نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ ابوالحسن غفاری با جواب ۱۴۰۳

۱۹,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات اندیشه اسلامی 1 ابوالحسن غفاری با جواب

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: an-ghafa دسته:

توضیحات

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

مجموعه نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ ابوالحسن غفاری با جواب (تستی به صورت فصل به فصل)

چند مورد از سوالات اندیشه اسلامی ۱ ابوالحسن غفاری:

کدام گزینه نادرست است؟
الف) مرگ حقیقتی انکارناپذیر است.
ب) مرگ امری وجدانی است.
ج) پی بردن به حقیقت مرگ از امور ساده است. ☑️
د) باید به تحلیل حقیقت مرگ پرداخت

 

کدام گزینه نادرست است؟
الف) دربارهی مرگ تفاسیر گوناگونی وجود دارد.
ب) در بین بعضی مکاتب درمورد اصل مرگ تردید وجود دارد. ☑️
ج) مرگ از امور تکوینی است.
د) مرگ از حوزهی اختیار انسان خارج است

 

مرگ از امور…. است.
الف) تکوینی ☑️
ب) حقیقی
ج) اکتسابی
د) اختیاری

 

کدام گزینه درست است؟
الف) مرگ از امور اختیاری است.
ب) مرگ از امور تکوینی است. ☑️
ج) مرگ از حوزهی اختیار خارج نیست.
د) مرگ امری غیر وجدانی است

 

انسان دارای بعد…. است.
الف) مجرد
ب) روحانی
ج) غیرمادی
د) همه موارد ☑️

 

……………… هویت اصلی انسان را تشکیل میدهد.
الف) روح
ب) بعد غیر مادی
ج) مادی
د) الف و ب ☑️

 

کدام گزینه نادرست است؟
الف) امر مجرد از بین نمیرود.
ب) انسان دارای بعد غیرمادی است.
ج) بعد غیرمادی انسان بخش اصلی هویت او را میسازد. ☑️
د) همه موارد

 

کدام گزینه از ادلهی تجرد نفس است؟
الف) عقلی
ب) شهودی
ج) نقلی
د) همه موارد ☑️

 

کدام گزینه از ادلهی عقلی است؟
الف) استدلال از طریق ادراک مفاهیم کلی
ب) من انسان
ج) شهود خویشتن خویش
د) همه موارد ☑️

 

کدام فیلسوف برای اثبات تجرد نفس ادلهی بسیاری بیان کرده است؟
الف) صدرالمتالیهن ☑️
ب) میرداماد
ج) علامه طباطبایی
د) علامه مجلسی

 

کدام گزینه نادرست است؟
الف) معنا و مفهوم کلی غیرقابل تقسیم است.
ب) من و خودم امری مادی است. ☑️
ج) مفاهیم کلی غیرمادی هستند.
د) در شهود من به ویژگیهای جسم نمیرسیم

 

کدام گزینه درست است؟
الف) هویت واقعی هرکس بدن اوست.
ب) عوامل تاثیرگذار در رویا فقط درونی هستند.
ج) عوامل تاثیرگذار در رویا فقط بیرونی هستند.
د) رویا امری است که در خواب صورت میگیرد ☑️

 

………………. حقیقت و هویت انسان است.
الف) بدن
ب) تنها روح
ج) روح
د) الف و ج ☑️

 

کدام گزینه نادرست است؟
الف) حقیقت انسان مرکب از نفس و بدن است.
ب) نفس جوهری مادی است. ☑️
ج) بدن تابع روح است.
د) روح بر بدن برتری دارد

 

کدام گزینه از ادلهی نقلی است؟
الف) آیات
ب) خواب و رویا
ج) روایات
د) الف و د ☑️

 

سخن« مسئلهی تجرد نفس از آموزههای مسلم قرآن و سنت است.» از کیست؟
الف) علامه طباطبایی ☑️
ب) علامه مجلسی
ج) صدرالمتالهین
د) امام باقر

 

عمده ترین دلیل ترس از مرگ چیست؟
الف) آشنایی با مرگ
ب) نامشخص بودن سرنوشت آدمی
ج) نداشتن آگاهی از مرگ ☑️
د) آخرت و جهنم

 

کدام گزینه نادرست است؟
الف) نداشتن آگاهی از مرگ از عمدهترین دلایل ترس از مرگ است.
ب) انسان حب به ذات و بقا دارد.
ج) مرگ نابودی است. ☑️
د) مرگ انتقال است نه نابودی

 

چه عواملی باعث ترس از مرگ میشود؟
الف) حب مال
ب) نداشتن آگاهی از مرگ
ج) ترس از دست دادن ثروت
د) همه موارد ☑️

 

کدام گزینه از تعاریف مرگ است؟
الف) خروج روح از بدن
ب) بطلان حیات بدن
ج) از بین رفتن شعور و فعالیت
د) همه موارد ☑️

 

کدام گزینه درست است؟
الف) مرگ بطلان حیات روحی و جسمی است.
ب) مرگ نابودی نیست.
ج) مرگ انتقال است.
د) ب و ج ☑️

 

کدام گزینه نادرست است؟
الف) مرگ نوعی استکمال است.
ب) توفی در تعبیر قرآن به معنای خروج نفس از بدن است.
ج) توفی به معنای گرفتن کامل یک چیز است.
د) نابودی بدن هویت را از بین میبرد ☑️

 

توفی به چه معنا است؟
الف) قبض
ب) بسط
ج) گرفتن
د) الف و ج ☑️

 

کدام گزینه از راههای رهایی از اضطراب مرگ است؟
الف) دانستن اینکه زندگی در جهان طبیعت تنها یکی از مراحل حیات است.
ب) دانستن اینکه حداقل دو زندگی دیگر پس از این حیات وجود دارد.
ج) دانستن اینکه زندگی انسان دارای مراتبی است.
د) همه موارد ☑️

 

کدام گزینه نادرست است؟
الف) کلمهی برزخ اولین بار در قرآن به کار رفته است.
ب) کلمهی برزخ اولین بار در نهجالبلاغه آمده است.
ج) برزخ در لغت به معنای حایل بین دو چیز است.
د) برزخ حایل بین دنیا و آخرت است

 

کدام گزینه نادرست است؟
الف) کلمه برزخ اولین بار در قرآن به کار رفته است.
ب) کلمه برزخ اولین بار در نهجالبلاغه آمده است. ☑️
ج) برزخ در لغت به معنای حایل بین دو چیز است.
د) برزخ حایل بین دنیا و آخرت است

 

کدام گزینه نادرست است؟
الف) عالم برزخ به لحاظ جایگاه، برتر از عالم طبیعت است.
ب) قبر و سؤال و جواب در قبر مربوط به عالم آخرت است. ☑️
ج) انسان پس از مرگ وارد عالم برزخ میشود.
د) قبر و سؤال و جواب در قبر مربوط به عالم برزخ است

 

کدام گزینه نادرست است؟
الف) عالم برزخ برخی از مواد را دارا است. ☑️
ب) عالم برزخ ماده ندارد.
ج) برزخ به معنای حایل بین دو چیز است.
د) سؤال و جواب در قبر مربوط به عالم برزخ است

 

کدام دلیل در آثار حکمایی مانند صدرالمتالهین آمده است؟
الف) عینی
ب) نقلی ☑️
ج) عقلی
د) عقلی و نقلی

 

در کدام دلیل از دلایل اثبات عالم برزخ، عالم به سه دسته تقسیم میشود؟
الف) نقلی
ب) عقلی ☑️
ج) عقلی و نقلی
د) هیچکدام

 

کدام گزینه از تقسیمات عالم است؟
الف) حس
ب) مثال
ج) برزخ
د) همه موارد ☑️

 

کدام گزینه از دلایل نقلی است؟
الف) آیات
ب) استدلال از طریق مراتب عالم
ج) روایات
د) الف و ج ☑️

 

کدام گزینه نادرست است؟
الف) بازگشت به زندگی دنیوی پس از مرگ ممکن است. ☑️
ب) ادامهی زندگی انسان در عالم دیگری ادامه مییابد.
ج) عالم برزخ به لحاظ جایگاه برتر از دیگر عالم ماده است.
د) همه موارد

 

کدام گزینه از عوالم از حیث تجرد است؟
الف) عالم ماده
ب) عالم عقل
ج) عالمی که ماده ندارد ولی آثار ماده را داراست.
د) همه موارد ☑️

 

کدام گزینه دربارهی عالم عقل درست است؟
الف) عالمی که ماده ندارد ولی آثار ماده را داراست.
ب) عالمی که نه دارای ماده است و نه ویژگیهای ماده. ☑️
ج) عالم ماده است.
د) عالم قوه است

 

کدام گزینه از مراحل زندگی انسان است؟
الف) زندگی در دنیا
ب) زندگی در برزخ
ج) زندگی در قیامت
د) همه موارد ☑️

 

کدام گزینه درمورد تناسخ نادرست است؟
الف) بنابر عقیدهی تناسخ، انسان پس از مرگ به عالم برزخ نمیرود.
ب) بنابر عقیدهی تناسخ، انسان پس از مرگ به عالم برزخ منتقل میشود. ☑️
ج) بر اساس عقیدهی تناسخ، انسان پس از مرگ گرفتار نوعی چرخهی متوالی میشود. 
د) بر اساس تناسخ، انسان پس از مرگ به طبیعت برمیگردد

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ ابوالحسن غفاری با جواب ۱۴۰۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *