دانلود نمونه سوالات روشها و فنون تدریس ۱۴۰۲ حسن شعبانی pdf

(دیدگاه کاربر 3)

19,900 تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

شناسه محصول: fo454 دسته:

توضیحات

(Last Updated On: می 9, 2023)

جدیدترین و مهمترین سوالات تستی روشها و فنون تدریس حسن شعبانی با پاسخنامه

بیش از ۷۰۰ سوال از مهمترین نمونه سوالات روشها و فنون تدریس دکتر حسن شعبانی با پاسخنامه (تستی و تشریحی)

چند مورد از نمونه سوالات روشها و فنون تدریس:

در فرآیند تعلیم و تربیت چه نوع تفکری باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و در پرورش آن کوشش شود؟
۱-تفکر علمی
۲-تفکر خالق ☑
۳-تداعی آزاد
۴-تحلیل کنترل نشده


پرهیز از هر گونه تبعیض بین دانش آموزان و تکیه برنقاط آنها از عوامل مهم ………. است
۱-یادگیری معنادار
۲-رشد بهداشت روانی در کالس ☑
۳-رشد ارتباطات غیر کالمی
۴-رشد ارتباطات کالمی


در عمل تحلیلی اعتبار یک قضیه مربوط به:
۱-آزمایشی بودن است
۲-توافق با قضایای دیگر است ☑
۳-جنبه عینی و خارجی است
۴-قابلیت تجربی است


تشکیل مفهوم چگونه است؟
۱-انعکاس امر خارجی است
۲-تعمیم اندیشه است
۳-فعالیت پیچیده ذهنی است ☑
۴-نتیجه تمرین و تکرار است


منظور از هدفهای رفتاری کدام است؟
۱-رفتار و قابلیتهایی است که انتظار داریم شاگردان پس از یادگیری از خود بروز دهند ☑
۲-شرایطی است که برای رسیدن به اهداف آموزشی باید فراهم شود
۳-شرایطی است که برای ارزشیابی معلمان مورد استفاده قرار می گیرد
۴-مطالبی است که شاگردان باید در کالست یاد بگیرند


کدام نظریه یادگیری مربوط به برونر است؟
۱-یادگیری اکتشافی ☑
۲-یادگیری شرطی
۳-یادگیری شرطی فعال
۴-یادگیری معنی دار


توانایی تنظیم یک نظریه یادگیری که قابل انطباق با تعلیمات کالس درس باشد جز چند طبقه ای از حیطه شناختی است؟
۱-ارزشیابی
۲-ترکیب ☑
۳-تجزیه
۴-کاربرد


هنگامی که معلم با گچ روی تخته سیاده می کوبد و با صدای بلند روی کلمه ای تاکید می کند از کدام
روش از ارتباط کالمی استفاده می کند؟
۱-خشونت
۲-کالمی
۳-غیر کالمی ☑
۴-کالمی و غیر کالمی


ارزشیابی تشخیص برای تشخیص کدام یک از عوامل انجام می شود؟
۱-رفتار ورودی ☑
۲-انتخاب وسیله
۳-گزینش روش تدریس
۴-نقطه شروع آموزش


آموزش روشها و تکنیکهای فراشناختی اندیشیدن تحلیل و فرآیندهای احساسی موجب تقویت کدام یک از انواع هوش می شود؟
۱-هوش فردی
۲-هوش منطقی ☑
۳-هوش ریاضی
۴-هوش درون فردی


معلم با هدایت شاگردان به سمت دسته بندی آنچه که آهنربای مورد نظر جذب می کند از چه الگویی استفاده می کند؟
۱-کاوشگری
۲-استقرایی ☑
۳-تفحیص گروهی
۴-پیش سازمان دهنده


کدامیک از موارد زیر هدف مهم تدریس را تشکیل می دهد؟
۱-انتقال دانش و مهارتها به فراگیران
۲-رشد تفکر منطقی در فراگیران ☑
۳-آموزش مفاهیم علمی
۴-تربیت عملی فراگیران


در بین سطوح مختلف طبقه بندی هدفهای آموزشی بنجامین بلوم اجرا و اندازه گیری کدام یک از حیطه ها از دشواری بیشتری برخوردار است؟
۱-شناختی
۲-عاطفی ☑
۳-روانی – حرکتی
۴-شناختی و روانی – حرکتی


در کدام یک از روشهای تدریس بین فرستنده و گیرنده پیام ارتباط عاطفی برقرار می شود؟
۱-بحث گروهی
۲-پرسش و پاسخ
۳-نمایش علمی
۴-ایفای نقش ☑


اگر در فرآیند آموزش موقعیتی فراهم شود که دانش آموزان با یک موقعیت نامعین روبرو شوند و از طریق شواهد موجود یا گردآوری شده خود به کسب حقایق علمی اقدام کنند از کدام الگوی آموزشی
استفاده شده است؟
۱-تعاملی
۲-آموزش انفرادی
۳-حل مساله ☑
۴-پیش سازمان دهنده


شاخص ترین عامل استعداد تحصیلی شاگردان در آموزش تا حد تسلط چیست؟
۱-مکان
۲-برنامه
۳-زمان ☑
۴-ابزار

چند مورد از نمونه سوالات روشها و فنون تدریس دکتر حسن شعبانی:

زمانی که افراد در برخوردهای اجتماعی خود قادر به انتخاب ارزشهای برتر باشند، می توان گفت که از نظر رشد عاطفی به مرحله ..۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رسیده اند.

۱- ارزشگذاری
۲- سازماندهی ارزشها
۳- تبلور شخصیت
۴- توجه و دقت

 

طراح الگوی « پیش سازمان دهنده» چه کسی است؟
۱- آزوبل
۲- سکینر
۳- بروز
۴- راجرز

 

طرفداران کدام الگو معتقدند که می توان آن را با تغییر شیوه های متداول آموزش، به کل سالاس و یا ایجاد فرصتی مرکب از وقت و آموزش انفرادی متناسب با نتایج ارزشیابی تکوینی به اجرا در آورده

۱- تدریس غیر مستقیم
۲- تفحه دو نفره تا ل کالاس
۳- آموزش انفرادی یادگیری در حد تسلط
۴- کاوشگری از حقایق تا نظریه ها

 

موقعیت زیر نشانگر کاربرد کدام یک از الگوهای تدریس است؟

»معلم :اکنون همه شما ضمن مشاهده توجه کنید که آیا می شود روش احمد را برای پایان داستان انتخاب کرد؟ مردم چه احساسی خواهند داشت؟ ما می خواهیم پس از اتمام کار احمد و تفکر درباره آن، نظرات شما را بررسی کنیم.

۱- ایفای نقش
۲- سیستمهای مفهومی
۳- کاوشگری به شیوه محاکم قضایی
۴- تفحص گروهی به شیوه مردم سالاری

 

از جمله انتقادات وارده به هدفهای رفتاری کدام است؟

۱- بیش از حد قابل انعطاف هستند
۲- منجر به ایجاد صلاحیت های کلی در فرد می شوند
۳- رفتارهای پیچیده و عالیتر را از نظر دور می دارند
۴- بیشتر از حد به جنبه های انسانی آموزش توجه دارند

 

کدام یک از هدفهای زیر، یک «هدف رفتاری» است ؟ 

۱- سیدها و بازها را خواهد شناخت
۲- جدولها و نمودارها را ماهرانه تفسیر خواهد کرد
۳- اهمیت بهداشت را در سلامتی دریافت خواهد کرد
۴- درجه حرارت سانتیگراد را به فارنهایت تبدیل خواهد کرد

 

وجه مشترک و عمده (الگوهای خانواده اجتماعی تدریس) کدام است؟
۱- نظم ذهنی
۲- جمع افزایی
۳- آگاهی فردی
۴- تسلط بر یادگیری

 

کدام یک از روشهای تدریس بر سه اصل (وجود مسئله) طرح مسئله و هدایت تلاش ذهنی دانش آموزان متکی است؟
۱- روش سخنرانی
۲- روش تدریس بازگویی
۳- روش پرسش و پاسخ
۴- روش تدریس در گروههای کوچک

 

ماهیت روابط میان گروهی در الگوی پیش سازمان دهنده چگونه است؟
۱- اکثرا یکسو و از طرف معلم به دانش آموز است
۲- از طرف دانش آموزان به سوی معلم است
۳- دو سویه و بین معلم و دانش آموزان است
۴- چندین سویه و بین گروه دانش آموزان است

 

کدام عبارت مشخص کننده روش آموزش انفرادی است؟
۱- هر شاگرد با محتوای خاص خود آموزش می بیند
۲- هر شاگرد به وسیله یک معلم آموزش داده می شود
۳- شاگردان بر اساس توانیهای خود به یادگیری می پردازند
۴- معلم وقت بیشتری برای تدریس و انتقال مفاهیم صرف می کند

 

تفاوت بازیهای تعلیم و تربیت و بازیهای سرگرمی در این است که بازیهای مربوط به تعلیم و تربیت:
۱- به برنده بازی موفقیت فردی کمتری می دهد
۲- به زندگی واقعی بیشتر مربوط می شود
۳- تاکید بیشتر در بخش مقایسه ای بازی می شود
۴- تاکید کمتری در شکل نقش بازی می دهد

 

کدام گزینه صحیح است؟
۱- روش تدریس ارتباطی با ماده درسی ندارد
۲- مطالعه روش تدریس مقدم بر مطالعه یادگیری است
۳- هر نوع یادگیری با نوعی مشکل یا مساله آغاز می شود
۴- هدف درس در روش تدریس آن تاثیری ندارد

 

کدام عامل می تواند دلیل عدم رغبت شاگردان در فعالیتهای آموزشی باشد؟
۱- در گیری معلمان با شاگردان در مدرسه
۲- شباهت فعالیتهای مدرسه با اجتماع
۳- کاربرد تجارت مدرسه در زندگی واقعی
۴- عدم ارتباط مدرسه با زندگی واقعی

 

اگر هدف معلم در فعالیت آموزشی توجه به فعالیت شاگرد و نتیجه گیری از فعالیت او بر اساس انگیزه درونی و رغبت شاگرد معطوف گردد چه روش تدریسی انتخاب کرده است؟
۱- حل مسئله
۲- بحث گروهی
۳- واحد پروژه
۴- پرسش و پاسخ

 

اگر در کلاس در ادبیات فارسی شاگرد خواسته شود که نقش و روابط کلمات تشکیل دهنده یک جمله ادبی را از نظر دستوری مشخص نماید از نظر یادگیری در کدامین سطح حیطه شناختی این فعالیت صورت می گیرد؟
۱- دانش
۲- فهمیدن
۳- تجزیه و تحلیل
۴- قضاوت و ارزشیابی

نمونه سوالات کتاب روشها و فنون تدریس حسن شعبانی

نمونه سوالات کتاب روشها و فنون تدریس حسن شعبانی به گونه‌ای طراحی شده است که دانشجویان تنها با خرید و استفاده از سوالات درس روشها و فنون تدریس دیگر نیازی به خواندن جزوه‌ها و کتاب‌های قطور و سنگین ندارید و به راحتی قادر خواهند بود به تمامی مطالب مورد نیاز این درس تسلط یابند.

 

متقاضیان با استفاده از سوالات تستی روشها و فنون تدریس حسن شعبانی به راحتی می‌توانند با مباحث پر تکرار این درس آشنا شوند. زیرا این مجموعه برگرفته از مهم‌ترین و پر سوال‌ترین مباحث است.

 

تهیه سوالات تستی روشها و فنون تدریس حسن شعبانی بهترین پیشنهاد به تمامی افرادی است که فرصت کافی برای خواندن کتاب‌های این درس را ندارند، در نتیجه این پکیج آموزشی به آن‌ها کمک خواهد کرد تا نمره قابل قبول و بالایی کسب نمایند.

 

تهیه پکیج آموزشی نمونه سوالات تستی روشها و فنون تدریس حسن شعبانی موجود در سایت ما را به تمامی افراد پیشنهاد می‌کنیم؛ زیرا استفاده از آن نوعی میانبر به حساب می‌آید و به شما کمک خواهد کرد که در مدت زمان اندکی، قادر به پاسخ‌گویی به تمامی سوالات این درس باشید.

 

از آنجایی سوالات روشها و فنون تدریس حسن شعبانی برگرفته از مباحث کلیدی این درس است، داوطلبان با نوع امتحان و سطح سوالات آشنا خواهند شد، اینگونه در هنگام برگزاری آزمون‌ها متقاضیان اضطراب کمتری نخواهید داشت.

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

۱
روز ضمانت بازگشت وجه
۱ %
رضایت کاربران از این محصول
۱
نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود رایگان نمونه سوالات روشها و فنون تدریس حسن شعبانی
کتاب تست فنون تدریس شعبانی
نمونه سوالات کلیات روشها و فنون تدریس با پاسخنامه
نکات مهم فنون تدریس حسن شعبانی
دانلود نمونه سوالات روشها و فنون تدریس دکتر حسن شعبانی
روش ها و فنون تدریس حسن شعبانی pdf
دانلود نمونه سوال روش ها و فنون تدریس شعبانی

سوالات تستی روشها و فنون تدریس حسن شعبانی
نمونه سوالات کتاب روشها و فنون تدریس حسن شعبانی
دانلود رایگان نمونه سوالات روشها و فنون تدریس حسن شعبانی

نمونه سوالات روشها و فنون تدریس دکتر شعبانی
نمونه سوالات تستی روشها و فنون تدریس دکتر شعبانی

نمونه سوالات روشها و فنون تدریس دکتر حسن شعبانی
دانلود نمونه سوالات روشها و فنون تدریس دکتر حسن شعبانی

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

3 دیدگاه برای دانلود نمونه سوالات روشها و فنون تدریس ۱۴۰۲ حسن شعبانی pdf

 1. شهابی

  سلام. من فقط میخواستم یک یاداشت کوچیک برای سایت شما ارسال کنم به خاطر دانلود نمونه سوالات روشها و فنون تدریس که همراه با جواب بود..و یک قدر دانی کرده باشم بابت زحماتی که برای جمع آوری این سوالات انجام دادید.

 2. امیدی

  اینقدر کتاب تستی روشها و فنون تدریس خونده بودم که دیگه داشتم حفظ میشدم.

  الان دیگه احساس خوبی دارم که تونستم به بیشتر سولات شما پاسخ بدم. اگر سوالات آزمون هم به همین کیفیتی باشه که شما دارید.
  میتونم به نمره قبولیم رو بگیرم.

 3. مهدیه

  چرا نمیتونم خریداری کنم نمونه سپالاتو کاش انتقال کارت به کارت هم داشتید

  • admin admin

   سلام
   سایت مشکلی نداره از یک مرورگر دیگه امتحان کنید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *