانی ترین انواع یادگیری است؟
۱-یادگیری محرک و پاسخ
۲-یادگیری از طریق عملکرد
۳-یادگیری از طریق شرطی شدن کلاسیک ☑️
۴-همه موارد

 

۲۹) گزینه غلط را به یابید.
۱-یادگیری به راحتی قابل شناسایی نیست
۲-یادگیری به راحتی قابل شناسایی است ☑️
۳-عملکرد را به راحتی می توان مشاهده و اندازه گیری کرد.
۴-یادگیری تغییرات که در درون موجود زنده می تواند در رفتار او رخ دهد

 

۳۰) عملکرد ممکن است برای یادگیری یک شاخص صحیح یا ناصحیح باشد زیرا ……..
۱-یادگیری غیر قابل پیش بینی نیست
۲-یادگیری تغییری نامشهود است ☑️
۳-یادگیری تغییری مشهود است
۴-یادگیری عمدی است

 

۳۱) در کدام یادگیری تغییر در یادگیرنده در اثر ارتباط با سایر عوامل بدون پیش بینی و به صورت پنهان رخ می دهد؟
۱-عمدی
۲-غیر عمدی ☑️
۳-یادگیری موثر
۴-یادگیری غیر موثر

 

۳۲) گزینه غلط کدام است؟
۱-برخورد یادگیرنده با هر گونه تجربه یادگیری همیشه جنبه عمدی دارد. ☑️
۲-برخورد یادگیرنده با هرگونه تجربه یادگیری همیشه لازم نیست عمدی باشد.
۳-بسیاری از یادگیری ها به طور ناخودآگاه و بدون پیش بینی رخ میدهند
۴-تغییری که در یادگیرنده ضمن حضور در مدرسه رخ می دهد به صورت پنهان است

 

۳۳) تغییر در …….. یادگیری محسوب نمی شود و نتیجه انبساط مردمک چشم و تغییرات فتوشیمیایی در شبکه چشم است.
۱-قابلیت رفتار ☑️
۲-یادگیری
۳-آموزش
۴-اندازه گیری

چند مورد از نمونه سوالات روشها و فنون تدریس دکتر حسن شعبانی:

۱-عبارت “مطالب را آشنا سازید و ارتباطات را با استفاده از فنون و اصول مفاهیم به وجود آورید”جزو کدام یک از مراحل الگوی تدریس در روش یادسپاری است؟

۱-تمرین یادآوری

 ۲-بسط تصاویر حسی

 ۳-ایجاد پیوندها

۴-توجه به مطالب.

پاسخ:گزینه چهار.

 

۲-در الگوی بدیعه پردازی قیاس مستقیم عبارت است از :

۱-مقایسه ساده و موجود یا دو مفهوم

 ۲-تبدیل خلاقیت به جریانی آگاهانه

 ۳-توصیف دو کلمه ای از یک موضوع که این دو کلمه به نظر ضد یا نقیض هم باشند

 ۴-احساس همدلی شاگردان با نظریات یا موضوعاتی که در مقایسه می شوند.

پاسخ:گزینه یک.

 

۳-گروه بندی مطالب در طبقات با خصوصیات یا خاصه های مشترک و به طور مثال شکل پذیری مایعات از ظرف جزو کدام مرحله و کدام گام الگوی استقرایی است؟

۱-تفسیر مطالب-دوم

 ۲-تکوین مفهوم –اول

 ۳-تکوین مفهوم-دوم

 ۴-کاربرد اصول-سوم.

پاسخ:گزینه یک.

 

۴-در آموزش تا حد تسلط یاب کدام عامل شاخص پیشرفت تحصیلی فراگیران است؟

۱-زمان

 ۲-محتوا

 ۳-شرایط

 ۴-وسایل.

پاسخ:گزینه یک.

 

۵-اگر معلمی شاگرد را هسته مرکزی فعالیت خود قرار دهد از مواد درسی چه استفاده ای می کند؟

۱-مواد درسی را به صورت تمام و کمال به شاگردان منتقل می کند

 ۲-مواد درسی را برای پرورش شاگرد به کار می برد

 ۳-به مواد درسی بیش از عواطف و احساسات شاگردان توجه دارد

 ۴-با استفاده از روان شناسی مواد را به شاگردان منتقل می کند.

پاسخ:گزینه  دو.

 

۶-از نظر کدام یک از مکاتب تربیتی،معلم یکی از عوامل ارزشمند مسلط بر محیط و ایجاد کننده شرایط مطلوب یادگیری است؟

۱-نومفهوم گرایان

 ۲-سنت گرایان عمل گرا

 ۳-تجربه گرایان مفهومی

 ۴-رفتار گرایان.

پاسخ:گزینه سه.

 

۷-کدام گزینه بیشتر ناظر بر تحقیقات درباره سیستم های یادسپاری است؟

۱-کتاب حافظ لوریان و لوکاس

 ۲-کتاب چگونه فکر می کنیم

۳-کتاب یادگیری نحوه یادگیری لوکاس

۴-برسلی،نوین و همکاران آن ها.

پاسخ:گزینه چهار.

 

۸-عبارت معلم با پذیرش و توضیح ،به ترغیب دانش آموز به ابراز احساسات منفی و مثبت،کشف و بیان مشکل می پردازد مربوط به کدام الگو و چه گامی از آن الگو است؟

۱-تدریس غیرمستقیم-گام دوم

 ۲-بدیعه پردازی-گام دوم

  ۳-کاوشگری به شیوه محاکم قضایی-گام اول

 ۴-ایفای نقش-گام اول.

پاسخ:گزینه یک.

 

۹-کدام عبارت بیانگر تطبیق مناسب نام الگوی تدریس با جهت الگوی تدریس است؟

۱-کاوشگری علمی-در سر تا سر زندگی مان به توانایی حفظ ماهرانه مطالب نیاز داری(پرسنلی ۱۹۸۱)

۲-یادسپاری-دیوید آزوبل از بهبود روش های ارائه آموزش (سخنرانی)دفاع می کند

۳- کاوشگری علمی-هر نمونه تدریس مثال های متوالی از خود فرایند مربوط به الگو دارد و مشارکت دانش آموزان در آن فرایند را فراهم می سازد.(شواب ۱۹۶۵)

 ۴-یاد سپاری-گوردون چهار نقد از جمله خلاقیت بخشی از زندگی ما در اوقات فراغت است جهت الگو را مشخص می کند.

پاسخ:گزینه سه.

 

۱۰-از نظر جان دیویی هدف آموزشی خوب هدفی است که:

۱-معلول یا نتیجه فعالیت های آموزشی باشد

 ۲-از درون و خواست دانش آموزان تراوش کند

 ۳-باتوجه به اوضاع و احوال موجود اتخاذ شود

 ۴-نقش وسیله را در فرآیند آموزش بازی کند.

پاسخ:گزینه چهار.

 

۱۱-کدام عبارت،نشان دهنده تفاوت آموزش برنامه ای شاخه ای از آموزش برنامه ای خطی است؟

۱-دانش آموزان باید همه فعالانه در برنامه شرکت کنند

  ۲-همه دانش آموزان،تمام گام هارا طی نمی کنند

۳-پاسخ های اولیه دانش آموزان حتماً باید  صحیح باشد

۴-دانش آموزان باید همه مراحل گام هارا طی کنند.

پاسخ:گزینه دو.

 

۱۲-کدام یک از عبارت های زیر تمایز بین آموزش برنامه ای نوشتاری و آموزش به وسیله رایانه را مشخص می کند؟

۱-در آموزش برنامه ای نوشتاری دانش آموزان ضعیف به شاخه ها هدایت می شوند

۲-دانش آموزان در آموزشی به وسیله رایانه وقتی به جلو می روند که مراحل قبل را آموخته باشند

 ۳-در آموزش برنامه ای نوشتاری دانش آموزان با علاقه بیشتری فعالیت آموزشی را دنبال می کنند

 ۴-در آموزش به وسیله رایانه هیچ گونه بازخوردی دریافت نمی شود.

پاسخ:گزینه دو.

 

۱۳-مشخصات زیر ناظر بر کدام الگوی تدریس است؟

برای طراحی درس و برنامه های درسی،اداری  استراتژی تدریسی است،به لحاظ سیستم اجتماعی همکارانه با حجم زیاد  و فعالیت شاگرد موقعیت کنترل کنندگی معلم است،به لحاظ اصولی واکنشی همراه با اطمینان معلم در انجام وظایف با نظم مطلوب و زمان درست است و به لحاظ سیستم حامی،زمینه برنامه درسی پر از مطالب

 اولیه اطلاعات برای سازماندهی مناسب است.

۱-کاوشگری علمی

 ۲-استقرایی

 ۳-شبیه سازی

 ۴-خلاقیت و یا بدیعه پردازی.

پاسخ:گزینه دو.

 

۱۴-معمولاً اهداف در آموزش سطوح پایین تر (کودکستانی)جنبه……………..بیشتر و در آموزش های دبیرستانی و دانشگاهی جنبه………بیشتری دارند.

۱-عاطفی-ذهنی

 ۲-حرکتی-عاطفی

 ۳-شناختی-حرکتی

 ۴-حرکتی-شناختی.

پاسخ:گزینه چهار.

 

۱۵-کدام صاحب نظر به ارائه محتویات با سلسله مراتب منطقی و تجزیه و تحلیل وظایف تاکید داشت؟

۱-گانیر

۲-بروفر

 ۳-آزوبل

 ۴-دیویی.

پاسخ:گزینه یک.

 

۱۶-اگر صاحب نظران عمده الگوی تدرسی را برحسب الگوها دسته بندی کنید آن گاه کارل راجرز و ابراهام مازلو در کدام دسته قرار می گیرند؟

۱-پردازش اطلاعات

 ۲-رفتاری

۳-انفرادی

 ۴-اجتماعی.

پاسخ:گزینه سه.

 

۱۷-برای ایجاد مهارت ها و رفتار های عاطفی در فراگیر،مدرس باید با دقت………………را بیان کند.

۱-محتوا و مطالب درسی

 ۲-اهداف عینی

 ۳-روش ارزشیابی

 ۴-نیاز های دانشجویان.

پاسخ:گزینه دو.

 

۱۸-تفکر موثر و منطقی تفکری است که میان احساس،حافظه و تخیل ……………………وجود داشته باشد.

۱-اعتماد

 ۲-رابط

 ۳-هدف

 ۴-تعادل.

پاسخ:گزینه چهار.

 

۱۹-مطالعات تجربی-تحلیلی در روان شناسی تربیتی از نوع مطالعات و تحقیقات ……………………..می باشند.

۱-تحلیلی

 ۲-معیاری

 ۳-توصیفی

 ۴-تجویزی.

پاسخ:گزینه سه.

 

۲۰-برنامه ریزان و طراحان آموزشی برای نشان دادن یا ترسیم روابط متقابل کلیه اجزای درگیر در فعالیت تعلیم و تربیت ……………..رابه کار می گیرند.

۱-رویکرد کلی سیستم ها

 ۲-درون داد و برون داد

 ۳-اصول یا واقعیات

 ۴-تسلسل تجربیات.

پاسخ:گزینه یک.

 

۲۱-ارتباط آموزشی فرآیند انتقال و……………به منظور تاثیر کنترل و هدایت فراگیر است.

۱-تدوین اهداف

 ۲-حمل پیام

 ۳-تحلیل نیاز

 ۴-تبادل اندیشه.

پاسخ:گزینه چهار.

 

۲۲-ارزش واقعی رسانه های آموزشی و تدریس کمک به ماندگاری مطالب ،تاکید بر نکات اصلی،پایه ای و……………..می باشد.

۱-کارایی آموزش

 ۲-درک حقایق و مفاهیم

 ۳-تقویت ادراک

 ۴-سادگی و انعطاف پذیری.

پاسخ:گزینه دو.

 

۲۳-یادگیری فرایند ایجاد تداعی های تازه بر مبنای تجربه است و این فرآیند فعال و پویاست و در این روند عنصر مرکزی و اصلی………………… است.

۱-کتب درسی

 ۲-روش تدریس

 ۳-فراگیر

 ۴-محتوای درس.

پاسخ:گزینه سه.

 

۲۴-گفتگوی سنجیده و منظم درباره موضوعی خاص که فراگیر را به مطالعه ،اندیشه و اظهار نظر وا دارد روش………است.

۱-نمایش علمی

 ۲-بحث گروهی

 ۳-پرسش و پاسخ

۴-ایفای نقش.

پاسخ:گزینه دو.

 

۲۵-در فعالیت های کلاسی هنگامی که دانشجو مطالب آموخته شده را به طور ذهنی و یا عملی در مورد یک موضوع یا مشکل به کار ببندد به آن…………می گویند.

۱-کشف و ابداع

 ۲-روش کار

 ۳-یادآوری

 ۴-کاربرد.

پاسخ:گزینه چهار.

 

۲۶-دانش آموزان باید به ارزش های اخلاقی ارج نهند این هدف جزء کدام دسته از اهداف آموزشی است؟

۱-جزئی

 ۲-عینی

 ۳-واسطه ای

 ۴-کلی.

پاسخ:گزینه چهار.

 

۲۷-کدام روش آموزشی بیشترین کاربرد روان شناسی یادگیری در تدریس است؟

۱-آموزش برنامه ای

 ۲-آموزش انفرادی

 ۳-روش نمایشی

 ۴-روش حل مساله

پاسخ:گزینه یک.

 

۲۸-مناسب ترین راه ایجاد انگیزه در فراگیر چیست؟

۱-توجه به آمادگی فراگیر

 ۲-فعال کردن فراگیر

  ۳-تقویت میزان فهم فراگیر

  ۴-ارائه محتوای  آموزش کاربردی

پاسخ:گزینه چهار.

 

۲۹-کدام روش تدریس نوعی روش تحقیق است و منجر به تربیت پژوهش گر می گردد؟

۱-گردش علمی

 ۲-پرسش و پاسخ سقراطی

 ۳-حل مساله

 ۴- بحثی در گروه های پنج نفره.

پاسخ:گزینه سه.

 

۳۰-رشد اخلاقی و مهارت های ارتباطی از پیامد های مثبت اجرای کدام روش تدریس است؟

۱-اکتشافی

 ۲-حل مساله

 ۳-استقرایی

 ۴-مباحثه.

پاسخ:گزینه چهار.

 

۳۱-کدام یک از روش های تدریس می تواند به یادگیرندگان در شناخت و ارزشیابی نگرش ها، ارزش ها و نتایج عقایدشان کمک کند؟

۱-ایفای نقش

 ۲-پرسش و پاسخ

 ۳-بدیعه پردازی

 ۴-بحث گروهی.

 

۳۲-استفاده از قیاس مهم ترین عناصر کدام الگوی تدریس است؟

۱-بدیعه پردازی

 ۲-یاد سپاری

 ۳-هدف ها و فرض ها ،یادسپاری

 ۴-کاوشگری به شیوه زیست شناختی.

پاسخ:گزینه یک.

 

۳۳-آگاهی،پیوند ،سیستم اتصال –تداعی مسخره،سیستم کلمه – جایگزینی و کلمه کلیدی تحت عنوان چه عنوان و در کدام الگوی تدریس می آیند؟

۱-سیستم های کمک حافظه،یادسپاری

 ۲-مفاهیم درباره حافظه،یاد سپاری

 ۳-مفاهیم درباره حافظه ،بعدیه پردازی

 ۴-هدف ها و فرض ها ،یادسپاری

پاسخ:گزینه دو.

 

۳۴-این عبارت با کدام عنوان زیر قسمت های الگوی تدریس نگاره کلمه استنتاج متناسب است؟

شاگردان کلمات را تحلیل کرده و مفاهیم صدای کلمات را به طور استنتاجی پدید می آورند.

۱-مهارت آوایی

 ۲-کلمه دیداری

 ۳-کلمه دیداری مانند کلمات با تکرار بسیار

 ۴-کاربرد استقرار در مهارت آوایی

پاسخ:گزینه یک.

 

۳۵-در کدام الگوی تدریس برای معلم به طور مشخص چهار نقش توضیح دادن؛رجوع دادن  مربی گری و بحث تعیین شده است؟

۱-دریافت مفهوم

 ۲- شبیه سازی

 ۳-یادگیری در حد تسلط

 ۴-آموزش مستقیم.

پاسخ:گزینه دو.

 

۳۶-برای مطالعه و تحقیق و همچنین تحلیل و تعمیم نظریه های یادگیری در شرایط مختلف از…………….استفاده می شود.

۱-توانایی فکری

 ۲-اهداف رفتاری

 ۳-آزمون های معیاری

 ۴-کنش های تدریس

پاسخ:گزینه چهار.

 

۳۷-به شیوه ای از تدریس که براساس آن مواد مختلف آموزشی برای ارائه تنظیم شده است،گفته می شود………………..

۱-طرح درسی

 ۲-طراحی محتوا

 ۳-طراحی آموزشی

 ۴-قالب و شکل.

پاسخ:گزینه سه.

 

۳۸-تدریس و یادگیری ببا یکدیگر رابط تنگاتنگی دارند و باعمل تدریس می توان کمیت و کیفیت و……………… یادگیری را افزایش داد.

۱-ماندگاری

 ۲-سرعت

 ۳-کنش

 ۴-حجم.

پاسخ:گزینه دو.

 

۳۹-وضعیتی که به شخص امکان می دهد دیدگاه و یا مسائلی را که در عین مشابهت با هم متفاوت هستند ،در یابد و یا آنهارا حل کند…………. است.

۱-آزمون عینی

 ۲- روش آزمایشی

 ۳-انتقال یادگیری

 ۴- تحلیل موضوع.

پاسخ:گزینه چهار.

 

۴۰-بر اساس کدام الگو ، یادگیری همیشه استوار است و فراموشی ناشی از یاد گیری پاسخ های تازه است؟

۱-مشاهده ای

 ۲-مجاورتی

 ۳-شرطی کلاسیک

 ۴-شرطی فعال

پاسخ:گزینه دو.

 

زمانی که افراد در برخوردهای اجتماعی خود قادر به انتخاب ارزشهای برتر باشند، می توان گفت که از نظر رشد عاطفی به مرحله ..۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رسیده اند.

۱- ارزشگذاری
۲- سازماندهی ارزشها
۳- تبلور شخصیت
۴- توجه و دقت

 

طراح الگوی « پیش سازمان دهنده» چه کسی است؟
۱- آزوبل
۲- سکینر
۳- بروز
۴- راجرز

 

طرفداران کدام الگو معتقدند که می توان آن را با تغییر شیوه های متداول آموزش، به کل سالاس و یا ایجاد فرصتی مرکب از وقت و آموزش انفرادی متناسب با نتایج ارزشیابی تکوینی به اجرا در آورده

۱- تدریس غیر مستقیم
۲- تفحه دو نفره تا ل کالاس
۳- آموزش انفرادی یادگیری در حد تسلط
۴- کاوشگری از حقایق تا نظریه ها

 

موقعیت زیر نشانگر کاربرد کدام یک از الگوهای تدریس است؟

»معلم :اکنون همه شما ضمن مشاهده توجه کنید که آیا می شود روش احمد را برای پایان داستان انتخاب کرد؟ مردم چه احساسی خواهند داشت؟ ما می خواهیم پس از اتمام کار احمد و تفکر درباره آن، نظرات شما را بررسی کنیم.

۱- ایفای نقش
۲- سیستمهای مفهومی
۳- کاوشگری به شیوه محاکم قضایی
۴- تفحص گروهی به شیوه مردم سالاری

 

از جمله انتقادات وارده به هدفهای رفتاری کدام است؟

۱- بیش از حد قابل انعطاف هستند
۲- منجر به ایجاد صلاحیت های کلی در فرد می شوند
۳- رفتارهای پیچیده و عالیتر را از نظر دور می دارند
۴- بیشتر از حد به جنبه های انسانی آموزش توجه دارند

 

کتاب تست روش ها و فنون تدریس

 

کدام یک از هدفهای زیر، یک «هدف رفتاری» است ؟ 

۱- سیدها و بازها را خواهد شناخت
۲- جدولها و نمودارها را ماهرانه تفسیر خواهد کرد
۳- اهمیت بهداشت را در سلامتی دریافت خواهد کرد
۴- درجه حرارت سانتیگراد را به فارنهایت تبدیل خواهد کرد

 

وجه مشترک و عمده (الگوهای خانواده اجتماعی تدریس) کدام است؟
۱- نظم ذهنی
۲- جمع افزایی
۳- آگاهی فردی
۴- تسلط بر یادگیری

 

کدام یک از روشهای تدریس بر سه اصل (وجود مسئله) طرح مسئله و هدایت تلاش ذهنی دانش آموزان متکی است؟
۱- روش سخنرانی
۲- روش تدریس بازگویی
۳- روش پرسش و پاسخ
۴- روش تدریس در گروههای کوچک

 

ماهیت روابط میان گروهی در الگوی پیش سازمان دهنده چگونه است؟
۱- اکثرا یکسو و از طرف معلم به دانش آموز است
۲- از طرف دانش آموزان به سوی معلم است
۳- دو سویه و بین معلم و دانش آموزان است
۴- چندین سویه و بین گروه دانش آموزان است

 

کدام عبارت مشخص کننده روش آموزش انفرادی است؟
۱- هر شاگرد با محتوای خاص خود آموزش می بیند
۲- هر شاگرد به وسیله یک معلم آموزش داده می شود
۳- شاگردان بر اساس توانیهای خود به یادگیری می پردازند
۴- معلم وقت بیشتری برای تدریس و انتقال مفاهیم صرف می کند

 

تفاوت بازیهای تعلیم و تربیت و بازیهای سرگرمی در این است که بازیهای مربوط به تعلیم و تربیت:
۱- به برنده بازی موفقیت فردی کمتری می دهد
۲- به زندگی واقعی بیشتر مربوط می شود
۳- تاکید بیشتر در بخش مقایسه ای بازی می شود
۴- تاکید کمتری در شکل نقش بازی می دهد

 

کدام گزینه صحیح است؟
۱- روش تدریس ارتباطی با ماده درسی ندارد
۲- مطالعه روش تدریس مقدم بر مطالعه یادگیری است
۳- هر نوع یادگیری با نوعی مشکل یا مساله آغاز می شود
۴- هدف درس در روش تدریس آن تاثیری ندارد

 

کدام عامل می تواند دلیل عدم رغبت شاگردان در فعالیتهای آموزشی باشد؟
۱- در گیری معلمان با شاگردان در مدرسه
۲- شباهت فعالیتهای مدرسه با اجتماع
۳- کاربرد تجارت مدرسه در زندگی واقعی
۴- عدم ارتباط مدرسه با زندگی واقعی

 

اگر هدف معلم در فعالیت آموزشی توجه به فعالیت شاگرد و نتیجه گیری از فعالیت او بر اساس انگیزه درونی و رغبت شاگرد معطوف گردد چه روش تدریسی انتخاب کرده است؟
۱- حل مسئله
۲- بحث گروهی
۳- واحد پروژه
۴- پرسش و پاسخ

 

اگر در کلاس در ادبیات فارسی شاگرد خواسته شود که نقش و روابط کلمات تشکیل دهنده یک جمله ادبی را از نظر دستوری مشخص نماید از نظر یادگیری در کدامین سطح حیطه شناختی این فعالیت صورت می گیرد؟
۱- دانش
۲- فهمیدن
۳- تجزیه و تحلیل
۴- قضاوت و ارزشیابی

نمونه سوالات کتاب روشها و فنون تدریس حسن شعبانی

نمونه سوالات کتاب روشها و فنون تدریس حسن شعبانی به گونه‌ای طراحی شده است که دانشجویان تنها با خرید و استفاده از سوالات درس روشها و فنون تدریس دیگر نیازی به خواندن جزوه‌ها و کتاب‌های قطور و سنگین ندارید و به راحتی قادر خواهند بود به تمامی مطالب مورد نیاز این درس تسلط یابند.

 

متقاضیان با استفاده از سوالات تستی روشها و فنون تدریس حسن شعبانی به راحتی می‌توانند با مباحث پر تکرار این درس آشنا شوند. زیرا این مجموعه برگرفته از مهم‌ترین و پر سوال‌ترین مباحث است.

 

تهیه سوالات تستی روشها و فنون تدریس حسن شعبانی بهترین پیشنهاد به تمامی افرادی است که فرصت کافی برای خواندن کتاب‌های این درس را ندارند، در نتیجه این پکیج آموزشی به آن‌ها کمک خواهد کرد تا نمره قابل قبول و بالایی کسب نمایند.

 

تهیه پکیج آموزشی نمونه سوالات تستی روشها و فنون تدریس حسن شعبانی موجود در سایت ما را به تمامی افراد پیشنهاد می‌کنیم؛ زیرا استفاده از آن نوعی میانبر به حساب می‌آید و به شما کمک خواهد کرد که در مدت زمان اندکی، قادر به پاسخ‌گویی به تمامی سوالات این درس باشید.

 

از آنجایی سوالات روشها و فنون تدریس حسن شعبانی برگرفته از مباحث کلیدی این درس است، داوطلبان با نوع امتحان و سطح سوالات آشنا خواهند شد، اینگونه در هنگام برگزاری آزمون‌ها متقاضیان اضطراب کمتری نخواهید داشت.

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

رایگان نمونه سوالات روشها و فنون تدریس حسن شعبانی:

 • کتاب تست فنون تدریس شعبانی
 • نمونه سوالات کلیات روشها و فنون تدریس با پاسخنامه
 • نکات مهم فنون تدریس حسن شعبانی
 • دانلود نمونه سوالات روشها و فنون تدریس دکتر حسن شعبانی
 • روش ها و فنون تدریس حسن شعبانی pdf
 • دانلود نمونه سوال روش ها و فنون تدریس شعبانی
 • سوالات تستی روشها و فنون تدریس حسن شعبانی
 • نمونه سوالات کتاب روشها و فنون تدریس حسن شعبانی
 • دانلود رایگان نمونه سوالات روشها و فنون تدریس حسن شعبانی
 • نمونه سوالات روشها و فنون تدریس دکتر شعبانی
 • نمونه سوالات تستی روشها و فنون تدریس دکتر شعبانی
 • نمونه سوالات روشها و فنون تدریس دکتر حسن شعبانی
 • دانلود نمونه سوالات روشها و فنون تدریس دکتر حسن شعبانی

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

3 دیدگاه برای رایگان نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدریس ۱۴۰۳ حسن شعبانی pdf

 1. مهدیه

  چرا نمیتونم خریداری کنم نمونه سپالاتو کاش انتقال کارت به کارت هم داشتید

  • admin admin

   سلام
   سایت مشکلی نداره از یک مرورگر دیگه امتحان کنید

 2. امیدی

  اینقدر کتاب تستی روشها و فنون تدریس خونده بودم که دیگه داشتم حفظ میشدم.

  الان دیگه احساس خوبی دارم که تونستم به بیشتر سولات شما پاسخ بدم. اگر سوالات آزمون هم به همین کیفیتی باشه که شما دارید.
  میتونم به نمره قبولیم رو بگیرم.

 3. شهابی

  سلام. من فقط میخواستم یک یاداشت کوچیک برای سایت شما ارسال کنم به خاطر دانلود نمونه سوالات روشها و فنون تدریس که همراه با جواب بود..و یک قدر دانی کرده باشم بابت زحماتی که برای جمع آوری این سوالات انجام دادید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *