سوالات حقوق اساسی ۲ حسن خسروی ویراست دوم ۱۴۰۳

۱۴,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

جدیدترین و مهمترین سوالات حقوق اساسی ۲ ویراست دوم با پاسخنامه دکتر حسن خسروی به صورت فصل به فصل قابل سرچ

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از مهمترین سوالات حقوق اساسی ۲:

کدام گزینه در مورد نهاد اساسی کشور صحیح نمی باشد؟
الف) وجود این دو نهاد اساسی کشور قاعدتا در قانون اساسی پیش بینی می شود.
ب) وجود آنها در ساختار سیاسی کشور به نوع و ماهیت نظام سیاسی آن کشور بستگی دارد
ج) قوه موسس در همه کشورها پیش بینی نشده و در برخی کشورها به دلیل ماهیت نظام سیاسی و نظام کنترل توازن قوا در قانون اساسی طراحی می شود.
د) با تصمیمات این دو نهاد است که راه و مسیر فعالیت سایر قوا مشخص می شود

جواب گزینه ج. رجوع شود به ص ۲ کتاب.
 

 

کدام گزینه در مورد قوه موسس صحیح می باشد؟
الف) قدرت موسس برترین قدرت در ساختار و تشکیلات نظام سیاسی قلمداد می شود و ازسایر قوا مستقل بوده
ب) به نهادها و مقامات سیاسی حقوقی واداری و غیره هویت حقوقی می بخشد و قلمرو صلاحیت و وظایف آنها را مشخص می نماید
ج) در وضع قواعد ساماندهی کننده کشور قوه موسس تابع هنجارها و آرمانها مردم و اراده سیاسی ملت است و نمی تواند از قواعد عدالت اخلاق و مطالبات مردم خارج شود.
د) همه موارد

جواب گزینه د. رجوع شود به ص ۴ کتاب.

 

کدام گزینه صحیح می باشد؟
الف) در حقوق اساسی هنگامی که از تعادل سخن به میان می آید قطعا با آن مسئله تفکیک قوا هم به ذهن تبادر پیدا می کند
ب) تعادل قوا بدون تفکیک قوا قهراَ متصور نیست
ج) با پیچیدگی قوه مجریه تفکیک قوا دچار تزلزل و تعادل قوا با نوعی به هم ریختگی همراه گردیده است
د) همه موارد
 

جواب گزینه د. رجوع شود به ص ۱۱ کتاب.

 

کدام یک از شرایط و صفات رهبر می باشد؟
الف) عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام
ب) بینش صحیح سیاسی و اجتماعی تدبیر شجاعت مدیریت و قدرت کافی برای رهبری
ج) صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه
د) همه موارد
 

جواب گزینه د. رجوع شود به ص ۱۶ کتاب.

 

کدام گزینه در خصوص دستگاه اجرایی صحیح می باشد؟
الف) در راس هر وزارتخانه یک وزیر قرار دارد وزیر بالاترین مقام اداری سیاسی وزارتخانه محسوب می شود.
ب) وزیر در قبال تصمیمات اتخاذی خود در وزارتخانه و تصمیمات و اقدامات اداری و سازمان های زیرمجموعه خود در برابر رئیس هیئت وزیران و نهادهای دیگر مثل پارلمان پاسخگو است.
ج) در کابینه برحسب موضوعات مختلف اجتماعی سیاسی فرهنگی و اقتصادی وزارتخانه های متعددی وجود دارد.
د) همه موارد
 

جواب گزینه د. رجوع شود به ص ۳۰ کتاب.

 

کدام یک از امور توسط مقام رهبری مدیریت و نظارت می شوند؟
الف) مجموعه نهادها و سازمان های زیرمجموعه نهاد رهبری
ب) کمیته امداد، بنیاد شهید، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و جانبازان
ج) امور حج، اوقاف، نماز جمعه
د) همه موارد
 

جواب گزینه د. رجوع شود به ص ۳۳ کتاب.

 

در صورت فوت عزل استعفا غیبت یا بیماری بیش از دوماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست به پایان رسیده و رئیس جمهور جدید هنوز بر اثر موانعی انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل کدام شخصیت مسئولیت های وی را برعهده خواهد داشت؟
الف) معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری ب) فردی به انتخاب خود رئیس جمهور
ج) هیئت وزیران د) شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و نمایندگان مجلس
 

جواب گزینه الف. رجوع شود به ص ۳۸ کتاب.

 

رئیس جمهور در کدام یک از نهادهای زیر ریاست دارد یا عضو می باشد؟
الف) شورای عالی امنیت ملی کشور ب) مجمع تشخیص مصلحت نظام
ج) در شورای موقت رهبری د) همه موارد
 

جواب گزینه د. رجوع شود به ص ۴۳کتاب. ریاست برخی نهادهای حکومتی به عهده رئیس جمهور نهاده شده است یا در آنها به عنوان عضو، نقش بسیار تاثیرگذاری را ایفا می نماید: – عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام ریاست شورای عالی امنیت ملی کشور عضویت در شورای موقت رهبری مدیریت شورای بازنگری قانون اساسی
با حکم مقام رهبری
رئیس و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

کدام یک از وظایف و اختیارات وزیر می باشد؟
الف) شرکت در جلسات مجلس به طورفردی و با حضور اعضای هیئت دولت
ب) تقاضای جلسه غیرعلنی مجلس در موارد امنیتی
تصدی وزارتخانه
ج) مشارکت در تصمیم هیئت وزیران
اتخاذ تصمیم مقتضی در راستای تامین منافع و مقتضیات عمومی مرتبط با وزارتخانه
د) همه موارد
 

جواب گزینه د. رجوع شود به ص ۴۷ کتاب.

 

مجلس در دولت فدرال……………
الف) یعنی قوه مقننه مشترک از دو مجلس باید باشد
ب) مجلس اول نماد وحدت طلبی و یگانگی و عامل پیوند منافع دولت های عضو است
ج) مجلس دوم نماد حفظ استقلال هردولت در برابر دولت های دیگر و نهادهای دولت مرکزی
د) همه موارد
 

جواب گزینه د. رجوع شود به ص ۶۲ کتاب.

 

در کدام مصونیت در صورت ارتکاب تخلف یا جرمی شیوه های معمول بازداشت و توقیف مندرج در قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری در مورد وی اجرا نشود ابتدا از مجلس تقاضای سلب مصونیت وی می شود چنانچه مجلس موافق بود فرد عادی در اختیار نهادهای قضایی و ذی صلاح قرار می گیرد؟
الف) مصونیت شکلی ب) مصونیت ماهوی ج) تعرض ناپذیری د) گزینه الف وج
 

جواب گزینه د. رجوع شود به ص ۶۶ کتاب. چنین مصونیتی ناشی از این امر است که چه بسا افراد ناراضی به دلایل واهی اتهامی را متوجه نماینده با نمایندگانی کنند در چنین صورتی نماینده اگر مثل افراد عادی بازداشت و توقیف شود انجام وظیفه نمایندگی دچار اخلال می شود حتی ممکن است به تعطیلی پارلمان و نقص حاکمیت مردم و هرج ومرج در مدیریت سیاسی کشور منجر گردد

 

کدام یک از شرایط و ضوابطی است که برای تفویض اختیار قانون گذاری مجلس مقرر شده است؟
الف) غیردائم بودن ب) انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی
ج) تصویب نهایی توسط مجلس د) همه موارد
 

جواب گزینه د. رجوع شود به ص ۸۱ کتاب.

 

هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه مقننه داشته باشد می تواند شکایت خود را به کدام سازمان یا نهاد عرضه کند؟
الف) دیوان عدالت اداری ب) شورای عالی امنیت
ج) مجلس شورای اسلامی د) مجمع تشخیص مصلحت نظام
 

جواب گزینه ج. رجوع شود به ص ۸۸ کتاب. هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند

 

استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ……………….
الف) ممنوع است مگردر موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی
ب) به پیشنهاد نمایندگان مجلس و تصویب هیئت وزیران در موارد ضروریصورت می گیرد
ج) ممنوع نیست و باید به امضای رئیس جمهور برسد
د) ممنوع است مگردر موارد ضرورت با پیشنهاد رئیس مجلس و تصویب نمایندگان مجلس
 

جواب گزینه الف. رجوع شود به ص ۹۰ کتاب.

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سوالات حقوق اساسی ۲ حسن خسروی ویراست دوم ۱۴۰۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *