نمونه سوالات حقوق کار حسن خسروی و فرشید هکی (۱۴۰۳)

۱۴,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

جدیدترین و مهمترین سوالات حقوق کار نوشته حسن خسروی و فرشید هکی با پاسخنامه تستی و تشریحی به صورت کامل قابل سرچ

چند مورد از مهمترین سوالات حقوق کار:

کدام گزینه درخصوص کار صحیح می باشد؟
الف) انجام وظایفی که متضمن صرف کوشش های فکری و جسمی بوده و هدفشان تولید کالاها و خدماتی است که نیازهای انسانی را برآورده می کند.
ب) شغل یا پیشه کاری است که درمقابل مزد یا حقوق منظمی انجام می شود.
ج) نهادهایی است که با تولید و توزیع کالاها وخدمات سروکاردارند.
د) همه موارد

گزینه د. رجوع شود به ص ۲ کتاب. کار می تواند به عنوان انجام وظایفی تعریف شود که متضمن صرف کوشش های فکری و جسمی بوده و هدفشان تولید کالاها و خدماتی است که نیازهای انسانی را برآورده می کند و شغل یا پیشه کاری است که در مقابل مزد یا حقوق منظمی انجام می شود وشامل نهادهایی است که با تولید و توزیع
کالاها و خدمات سروکار دارند

 

 

کدام گزینه در خصوص تقسیم بندی شعب علم حقوق صحیح نمی باشد؟
الف) حقوق عمومی قواعد حاکم بر روابط دولت و شهروندان می باشد.
ب) حقوق عمومی روابط اجتماعی مربوط به اقتدار و اجبار را تنظیم می کند.
ج) حقوق خصوصی مرتبط با قلمرو افراد در جامعه بوده و تامین کننده منافع خصوصی اشخاص و در تعامل با یکدیگر است.
د) حقوق عمومی قواعد حاکم بر روابط افراد است
 

گزینه د. رجوع شود به ص ۵ کتاب. حقوق خصوصی قواعد حاکم بر روابط افراد است

 

 

کدام گزینه درباره دایره حاکمیت قانون کار صحیح نمی باشد؟
الف) کلیه کسانی که در مقابل دریافت حقوق و دستمزد و نظایر آن کار می کنند.
ب) مشمولین قوانین خاص مثل قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز کارگاه های خانوادگی
ج) کلیه کارکنان بخش غیردولتی
د) کلیه کارکنان بخش دولتی که مشمول قاونین استخدامی دولتی نیستند
 

گزینه ب. رجوع شود به ص ۶کتاب. مشمولین قوانین خاص مثل قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز کارکنان کارگاه های خانوادگی مشمول قانون کار نیستند

 

 

کدام گزینه در خصوص کارآموز صحیح می باشد؟
الف) کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص بازآموزی با ارتقای مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه های آزاد آموزش می بینند.
ب) افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فرا گرفتن حرفه ای خاص برای مدت معین که زائد برسه سال نباشد در کارگاهی توام با کار اشتغال دارند.
ج) افرادی که در کارگاه اشتغال به کار دارند سن آنها از ۱۵سال کمتر نبوده و از ۱۸سال تمام بیشتر نباشد.
د) همه موارد صحیح است
 

گزینه د. رجوع شود به ص ۱۰ کتاب.

 

کدام یک از نظریه های طرفداران نظریه قراردادی می باشد؟
الف) دولت نباید در قرارداد کار مداخله نماید حال چه انگیزه و هدف آنها حفظ و احترام به آزادی اراده و برابری طرفین در انعقاد قرارداد کار و حفظ چهارچوب کلی خاص می باشد.
ب) اصل بر حاکمیت اراده و آزادی و برابری طرفین در انعقاد قراردادکار قرار دارد.
ج) قرارداد کار تابع احکام کلی عقود ومعاملات و احکام خاص اجاره بوده و این بحث در کتاب اجاره و رسالات فقهی مورد بررسی قرار گرفته است.
د) روابط کارگری و کارفرمایی از شکل روابط یک جانبه فردی و خصوصی خارج شده و جنبه گروهی و منفی و اجتماعی به خود گرفته است. در نتیجه سطح دخالت دولت ها و توجه آنها به این روابط نیز متناسب با توسعه و تحول حقوق کار افزایش چشمگیری پیدا کرده است
 

 

 

کدام یک از مهم ترین موارد حقوق کار و تامین اجتماعی در قانون اساسی نمی باشد؟
الف) تضمین شغل و سیاست اشتغال ب) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
ب) حق اشتغال آزادی انتخاب شغل د) تامین مسکن کارگری
 

گزینه الف. رجوع شود به ص ۱۳ کتاب. طرفداران نظریه قراردادی حقوق کار در این نکته اتفاق نظر داشتند و دارند که دولت نباید در قرارداد کار مداخله نماید، حال چه انگیزه و هدف آنها حفظ و احترام به آزادی اراده و برابری طرفین در انعقاد قراردادکار و چه حفظ چهارچوب کلی خاص باشد

 

 

پیمان های دسته جمعی کار چه زمانی اعتبار قانونی وقابلیت اجرایی خواهند داشت؟
الف) مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین شده باشد.
ب) قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیم ها و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.
ج) عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بند الف وب به تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برسد.
د) همه موارد
 

گزینه د. رجوع شود به ص ۲۲ کتاب

 

 

هدف از تنظیم موازین بین المللی کار چیست؟
الف) هنگام تنظیم مقاوله نامه ها که در سطح وسیعی به اجرا گزارده می شود امکان تغییرات ضروری در مفاد آن پیش بینی تا با شرایط ویژه هرکشور متناسب شود.
ب) بهبود شرایط و بالابردن سطح حمایت های اجتماعی و در نتیجه از یک طرف باید نسبت به اوضاع موجود در کشورهای عضو درسطح بالاتری قرار داشته باشند و از طرف دیگردر سطحی باشند که اغلب کشور ما درآینده کم و بیش نزدیکی بتوانند به آن واصل گردند.
ج) تدوین موازینی که پس از تصویب کنفرانس عمومی به شکل موازین بین المللی کار درآید و هریک از کشورهای عضو نیز با توجه به الحاق یا عدم الحاق به این مصوبات تعهدات خاصی را خواهند داشت.
د) مطالعه و بررسی در مورد مسائل کار جهانی کار و کارگری
 

گزینه ب. رجوع شود به ص ۲۳ کتاب

 

 

گزینه صحیح در مورد تغییرات حاصل پس از انقلاب صنعتی کدام است؟
الف) به کارگرفتن وسیع ماشین آلات در صنایع معادن حمل ونقل ارتباطات و کشاورزی همراه با تغییر در سازمان های اقتصادی مربوط به هربخش
ب) کشورهای صنعتی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه از نظام روابط کار بهتری برخوردارند.
ج) فرآیند تصمیم ها به منظور تنظیم روابط کارگران و مدیران در جهت رعایت حقوق حق طرفین بهتر صورت می گیرد.
د) همه موارد
 

گزینه د. رجوع شود به ص ۲۹ کتاب. انقلاب صنعتی نهضتی بود که تغییرات بنیادینی در زندگی اجتماعی صنعتی تجاری و سیاسی غرب و به تبع در جهان ایجاد کرد

 

 

طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار چگونه مشخص می شود؟
الف) ماهیت و قانون کار ب) جایگاهشان در درون ساخت اقتصادی
ج) برحسب مالکیت و کار د) گزینه ب و ج
 

گزینه د. رجوع شود به ص ۳۲ کتاب. طبقات اجتماعی بر حسب مالکیت وکار و یا جایگاهشان در درون ساخت اقتصادی مشخص می شوند مانند طبقه کارگر، طبقه سرمایه دار

 

 

از دیدگاه کدام یک قلمرو آزادی در واقع ازآن نقطه ای آغاز می شوذ که کار تنظیم شده به وسیله فشار و احتیاج و مناسبات خارجی پایان می یابد این آزادی ماهیتا ورای محدوده تولید مادی قرار دارد؟
الف) جامعه شناسی کار ب) اقتصاد سیاسی کار
ج) سوسیالیستی کار د) روان شناسی کار

گزینه ج. رجوع شود به ص ۳۳ کتاب. دیدگاه سوسیالیستی کار

 

 

کدام گزینه تفاوت کار با بازی نمی باشد؟
الف) فرق کار با بازی در اجباری بودن آن است.
ب) می توان بازی را به محض کاهش علاقه هم ادامه داد اما کار را به هنگام خستگی می توان ترک کرد.
ج) ممکن است یک کار سخت و پرمشقت به یک سرگرمی تبدیل شود مثل (چیدن گیلاس برای یک شهرنشین) و یک فعالیت تفریحی به صورت یک کار شاق و طاقت فرسا درآید مثل (شرکت در مسابقه دوچرخه سواری یا شنا به صورت حرفه ای و مزد بگیری)

د) در کار احساس مسئولیت وجود دارد اما دربازی چنین نیست 

گزینه ب. رجوع شود به ص ۳۵ کتاب. تفاوت های کارو بازی : می توان بازی را به محض کاهش علاقه رها کرد اما نمی توان کار را حتی به هنگام خستگی ترک کرد

 

 

کدام یک از گروه های حقوق بنیادین کار می باشد؟
الف) آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل ب) لغو کار اجباری
ج) سن کار و ممنوعیت کار کودک د) همه موارد
 

گزینه د. رجوع شود به ص ۳۹ کتاب. چهار گروه حقوق بنیادین کار: آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل ، لغو کار اجباری، تساوی مزد و منع تبعیض در اشتغال و کار، سن کار و ممنوعیت کار کودک

 

 

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف) تعهدات قانونی به موجب انعقاد قرارداد به وجود می آیند
ب) تعهدات قانونی بر تعهدات قراردادی برتری دارد
ج) تعهدات قانونی تاب مقاومت در برابر تعهدات قانونی ندارند
د) حمایتی و جنبه اجتماعی بودن کار از ویژگی های حقوق کار می باشد
 

گزینه ج. رجوع شود به ص ۵۰ کتاب. تعهدات قراردادی تاب مقاومت در برابر تعهدات قانونی را ندارند و همین ویژگی حمایتی بودن حقوق کار است و جنبه اجتماعی آن را به طور کامل و شفاف نشان میدهد

 

 

کدام یک شامل حق السعی می باشد؟
الف) دریافت های قانونی به کارگر به اعتبار قرارداد کار
ب) مزد یا حقوق- کمک عائله مندی – هزینه های مسکن
ج) خواروبار- ایاب وذهاب – مزایای غیرنقدی – پاداش – افزایش تولید سود سالانه
د) همه موارد
 

گزینه د. رجوع شود به ص ۵۴ کتاب. دریافت های قانونی به کارگر را که به اعتبار قرارداد کار، اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خواروبار، ایاب وذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر اینها دریافت می نماید را حق السعی می نامند

 

 

کدام گزینه در خصوص شرایط و نحوه پرداخت مزد صحیح است؟
الف) باید در فواصل زمانی مرتب باشد و در روز غیر تعطیل
ب) به وجه نقد رایج کشور
ج) با تراضی طرفین و به وسیله چک عهده بانک
د) همه موارد
 

گزینه د. رجوع شود به ص ۵۵ کتاب

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات حقوق کار حسن خسروی و فرشید هکی (۱۴۰۳)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *